Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 03-06-2022


Nieuws toegelicht, jaargang 2021

Nieuwsflits december 2021

De column van Wim de Braak

Inspraak Ronde Tafel ….

Ervaren: 18 november 2021
Gemeentelijk Theater: Ronde Tafel
Onderwerp: regionaal Integraal Ruimtelijk Perspectief 2021-2040 (IRP)

Dus toch Kim-Jung Sander? 😊 zie verder ...

Zeist in de aanbieding?
Op 18 november was de Ronde Tafel over  het regionaal Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP), zie ook bovenstaamde column. Deze regionale visie tot 2040 moet extra verstedelijking van Zeist mogelijk maken. Hierover zijn de Zeistenaren echter niet geraadpleegd. Het perspectief gaat de basis vormen van de Omgevingsvisie Zeist. Wordt Zeist daarna in de uitverkoop gedaan aan ontwikkelaars?

Donderdag 25 november om 20.00 uur is via teams het raadsdebat. Alleen 2 plaatselijke partijen wilden dat laten doorgaan. De andere partijen zullen wel instemmen met de verstedelijkingsdromen van hun bestuurders. En dat zonder  burgerparticipatie waar het college de mond  vol van heeft. Zie de inspraakreacties van Stichting Beter Zeist, vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Nieuwsflits november 2021

De column van Elsbeth

Wat gebeurt hier?

Gezien: 14 oktober 2021
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat
Onderwerp: Dialoogbijeenkomst Raad – 7 organisaties

Boodschap of de boodschapper? zie verder ...

Blanco cheque voor Emmaplein, Markt en Voorheuvel ?
Na het deels terugdraaien van de centrumcirculatie waren er nog losse eindjes overgebleven. Het college heeft nu een raadsvoorstel opgesteld voor de aanpassing van de Voorheuvel-doorgang. Die wordt nu gekoppeld aan de herinrichting of reconstructie van het Emmaplein en de Markt. Het raadsvoorstel laat zien dat het college weinig heeft geleerd van de discussies en inspraak over het beleid voor het centrum van Zeist. Afhankelijk van de te kiezen scenario’s is de globale kostenraming 12,5 – 25 mln. euro. Maar die bedragen zullen veel hoger worden door nog niet geraamde kosten, overschrijdingen en prijsstijgingen.

Een veel simpeler nulscenario ligt voor de hand, namelijk een opknapbeurt van De Klinker. En verder alleen het ombouwen van het aangrenzende deel van het Emmaplein (Belcour) tot een woonbuurt of voor andere maatschappelijke doeleinden. De meeste Zeistenaren zien niets in de voorstellen waarbij de Markt deels wordt bebouwd en de smalle Voorheuvel wordt opengesteld voor bussen en vrachtauto’s. Zie de inspraakreactie van Stichting Beter Zeist en het raadsvoorstel. Een goed overzicht van de problematiek van de fietsverbinding over de Voorheuvel geeft de brief van Ir. H.J. Hoorn.

Dialoogbijeenkomst over participatie omgevingsvisie Zeist
Op 14 oktober werd er eindelijk een dialoogbijeenkomst gehouden tussen 7 maatschappelijke organisaties (waaronder Stichting Beter Zeist) en de gemeenteraad. Het ging over de gebrekkige ontwikkeling van de ruimtelijke toekomstvisie voor Zeist. De bevolking krijgt daarover nauwelijks informatie en weet vrijwel van niets. Vandaar de brief naar de raad van de 7 organisaties van 10 mei 2021. Ondanks het gebrek aan voorlichting zet het college samen met de regio in op veel extra werkgelegenheid, instroom vanuit andere regio's en verstedelijking. Maar de werkgelegenheid in deze regio is al hoog genoeg.

Illustratie roltrapmodel. Uit: rapport “Kwalitatieve woningmarktanalyse U16”, Companen, 2020
Ambitieuze regiobestuurders willen 80.000 arbeidsplaatsen meer om een Metropoolregio te worden: hoe meer, hoe beter: voor wie eigernlijk?  

Dat alles betekent voor de gemeente Zeist ca. 10.000 woningen extra, dat is ongeveer 22.000 inwoners meer dan nu. Dat zou nodig zijn om te komen tot een metropoolregio Utrecht. In feite gaat het alleen om een ambitie van lokale bestuurders maar niet van de inwoners. De organisaties willen dat de bevolking nu eindelijk eens geïnformeerd wordt en kan meedenken over de toekomst van de eigen woon- en leefomgeving. Dat is ook van belang voor de kwaliteit van de omgevingsvisie Zeist en voor het maatschappelijk draagvlak bij de uitvoering ervan. De raad zal nagaan hoe zij aan het voorstel voor participatie kan voldoen. Voor de presentatie van de organisaties lees verder.

Toch windmolens in Zeist?
Ondanks de indringende inspraak van 9 september stemde de raad op 12 oktober in met het voorstel Regionale Energie Strategie (RES 1.0). De gemeente onderzoekt op welke manier ze kan bijdragen aan grootschalige opwek van duurzame energie op het grondgebied van Zeist. Naast de lopende verkenning in de A12/spoorzone onderzoekt zij in nog 2 gebieden de mogelijkheden voor zonnevelden of windmolens. Zo wil de gemeente delen van de A28 in Zeist verkennen als locatie voor zonnepanelen. Deze voornemens worden opgenomen in de RES 1.0. Het Kamp van Zeist biedt mogelijk ook kansen voor windmolens. Maar door bestaande afspraken over natuurontwikkeling (bestuurlijk programma Hart van de Heuvelrug) wordt dat voorlopig nog niet onderzocht.


Met het besluit over RES 1.0 veegt de raad voorlopig alle argumenten van omwonenden en organisaties (ook in Odijk) van tafel. Maar daarmee zijn hun zorgen over geluidshinder (ook ’s nachts) en aantasting van de omgeving nog niet verdwenen. En dan te bedenken dat het regionale elektriciteitsnet de extra energieopwek van zonnevelden en windmolens de komende jaren nog niet aankan.

College koopt bedrijf af na procedures over Led-schermen
Stichting Beter Zeist heeft in maart 2019 op basis van een raadsinformatiebrief van januari 2019 samen met de lokale groene organisaties bezwaar aangetekend tegen de door het college concessie-overeenkomst met een bedrijf. Het ging om het plaatsen en exploiteren grote led-schermen voor digitale informatie en reclame langs 4 invalswegen van Zeist: Utrechtseweg, Boulevard, Driebergseweg en Koelaan. Bij de Boulevard was ook Vereniging Lyceumkwartier Zeist betrokken en bij de Koelaan het Utrechts Landschap.

De bezwaren waren gericht op het gebrek aan participatie voorafgaande aan de gesloten concessie-overeenkomst, de aantasting van de beeldkwaliteit van de cultuurhistorische wegen, lichthinder voor de verkeersdeelnemers en idem voor overstekend wild bij faunapassages en verkeersveiligheid (afgeleid worden). Ook wordt er al voldoende op andere manieren voorzien in informatie en reclame.

Na een positieve uitspraak van de commissie bezwaarschriften heeft het college de bezwaren gegrond verklaard en heeft het de vergunning op in januari 2021 ingetrokken. Tijdens een beroep van het bedrijf bij de rechtbank kocht het college het bedrijf af voor 120.000 euro. Als het college het bedrijf niet al kosten had laten maken voor het maken van grote schermen en/of vooraf voor participatie had gezorgd en bezwaarprocedures had afgewacht was het geld nu nog beschikbaar geweest.

NIEUWSFLITS september 2021

De column van Jetje Van

Mission impossible?

Gezien: 23 september
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat
Onderwerp: Regionale Energie Strategie (RES 1.0 U16)

Tijd voor de donderpreek. zie verder ...

Petitie RED Zeist aan Raad aangeboden

De Petitie RED Zeist is op 14 september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is uitgesteld. Meer dan 2.000 personen vanuit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen de petitie. Vanuit ruim 5,4 % van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Daarnaast is er ook van buiten Zeist steun voor de petitie.

De petitie roept de raad op Zeist niet verder te verstedelijken voor de ontwikkeling van een ‘Metropoolregio Utrecht’. Een uitbreiding met 5.000 – 10.000 woningen, dus ca. 22.000 mensen extra, is voor Zeist onnodig veel. Er is ook geen geboorteoverschot. Van elke 4 nieuwgebouwde huizen in Zeist gaat er maar 1 naar eigen inwoners. De politieke groeiambitie van de stadsregio Utrecht gaat ten koste van groen en ruimte. Dat tast ook het cultuurhistorische dorpskarakter van de gemeente aan. Zie verder de aanbiedingstekst, de petitie en de onderbouwing. De aanbieding aan de raad is terug te zien op https://youtu.be/TgNZj4L_sLo van minuut 16.30 tot 24.20.

Vervolg petitie
De bedoeling is gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal. Dit om de komende omgevingsvisie Zeist en uitvoeringsplannen aan te passen. Door de petitie is daarvoor een achterban van opinieleiders en personen ontstaan. De werkgroep ruimtelijke ordening van Stichting Beter Zeist zal de vervolgactiviteiten helpen organiseren. Dat kan in contact met de buurten en dorpen en samen met de groene groepen. De dialoogbijeenkomst tussen de raad en 7 buurt- en groene organisaties vindt in november plaats. 

Grote bijeenkomst over woningbehoefte en bouwen
Een grote bijeenkomst met deskundigen over regionale en Zeister woningbehoefte en bouwen kon niet op locatie plaatsvinden. Er waren tot nu toe nog te veel restricties in het kader van de coronamaatregelen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de bijeenkomst de komende maanden toch te laten doorgaan. U krijgt daarover dan bericht zodat u zich daarvoor kunt opgeven. 

Ronde Tafel over Regionale Energiestrategie


De petitie is ook gericht op de verstedelijking als gevolg van grootschalige opwek van duurzame energie door middel van windturbines en zonnevelden. Over het voorstel van de regio U16 heeft op 9 september een Ronde Rafel plaatsgevonden.

Van de kant van inwoners werd vooral gewezen op de ongunstige effecten op de gezondheid (geluidsoverlast, lichtflitsen), woon- en leefomgeving, landschap en flora- en fauna. Gezien de recente tussenuitspraak van de Raad van State moet ook het landelijke beoordelingskader voor windturbines nog worden opgesteld en wettelijk vastgesteld. Dat moet de komende 1,5 - 2 jaar gebeuren.

Zelfvoorziening energieproductie niet perse nodig
Je kunt een flink deel van de vermindering van broeikasgassen ook bereiken door duurzame energie van andere landen in te kopen. Die kunnen daar hun verdienmodel van maken. Bijvoorbeeld landen die nu nog fossiele energie leveren en veel ruimte hebben voor duurzame energieproductie. Zie hier voor alle inspraakreacties en de aanvulling van Stichting Beter Zeist over de niet noodzakelijke zelfvoorziening van duurzame elektriciteitsopwekking.

Historische spoorlijntracé Valckenbosch gered na lang actievoeren
Het Bestuur van de Stichting Groen Valckenbosch bericht ons het volgende. Al sinds het oprichten van Beter Zeist in 2007 waren er plannen om op het voormalige Spoortracé in de Wijk Valckenbosch bomen te kappen en huizen te bouwen. Het betreft een belangrijk wandelgebied voor de gehele wijk.
Er is echter heel goed nieuws. De optie van een initiatiefnemer om het spoortracé van de eigenaar Woongoed te kopen is van de baan. Daarmee zijn ook zijn plannen voor woningbouw op dit voormalige spoortracé vervallen.

Stichting Groen Valckenbosch heeft zich - mede dankzij overweldigende steun van de omwonenden - fel verzet tegen deze bouwplannen. Momenteel is er overleg met de gemeente en met Woongoed om buurtbewoners in te schakelen bij het beheer van dit unieke natuur- en wandelgebied. Het bestuur van Beter Zeist heeft de Stichting Groen Valckenbosch volop gesteund in haar doelstelling om de groene natuur in de wijk te behouden.

NIEUWSFLITS juli 2021

De column van Elsbeth

Luchtspiegeling?

Gezien: 17 juni 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Parkplan Vollenhove

Het begon om 7 uur ’s-avonds ... zie verder...

Praatplaat burgerparticipatie Zeist

Participatieladder

Rekenkamer Zeist heeft een rapport opgesteld over effectieve burgerparticipatie voor de gemeente Zeist. Met behulp van 5 aanbevelingen met tips en suggesties zullen de processen in toekomst beter moeten gaan verlopen. Helaas heeft de Rekenkamer de vele eerdere voorstellen van maatschappelijke organisaties waaronder die van Beter Zeist niet verwerkt. Al sinds zo’n 14 jaar hebben college en raad zich weinig aangetrokken van dergelijke  reacties om de participatie te verbeteren. Zelfs de aanbevelingen van bemiddelaar Mr. A. F. Verstand (april 2008) werden niet uitgevoerd, zie het overzicht.

De reacties op het rapport van de Rekenkamer hebben niet alleen betrekking op het proces van burgerparticipatie, maar ook op de tekortschietende kaderstelling en de gebrekkige informatievoorziening.
In de gemengd samengestelde Rekenkamer zitten ook 2 leden van de gemeenteraad. Eigenlijk adviseren die dus zichzelf. In de meeste gemeenten is dat model allang verlaten voor een onafhankelijk college. Wanneer gebeurt dat in Zeist? En wil de gemeente echt iets met burgerparticipatie? Eerst wil het college daarvoor een handvat maken. En daarna een verordening wanneer het bij de Kamer liggende concept wettelijk kader is vastgesteld. Op 8 juli 2021 stemde de raad in met de aanbevelingen.

Zie de praatplaat en de inspraakreacties van achtereenvolgens Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg zeist e.o. en Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. (Op 14 september 2021 nam de raad de aanbevelingen over zoals vooraf duidelijk zijn over de kaders, het aangeven van de mate van invloed en de mogelijkheid dat iedereen moet kunnen meedoen).

Concept Parkplan Vollenhove: top of flop?

Het is mooi dat de gemeente Vollenhove meer perspectief wil geven. Het concept Parkplan is een inspirerend document met hooggestemde ambities. Die kunnen bij realisering de wijk een positieve impuls geven. Dat is nodig ook gezien de problemen die worden gesignaleerd. Het is zowel voor de bewoners, de buurt Vollenhove, de omliggende buurten en Zeist van groot belang.

Stichting Beter Zeist heeft zich in deze fase van de gebiedsontwikkeling beperkt tot het stellen van een aantal vragen. De nadruk ervan ligt op het algemeen beleid, buurt- en wijkoverstijgende aspecten en de procesgang. De belangrijkste vragen gaan over de noodzaak van het toevoegen van woonblokken, zie het plaatje bij de Torenflat. Verder staan er ook wooncompexen geprojecteerd bij de Panweg en op de plaats van het Noorderpunt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als gemeente geen geld heeft om de andere ambities van het plan waar te maken? Zie verder de inspraakreactie   en ook alle stukken. Toch stemde de raad op 13 juli 2021 unaniem in met het Parkplan Vollenhove.

Bezuinigingsoperatie Samen in Balans

Op 1 april 2021 kwam het rapport van de door loting samengestelde Inwoners Advies Commissie beschikbaar. Daarop heeft het college een aantal adviezen nader uitgewerkt, sommige aangehouden en andere zal het niet uitvoeren. Stichting Beter Zeist heeft in haar inspraakreactie tijdens de Ronde Tafel van 19 juni commentaar gegeven op het proces en het resultaat van de ombuigingen. De meer principiële kritiek is dat de ombuigingen niet afgeleid zijn van de resultaten van beleidsontwikkeling. Het omgekeerde is het geval: de bezuinigingen dicteren voor de komende jaren het beleid en beperken de beleidsvrijheid. Maar volgens Cruijff heeft elk nadeel zijn voordeel. In dit geval zie je duidelijk en concreet wat het college niet belangrijk vindt. Gewoonlijk wordt dat verhuld door mooie verhalen.

Voor een deel heeft de gemeente de noodzaak van ombuigingen aan zichzelf te danken. Door veel uit te geven in tijden van overvloed moet er hals over kop bezuinigd worden als het slechter gaat. Zo versterk je dus dat inkomsten en uitgaven niet op elkaar aansluiten. Behalve commentaar op de voorstellen biedt Beter Zeist ook 4 nieuwe voorstellen aan. Die zijn onder meer bedoeld om het jojo-effect van de inkomsten en uitgaven te beperken. Daarvoor kan vakdeskundigheid vanuit de burgerij worden ingezet, zie de inspraakreactie.

Het college heeft nu noodgedwongen een “Raadsvoorstel stabiliteitscriteria” opgesteld. Dat zal ons inziens echter onvoldoende het probleem van onvoldoende stabiliteit voor de lange termijn kunnen oplossen. Een cruciaal probleem is de te korte looptijd van 4 jaar i.p.v. 10 -15 jaar. Zo'n lange looptijd is nodig om voldoende stabiliteit te bereiken. Verder vergelijkt Zeist de eigen prestaties met die van andere gemeenten (benchmarking). Maar die gemeenten doen het periodiek vaak ook slecht. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op rechtmatigheid i.p.v. ook op doelmatig beleid. Daardoor worden soms niet de juiste dingen gedaan. Ten slotte schiet de handhaving van afspraken tekort. Dit als gevolg van scoringsdrift en ambities van ambtenaren, bestuurders en fracties.

Voor alle stukken over de voorgestelde ombuigingen, zie overzicht. Op 8 juli stemde de raad in met de meeste voorstellen met uitzondering van de beperking van het ophalen van GFT-afval en voorwaardelijk met het niet herinvoeren van de Hondenbelasting.

NIEUWSFLITS juni 2021

De column van Elsbeth

Maskerade

Gezien: 3 juni 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Integraal Ruimtelijk Perspectief
Lees verder...

Petitie RED Zeist boven 2.000 ondertekenaars
De petitie is vanuit alle dorpen en buurten ondertekend. Zeker vanuit 5% van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Gezocht wordt naar een datum waarop de petitie aan de raad kan worden aangeboden en toegelicht.

Steunt de raad de visie over de Metropoolregio Utrecht?
Op 3 juni werd de Ronde Tafel over het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) gehouden. Het gaat om een ontwerpversie voor extra verstedelijking van de regio Utrecht, dus ook van de gemeente Zeist. Volgens de bestuurders van de 16 gemeenten zou de Stad Utrecht en omstreken een Europese Metropoolregio moeten worden.

Daarvoor moeten er van buiten de regio extra 70.000 medewerkers worden aangetrokken. Dat betekent 120.000 – 167.000 extra woningen, 120 hectare nieuwe bedrijventerreinen en een schaalsprong in mobiliteit. En tegelijkertijd zou het groen moeten meegroeien. Volgens de visie zal de extreme groeiambitie worden vastgelegd in de komende omgevingsvisies van de gemeenten, waaronder die van Zeist.

Voor Zeist betekent het een groei van maximaal 10.000 woningen dus ca. 22.000 extra inwoners, terwijl er al jaren geen geboorteoverschot is in Zeist. We zouden dus vooral moeten bouwen voor de regio c.q. voor de groeiambitie van de stad Utrecht. En verder zorgt de groei voor meer drukte en minder ruimte en groen. Daar heeft straks elke buurt en project in deze gemeente mee te maken. Dat is hier helemaal niet nodig: de regio Utrecht heeft de laagste werkloosheid van Nederland.

Discussie
Tijdens de Ronde Tafel met de raad werden vooral 2 punten besproken. Als je nu met deze ambitie instemt welke vrijheid heb je dan als raad nog om iets naders te willen? En verder is de bevolking niet geraadpleegd over deze ingrijpende keuze. Op beide punten probeerde de wethouder de raad gerust te stellen. De visie zou geen juridische status hebben want de regio Utrecht is geen overheid. En er zal bij de programmering van de woningbouw nog participatie plaatsvinden.

Daar werd tegen ingebracht dat een gesloten convenant tussen gemeenten op basis van raadsbesluiten ook rechtskracht heeft. Bovendien vindt de programmering op regionaal niveau plaats. En dat bepaalt de ruimte voor participatie op lokaal niveau.

De wethouder benadrukte nog de noodzaak snel te handelen om bij de coalitiebesprekingen het benodigde geld door het Rijk te laten reserveren. In dit verband hebben de gemeenten al overlegd met de informateur over de schaalsprong van mobiliteit en de bouw van 200.000 woningen in de provincie Utrecht. Het zgn. herstelplan "Utrechts Aanbod" voor economisch herstel van Nederland na de coronacrisis.

Voortgang
De voorbereiding van de visie en onderliggende rapporten heeft diverse jaren gekost. Op geen enkel moment werd de bevolking daarbij betrokken. Als de raad haar positieve zienswijze bij de regio indient, dan zal in september de raad het definitieve besluit nemen. De maatschappelijke organisaties vroegen om uitstel van de behandeling. Dat werd een uitstel van 1maand tot 8 juli, omdat de raadsleden de meeste stukken nog niet hadden kunnen lezen …… Dat misschien de bevolking ook nog moest worden geraadpleegd werd echter niet meer genoemd.

Inspraakreacties
Zie de procedurele inspraakreacties van Stichting Beter Zeist en Vereniging Lyceumkwartier Zeist. En voor alle (inhoudelijke) reacties: Raadsinformatie.
Voor het het IRP en bijlagen, klik hier.

Weinig invloed van inwoners op Omgevingsvisie Zeist
Zeister organisaties hebben de noodklok geluid met indringende brieven naar de raad. Zij vinden dat B&W de inwoners onvoldoende betrekt bij de belangrijke toekomstvisie van Zeist.

De inhoud daarvan wordt grotendeels afgeleid van grootsteedse, regionale plannen. Over de gevolgen ervan en de ambities voor Zeist mag de bevolking echter niet spreken. Maar die zijn voor elke inwoner van belang. De organisaties vragen om in een dialoogbijeenkomst met de raad een andere aanpak te kiezen.

Keuzen
Het gaat om belangrijke keuzen voor de toekomst. Moet Zeist verder verstedelijken en groen opofferen? Komt er dan meer hoogbouw en minder ruimte voor de inwoners? Blijven de kwaliteiten van Zeist en de dorpen Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide behouden? Wil Zeist wel meedoen met de ambitie van vooral de stad Utrecht om een Metropoolregio te worden? Wat kost dat en wat levert het op voor de inwoners en de natuur? Woensdag 20 mei werd de vraag van de organisaties toegelicht in het politiek spreekuur van de raad. Zij wilden een dialoogbijeenkomst met de raad

Net daarvoor hadden VVD en D66 een motie ingediend voor extra aandacht van het college voor de inbreng van de organisaties. Dat is nu mogelijk door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet met 3 - 6 maanden.
Daarmee is echter de vraag nog niet beantwoord. Het gaat er vooral om hoe de bevolking volwaardig bij de ontwikkeling van de ontwikkelingsvisie voor de toekomst wordt betrokken. Dus ook over de wettelijk verplichte hoofdpunten van de visie. En niet zoals in februari/maart gebeurde, alleen over bestaande wijk- of dorpswaarden.

Brieven
Zie verder de gezamenlijke brief van 7 organisaties en de brieven van Stichting Beter Zeist, Vereniging Lyceumkwartier Zeist, de dorpsverenigingen van Den Dolder en Huis ter Heide, vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Stand van zaken Mobiliteitsvisie en -plan Zeist
In de rondetafel reactie van Stichting Beter Zeist over de concept mobiliteitsvisie Zeist. staat een overzicht van de bezwaren tegen de tram tussen USP en Zeist. Overigens is er nog geen (Rijks)geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van de tram, laat staan geld van de gemeenten.

Verder wordt in de reactie bezwaar gemaakt tegen de dreigende ‘shared space’ inrichting zonder fietspaden of -stroken van buurtverzamelwegen net zoals bij woonstraten. Zie ook verder de reactie van Ir H.J. Hoorn.

Tijdens de raadsvergadering werd in een unaniem aangenomen motie gevraagd ruimte te bieden voor maatwerk verkeersveiligheid. Volgens de wethouder kan dat binnen de aanpak 'Duurzaam Veilig'.
De toegezegde reactienota van het college over de inbreng van de expertgroep werd nog niet ontvangen. De visie is op 20 mei door de raad vastgesteld met toevoeging van een extra speerpunt 'smart mobility' toepassingen.

Nu wordt er op basis van de visie een mobiliteitsplan Zeist opgesteld. Die zal dan op hoofdlijnen worden opgenomen in de komende omgevingsvisie Zeist. De bedoeling is dat het mobiliteitsplan in september in de Ronde Tafel wordt besproken. Op woensdagavond 9 juni is er een eerste Zeister Mobiliteitsseminar, zie Agenda. Daarna volgen er digitale wijkbijeenkomsten.

Zeister visies over Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
In Nederland en dus ook in Zeist moet worden gewerkt aan aanpassing aan klimaatverandering. En aan herstel van biodiversiteit. Dat vergt een actief beleid gebaseerd op een omslag in denken en in handelen. In Zeist werd daarmee begonnen met de acties zoals ‘Steenbreek’ en een aangepast maaibeheer.

Er is echter een structureel gebrek aan prioriteit voor dergelijke belangrijke opgaven. Dat blijkt uit de ontoereikende budgetten voor de uitvoering van de 'Biodiversiteitsvisie Zeist' (2021) en het nogal beperkte beleidskader klimaatadaptatie: 'Klimaatbestendig Zeist' (2021). De vraag blijft dus staan of en wanneer de gemeente zich voldoende gaat voorbereiden op de toekomst. Zie de inspraakreacties van Beter Zeist over de raadsvoorstellen biodiversiteit en klimaatadpatatie.

Wel is in lijn met de inspraakreacties een motie van GroenLinks aangenomen om de visie te verbreden en nader te concretiseren. Dit in samenwerking met de groene organisaties. En daarbij ook extra middelen te verwerven van andere overheden en door middel van publieksacties.

NIEUWSFLITS april 2021

Column Martien Schwencke

Prullenbak proza

Gezien: 6 april 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: raadsvoorstel Mobiliteitsvisie Zeist

De columnist ziet betere mogelijkheden voor hoogwaardig OV, lees verder.

Petitie Red Zeist nu al succes
De petitie over een nogal lastig te begrijpen zaak als verstedelijking in relatie tot woningnood is een succes geworden. Zo’n 1.350 personen uit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen nu al de petitie om Zeist niet verder te verstedelijken voor een metropoolregio Utrecht.

De bedoeling is gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal. Dit ten behoeve van aanpassing van de komende omgevingsvisie en van vervolgplannen de komende jaren. Door de petitie is daarvoor een achterban van opinieleiders en personen ontstaan.

De werkgroep RO van Beter Zeist, waar ook de groene groepen aan deelnemen, zal de follow up helpen organiseren in contact met de buurten en dorpen. De petitie met uitleg kan nog worden getekend, klik Petitie.

Invloed van burgers op ontwikkeling omgevingsvisie
In maart heeft de gemeente 2 online bijeenkomsten gehouden over de ‘waardenkaart van Zeist’. Dat gebeurde tegelijkertijd per grote wijk (centrum, oost met Austerlitz, west en noord) en voor de 3 noordelijke dorpen. Uit het resulterende document bleek dat nogal wat ingebrachte punten niet verwerkt waren. Ook waren de wijk- en dorpsoverstijgende waarden onvoldoende aangegeven.


Er zijn 5 hoofdproblemen met de ontwikkeling van deze kaderstellende toekomstvisie voor de omgeving. Er is jaren te laat begonnen om de bevolking te betrekken, er mag alleen worden gesproken over waarden per gebied(je) en de inbreng wordt onvoldoende verwerkt. Bovendien worden regionale visies over verstedelijking verwerkt in de visie. Maar daaraan heeft Zeist zich verbonden zonder burgers te raadplegen. Voor het overige wordt de betekenis van de omgevingsvisie gebagatelliseerd als zou het een gespreksdocument zijn i.p.v. een beleidskader. Per 1 januari wordt de visie echter als (experimenteel) kader gebruikt.

Inmiddels heeft de regio Utrecht een Integraal Ruimtelijk Perspectief IRP) gepubliceerd waarover alleen het college van B&W wordt geraadpleegd. Daarover de volgende keer. Ook de gemeenteraad laat zich kennelijk piepelen, wel zo makkelijk. Zie verder over de beinvloeding van de  ontwikkeling van de omgevingsvisie Zeist. En zet uw zeister waarden op de kaart van het interactieve platform van de gemeente OmZeist.

Mobiliteitsvisie of toch een propagandastuk?
In de Ronde tafel met de raad werd op 6 april ingesproken over de concept mobiliteitsvisie. Is dit het perspectief wat Zeist nodig heeft? De meeste insprekers vonden van niet: de visie is te vaag waardoor de gemeente er alle kanten mee op kan. Zij zien het document meer als een notitie of een propagandastuk. Zo wordt de ‘shared space’ inrichting van wegen weer mogelijk gemaakt. Dat betekent dat fietsers gebruikt kunnen worden om autoverkeer af te remmen. Ook wordt overduidelijk voorgesorteerd op een tram tussen Zeist-Noord en De Uithof (Utrecht Science Park). Alleen eventuele voordelen werden daarvan genoemd en nadelen werden vergeten.

De schaalsprong van het OV in de regio krijgt voorlopig echter nog geen steun van het Rijk. Daarmee is de verstedelijking van de regio ook minder kansrijk geworden.
De visie wordt de komende maanden nog in een mobiliteitsplan uitgewerkt. Daar mogen de burgers en andere belanghebbenden dan ook nog wat van vinden. Voor meer uitgebreide informatie over de Mobiliteitsvisie Zeist, klik: hier. En voor de raadsstukken en de inspraakreacties, klik hier.

Gevecht tegen win(d)molens begonnen
De meeste zonnevelden leiden tot degradatie van de bodem en het bodemleven. Grote windturbines zorgen niet alleen voor schade aan de natuur en aan de beleving van het landschap, maar ook aan de gezondheid van de mens.
In het nabijgelegen Odijk, Werkhoven, Bunnik en de A12-spoorzone van van Zeist groeit de weerstand tegen de voorgenomen gigantische windturbines met tiphoogte tot 265 meter. Die zullen naar verwachting gaan zorgen voor hinderlijke slagschaduw en lichtflitsen door het draaien van de wieken, laagfrequent geluid en nachtelijke rode verlichting van de kop van de pilaren i.v.m. luchtverkeer.

De inwoners vragen om de plaatsing tegen te gaan en het houden van onderzoek naar de effecten van windturbines. Net als in Duitsland en Denemarken verzoeken zij geen nieuwe windmolens bij woonwijken te plaatsen binnen een straal van een factor tien van de turbinehoogte. Dus niet binnen minimaal 400 meter zoals nu wordt voorgesteld. Overigens blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat slechts drie procent van de eigen leden inspraak heeft gehad bij het opstellen van de regionale Energie Strategie. Dit terwijl ruim 92% aangeeft dat zij hierbij wel betrokken hadden willen worden. Zie voor Houten en omgeving (waaronder Zeist) de petitie.

 

NIEUWSFLITS maart 2021

Column Froukje Wirtz

Dit Zoomen staat niet in Koenen!

Deelname: 15 februari 2021
Gemeente: digitale participatie Omgevingsvisie Zeist
Onderwerp: Invullen waardenkaart Zeist

Froukje doet mee aan de inbreng van de (buurt)waarden van Zeist en vraagt zich af waar zij mee bezig wordt gehouden. Lees de column.

Teken de petitie tegen verstedelijking van Zeist en de dorpen
Inwoners en organisaties van buurten en dorpen pleiten voor het behoud van het dorpskarakter van de gemeente. Samen met de groene groepen verzetten zij zich tegen verstedelijking van Zeist. In (regionale) plannen staat dat er 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat betekent de komende tijd 10.000-20.000 extra inwoners. De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen. Zo wordt Zeist de grootste groeikern in de provincie na Utrecht en Amersfoort. De initiatiefnemers roepen daarom de bevolking van Zeist op een petitie te tekenen om het tij te keren.

Wat vraagt de Petitie RED Zeist
De petitie vraagt van de Zeister politiek om in de Omgevingsvisie Zeist vast te leggen alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte. Op die manier kan het dorpskarakter van Zeist en van de omliggende dorpen worden behouden. Dus geen verstedelijking ten behoeve van extra groei van de regio maar ten koste van Zeister groen. En wel kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Help ook mee om Zeist mooi en groen te houden en niet verder te laten verstedelijken. Teken daarom de Petitie.

Moet Zeist bouwen voor de ‘Metropoolregio Utrecht’?
In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist.

Meer extra arbeidsplaatsen (zo’n 80.000 wil de regio aantrekken) zorgt voor veel instroom van mensen van buiten de regio. Bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte, overlast en stijgen de huur- en woningprijzen meer dan nodig is. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar juist verlies aan kwaliteit van leven.

Veilig verkeer in centrum Zeist?
Na de zeer late publicatie van het rapport van Megaborn (van 15 juli 2020) over de (on)veiligheid van de 'shared space' weginrichting van de Slotlaan moest het college eindelijk wel iets gaan doen. Eerst wordt voor circa 145.000 euro weer een onderzoek gehouden. Op basis daarvan wordt pas in 2022 begonnen met de volgende renovatie van de Slotlaan. De uitvoering ervan zal zoals raadsleden op 9 maart aangaven zeker wel 5 maal zo kostbaar worden of mogelijk zelfs 1 miljoen of meer. Het college raamt de uitvoeringskosten voorlopig op 5 ton. Daarna moet dan eindelijk de winkelstaat weer veilig worden voor fietsers en voetgangers. Daarvoor moeten o.a. de fietspaden weer zoveel mogelijk worden teruggebracht en worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangepast.

Ronde Tafel
Maar hoe zit het met de aanpassingen in de omliggende buurten zoals het Voorheuvelgebied, Lyceumkwartier, Wilhelminapark, Steynlaan, Bergweg? Kan de bus nu ook weer weg van de Voorheuvel? En wat is de relatie met de komende mobiliteitsvisie Zeist en het daarop volgende mobiliteitsplan? Kan de gemeente in bezuinigingstijd de geschatte bedragen wel verantwoord uitgeven? Dit kwam aan de orde in de Ronde Tafel van 18 maart, Zie de brief aan de raad d.d. 4 december 2020 van Ir. H.J. Hoorn over de mislukte herinrichting, zijn inspraakreactie en de bijdrage van Vereniging Lyceumkwartier Zeist over een meer pragmatische benadering. Verder sprak Stichting Beter Zeist in over de tekortschietende beleidsaanpak van Zeist, ook bij dit plan.

Debat
Tijdens het daarop volgende Debat werd gepleit voor fasering en daarbij behorende (deel)kosten van de herinrichting, de relatie met de omgeving, het betrekken van de stakeholders, verbetering van de verkeersregelinstallatie (VRI) Steynlaan-Antonlaan en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor de winkeliers. De voorstellen van BIZ om de Slotlaan tot een fietsstraat om te vormen werden door de wethouder van tafel geveegd.
Raadfracties zullen bovengenoemde punten in een amendement verwerken voor de raadsvergadering van 23 maart.

Centrumvisie mislukt ....
Tenslotte volgden lokale partijen het voorbeeld van SP (die in 2015 tegenstemde) om project centrumvisie als mislukt te kwalificeren.

Windmolens en zonnevelden in A12/spoorzone?
Zeist wil de mogelijkheden van grootschalige elektriciteits-opwek samen met alle belanghebbenden verkennen. Dat gaat nu gebeuren in het kader van een gebiedsvisie voor de A12/spoorzone. Op basis van een rapport van bureau ‘Bosch en van Rijn’ is dit gebied met natuurwaarden toch gekozen. Formeel gaat het nog om een optie en een bepaling van de voorwaarden. Vanuit de regio is de druk zeer groot om tot ca. 35 hectare zonnevelden te komen en 2 - 4 megaturbines. Tegelijkertijd groeit hiertegen de weerstand van de bevolking.

Waarom moet Nederland en dus ook de gemeente Zeist op eigen gebied energieneutraal worden? Dat zorgt hier voor verdere verloedering van woon- en leefomgeving, milieu, natuur en landschap. We zijn als klein, dichtbevolkt land toch ook niet zelfvoorzienend voor veel andere behoeften? Worden de regio's Parijs, Berlijn en Londen zelfvoorzienend? Nee, waarom de Randstad dan wel? Elders in de Europese Unie en daarbuiten is ruimte genoeg om zonder aantasting van milieu en leefomgeving grootschalig elektriciteit op te wekken. Daar kan Nederland aan meehelpen en tegelijk ook nog stroom afnemen. En het levert die landen inkomsten op die ze vaak hard nodig hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten en is iedereen tevreden. Zie de raadsinformatiebrief over de keuze van het college.

Toch geen led-schermen langs invalswegen Zeist
Tegen het besluit om grote led-schermen voor reclame en informatie te plaatsen is met succes bezwaar gemaakt. Dat gebeurde gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Het college heeft in januari 2020 het besluit herroepen. Dat is te danken aan in totaal 5 organisaties: Stichting Beter Zeist, 2 groene groepen, Stichting Het Utrechts Landschap en Vereniging Lyceumkwartier Zeist.

Het was de bedoeling van het college deze schermen te plaatsen langs de Utrechtseweg, Driebergseweg, Koelaan (in plaats daarvan later de Laan van Beek en Rooijen) en Boulevard. Dergelijke ontsierende schermen zijn echter helemaal niet nodig. Bovendien verstoren ze wildpassages en tasten ze het aanzien van deze cultuurhistorische wegen aan. Verder worden verkeersdeelnemers extra afgeleid met kans op ongelukken. Kortom: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

voorgesteld en afgewezen Led-scherm Koelaan

 

NIEUWSFLITS februari 2021

   “Ik had wel duizend levens en ik nam er een”
(vrij naar Cees Notenboom)

In memoriam Hans Voorberg

Op 9 januari bereikte ons het droeve bericht dat Hans Voorberg op 27 december was overleden. Enkelen van ons wisten al geruime tijd dat Hans ernstig ziek was ook omdat hij bezig was zijn vrijwilligerswerk over te dragen. Jarenlang was hij een drijvende kracht voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Bosch en Duin en omgeving. In het platform buurten en dorpen van Stichting Beter Zeist en in contact met het bestuur leverde hij vele jaren een belangrijke bijdrage aan het behoud van een mooie en groene woon- en leefomgeving in de gemeente Zeist

Zo heeft hij in het kader van Stichting Beter Zeist meegeholpen Bosch en Duin buiten de rode contouren van de provincie te houden. Als voorzitter van de Stichting Wegh der Weegen wist hij de cultuurhistorische weg uit de 17e eeuw op de kaart te zetten. De totstandkoming van het Streefbeeld in 2018 is zijn grote verdienste geweest. Daarbij gebruikte hij zijn verbindingskracht door een publiek-private samenwerking tot stand te brengen tussen de provincie, 4 gemeenten waaronder Zeist, omwonenden en andere betrokkenen bij de Wegh.

Als beminnelijke verbinder met strategisch en tactisch inzicht en een duidelijke boodschap kon hij in een prettige samenwerking met anderen veel voor elkaar krijgen. Die aanpak was voor ons een mooi voorbeeld. Wij zullen zijn deskundigheid en kameraadschap missen.

Wij wensen zijn vrouw Daisian, zijn dochter Franciska, familie en vrienden sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Mede namens het Platform Buurten en Dorpen,

Bestuur Stichting Beter Zeist

__________________________

Column Elsbeth
Boemerang


Gezien: 18 december 2020
Gemeentelijk theater: digitale informatiebijeenkomst
Onderwerp: Veiligheid Slotlaan (raadsinformatiebrief over rapport Megaborn)

Onze columniste ziet raadsleden en een wethouder met boter op hun hoofden om de hete brei zitten van de herinrichting van de Slotlaan. Hoe nu verder?

Geen verdere verstedelijking van Zeist en de dorpen
Dit jaar wordt de belangrijke omgevingsvisie Zeist opgesteld. Die zal het kader vormen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Denk aan bouwen, wegen, groene ruimte, energie etc. De gemeenteraad maakt de politieke keuze van verstedelijking van Zeist en de dorpen. Want het gemeentebestuur wil bijdragen aan de groeiambitie van de beoogde ‘Metropoolregio Utrecht’. Dan wordt Zeist de snelst groeiende gemeente in de provincie na Utrecht en Amersfoort. Projectontwikkelaars zullen hiervan smullen, maar het gaat onherroepelijk ten koste van de mooie woon- en leefomgeving. Omliggende gemeenten willen niet zover gaan. Waarom Zeist dan wel? Inmiddels heeft de raad in regionaal verband al een voorschot genomen op een groei met 10-15% inwoners.

Deze maand start Stichting Beter Zeist samen met andere groeperingen met een actie om verstedelijking van Zeist niet op te nemen in de Omgevingsvisie Zeist. Binnenkort volgt hierover nieuws.

Gebiedsvisies WA Hoeve en Dijnselburg: fopspenen?
De huidige politieke verstedelijkingsambitie van Zeist is nu al duidelijk merkbaar bij de ontwikkeling en uitvoering van gebiedsvisies.

In Den Dolder wil het college afwijken van de vastgestelde gebiedsvisie voor de gehele WA Hoeve. Er moet nu in het gebied een ‘zorgkern’ als een nieuw apart project worden ontwikkeld dat losstaat van de afspraken over het gehele gebied. Zoiets levert dan niet alleen extra woningen op maar ook voor Altrecht meer dan de afgesproken (maximale) opbrengst van 15 mln. euro. De dorpsvereniging, de Planbegeleidingsgroep en omwonenden zijn buitengewoon verontrust over de schending van deze door de raad vastgestelde visie, zie de reactie van de Belangenvereniging Den Dolder. Wat zijn gebiedsvisies juridisch gezien nog waard?

Hoofdgebouw landgoed Dijnselburg vanaf de Amersfoortseweg

In Huis ter Heide kwamen de participatiegroep, de eigenaren en de gemeente nog niet tot overeenstemming over de (gedeeltelijke) bebouwing van het gebied. Tijdens de inspraak over de Woonvisie werd vanuit de woningcorporaties al gevraagd om versnelling van het proces. Een een-tweetje om de raad alvast te beïnvloeden? Nu heeft het college plotseling het participatieproces voor het opstellen van een gebiedsvisie eenzijdig beëindigd. De gemeente neemt zelf de regie en gaat vooraf de bandbreedte voor woningbouw bepalen. Wat betekent in Zeist het op interactieve wijze ontwikkelen van een gebiedsvisie eigenlijk nog? Zie verder de gemeentelijke update participatieproces.

‘Tijdelijke’ bewoning Veldheim, Peronnik, Stenia en van Rennesselaan 30-A2
Tegen de in november 2019 verleende omgevingsvergunning voor ‘tijdelijke’ bewoning van 3-7 jaar van 4 vroegere locaties van de Zonnehuizen langs de Utrechtseweg is met succes bezwaar gemaakt. Dit in verband met overlast en aantasting van de woon- en leefomgeving van deze buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. Bovendien willen omwonenden niet langer geconfronteerd worden met dergelijke ‘tijdelijke’ voorzieningen. Eigenlijk ging het om een fout van de gemeente die een dag te laat kwam met een afwijzing van de vergunningen. Dankzij de bezwaarschriften van Stichting Beter Zeist, buurtorganisatie Bewoners Belangen Dichterbij en omwonenden kon het college de vergunningen medio 2020 weer intrekken. Voor de locatie Van Renesselaan hadden de school De Meerklank en Bartiméus ook bezwaren ingediend.

Buitenplaats Veldheim langs de Utrechtseweg

Daarna ging de nieuwe eigenaar van de locaties, Mooi Zeist BV, bij de rechtbank in beroep tegen het besluit van het college om de ‘tijdelijke’ bewoning niet toe te staan. In november 2020 hebben de organisaties en sommige omwonenden zich als belanghebbende derden gevoegd in de procedure. Daarna hebben zij ook reacties op de beroepschriften van de eigenaar ingediend.
Tijdens de lopende beroepsprocedure heeft Mooi Zeist BV alweer twee van de vier locaties verkocht: Peronnik en Van Renesselaan. Verder zijn er nu toch plannen voor herontwikkeling van Stenia binnen de bestaande maatschappelijke bestemming. Voor Veldheim wordt gedacht aan een combinatie van wonen, zorg en contact. Dat zou dan wel een verandering vergen van de bestemming. Ondertussen probeert het college de nog steeds bestaande ‘tijdelijke’ bewoning te beëindigen t.b.v. van een anti-kraak bewoning. Het gaat om respectievelijk 139 en 40 arbeidsmigranten (Veldheim en Van Renesselaan) en 60 (buitenlandse) studenten (Stenia).

De procedures laten zien dat maatschappelijke druk loont. Maar we moeten blijven waken voor het behoud van deze cultuurhistorische buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. En een verder aantasten van de woon- en leefomgeving van de betreffende buurten moet worden voorkomen.

Nieuwe erfgoedverordening
Deze verordening vervangt de oude verordening uit 2010. De verordening vormt de juridische grondslag voor aanwijzing, wijziging/intrekking, bescherming, handhaving van en toezicht op gemeentelijk materieel en immaterieel erfgoed. Het gaat vooral om archeologische waarden, gemeentelijke monumenten, monumentale (gebieds)structuren en beschermde dorpsgezichten. Die zijn in het gemeentelijk Erfgoedregister opgenomen.
Vereniging Natuurlijk Zeist-West en Stichting Beter Zeist reageerden op het raadsvoorstel. Ook is een ambtelijke reactie op vragen beschikbaar. In de praktijk blijkt er nogal wat te mankeren aan de actualisering, registratie, archivering en vindbaarheid van het erfgoedregister. Verder zijn de vergaderingen van de gemeentelijke adviescommissie wel openbaar, maar er wordt weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Daardoor moeten belanghebbenden veel moeite doen om te weten wat er speelt.  Bovendien kunnen zij geen zienswijzen indienen. Over de verordening wordt op 16 februari 2020 in de raad besloten.
Voor een overzicht van de beschermde gebieden in de gmeente zie de Kaart monumentale structuren Zeist.

Nieuwe Woonvisie
De gemeenteraad heeft in januari de woonvisie 2021-2025 vastgesteld. Op initiatief van GroenLinks, VVD en Seyst.nu geldt bij nieuwbouwprojecten vanaf 40 woningen de volgende aanvullende voorwaarde. Minimaal 50% van de woningen moet behoren tot ‘sociale huur’ en ‘middeldure koop (laag) / middeldure huur’. Daarnaast werd een VVD-amendement aangenomen om nieuwe sociale huurwoningen in principe te bestemmen voor starters en senioren. Ook krijgen senioren uit Zeist voorrang bij toewijzing van nieuwe seniorenwoningen. Ten slotte werd een motie van D66, GroenLinks en Seyst.nu over ‘verticale tuinen of bossen’ aangenomen, een soort pleister voor het tekort aan echte groene ruimte in nieuwbouwprojecten.