Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 1-04-2023

Omgevingsvisie Zeist

Petitie RED Zeist
In het voorjaar van 2021 onderschreven meer dan 2.000 inwoners de petitie RED Zeist. Daarmee hebben zij aan de gemeente een signaal afgegeven voor het behoud van het dorpskarakter en het groen van Zeist en omgeving. De ambitie van de regio Utrecht om een Metropoolregio te worden leidt tot extra verstedelijking met alle ongewenste gevolgen voor de woon- en leefomgeving.

Vandaar het pleidooi in de petitie om vooral te bouwen voor de (lokale) behoefte van Zeist. Volgens de huidige planning van ruim 2.500 nieuwe woningen wordt daarin ruimschoots voorzien. Waarom dan volgens het coalitieakkoord en de regionale Woondeal tot het jaar 2030 ca. 5.000 - 6.000 woningen neerzetten. En tot 2040 nog tot maximaal 5.000 meer in Zeist en de dorpen? Dat betekent een totale groei van ongeveer 32 procent. Die groei wordt mogelijk gemaakt in de eerste Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist.

Aanbieden Petitie RED Zeist

De Petitie RED Zeist werd op 14 september 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist was uitgesteld. Meer dan 2.000 personen vanuit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunden de petitie. Vanuit ruim 5,4 % van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Daarnaast is er ook van buiten Zeist steun voor de petitie.

Reageren op de Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist
Meer of minder groei en verstedelijking van Zeist en de omliggende dorpen? Bouwen ten koste van groen of juist niet? Meedenken over de plannen voor de toekomst?
Juist Inwoners kunnen meehelpen om die vragen te beantwoorden. Dat moet niet overgelaten worden aan projectontwikkelaars.

Dat meedenken kon door een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist. De ondersteuners van de petitie RED Zeist van 2021 zorgden gezamenlijk voor deze mogelijkheid om toch hun stem te laten horen. De ingediende zienswijzen werden echter maar heelbeperkt en onvoldoende beantwoord.

Gezamenlijke Zienswijze Beter Zeist e.a.
De gemeente heeft de inwoners van Zeist en de dorpen vrijwel niet geïnformeerd over de toekomstplannen. De werkgroep RO van het Netwerk Beter Zeist van buurt-, dorps- en groene organisaties heeft daarom de ontwerpvisie van B&W grondig bekeken en stelde toen een uitgebreide zienswijze op. Daar konden inwoners en organisaties bij aansluiten of een eigen versie opstellen. Daarvoor werd een korte  model-zienswijze beschikbaar gesteld waaruit kon worden geput.

Aanvullingen op model-zienswijze
Voor eventuele aanvullingen van de model-zienswijze konden voorbeelden uit de eigen omgeving worden gebruikt, zoals t.a.v.:

  • Invloed van burgers (burgerparticipatie);
  • Economie: er is al meer dan voldoende werkgelegenheid in Zeist;
  • Bouwprojecten, verdichting en hoogbouw;
  • Recreatie, speelgelegenheid en sport;
  • Verkeers- en vervoersplannen waaronder OV of sneltram;
  • Energie: besparing en opwek,
  • Milieu, biodiversiteit, groen, natuur en landschap; o.a. het behoud van de groene ruimte tussen Zeist en omliggende dorpen).

Zie voor informatie de rubriek Omgeving.

Burgerparticipatie Omgevingswet
In januari 2022 behandelde de raad het voorstel Adviesrecht Omgevingswet voor ruimtelijke initiatieven. Voor de Ronde Tafel werden onder meer inspraaknotities ingediend door Beter Zeist, Milieuzorg Zeist e.o. en Natuurlijk Zeist-West. De raad heeft echter in meerderheid het raadsvoorstel op 25 januari aanvaard. Daarnaast hebben 7 maatschappelijke organisaties gereageerd op de antwoordbrief van het college over participatie bij de omgevingsvisie. Op 7 februari 2022 volgde een vervolgbrief van de organisaties met een bijlage.

Dialoogbijeenkomsten met raad
Op 14 oktober 2021 werd er uiteindelijk een dialoogbijeenkomst gehouden tussen de 7 maatschappelijke organisaties (waaronder Stichting Beter Zeist) en de gemeenteraad. Het ging over de gebrekkige ontwikkeling van de ruimtelijke toekomstvisie voor Zeist en de participatie daarbij. De bevolking krijgt daar nauwelijks informatie over en weet vrijwel van niets. Uiteindelijk werden er nog 3 dialoogbijeenkomten gehouden over:

  • de conceptvisie (19 oktober 2022);
  • het leren werken met de visie, het stappenplan daarvoor (23 november);
  • en de samenwerking met de organisaties (8 februari 2023).

Ten behoeve van de bijeenkomsten heben de organsiaties veel concrete aanbelingen (A4's) aangeleverd. Afgezien van mooie woorden daarover is er vrijwel niets van verwerkt in de laatste versie van de omgevingsvisie (maart 2023).
Vandaar dat er burgeramendmenten worden voorbereid om de omgevingsvisie alsnog aan te passen, zie  https://www.krachtvanzeist.nl/amendementen/