Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 28-02-2022

Omgevingsvisie Zeist

Petitie RED Zeist
n het voorjaar van 2021 onderschreven meer dan 2.000 inwoners de petitie RED Zeist. Daarmee hebben zij aan de gemeente een signaal afgegeven voor het behoud van het dorpskarakter en het groen van Zeist en omgeving. De ambitie van de regio Utrecht om een Metropoolregio te worden leidt tot extra verstedelijking met alle ongewenste gevolgen voor de woon- en leefomgeving.

Vandaar het pleidooi in de petitie om alleen te bouwen voor de lokale behoefte van Zeist. Volgens de huidige planning van ruim 2.500 nieuwe woningen wordt daarin ruimschoots voorzien. Waarom dan tot ca. 10.000 extra woningen in Zeist en de dorpen neerzetten? Dat betekent gemiddeld een groei van ongeveer 30 procent. Die groei wordt mogelijk gemaakt in de Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist.

Reageren op de Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist
Meer of minder groei en verstedelijking van Zeist en de omliggende dorpen? Bouwen ten koste van groen of juist niet? Meedenken over de plannen voor de toekomst?
Juist Inwoners kunnen meehelpen om die vragen te beantwoorden. Dat moet niet overgelaten worden aan projectontwikkelaars.

Dat meedenken kan door een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Omgevingsvisie Zeist. De ondersteuners van de petitie RED Zeist van 2021 zorgden gezamenlijk voor deze mogelijkheid om nu toch hun stem te laten horen. Door nu te reageren kunnen burgers en hun organisaties nog invloed hebben op hun eigen woon- en leefomgeving.

Gezamenlijke Zienswijze Beter Zeist e.a.
De gemeente heeft de inwoners van Zeist en de dorpen vrijwel niet geïnformeerd over de toekomstplannen. De werkgroep RO van het Netwerk Beter Zeist van buurt-, dorps- en groene organisaties heeft daarom de ontwerpvisie van B&W grondig bekeken en stelde een uitgebreide zienswijze op. Daar kunnen inwoners en organisaties bij aansluiten of een eigen versie opstellen. Moeilijk is dat niet en zij helpen zo mee om hun woon- en leefomgeving mooi te houden. Daarvoor is een korte model-zienswijze beschikbaar waaruit kan worden geput.

Aanvullingen op model-zienswijze
Voor eventuele aanvullingen van de model-zienswijze kunnen voorbeelden uit de eigen omgeving worden gebruikt, zoals t.a.v.:

  • Invloed van burgers (burgerparticipatie);
  • Economie: er is al meer dan voldoende werkgelegenheid in Zeist;
  • Bouwprojecten, verdichting en hoogbouw;
  • Recreatie, speelgelegenheid en sport;
  • Verkeers- en vervoersplannen waaronder OV of sneltram;
  • Energie: besparing en opwek,
  • Milieu, biodiversiteit, groen, natuur en landschap; o.a. het behoud van de groene ruimte tussen Zeist en omliggende dorpen).

Zie voor informatie zo nodig de rubriek Omgeving.

Indienen eigen zienswijze
Inwoners helpen zichzelf en hun woon- en leefomgeving door per e-mail met een zienswijze te reageren. Hierbij de model-zienswijze. Indienen uiterlijk 27 februari.

Burgerparticipatie Omgevingswet
In  januari 2022 behandelde de raad het voorstel Adviesrecht Omgevingswet voor ruimtelijke initiatieven. Voor de Ronde Tafel zijn onder meer inspraaknotities ingediend door Beter Zeist, Milieuzorg Zeist e.o. en Natuurlijk Zeist-West. De raad heeft echter in meerderheid het raadsvoorstel op 25 januari aanvaard. Daarnaast hebben 7 maatschappelijke organisaties gereageerd op de antwoordbrief van het college over participatie bij de omgevingsvisie.