Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 15-05-2022


Nieuws toegelicht

Nieuwsflits mei 2022

Coalitieakkoord 2022 - 2026
Op 9 mei heeft het nieuwe college het accoord voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Het is een open coalitieakkoord geworden met 13 uitdagingen in het voorwoord. Dat lijken evenzovele prioriteiten. Vervolgens worden voor de 10 hoofdtaken de ambities, uitgangspunten en activiteiten genoemd.

Eigenlijk is het een optelsom van wensen die de veel mensen van Zeist wel gerealiseerd zouden willen zien. En de sfeer van het stuk is opvallend verbindend en positief. Dat valt te prijzen. Bijgaand het coalitieakkoord dat nog zal worden uitgewerkt en een voorlopig commentaar van Stichting Beter Zeist. Zodra de uitwerking beschikbaar is volgt een nader commentaar.

Afsluiting viaduct Huis ter Heideweg

Verkeerssituatie na afsluiting viaduct Huis ter Heide Zuid

In het kader van de voorgenomen bouw van 150 wonigen in Huis ter Heide heeft de raad in februari het Uitwerkingsplan Oud-Zandbergen vastgesteld. Gekozen werd de route langs de autoboulevard en over de ovonde in de N238 (Den Dolder-Zeist) te gaan gebruiken als nieuwe ontsluiting van Huis ter Heide Zuid. Deze verbinding zorgt echter voor meer verkeer door de buurt. Vandaar dat het college het verkeersbesluit nam om na de bouw van de huizen het viaduct in de Huis ter Heideweg af te sluiten. Zo wordt de korste verbinding van het dorp met Zeist afgesneden. Dat leidt tot onnodig omrijden en bovendien is de route gevaarlijk.

Bewoners en bedrijven van de autoboulevard zien de verandering niet zitten. Stichting Beter Zeist en Buurt- en Belangenvereniging HtH hebben dan ook bezwaar tegen het besluit gemaakt. Zie het (korte) model bezwaarschrift voor personen en de uitwerking daarvan in het bezwaarschrift van Stichting Beter Zeist. en idem van de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter heide.

Wordt na de teruggedraaide afsluiting van de Voorheuvel de afsluiting van het viaduct de nieuwe misser op verkeersgebied in Zeist? Wat heeft Zeist toch met tunnels en viaducten?

Waar is de regie en participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen?
Stichting Beter Zeist en de groene groepen maken zich zorgen over het tekort aan regie en (burger)participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het betreft allereerst het overlaten van de regie aan private ontwikkelaars en gebiedseigenaren. Daarnaast schiet de lokale overheid tekort in passende participatie van inwoners en andere belanghebbenden.

Dit alles tast de kwaliteit van de besluitvorming aan en vermindert de betrokkenheid van belanghebbenden. Dat leidt daardoor tot minder draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen, minder vertrouwen in de lokale politiek en wellicht tot onnodige procedures. Dit is iets wat ons allen aangaat, zie de notitie.

Houd vast aan de groene grenzen!
Dat is de boodschap aan de gemeenteraad over het woningbouwprogramma en groen. Stichting Beter Zeist, vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. roepen de fracties in de gemeenteraad op om voor de komende raadsperiode de groene grenzen van Zeist goed vast te houden.

Deze oproep ligt in het verlengde van de petitie RED Zeist van voorjaar 2021. Die werd door meer dan 2.000 personen uit alle buurten en dorpen ondersteund. En idem de brief d.d. 10 mei 2021 van 7 maatschappelijke organisaties over het gebrek aan participatie bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie Zeist.

We zijn benieuwd hoe het aantal van 4.000 woningen dat het college volgens het coalitieakkoord wil bouwen valt te rijmen met de verkiezingsbeloften. Toen gaven de meeste partijen aan niet in het groen te willen bouwen. Toch een kwestie van kleurenblindheid rood-groen? Zie de notitie.

Landgoed Dijnselburg bedreigd.
In de regionale visies die ook door Zeist worden omarmd wordt voorgesteld tot 2040 nog eens 5.000 woningen te bouwen in Zeist Noord. Bedoeld wordt Vollenhove en omgeving en landgoed Dijnselburg. Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist en de dorpsorganisaties van Bosch en Duin e.o. en huis ter Heide maken zich zorgen over ontwikkeling van de gebiedsvisie Dijnselburg.

Het betreft vooral de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing langs de Wegh der Weegen (Amersfoortseweg) en de mogelijke aantasting van het vroegere Bisschoppelijk terrein van landgoed Dijnselburg. Zij vragen dan ook de voorgestelde conceptfase van de gebiedsvisie om te vormen tot een ontwerpfase waardoor participatie tot haar recht kan komen, zie de notitie.

Uitbreiding KNVB-campus in beschermd natuurgebied?
Vier organisaties maken zich zorgen over de uitbreiding van de KBVB-campus met 5 hectare. Stichting Beter Zeist, heeft daarom samen met Vereniging Hoge Dennen, Stichting Dierentehuis Zeist en omgeving en Actiegroep ‘Blijf van ons bos af’ aan de opstellers van het coalitie-akkoord een kritische notitie gestuurd. Dit in verband met de geluids-, licht- en milieuoverlast voor de omgeving en het NNN-gebied en het huidige recreatieve gebruik o.a. voor gehandicapten. De voorgestelde compensatie bij de Rijksweg A12 kan het oude bosmilieu niet vervangen.

Toestemming voor een dergelijke ingreep in NNN-gebied is een algemeen precedent voor toekomstige uitbreidingen. Denk bijvoorbeeld voor dit gebied aan een voetbalmuseum en/of verdere vergroting van de campus voor andere teamsporten. Waarom wijkt de KNVB niet uit naar de provincie Flevoland als vervanging van beoogde datacenters? Waarom zou de KNVB kunnen uitbreiden in NNN-gebied, terwijl andere bedrijven daarbuiten moeten verdwijnen i.v.m. overlast?

Als pleister op de wonde zou de KNVB volgens het coalitieakkoord de gemeente gaan helpen met citymarketing in Zeist-centrum. Koppelverkoop? Tegenstand voor de ontwikkeling is ook op landelijke schaal te verwachten. Zie de notitie.

Nieuwsflits maart 2022

Raadsverkiezingen
Stemt u meestal volgens uw waarden, principes en geloof? Of vindt u het lastig om zelf een stemkeuze te maken? Volgt u de mooie woorden van partijen of wilt u liever weten wat deze de afgelopen 4 jaar hebben gedaan?

Stemadvies?
Regelmatig krijgt Beter Zeist de vraag welk stemadvies zij kan geven voor de verkiezingen. De keuze is uiteraard aan u en de ANBI-stichting is niet gebonden aan politieke partijen en zakelijke belangen. Maar wat we steeds weer constateren is dat de meeste partijen in hun verkiezingsprogramma’s veel beloven, maar in hun stemgedrag toch anders handelen.

Stemgedrag van politieke partijen
Vandaar dat we dit jaar geen stemwijzer op basis van de programma’s hebben opgesteld. Wel werd in eigen kring nagegaan hoe partijen in het algemeen hebben gestemd over bouwen, leefomgeving en invloed van burgers. Maar: resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. De nieuwe partij 50Plus had nog geen zetel in Zeist en wordt daarom met een vraagteken genoemd.

Uiteraard zijn ook andere onderwerpen van belang zoals zorg en welzijn, kunst en cultuur, gemeentelijk belastingen e.d. Maar over die onderwerpen is al veel vastgelegd. Hierover verschillen in Zeist de opvattingen tussen inwoners en bestuurders minder sterk.

Overwegingen bij het kiezen
Bijgaand daarom een Kieswijzer Verstedelijking Zeist.

En een Toelichting op politiek stemgedrag over woon- en leefomgeving en burgerparticipatie.

 

Nieuwsflits februari 2022

Zienswijzen over ontwerp Omgevingsvisie Zeist
Meer of minder groei en verstedelijking van Zeist en de omliggende dorpen? Bouwen ten koste van groen of juist niet? Meedenken over de plannen voor de toekomst? Vragen over uw woon- en leefomgeving die voor iedereen in de gemeente Zeist van belang zijn.

De petitie RED Zeist van 2021 zorgde voor de mogelijkheid om uw stem te laten horen over de ontwerp Omgevingsvisie Zeist. Want tot dan toe wisten de inwoners van Zeist en de dorpen vrijwel niets over de toekomstplannen in de visie.

De werkgroep RO van het Netwerk Beter Zeist heeft de ontwerpvisie van B&W grondig bekeken en een uitgebreide zienswijze en een kort model daarvoor opgesteld. Mede op basis daarvan hebben personen, groepen en organisaties tot eind februari zienswijzen over de ontwerpvisie ingediend.

Ontwerp Bestemmingsplannen WA Hoeve Den Dolder
GGZ-instelling Altrecht gaat het terrein verlaten en zal een deel van het terrein overdragen aan ontwikkelaar BPD. Deze heeft nu twee ontwerp bestemmingsplannen ter visie gelegd. Het gaat om de bouw van ca. 200 nieuwe woningen en hergebruik van de historische middenas.

De rest van het terrein wordt nog grotendeels verhuuurd aan Fivoor. Die GGZ-instelling gaat pas eind 2026 weg. Deze  'zorgkern' zit nog niet in de twee ontwerp bestemmingsplannen. Maar de in 2017 door de raad` vastgestelde gebiedsvisie gaat over het gehele WA Hoeve. Dat betekent dat er veel meer woningen kunnen komen dan de bedoeling was van de visie. En dat zorgt dan voor nog meer aantasting van het kwetsbare natuurgebied, een onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland.

Stichting Beter Zeist, dorps- en natuurorganisaties en omwonenden hebben zienswijzen ingediend om een verdere aantasting van de WA Hoeve te keren. Voor de zienswijzen klik hier.

Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid aangenomen
De raad volgde niet de Belangenvereniging en de grote meerderheid van Huis ter Heide om het viaduct over de A28 voor autoverkeer open te laten. Onvoldoende maatschappelijk draagvlak dus voor het besluit. Daarom stemden de lokale partijen en SP tegen.

Mensen die over enige jaren van en naar Huis ter Heide willen zullen dat via de ovonde bij de autoboulevard moeten doen of gaan fietsen. Vaak omrijden dus en dan niet zo erg milieuvriendelijk. Overigens gebeurt dat pas na het opleveren van de nieuwbouw in Huis ter Heide zuid en west. De verwachting is dat er juridische procedures en later ook acties gaan volgen, dus net als bij de uitvoering van de centrumvisie Zeist. De gemeenteraad heeft wel gevraagd om een jaar na de afsluiting de verkeerssituatie in Huis ter Heide te evalueren. Daarmee kan men weer alle kanten op.

Mobiliteitsplan 2022-2027 geamendeerd
De raad heeft op 24 februari het Mobiliteitsplan aangenomen. De kritiek van maatschappelijke organisaties en Ir. H. Hoorn op het plan (zie brief) is nu deels gecorrigeerd. Het collegevoorstel werd daartoe geamendeerd door een nieuwe categorie van 'Gebiedsontsluitingsweg 30 km" (GOW 30) te gaan gebruiken. Nu nog integraal de categorising van de wegen zelf verbeteren.

Een amendement om de Lindenlaan als erftoegangsweg te handhaven haalde het ook. Daarmee is de opwaardering van de laan tot een GOW voorkomen. En verder zullen alle parkeerkwesties als geheel worden vastgelegd in het komende Parkeerplan en niet deels nu al.

Goedkope herinrichting Slotlaan e.o.
Alle fracties willen de Slotlaan veiliger. Dat mag nu wel na lang wachten, maar is er nog wel geld voor na jaren van kostbaar herinrichten? Wil je dan de goedkoopste variant of de veiligste? Het college wilde de fietsstrook richting het Slot verbreden en laten doorlopen (variant 2). Maar dat leidt weer tot versmalling van de Slotlaan en het wordt dan een probleem voor veilig fietsen richting het Busstation. Ir. H. Hoorn stuurde over onder meer de optimalisatie van de Slotlaan nog een brief naar de raad.

Uiteindelijk koos de raad via amendement voor een wijziging van de goedkoopste variant (1+). Geen grote veranderingen dus maar wel (witte) strepen aan beide kanten van de laan. Dit om de deels verlaagde fietsstroken te markeren. Waar mogelijk worden de stroken ook aangegeven met fietssymbolen.

Verder moeten regels en handhaving voor venstertijden en ook extra laad- en losplaatsen op en achter de Slotlaan zorgen voor veiliger verkeer op de laan.
En door een aangenomen motie moet er nu snel op de aangrenzende 1ste Hogeweg beter onderscheid komen tussen 'stoepen' en fietsstroken. Komende zomer zou het werk moeten worden uitgevoerd.

Zal het in de praktijk voldoende zijn? De fietsstroken blijven smal en in de richting van het busstation wordt ook de 'shared space' inrichting voor auto's en fietsers gehandhaafd. Wordt vervolgd.

Voorlopig geen enorme windturbines in Groene Driehoek
In het gebied tussen de A12 en de spoorlijn komen nu geen grote windturbines. Het college wilde daar op basis van onderzoek niet meer naar streven. De meerderheid van de raad ondersteunde dit en verwees naar aantasting van bestaande natuurwaarden, te verwachten overlast voor omwonenden en Odijk, mogelijke nieuwbouw bij Station Driebergen-Zeist en gebrek aan benodigde infrastuctuur.

Een poging van GroenLinks, D66 en CU/SGP om alsnog onderzoek te laten doen naar natuurwaarden en normeringen werd niet ondersteund. Daarom stemden GroenLinks en D66 tegen het collegevoorstel. Toch sluit het college de mogelijkheden voor windturbines in het gebied niet uit op basis van de in 2025 geldende regels.

Burgerparticipatie in Zeist blijft problematisch
Ondanks de fundamentele kritiek van maatschappelijke organisaties op het 'Handvat Burgerparticipatie Zeist' heeft de raad op 24 februari het voorstel aangenomen. Het is in feite een interne checlist waar vrijwel niemand rechten aan kan ontlenen. Alleen het college houdt alle kaarten in handen om te bepalen of, wanneer en op welke wijze participatie plaatsvindt, zie ook de inspraakreactie van Beter Zeist.

In januari werd het het voorstel Adviesrecht Omgevingswet over ruimtelijke initiatieven aangenomen Ook daarover bestond bij de organisaties veel zorg, zie o.a. de inspraakreactie van Beter Zeist. Het komt er op neer dat de raad grotendeels de besluitvprming overlaat aan het college. Hoe kan dan de raad, mede op basis van gebrek aan maatschappelijk draagvlak, besluiten nog repareren?

Nieuwsflits januari 2022

Raad stemt in met grootschalige verstedelijking van Zeist
Ondanks de oproep van insprekende organisaties om geen voorschot te nemen op de verstedelijking van Zeist heeft de raad op 14 december het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) 2040 onderschreven. In het IRP staat 99 keer het woord  ‘verstedelijking’ en 121 maal ‘groei’. Het IRP laat zien dat Zeist een deel van de ambitie van de gemeentelijke bestuurders van de regio wil vervullen om een stedelijke Metropoolregio te worden. In Zeist Noord komen er 0 – 5.000 woningen bij en bij station Driebergen-Zeist ca 1.500 (mede op grondgebied van Driebergen). En er is al een plancapaciteit van 3.000 in Zeist (IRP pag. 160).


Dat betekent dat er (maximaal?) tot en met 2040 meer dan 20.000 inwoners bijkomen. Wel zegt het college dat die 5.000 woningen in Vollenhove en Dijnselburg nog niet zeker zijn. Maar tegelijkertijd zijn deze extra woningen wel nodig voor het rendabel maken van de tramlijn Utrecht CS – USP (de Uithof). Bij het doortrekken van de lijn naar Zeist zullen namelijk ook meer passagiers gebruik maken van deze al bestaande lijn.


In het op 20 december 2021 gepubliceerde ontwerp Eerste Omgevingsvisie Zeist 2022-2025 wordt al uitgegaan van het IRP. Over dit ontwerp kan iedereen zienswijzen indienen tot 28 februari. Overigens hebben alleen de plaatselijke partijen tegen het IRP gestemd, waarvan acte.

Vervolg Parkplan Vollenhove
Op 8 juli 2021 heeft de raad het Parkplan Vollenhove als opmaat voor een gebiedsvisie vastgesteld. Inmiddels wordt gewerkt aan een plan van aanpak met 5 punten. In punt 4 staat wonen in het dorp centraal: “het parklandschap vormt de basis voor nieuwe woningen waarmee het parklandschap wordt geactiveerd.” Mooie woorden voor het kappen en uitdunnen van het resterende bos voor extra woningen.


Volgens de raadsinformatiebrief gaan diverse professionele partijen ook meedoen. Denk aan Meander Omnium, Altrecht (Sanatoriumterrein) en de Warande (Stichting Studenten Huisvesting). Projectontwikkelaar Lisman en Lisman was al betrokken. De vele extra woningen zullen vooral bedoeld zijn voor de groeiambitie van de regio want Zeist kent geen geboorteoverschot. Lees de raadsinformatiebrief.

Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid nog niet aangenomen
Op 9 december werd het raadsdebat gevoerd over het voorstel voor nieuwbouw in Huis ter Heide Zuid bij het vroegere Glaxogebouw. Het ging daarbij vooral om de nieuwe ontsluitingsweg, de aansluiting op de autoboulevard en het voor motorvoertuigen (exclusief de lijnbus en hulpdiensten) sluiten van het viaduct op de Huis ter Heideweg. De dorpsvereniging pleit voor het openlaten van het viaduct; Enkele inwoners en de gemeente willen dat de inwoners straks naar Zeist omrijden via de ovonde bij de autoboulevard. Dat zou volgens het gemeentelijk verkeersmodel in Huis ter Heide Zuid zorgen voor minder verkeer.

Gezien de tegenstellingen heeft de raad de inwoners gevraagd onderling tot overeenstemming te komen. Overigens heeft de gemeente het voorstel van de dorpsvereniging nog niet doorgerekend met behulp van het verkeersmodel. Op 3 februari spreekt de raad in een openbare informatiebijeenkomst via teams over de voortgang.

Raadsvoorstel scenariostudies centrum ingrijpend geamendeerd
De raad heeft op 14 december unaniem het raadsvoorstel geamendeerd. De vrees was te groot om opnieuw ‘carte blanche’ te geven voor een niet goed doordacht centrumproject. Er zal eerst een participatietraject volgen over de functie en inrichting van het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel.

Op 11 januari volgde nog een Ronde Tafel over de Variantenstudie verbeteren veiligheid Slotlaan. Daaruit bleek dat de raad maar deels tegemoet wil komen aan het advies van Bureau Megaborn het fietsen richting het busstation echt veiliger te maken. Op 8 februari volgt het debat. Opnieuw dreigt er half werk te worden geleverd. Zie de brief van Beter Zeist aan de raad.

Voorlopig geen grote windturbines in westelijk buitengebied Zeist
Het college ziet af van windmolens tussen het spoor en de A12. Op 3 februari 2022 vindt daarover inspraak plaats via de Ronde Tafel. Daarna besluit de raad op 22 februari. Volgens het college is het gebied wel kansrijk voor zonnevelden. Zie de brief van het college en het raadsvoorstel afronden gebiedsverkenning.

Voortgang Mobiliteitsplan Zeist 2022 - 2027
Na de Ronde Tafels van 30 november en 16 december volgde op 13 januari het raadsdebat over het plan. Maatschappelijke organisaties en groepen inwoners hebben forse kritiek geuit op het plan. Zo kloppen belangrijke kaarten over wegcategorisering en fietsroutes niet. Maar daar zijn wel consequenties aan verbonden, zoals voor de gemeente zelf en voor belanghebbende inwoners en hun organisaties. Ook wordt weinig aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen en Europese regelingen op het gebied van snelheidsbegrenzing van motorvoertuigen. Invoering daarvan kan allerlei kostbare wegaanpassingen voor snelheidsbegrenzing voorkomen.

Voor uitvoering van het 5-jarenplan plan is 20 miljoen euro nodig waarvan naar verwachting 10 miljoen van het Rijk. Zie voor een aantal inspraaknotities de sitepagina verkeer en vervoer (onder kopje informatie) en de belangrijke aanvulling van Hoge Dennen die in feite voor geheel Zeist geldt. Op 25 januari beslist de raad over het plan. Daarvoor heeft Beter Zeist samen met andere organisaties en personen nog een brief met ontwerp-amendementen opgesteld.

Nieuwsflits december 2021

De column van Wim de Braak

Inspraak Ronde Tafel ….

Ervaren: 18 november 2021
Gemeentelijk Theater: Ronde Tafel
Onderwerp: regionaal Integraal Ruimtelijk Perspectief 2021-2040 (IRP)

Dus toch Kim-Jung Sander? 😊 zie verder ...

Zeist in de aanbieding?
Op 18 november was de Ronde Tafel over  het regionaal Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP), zie ook bovenstaamde column. Deze regionale visie tot 2040 moet extra verstedelijking van Zeist mogelijk maken. Hierover zijn de Zeistenaren echter niet geraadpleegd. Het perspectief gaat de basis vormen van de Omgevingsvisie Zeist. Wordt Zeist daarna in de uitverkoop gedaan aan ontwikkelaars?

Donderdag 25 november om 20.00 uur is via teams het raadsdebat. Alleen 2 plaatselijke partijen wilden dat laten doorgaan. De andere partijen zullen wel instemmen met de verstedelijkingsdromen van hun bestuurders. En dat zonder  burgerparticipatie waar het college de mond  vol van heeft. Zie de inspraakreacties van Stichting Beter Zeist, vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Nieuwsflits november 2021

De column van Elsbeth

Wat gebeurt hier?

Gezien: 14 oktober 2021
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat
Onderwerp: Dialoogbijeenkomst Raad – 7 organisaties

Boodschap of de boodschapper? zie verder ...

Blanco cheque voor Emmaplein, Markt en Voorheuvel ?
Na het deels terugdraaien van de centrumcirculatie waren er nog losse eindjes overgebleven. Het college heeft nu een raadsvoorstel opgesteld voor de aanpassing van de Voorheuvel-doorgang. Die wordt nu gekoppeld aan de herinrichting of reconstructie van het Emmaplein en de Markt. Het raadsvoorstel laat zien dat het college weinig heeft geleerd van de discussies en inspraak over het beleid voor het centrum van Zeist. Afhankelijk van de te kiezen scenario’s is de globale kostenraming 12,5 – 25 mln. euro. Maar die bedragen zullen veel hoger worden door nog niet geraamde kosten, overschrijdingen en prijsstijgingen.

Een veel simpeler nulscenario ligt voor de hand, namelijk een opknapbeurt van De Klinker. En verder alleen het ombouwen van het aangrenzende deel van het Emmaplein (Belcour) tot een woonbuurt of voor andere maatschappelijke doeleinden. De meeste Zeistenaren zien niets in de voorstellen waarbij de Markt deels wordt bebouwd en de smalle Voorheuvel wordt opengesteld voor bussen en vrachtauto’s. Zie de inspraakreactie van Stichting Beter Zeist en het raadsvoorstel. Een goed overzicht van de problematiek van de fietsverbinding over de Voorheuvel geeft de brief van Ir. H.J. Hoorn.

Dialoogbijeenkomst over participatie omgevingsvisie Zeist
Op 14 oktober werd er eindelijk een dialoogbijeenkomst gehouden tussen 7 maatschappelijke organisaties (waaronder Stichting Beter Zeist) en de gemeenteraad. Het ging over de gebrekkige ontwikkeling van de ruimtelijke toekomstvisie voor Zeist. De bevolking krijgt daarover nauwelijks informatie en weet vrijwel van niets. Vandaar de brief naar de raad van de 7 organisaties van 10 mei 2021. Ondanks het gebrek aan voorlichting zet het college samen met de regio in op veel extra werkgelegenheid, instroom vanuit andere regio's en verstedelijking. Maar de werkgelegenheid in deze regio is al hoog genoeg.

Illustratie roltrapmodel. Uit: rapport “Kwalitatieve woningmarktanalyse U16”, Companen, 2020
Ambitieuze regiobestuurders willen 80.000 arbeidsplaatsen meer om een Metropoolregio te worden: hoe meer, hoe beter: voor wie eigernlijk?  

Dat alles betekent voor de gemeente Zeist ca. 10.000 woningen extra, dat is ongeveer 22.000 inwoners meer dan nu. Dat zou nodig zijn om te komen tot een metropoolregio Utrecht. In feite gaat het alleen om een ambitie van lokale bestuurders maar niet van de inwoners. De organisaties willen dat de bevolking nu eindelijk eens geïnformeerd wordt en kan meedenken over de toekomst van de eigen woon- en leefomgeving. Dat is ook van belang voor de kwaliteit van de omgevingsvisie Zeist en voor het maatschappelijk draagvlak bij de uitvoering ervan. De raad zal nagaan hoe zij aan het voorstel voor participatie kan voldoen. Voor de presentatie van de organisaties lees verder.

Toch windmolens in Zeist?
Ondanks de indringende inspraak van 9 september stemde de raad op 12 oktober in met het voorstel Regionale Energie Strategie (RES 1.0). De gemeente onderzoekt op welke manier ze kan bijdragen aan grootschalige opwek van duurzame energie op het grondgebied van Zeist. Naast de lopende verkenning in de A12/spoorzone onderzoekt zij in nog 2 gebieden de mogelijkheden voor zonnevelden of windmolens. Zo wil de gemeente delen van de A28 in Zeist verkennen als locatie voor zonnepanelen. Deze voornemens worden opgenomen in de RES 1.0. Het Kamp van Zeist biedt mogelijk ook kansen voor windmolens. Maar door bestaande afspraken over natuurontwikkeling (bestuurlijk programma Hart van de Heuvelrug) wordt dat voorlopig nog niet onderzocht.


Met het besluit over RES 1.0 veegt de raad voorlopig alle argumenten van omwonenden en organisaties (ook in Odijk) van tafel. Maar daarmee zijn hun zorgen over geluidshinder (ook ’s nachts) en aantasting van de omgeving nog niet verdwenen. En dan te bedenken dat het regionale elektriciteitsnet de extra energieopwek van zonnevelden en windmolens de komende jaren nog niet aankan.

College koopt bedrijf af na procedures over Led-schermen
Stichting Beter Zeist heeft in maart 2019 op basis van een raadsinformatiebrief van januari 2019 samen met de lokale groene organisaties bezwaar aangetekend tegen de door het college concessie-overeenkomst met een bedrijf. Het ging om het plaatsen en exploiteren grote led-schermen voor digitale informatie en reclame langs 4 invalswegen van Zeist: Utrechtseweg, Boulevard, Driebergseweg en Koelaan. Bij de Boulevard was ook Vereniging Lyceumkwartier Zeist betrokken en bij de Koelaan het Utrechts Landschap.

De bezwaren waren gericht op het gebrek aan participatie voorafgaande aan de gesloten concessie-overeenkomst, de aantasting van de beeldkwaliteit van de cultuurhistorische wegen, lichthinder voor de verkeersdeelnemers en idem voor overstekend wild bij faunapassages en verkeersveiligheid (afgeleid worden). Ook wordt er al voldoende op andere manieren voorzien in informatie en reclame.

Na een positieve uitspraak van de commissie bezwaarschriften heeft het college de bezwaren gegrond verklaard en heeft het de vergunning op in januari 2021 ingetrokken. Tijdens een beroep van het bedrijf bij de rechtbank kocht het college het bedrijf af voor 120.000 euro. Als het college het bedrijf niet al kosten had laten maken voor het maken van grote schermen en/of vooraf voor participatie had gezorgd en bezwaarprocedures had afgewacht was het geld nu nog beschikbaar geweest.

NIEUWSFLITS september 2021

De column van Jetje Van

Mission impossible?

Gezien: 23 september
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat
Onderwerp: Regionale Energie Strategie (RES 1.0 U16)

Tijd voor de donderpreek. zie verder ...

Petitie RED Zeist aan Raad aangeboden

De Petitie RED Zeist is op 14 september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is uitgesteld. Meer dan 2.000 personen vanuit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen de petitie. Vanuit ruim 5,4 % van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Daarnaast is er ook van buiten Zeist steun voor de petitie.

De petitie roept de raad op Zeist niet verder te verstedelijken voor de ontwikkeling van een ‘Metropoolregio Utrecht’. Een uitbreiding met 5.000 – 10.000 woningen, dus ca. 22.000 mensen extra, is voor Zeist onnodig veel. Er is ook geen geboorteoverschot. Van elke 4 nieuwgebouwde huizen in Zeist gaat er maar 1 naar eigen inwoners. De politieke groeiambitie van de stadsregio Utrecht gaat ten koste van groen en ruimte. Dat tast ook het cultuurhistorische dorpskarakter van de gemeente aan. Zie verder de aanbiedingstekst, de petitie en de onderbouwing. De aanbieding aan de raad is terug te zien op https://youtu.be/TgNZj4L_sLo van minuut 16.30 tot 24.20.

Vervolg petitie
De bedoeling is gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal. Dit om de komende omgevingsvisie Zeist en uitvoeringsplannen aan te passen. Door de petitie is daarvoor een achterban van opinieleiders en personen ontstaan. De werkgroep ruimtelijke ordening van Stichting Beter Zeist zal de vervolgactiviteiten helpen organiseren. Dat kan in contact met de buurten en dorpen en samen met de groene groepen. De dialoogbijeenkomst tussen de raad en 7 buurt- en groene organisaties vindt in november plaats. 

Grote bijeenkomst over woningbehoefte en bouwen
Een grote bijeenkomst met deskundigen over regionale en Zeister woningbehoefte en bouwen kon niet op locatie plaatsvinden. Er waren tot nu toe nog te veel restricties in het kader van de coronamaatregelen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de bijeenkomst de komende maanden toch te laten doorgaan. U krijgt daarover dan bericht zodat u zich daarvoor kunt opgeven. 

Ronde Tafel over Regionale Energiestrategie


De petitie is ook gericht op de verstedelijking als gevolg van grootschalige opwek van duurzame energie door middel van windturbines en zonnevelden. Over het voorstel van de regio U16 heeft op 9 september een Ronde Rafel plaatsgevonden.

Van de kant van inwoners werd vooral gewezen op de ongunstige effecten op de gezondheid (geluidsoverlast, lichtflitsen), woon- en leefomgeving, landschap en flora- en fauna. Gezien de recente tussenuitspraak van de Raad van State moet ook het landelijke beoordelingskader voor windturbines nog worden opgesteld en wettelijk vastgesteld. Dat moet de komende 1,5 - 2 jaar gebeuren.

Zelfvoorziening energieproductie niet perse nodig
Je kunt een flink deel van de vermindering van broeikasgassen ook bereiken door duurzame energie van andere landen in te kopen. Die kunnen daar hun verdienmodel van maken. Bijvoorbeeld landen die nu nog fossiele energie leveren en veel ruimte hebben voor duurzame energieproductie. Zie hier voor alle inspraakreacties en de aanvulling van Stichting Beter Zeist over de niet noodzakelijke zelfvoorziening van duurzame elektriciteitsopwekking.

Historische spoorlijntracé Valckenbosch gered na lang actievoeren
Het Bestuur van de Stichting Groen Valckenbosch bericht ons het volgende. Al sinds het oprichten van Beter Zeist in 2007 waren er plannen om op het voormalige Spoortracé in de Wijk Valckenbosch bomen te kappen en huizen te bouwen. Het betreft een belangrijk wandelgebied voor de gehele wijk.
Er is echter heel goed nieuws. De optie van een initiatiefnemer om het spoortracé van de eigenaar Woongoed te kopen is van de baan. Daarmee zijn ook zijn plannen voor woningbouw op dit voormalige spoortracé vervallen.

Stichting Groen Valckenbosch heeft zich - mede dankzij overweldigende steun van de omwonenden - fel verzet tegen deze bouwplannen. Momenteel is er overleg met de gemeente en met Woongoed om buurtbewoners in te schakelen bij het beheer van dit unieke natuur- en wandelgebied. Het bestuur van Beter Zeist heeft de Stichting Groen Valckenbosch volop gesteund in haar doelstelling om de groene natuur in de wijk te behouden.

NIEUWSFLITS juli 2021

De column van Elsbeth

Luchtspiegeling?

Gezien: 17 juni 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Parkplan Vollenhove

Het begon om 7 uur ’s-avonds ... zie verder...

Praatplaat burgerparticipatie Zeist

Participatieladder

Rekenkamer Zeist heeft een rapport opgesteld over effectieve burgerparticipatie voor de gemeente Zeist. Met behulp van 5 aanbevelingen met tips en suggesties zullen de processen in toekomst beter moeten gaan verlopen. Helaas heeft de Rekenkamer de vele eerdere voorstellen van maatschappelijke organisaties waaronder die van Beter Zeist niet verwerkt. Al sinds zo’n 14 jaar hebben college en raad zich weinig aangetrokken van dergelijke  reacties om de participatie te verbeteren. Zelfs de aanbevelingen van bemiddelaar Mr. A. F. Verstand (april 2008) werden niet uitgevoerd, zie het overzicht.

De reacties op het rapport van de Rekenkamer hebben niet alleen betrekking op het proces van burgerparticipatie, maar ook op de tekortschietende kaderstelling en de gebrekkige informatievoorziening.
In de gemengd samengestelde Rekenkamer zitten ook 2 leden van de gemeenteraad. Eigenlijk adviseren die dus zichzelf. In de meeste gemeenten is dat model allang verlaten voor een onafhankelijk college. Wanneer gebeurt dat in Zeist? En wil de gemeente echt iets met burgerparticipatie? Eerst wil het college daarvoor een handvat maken. En daarna een verordening wanneer het bij de Kamer liggende concept wettelijk kader is vastgesteld. Op 8 juli 2021 stemde de raad in met de aanbevelingen.

Zie de praatplaat en de inspraakreacties van achtereenvolgens Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg zeist e.o. en Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. (Op 14 september 2021 nam de raad de aanbevelingen over zoals vooraf duidelijk zijn over de kaders, het aangeven van de mate van invloed en de mogelijkheid dat iedereen moet kunnen meedoen).

Concept Parkplan Vollenhove: top of flop?

Het is mooi dat de gemeente Vollenhove meer perspectief wil geven. Het concept Parkplan is een inspirerend document met hooggestemde ambities. Die kunnen bij realisering de wijk een positieve impuls geven. Dat is nodig ook gezien de problemen die worden gesignaleerd. Het is zowel voor de bewoners, de buurt Vollenhove, de omliggende buurten en Zeist van groot belang.

Stichting Beter Zeist heeft zich in deze fase van de gebiedsontwikkeling beperkt tot het stellen van een aantal vragen. De nadruk ervan ligt op het algemeen beleid, buurt- en wijkoverstijgende aspecten en de procesgang. De belangrijkste vragen gaan over de noodzaak van het toevoegen van woonblokken, zie het plaatje bij de Torenflat. Verder staan er ook wooncompexen geprojecteerd bij de Panweg en op de plaats van het Noorderpunt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als gemeente geen geld heeft om de andere ambities van het plan waar te maken? Zie verder de inspraakreactie   en ook alle stukken. Toch stemde de raad op 13 juli 2021 unaniem in met het Parkplan Vollenhove.

Bezuinigingsoperatie Samen in Balans

Op 1 april 2021 kwam het rapport van de door loting samengestelde Inwoners Advies Commissie beschikbaar. Daarop heeft het college een aantal adviezen nader uitgewerkt, sommige aangehouden en andere zal het niet uitvoeren. Stichting Beter Zeist heeft in haar inspraakreactie tijdens de Ronde Tafel van 19 juni commentaar gegeven op het proces en het resultaat van de ombuigingen. De meer principiële kritiek is dat de ombuigingen niet afgeleid zijn van de resultaten van beleidsontwikkeling. Het omgekeerde is het geval: de bezuinigingen dicteren voor de komende jaren het beleid en beperken de beleidsvrijheid. Maar volgens Cruijff heeft elk nadeel zijn voordeel. In dit geval zie je duidelijk en concreet wat het college niet belangrijk vindt. Gewoonlijk wordt dat verhuld door mooie verhalen.

Voor een deel heeft de gemeente de noodzaak van ombuigingen aan zichzelf te danken. Door veel uit te geven in tijden van overvloed moet er hals over kop bezuinigd worden als het slechter gaat. Zo versterk je dus dat inkomsten en uitgaven niet op elkaar aansluiten. Behalve commentaar op de voorstellen biedt Beter Zeist ook 4 nieuwe voorstellen aan. Die zijn onder meer bedoeld om het jojo-effect van de inkomsten en uitgaven te beperken. Daarvoor kan vakdeskundigheid vanuit de burgerij worden ingezet, zie de inspraakreactie.

Het college heeft nu noodgedwongen een “Raadsvoorstel stabiliteitscriteria” opgesteld. Dat zal ons inziens echter onvoldoende het probleem van onvoldoende stabiliteit voor de lange termijn kunnen oplossen. Een cruciaal probleem is de te korte looptijd van 4 jaar i.p.v. 10 -15 jaar. Zo'n lange looptijd is nodig om voldoende stabiliteit te bereiken. Verder vergelijkt Zeist de eigen prestaties met die van andere gemeenten (benchmarking). Maar die gemeenten doen het periodiek vaak ook slecht. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op rechtmatigheid i.p.v. ook op doelmatig beleid. Daardoor worden soms niet de juiste dingen gedaan. Ten slotte schiet de handhaving van afspraken tekort. Dit als gevolg van scoringsdrift en ambities van ambtenaren, bestuurders en fracties.

Voor alle stukken over de voorgestelde ombuigingen, zie overzicht. Op 8 juli stemde de raad in met de meeste voorstellen met uitzondering van de beperking van het ophalen van GFT-afval en voorwaardelijk met het niet herinvoeren van de Hondenbelasting.

NIEUWSFLITS juni 2021

De column van Elsbeth

Maskerade

Gezien: 3 juni 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Integraal Ruimtelijk Perspectief
Lees verder...

Petitie RED Zeist boven 2.000 ondertekenaars
De petitie is vanuit alle dorpen en buurten ondertekend. Zeker vanuit 5% van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Gezocht wordt naar een datum waarop de petitie aan de raad kan worden aangeboden en toegelicht.

Steunt de raad de visie over de Metropoolregio Utrecht?
Op 3 juni werd de Ronde Tafel over het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) gehouden. Het gaat om een ontwerpversie voor extra verstedelijking van de regio Utrecht, dus ook van de gemeente Zeist. Volgens de bestuurders van de 16 gemeenten zou de Stad Utrecht en omstreken een Europese Metropoolregio moeten worden.

Daarvoor moeten er van buiten de regio extra 70.000 medewerkers worden aangetrokken. Dat betekent 120.000 – 167.000 extra woningen, 120 hectare nieuwe bedrijventerreinen en een schaalsprong in mobiliteit. En tegelijkertijd zou het groen moeten meegroeien. Volgens de visie zal de extreme groeiambitie worden vastgelegd in de komende omgevingsvisies van de gemeenten, waaronder die van Zeist.

Voor Zeist betekent het een groei van maximaal 10.000 woningen dus ca. 22.000 extra inwoners, terwijl er al jaren geen geboorteoverschot is in Zeist. We zouden dus vooral moeten bouwen voor de regio c.q. voor de groeiambitie van de stad Utrecht. En verder zorgt de groei voor meer drukte en minder ruimte en groen. Daar heeft straks elke buurt en project in deze gemeente mee te maken. Dat is hier helemaal niet nodig: de regio Utrecht heeft de laagste werkloosheid van Nederland.

Discussie
Tijdens de Ronde Tafel met de raad werden vooral 2 punten besproken. Als je nu met deze ambitie instemt welke vrijheid heb je dan als raad nog om iets naders te willen? En verder is de bevolking niet geraadpleegd over deze ingrijpende keuze. Op beide punten probeerde de wethouder de raad gerust te stellen. De visie zou geen juridische status hebben want de regio Utrecht is geen overheid. En er zal bij de programmering van de woningbouw nog participatie plaatsvinden.

Daar werd tegen ingebracht dat een gesloten convenant tussen gemeenten op basis van raadsbesluiten ook rechtskracht heeft. Bovendien vindt de programmering op regionaal niveau plaats. En dat bepaalt de ruimte voor participatie op lokaal niveau.

De wethouder benadrukte nog de noodzaak snel te handelen om bij de coalitiebesprekingen het benodigde geld door het Rijk te laten reserveren. In dit verband hebben de gemeenten al overlegd met de informateur over de schaalsprong van mobiliteit en de bouw van 200.000 woningen in de provincie Utrecht. Het zgn. herstelplan "Utrechts Aanbod" voor economisch herstel van Nederland na de coronacrisis.

Voortgang
De voorbereiding van de visie en onderliggende rapporten heeft diverse jaren gekost. Op geen enkel moment werd de bevolking daarbij betrokken. Als de raad haar positieve zienswijze bij de regio indient, dan zal in september de raad het definitieve besluit nemen. De maatschappelijke organisaties vroegen om uitstel van de behandeling. Dat werd een uitstel van 1maand tot 8 juli, omdat de raadsleden de meeste stukken nog niet hadden kunnen lezen …… Dat misschien de bevolking ook nog moest worden geraadpleegd werd echter niet meer genoemd.

Inspraakreacties
Zie de procedurele inspraakreacties van Stichting Beter Zeist en Vereniging Lyceumkwartier Zeist. En voor alle (inhoudelijke) reacties: Raadsinformatie.
Voor het het IRP en bijlagen, klik hier.

Weinig invloed van inwoners op Omgevingsvisie Zeist
Zeister organisaties hebben de noodklok geluid met indringende brieven naar de raad. Zij vinden dat B&W de inwoners onvoldoende betrekt bij de belangrijke toekomstvisie van Zeist.

De inhoud daarvan wordt grotendeels afgeleid van grootsteedse, regionale plannen. Over de gevolgen ervan en de ambities voor Zeist mag de bevolking echter niet spreken. Maar die zijn voor elke inwoner van belang. De organisaties vragen om in een dialoogbijeenkomst met de raad een andere aanpak te kiezen.

Keuzen
Het gaat om belangrijke keuzen voor de toekomst. Moet Zeist verder verstedelijken en groen opofferen? Komt er dan meer hoogbouw en minder ruimte voor de inwoners? Blijven de kwaliteiten van Zeist en de dorpen Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide behouden? Wil Zeist wel meedoen met de ambitie van vooral de stad Utrecht om een Metropoolregio te worden? Wat kost dat en wat levert het op voor de inwoners en de natuur? Woensdag 20 mei werd de vraag van de organisaties toegelicht in het politiek spreekuur van de raad. Zij wilden een dialoogbijeenkomst met de raad

Net daarvoor hadden VVD en D66 een motie ingediend voor extra aandacht van het college voor de inbreng van de organisaties. Dat is nu mogelijk door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet met 3 - 6 maanden.
Daarmee is echter de vraag nog niet beantwoord. Het gaat er vooral om hoe de bevolking volwaardig bij de ontwikkeling van de ontwikkelingsvisie voor de toekomst wordt betrokken. Dus ook over de wettelijk verplichte hoofdpunten van de visie. En niet zoals in februari/maart gebeurde, alleen over bestaande wijk- of dorpswaarden.

Brieven
Zie verder de gezamenlijke brief van 7 organisaties en de brieven van Stichting Beter Zeist, Vereniging Lyceumkwartier Zeist, de dorpsverenigingen van Den Dolder en Huis ter Heide, vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Stand van zaken Mobiliteitsvisie en -plan Zeist
In de rondetafel reactie van Stichting Beter Zeist over de concept mobiliteitsvisie Zeist. staat een overzicht van de bezwaren tegen de tram tussen USP en Zeist. Overigens is er nog geen (Rijks)geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van de tram, laat staan geld van de gemeenten.

Verder wordt in de reactie bezwaar gemaakt tegen de dreigende ‘shared space’ inrichting zonder fietspaden of -stroken van buurtverzamelwegen net zoals bij woonstraten. Zie ook verder de reactie van Ir H.J. Hoorn.

Tijdens de raadsvergadering werd in een unaniem aangenomen motie gevraagd ruimte te bieden voor maatwerk verkeersveiligheid. Volgens de wethouder kan dat binnen de aanpak 'Duurzaam Veilig'.
De toegezegde reactienota van het college over de inbreng van de expertgroep werd nog niet ontvangen. De visie is op 20 mei door de raad vastgesteld met toevoeging van een extra speerpunt 'smart mobility' toepassingen.

Nu wordt er op basis van de visie een mobiliteitsplan Zeist opgesteld. Die zal dan op hoofdlijnen worden opgenomen in de komende omgevingsvisie Zeist. De bedoeling is dat het mobiliteitsplan in september in de Ronde Tafel wordt besproken. Op woensdagavond 9 juni is er een eerste Zeister Mobiliteitsseminar, zie Agenda. Daarna volgen er digitale wijkbijeenkomsten.

Zeister visies over Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
In Nederland en dus ook in Zeist moet worden gewerkt aan aanpassing aan klimaatverandering. En aan herstel van biodiversiteit. Dat vergt een actief beleid gebaseerd op een omslag in denken en in handelen. In Zeist werd daarmee begonnen met de acties zoals ‘Steenbreek’ en een aangepast maaibeheer.

Er is echter een structureel gebrek aan prioriteit voor dergelijke belangrijke opgaven. Dat blijkt uit de ontoereikende budgetten voor de uitvoering van de 'Biodiversiteitsvisie Zeist' (2021) en het nogal beperkte beleidskader klimaatadaptatie: 'Klimaatbestendig Zeist' (2021). De vraag blijft dus staan of en wanneer de gemeente zich voldoende gaat voorbereiden op de toekomst. Zie de inspraakreacties van Beter Zeist over de raadsvoorstellen biodiversiteit en klimaatadpatatie.

Wel is in lijn met de inspraakreacties een motie van GroenLinks aangenomen om de visie te verbreden en nader te concretiseren. Dit in samenwerking met de groene organisaties. En daarbij ook extra middelen te verwerven van andere overheden en door middel van publieksacties.

NIEUWSFLITS april 2021

Column Martien Schwencke

Prullenbak proza

Gezien: 6 april 2021
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: raadsvoorstel Mobiliteitsvisie Zeist

De columnist ziet betere mogelijkheden voor hoogwaardig OV, lees verder.

Petitie Red Zeist nu al succes
De petitie over een nogal lastig te begrijpen zaak als verstedelijking in relatie tot woningnood is een succes geworden. Zo’n 1.350 personen uit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen nu al de petitie om Zeist niet verder te verstedelijken voor een metropoolregio Utrecht.

De bedoeling is gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal. Dit ten behoeve van aanpassing van de komende omgevingsvisie en van vervolgplannen de komende jaren. Door de petitie is daarvoor een achterban van opinieleiders en personen ontstaan.

De werkgroep RO van Beter Zeist, waar ook de groene groepen aan deelnemen, zal de follow up helpen organiseren in contact met de buurten en dorpen. De petitie met uitleg kan nog worden getekend, klik Petitie.

Invloed van burgers op ontwikkeling omgevingsvisie
In maart heeft de gemeente 2 online bijeenkomsten gehouden over de ‘waardenkaart van Zeist’. Dat gebeurde tegelijkertijd per grote wijk (centrum, oost met Austerlitz, west en noord) en voor de 3 noordelijke dorpen. Uit het resulterende document bleek dat nogal wat ingebrachte punten niet verwerkt waren. Ook waren de wijk- en dorpsoverstijgende waarden onvoldoende aangegeven.


Er zijn 5 hoofdproblemen met de ontwikkeling van deze kaderstellende toekomstvisie voor de omgeving. Er is jaren te laat begonnen om de bevolking te betrekken, er mag alleen worden gesproken over waarden per gebied(je) en de inbreng wordt onvoldoende verwerkt. Bovendien worden regionale visies over verstedelijking verwerkt in de visie. Maar daaraan heeft Zeist zich verbonden zonder burgers te raadplegen. Voor het overige wordt de betekenis van de omgevingsvisie gebagatelliseerd als zou het een gespreksdocument zijn i.p.v. een beleidskader. Per 1 januari wordt de visie echter als (experimenteel) kader gebruikt.

Inmiddels heeft de regio Utrecht een Integraal Ruimtelijk Perspectief IRP) gepubliceerd waarover alleen het college van B&W wordt geraadpleegd. Daarover de volgende keer. Ook de gemeenteraad laat zich kennelijk piepelen, wel zo makkelijk. Zie verder over de beinvloeding van de  ontwikkeling van de omgevingsvisie Zeist. En zet uw zeister waarden op de kaart van het interactieve platform van de gemeente OmZeist.

Mobiliteitsvisie of toch een propagandastuk?
In de Ronde tafel met de raad werd op 6 april ingesproken over de concept mobiliteitsvisie. Is dit het perspectief wat Zeist nodig heeft? De meeste insprekers vonden van niet: de visie is te vaag waardoor de gemeente er alle kanten mee op kan. Zij zien het document meer als een notitie of een propagandastuk. Zo wordt de ‘shared space’ inrichting van wegen weer mogelijk gemaakt. Dat betekent dat fietsers gebruikt kunnen worden om autoverkeer af te remmen. Ook wordt overduidelijk voorgesorteerd op een tram tussen Zeist-Noord en De Uithof (Utrecht Science Park). Alleen eventuele voordelen werden daarvan genoemd en nadelen werden vergeten.

De schaalsprong van het OV in de regio krijgt voorlopig echter nog geen steun van het Rijk. Daarmee is de verstedelijking van de regio ook minder kansrijk geworden.
De visie wordt de komende maanden nog in een mobiliteitsplan uitgewerkt. Daar mogen de burgers en andere belanghebbenden dan ook nog wat van vinden. Voor meer uitgebreide informatie over de Mobiliteitsvisie Zeist, klik: hier. En voor de raadsstukken en de inspraakreacties, klik hier.

Gevecht tegen win(d)molens begonnen
De meeste zonnevelden leiden tot degradatie van de bodem en het bodemleven. Grote windturbines zorgen niet alleen voor schade aan de natuur en aan de beleving van het landschap, maar ook aan de gezondheid van de mens.
In het nabijgelegen Odijk, Werkhoven, Bunnik en de A12-spoorzone van van Zeist groeit de weerstand tegen de voorgenomen gigantische windturbines met tiphoogte tot 265 meter. Die zullen naar verwachting gaan zorgen voor hinderlijke slagschaduw en lichtflitsen door het draaien van de wieken, laagfrequent geluid en nachtelijke rode verlichting van de kop van de pilaren i.v.m. luchtverkeer.

De inwoners vragen om de plaatsing tegen te gaan en het houden van onderzoek naar de effecten van windturbines. Net als in Duitsland en Denemarken verzoeken zij geen nieuwe windmolens bij woonwijken te plaatsen binnen een straal van een factor tien van de turbinehoogte. Dus niet binnen minimaal 400 meter zoals nu wordt voorgesteld. Overigens blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat slechts drie procent van de eigen leden inspraak heeft gehad bij het opstellen van de regionale Energie Strategie. Dit terwijl ruim 92% aangeeft dat zij hierbij wel betrokken hadden willen worden. Zie voor Houten en omgeving (waaronder Zeist) de petitie.

 

NIEUWSFLITS maart 2021

Column Froukje Wirtz

Dit Zoomen staat niet in Koenen!

Deelname: 15 februari 2021
Gemeente: digitale participatie Omgevingsvisie Zeist
Onderwerp: Invullen waardenkaart Zeist

Froukje doet mee aan de inbreng van de (buurt)waarden van Zeist en vraagt zich af waar zij mee bezig wordt gehouden. Lees de column.

Teken de petitie tegen verstedelijking van Zeist en de dorpen
Inwoners en organisaties van buurten en dorpen pleiten voor het behoud van het dorpskarakter van de gemeente. Samen met de groene groepen verzetten zij zich tegen verstedelijking van Zeist. In (regionale) plannen staat dat er 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat betekent de komende tijd 10.000-20.000 extra inwoners. De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen. Zo wordt Zeist de grootste groeikern in de provincie na Utrecht en Amersfoort. De initiatiefnemers roepen daarom de bevolking van Zeist op een petitie te tekenen om het tij te keren.

Wat vraagt de Petitie RED Zeist
De petitie vraagt van de Zeister politiek om in de Omgevingsvisie Zeist vast te leggen alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte. Op die manier kan het dorpskarakter van Zeist en van de omliggende dorpen worden behouden. Dus geen verstedelijking ten behoeve van extra groei van de regio maar ten koste van Zeister groen. En wel kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Help ook mee om Zeist mooi en groen te houden en niet verder te laten verstedelijken. Teken daarom de Petitie.

Moet Zeist bouwen voor de ‘Metropoolregio Utrecht’?
In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist.

Meer extra arbeidsplaatsen (zo’n 80.000 wil de regio aantrekken) zorgt voor veel instroom van mensen van buiten de regio. Bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte, overlast en stijgen de huur- en woningprijzen meer dan nodig is. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar juist verlies aan kwaliteit van leven.

Veilig verkeer in centrum Zeist?
Na de zeer late publicatie van het rapport van Megaborn (van 15 juli 2020) over de (on)veiligheid van de 'shared space' weginrichting van de Slotlaan moest het college eindelijk wel iets gaan doen. Eerst wordt voor circa 145.000 euro weer een onderzoek gehouden. Op basis daarvan wordt pas in 2022 begonnen met de volgende renovatie van de Slotlaan. De uitvoering ervan zal zoals raadsleden op 9 maart aangaven zeker wel 5 maal zo kostbaar worden of mogelijk zelfs 1 miljoen of meer. Het college raamt de uitvoeringskosten voorlopig op 5 ton. Daarna moet dan eindelijk de winkelstaat weer veilig worden voor fietsers en voetgangers. Daarvoor moeten o.a. de fietspaden weer zoveel mogelijk worden teruggebracht en worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangepast.

Ronde Tafel
Maar hoe zit het met de aanpassingen in de omliggende buurten zoals het Voorheuvelgebied, Lyceumkwartier, Wilhelminapark, Steynlaan, Bergweg? Kan de bus nu ook weer weg van de Voorheuvel? En wat is de relatie met de komende mobiliteitsvisie Zeist en het daarop volgende mobiliteitsplan? Kan de gemeente in bezuinigingstijd de geschatte bedragen wel verantwoord uitgeven? Dit kwam aan de orde in de Ronde Tafel van 18 maart, Zie de brief aan de raad d.d. 4 december 2020 van Ir. H.J. Hoorn over de mislukte herinrichting, zijn inspraakreactie en de bijdrage van Vereniging Lyceumkwartier Zeist over een meer pragmatische benadering. Verder sprak Stichting Beter Zeist in over de tekortschietende beleidsaanpak van Zeist, ook bij dit plan.

Debat
Tijdens het daarop volgende Debat werd gepleit voor fasering en daarbij behorende (deel)kosten van de herinrichting, de relatie met de omgeving, het betrekken van de stakeholders, verbetering van de verkeersregelinstallatie (VRI) Steynlaan-Antonlaan en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor de winkeliers. De voorstellen van BIZ om de Slotlaan tot een fietsstraat om te vormen werden door de wethouder van tafel geveegd.
Raadfracties zullen bovengenoemde punten in een amendement verwerken voor de raadsvergadering van 23 maart.

Centrumvisie mislukt ....
Tenslotte volgden lokale partijen het voorbeeld van SP (die in 2015 tegenstemde) om project centrumvisie als mislukt te kwalificeren.

Windmolens en zonnevelden in A12/spoorzone?
Zeist wil de mogelijkheden van grootschalige elektriciteits-opwek samen met alle belanghebbenden verkennen. Dat gaat nu gebeuren in het kader van een gebiedsvisie voor de A12/spoorzone. Op basis van een rapport van bureau ‘Bosch en van Rijn’ is dit gebied met natuurwaarden toch gekozen. Formeel gaat het nog om een optie en een bepaling van de voorwaarden. Vanuit de regio is de druk zeer groot om tot ca. 35 hectare zonnevelden te komen en 2 - 4 megaturbines. Tegelijkertijd groeit hiertegen de weerstand van de bevolking.

Waarom moet Nederland en dus ook de gemeente Zeist op eigen gebied energieneutraal worden? Dat zorgt hier voor verdere verloedering van woon- en leefomgeving, milieu, natuur en landschap. We zijn als klein, dichtbevolkt land toch ook niet zelfvoorzienend voor veel andere behoeften? Worden de regio's Parijs, Berlijn en Londen zelfvoorzienend? Nee, waarom de Randstad dan wel? Elders in de Europese Unie en daarbuiten is ruimte genoeg om zonder aantasting van milieu en leefomgeving grootschalig elektriciteit op te wekken. Daar kan Nederland aan meehelpen en tegelijk ook nog stroom afnemen. En het levert die landen inkomsten op die ze vaak hard nodig hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten en is iedereen tevreden. Zie de raadsinformatiebrief over de keuze van het college.

Toch geen led-schermen langs invalswegen Zeist
Tegen het besluit om grote led-schermen voor reclame en informatie te plaatsen is met succes bezwaar gemaakt. Dat gebeurde gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Het college heeft in januari 2020 het besluit herroepen. Dat is te danken aan in totaal 5 organisaties: Stichting Beter Zeist, 2 groene groepen, Stichting Het Utrechts Landschap en Vereniging Lyceumkwartier Zeist.

Het was de bedoeling van het college deze schermen te plaatsen langs de Utrechtseweg, Driebergseweg, Koelaan (in plaats daarvan later de Laan van Beek en Rooijen) en Boulevard. Dergelijke ontsierende schermen zijn echter helemaal niet nodig. Bovendien verstoren ze wildpassages en tasten ze het aanzien van deze cultuurhistorische wegen aan. Verder worden verkeersdeelnemers extra afgeleid met kans op ongelukken. Kortom: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

voorgesteld en afgewezen Led-scherm Koelaan

 

NIEUWSFLITS februari 2021

   “Ik had wel duizend levens en ik nam er een”
(vrij naar Cees Notenboom)

In memoriam Hans Voorberg

Op 9 januari bereikte ons het droeve bericht dat Hans Voorberg op 27 december was overleden. Enkelen van ons wisten al geruime tijd dat Hans ernstig ziek was ook omdat hij bezig was zijn vrijwilligerswerk over te dragen. Jarenlang was hij een drijvende kracht voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Bosch en Duin en omgeving. In het platform buurten en dorpen van Stichting Beter Zeist en in contact met het bestuur leverde hij vele jaren een belangrijke bijdrage aan het behoud van een mooie en groene woon- en leefomgeving in de gemeente Zeist

Zo heeft hij in het kader van Stichting Beter Zeist meegeholpen Bosch en Duin buiten de rode contouren van de provincie te houden. Als voorzitter van de Stichting Wegh der Weegen wist hij de cultuurhistorische weg uit de 17e eeuw op de kaart te zetten. De totstandkoming van het Streefbeeld in 2018 is zijn grote verdienste geweest. Daarbij gebruikte hij zijn verbindingskracht door een publiek-private samenwerking tot stand te brengen tussen de provincie, 4 gemeenten waaronder Zeist, omwonenden en andere betrokkenen bij de Wegh.

Als beminnelijke verbinder met strategisch en tactisch inzicht en een duidelijke boodschap kon hij in een prettige samenwerking met anderen veel voor elkaar krijgen. Die aanpak was voor ons een mooi voorbeeld. Wij zullen zijn deskundigheid en kameraadschap missen.

Wij wensen zijn vrouw Daisian, zijn dochter Franciska, familie en vrienden sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Mede namens het Platform Buurten en Dorpen,

Bestuur Stichting Beter Zeist

__________________________

Column Elsbeth
Boemerang


Gezien: 18 december 2020
Gemeentelijk theater: digitale informatiebijeenkomst
Onderwerp: Veiligheid Slotlaan (raadsinformatiebrief over rapport Megaborn)

Onze columniste ziet raadsleden en een wethouder met boter op hun hoofden om de hete brei zitten van de herinrichting van de Slotlaan. Hoe nu verder?

Geen verdere verstedelijking van Zeist en de dorpen
Dit jaar wordt de belangrijke omgevingsvisie Zeist opgesteld. Die zal het kader vormen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Denk aan bouwen, wegen, groene ruimte, energie etc. De gemeenteraad maakt de politieke keuze van verstedelijking van Zeist en de dorpen. Want het gemeentebestuur wil bijdragen aan de groeiambitie van de beoogde ‘Metropoolregio Utrecht’. Dan wordt Zeist de snelst groeiende gemeente in de provincie na Utrecht en Amersfoort. Projectontwikkelaars zullen hiervan smullen, maar het gaat onherroepelijk ten koste van de mooie woon- en leefomgeving. Omliggende gemeenten willen niet zover gaan. Waarom Zeist dan wel? Inmiddels heeft de raad in regionaal verband al een voorschot genomen op een groei met 10-15% inwoners.

Deze maand start Stichting Beter Zeist samen met andere groeperingen met een actie om verstedelijking van Zeist niet op te nemen in de Omgevingsvisie Zeist. Binnenkort volgt hierover nieuws.

Gebiedsvisies WA Hoeve en Dijnselburg: fopspenen?
De huidige politieke verstedelijkingsambitie van Zeist is nu al duidelijk merkbaar bij de ontwikkeling en uitvoering van gebiedsvisies.

In Den Dolder wil het college afwijken van de vastgestelde gebiedsvisie voor de gehele WA Hoeve. Er moet nu in het gebied een ‘zorgkern’ als een nieuw apart project worden ontwikkeld dat losstaat van de afspraken over het gehele gebied. Zoiets levert dan niet alleen extra woningen op maar ook voor Altrecht meer dan de afgesproken (maximale) opbrengst van 15 mln. euro. De dorpsvereniging, de Planbegeleidingsgroep en omwonenden zijn buitengewoon verontrust over de schending van deze door de raad vastgestelde visie, zie de reactie van de Belangenvereniging Den Dolder. Wat zijn gebiedsvisies juridisch gezien nog waard?

Hoofdgebouw landgoed Dijnselburg vanaf de Amersfoortseweg

In Huis ter Heide kwamen de participatiegroep, de eigenaren en de gemeente nog niet tot overeenstemming over de (gedeeltelijke) bebouwing van het gebied. Tijdens de inspraak over de Woonvisie werd vanuit de woningcorporaties al gevraagd om versnelling van het proces. Een een-tweetje om de raad alvast te beïnvloeden? Nu heeft het college plotseling het participatieproces voor het opstellen van een gebiedsvisie eenzijdig beëindigd. De gemeente neemt zelf de regie en gaat vooraf de bandbreedte voor woningbouw bepalen. Wat betekent in Zeist het op interactieve wijze ontwikkelen van een gebiedsvisie eigenlijk nog? Zie verder de gemeentelijke update participatieproces.

‘Tijdelijke’ bewoning Veldheim, Peronnik, Stenia en van Rennesselaan 30-A2
Tegen de in november 2019 verleende omgevingsvergunning voor ‘tijdelijke’ bewoning van 3-7 jaar van 4 vroegere locaties van de Zonnehuizen langs de Utrechtseweg is met succes bezwaar gemaakt. Dit in verband met overlast en aantasting van de woon- en leefomgeving van deze buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. Bovendien willen omwonenden niet langer geconfronteerd worden met dergelijke ‘tijdelijke’ voorzieningen. Eigenlijk ging het om een fout van de gemeente die een dag te laat kwam met een afwijzing van de vergunningen. Dankzij de bezwaarschriften van Stichting Beter Zeist, buurtorganisatie Bewoners Belangen Dichterbij en omwonenden kon het college de vergunningen medio 2020 weer intrekken. Voor de locatie Van Renesselaan hadden de school De Meerklank en Bartiméus ook bezwaren ingediend.

Buitenplaats Veldheim langs de Utrechtseweg

Daarna ging de nieuwe eigenaar van de locaties, Mooi Zeist BV, bij de rechtbank in beroep tegen het besluit van het college om de ‘tijdelijke’ bewoning niet toe te staan. In november 2020 hebben de organisaties en sommige omwonenden zich als belanghebbende derden gevoegd in de procedure. Daarna hebben zij ook reacties op de beroepschriften van de eigenaar ingediend.
Tijdens de lopende beroepsprocedure heeft Mooi Zeist BV alweer twee van de vier locaties verkocht: Peronnik en Van Renesselaan. Verder zijn er nu toch plannen voor herontwikkeling van Stenia binnen de bestaande maatschappelijke bestemming. Voor Veldheim wordt gedacht aan een combinatie van wonen, zorg en contact. Dat zou dan wel een verandering vergen van de bestemming. Ondertussen probeert het college de nog steeds bestaande ‘tijdelijke’ bewoning te beëindigen t.b.v. van een anti-kraak bewoning. Het gaat om respectievelijk 139 en 40 arbeidsmigranten (Veldheim en Van Renesselaan) en 60 (buitenlandse) studenten (Stenia).

De procedures laten zien dat maatschappelijke druk loont. Maar we moeten blijven waken voor het behoud van deze cultuurhistorische buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. En een verder aantasten van de woon- en leefomgeving van de betreffende buurten moet worden voorkomen.

Nieuwe erfgoedverordening
Deze verordening vervangt de oude verordening uit 2010. De verordening vormt de juridische grondslag voor aanwijzing, wijziging/intrekking, bescherming, handhaving van en toezicht op gemeentelijk materieel en immaterieel erfgoed. Het gaat vooral om archeologische waarden, gemeentelijke monumenten, monumentale (gebieds)structuren en beschermde dorpsgezichten. Die zijn in het gemeentelijk Erfgoedregister opgenomen.
Vereniging Natuurlijk Zeist-West en Stichting Beter Zeist reageerden op het raadsvoorstel. Ook is een ambtelijke reactie op vragen beschikbaar. In de praktijk blijkt er nogal wat te mankeren aan de actualisering, registratie, archivering en vindbaarheid van het erfgoedregister. Verder zijn de vergaderingen van de gemeentelijke adviescommissie wel openbaar, maar er wordt weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Daardoor moeten belanghebbenden veel moeite doen om te weten wat er speelt.  Bovendien kunnen zij geen zienswijzen indienen. Over de verordening wordt op 16 februari 2020 in de raad besloten.
Voor een overzicht van de beschermde gebieden in de gmeente zie de Kaart monumentale structuren Zeist.

Nieuwe Woonvisie
De gemeenteraad heeft in januari de woonvisie 2021-2025 vastgesteld. Op initiatief van GroenLinks, VVD en Seyst.nu geldt bij nieuwbouwprojecten vanaf 40 woningen de volgende aanvullende voorwaarde. Minimaal 50% van de woningen moet behoren tot ‘sociale huur’ en ‘middeldure koop (laag) / middeldure huur’. Daarnaast werd een VVD-amendement aangenomen om nieuwe sociale huurwoningen in principe te bestemmen voor starters en senioren. Ook krijgen senioren uit Zeist voorrang bij toewijzing van nieuwe seniorenwoningen. Ten slotte werd een motie van D66, GroenLinks en Seyst.nu over ‘verticale tuinen of bossen’ aangenomen, een soort pleister voor het tekort aan echte groene ruimte in nieuwbouwprojecten.

 

NIEUWSFLITS december 2020

"Zij zijn groot, en ik ben klein en dat is niet eerlijk”.

Column Elsbeth
Calimero-effect

Gezien: 10 december 2020
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Woonvisie 2021-2025

Onze columniste vraagt zich af waarom Zeist verder moet groeien.
Wie wordt er beter van?
Lees verder.

Burgerparticipatie?
Dat het gemeentebestuur tot nu toe weinig opheeft met burgerparticipatie is wel duidelijk. Invloed van burgers in het voortraject van plannen vinden bestuurders kennelijk erg lastig en gevaarlijk. Als sinds begin 2008 toen bemiddelaar Mr. A.F. Verstand haar rapport schreef: “Democratie is meer dan een systeem, het is een mentaliteit” is er in Zeist weinig tot niets veranderd. Alle voorstellen die door maatschappelijke organisaties werden opgesteld verdwenen zonder verdere discussie in het ronde archief.
Na dit 12,5 jarig jubileum heeft D66 weer eens geprobeerd wat leven in de raadsbrouwerij te brengen met een position paper ‘Democratie in Zeist’. Dat moest uiteraard eerst in een ‘petit comité’ van louter raadsleden worden besproken. Wat daaruit is gekomen is voor de buitenwacht volstrekt onduidelijk. Weer een poging de ‘galm in de kerk te houden’ zonder hoop op succes? Zie het paper en de ondersteunende reactie van Beter Zeist.

Tunneltje Voorheuvel; hier begon het allemaal mee ......

Gebeurt er het komende jaar nog wat in centrum Zeist?
De uitvoering van het door de raad in maart 2015 zelfbedachte verkeersplan bij de Centrumvisie heeft voor veel problemen gezorgd. De vaststelling van dit plan gebeurde namelijk zonder voorafgaand verkeersonderzoek. Niet alleen ontstonden er problemen voor de verkeersdeelnemers (omrijden en ongelukken), maar ook voor de winkeliers (omzetverlies en bestaanszekerheid). En het kostte veel moeite en tijd voor de degenen die jarenlang probeerden de gemeente tot inkeer te bewegen. Bovendien bleken de kosten van de Centrumvisie voor de gemeente tot nu toe ruim tweemaal zo hoog uit te vallen. Eindelijk komt er na december 2019 meer zicht op de maatregelen die in en rondom het centrum nog moeten worden genomen, maar we zijn er nog lang niet. Zie de brief naar onze contacten in en rondom het centrum

Omgevingsvisie Zeist als verstedelijkingsopgave
Het komend half jaar stelt de gemeente Zeist haar omgevingsvisie op. Dat gebeurt in het kader van de Omgevingswet die per 1 januari in 2022 ingaat. Uit een bericht van de gemeente blijkt dat de regionale verstedelijkingsvisie, die de raad zonder burgerparticipatie heeft onderschreven, de basis vormt van de Zeister visie. Dat betekent dat het gemeentebestuur een politieke keuze maakt voor een bevolkingsgroei van 10-15 %. Die groei heeft te maken met extra stimulering door de overheid van de economische groei van de regio Utrecht en van de gehele Randstad. De groei zorgt voor migratie naar de Randstad vanuit de randgebieden van Nederland en uit andere landen.
Als kerstcadeau kregen we bericht van U-NeD dat Zeist Noord een Regiopoort wordt van de beoogde Metropoolregio Utrecht. Dit gebeurt onder het motto: “Utrecht Nabij. Gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen”. Dat betekent 5.000 extra woningen bij de OV-stations Mooi Zeist en Dijnselburg. Die overstappunten zullen deze Regiopoort moeten verbinden met het USP (de Uithof) en Utrecht centrum. Mogen de inwoners van Zeist daar ook nog iets over zeggen? De komende tijd zullen we veel aandacht besteden aan dit soort ‘gezonde groei’ en de politieke keuze van verstedelijking van Zeist die de inwoners wordt opgedrongen.

Inspraak over Woonvisie Zeist 2021-2025
Op 10 december was de inspraak bij de Ronde tafel over de vernieuwde woonvisie. Het is wel duidelijk dat we in Zeist niet veel opgeschoten zijn met het huisvesten van middengroepen. Veel accent wordt tot nu toe gelegd op sociale woningbouw en sociale huur terwijl die in de gemeente in totaal al ca. 40 % bedraagt. Dat is al veel meer dan het gemiddeld in de regio, alleen de stad Utrecht kent een vergelijkbaar percentage. Het gemeentebestuur blijft in feite doorgaan met het oude beleid, al worden hier en daar wat accenten voor speciale doelgroepen gelegd.
Er zal echter structureel iets moeten gebeuren om de middengroepen voldoende kans te geven in Zeist een betaalbare woning te betrekken. Voor elke 4 sociale woningen die nog extra worden gebouwd komt in het kader van het regionale Woningnet maximaal 1 in handen van Zeister inwoners. Zo blijf je voor de regio bouwen zeker als die verder verstedelijkt met de bouwwereld als lachende derde. En door de migratiehefboom worden in Zeist de middengroepen de dupe. Tegelijkertijd wordt de groene woon- en leefomgeving in de gemeente steeds verder aangetast. Wat moet er dan gebeuren? We verwijzen naar de bijdragen van Vereniging Lyceumkwartier Zeist en Beter Zeist

L-Flat; Woongoed wil graag hoogbouw realiseren, maar jammer, die weerstand van de bevolking ...


KORT NIEUWS

Bezuinigingsoperatie
De gemeente zit met het probleem van een structureel tekort op de begroting. Daarvoor wordt een bezuinigingsronde ‘Samen in Balans’ met 150 burgers georganiseerd evenwichtig verdeeld over de 5 dorpen, opleidingsniveau, sekse en leeftijd. Voor de Inwoners Advies Commissie hadden zich 953 personen opgegeven na een brief aan 6000 inwoners. Op 12 januari vindt de installatie van de commissie plaats.

Huis ter Heide
Medio december 2020 is het Ontwerp uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid voor 6 weken ter inzage gelegd. Dat betekent dat direct belanghebbenden nog in de maand januari zienswijzen kunnen indienen. Het gaat om 4 appartementengebouwen met 67 wooneenheden en 5 grondgebonden woningen. Verder wordt er een verbindingsweg aangelegd tussen de Autoboulevard en de Huis ter Heideweg richting de sportvelden en landgoed Dijnselburg.
Op 26 november is de Ronde Tafel gehouden over het gebied Sortie 16 dat volgens het raadsvoorstel deels bebouwd gaat worden. Het bosgebied ligt noordelijk langs de Amersfoortseweg tussen Woonwagencentrum Beukbergen en een bedrijventerrein. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. heeft een inspraakreactie gegeven.

Den Dolder
Altrecht Zal vermoedelijk niet in 2025 de WA Hoeve te verlaten maar pas in 2027. Dat zou uitstel betekenen van het planproces. En daardoor dan ook een verder verval van de historische middenas met rijksmonumenten.

Monumenten WA Hoeve

Ook meldde de Forensisch Psychiatrische Afdeling Fivoor dat het systeem van buurtcoaches wordt afgebouwd. Dat was in onderling overleg ingesteld na de gewelddadige dood van Anne Faber. Verder is het nog onduidelijk of verhuizing van Fivoor mogelijk is. En dat was juist een voorwaarde van de ontwikkelaar BPD om op de WA Hoeve te bouwen.
Almata. Het vroegere detentiecentrum wordt herontwikkeld naar een politieacademie. Belanghebbenden kunnen van 9 december t/m 3 januari reageren op de integrale ruimtelijke visie en het concept participatierapport herontwikkeling Almata, zie www.zeist.nl/almata.
Bethesda. De ontwikkelaar wil (nog) niet overleggen met de omwonenden over aanpassing van het plan dat mogelijk is volgens het bestemmingsplan (BP). Het BP is namelijk tijdens de laatste ‘koude overzetting’ toch aangepast hoewel dat niet was aangekondigd. Daardoor staan omwonenden nu min of meer buitenspel.

Austerlitz
De KNVB wil aan de noordkant van de Woudenbergseweg 3 extra voerbalvelden en een parkeerplaats aanleggen in het bosgebied met de status Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het is de vraag of dit zomaar kan. Het gaat om een boskap van 5 hectare. Zie de reactie vanuit de omgeving.

Zeist Valckenbosch
Na 10 jaar weer een poging om de grond van de Historische Spoorlijn voor woningbouw te gebruiken. Deze cultuurhistorische en ecologische verbindingszone wordt ook gebruikt voor een rustige wandeling. Woongoed Zeist heeft de grond nu aangeboden aan een vastgoedadviseur die het gebied snel wil verkavelen. Omwonenden en Stichting Groen Valckenbosch verzetten zich tegen de plannen, zie de brief.


Zeist Utrechtseweg e.o.

Veldheim, Stenia e.o. en Perronik. Over deze vroegere maatschappelijke instellingsterreinen langs de Utrechtseweg lopen (juridische) procedures over de ‘tijdelijke’ bewoning. Daarnaast is er overleg tussen de gemeente en Mooi Zeist BV over de plantontwikkeling.
Rabo Facet. De ingrijpende afbraak van de betonnen gebouwen is bijna voltooid, zodat daarna met de ontwikkeling van een woonbuurt kan worden begonnen.
TNO-gebouwen. Deze zullen na het vertrek van deze organisatie naar USP (de Uithof) waarschijnlijk voorlopig beschikbaar blijven voor soortgelijke instellingen.
Fietstunnel Dreef – Kromme Rijnlaan. Over de groene inpassing van deze tunnel onder de Utrechtseweg hebben Beter Zeist en de groene groepen met de uitvoerder overlegd.

NIEUWSFLITS november 2020

Herfst in Natuurpark De Brink

Windmolens en zonnevelden
De raad heeft ingestemd om samen met grondeigenaren, bewoners en andere belangstellenden de mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen van windmolens en zonnevelden in de spoorzone A 12. Voor het buitengebied tussen Zeist, Utrecht, Bunnik, Driebergen ziet de raad beperkt kansen voor zonnevelden. Verder zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de zone rondom de A28 te transformeren voor de opwek van duurzame energie waarbij ook gedacht wordt aan aardwarmte. Dat betekent dat er iets meer ruimte is voor invloed van belanghebbenden op de te maken uitvoeringskeuzen. Maar het blijft toch een gedwongen keuze van bovenaf zonder veel vrijheidsgraden. Zie voor de achtergronden de siterubriek.


Raad kiest voor verstedelijking

Zonder burgerparticipatie heeft de raad in grote lijnen het raadsvoorstel voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de Regio Utrecht onderschreven. Dat betekent het extra stimuleren van de economische ontwikkeling, bouwen voor groei en mobiliteit. Deze keuze is in de regio voorgekookt op basis van afspraken van de 4 grote steden met het Rijk (U Ned). Duidelijk is dat men de regio Utrecht tot 2040 kiest voor de bouw van netto extra 100.000 woningen en ongeveer evenveel nieuwe arbeidsplaatsen. De gemeente Zeist kiest voor een groei-ambitie van 10-15% netto extra woningen. Dat betekent een forse aanslag op de schaarse ruimte en het groen, want niet alles kan overal en tegelijk. Dat kan alleen in sprookjes en dan loopt het meestal niet goed af.

Een dergelijke verstedelijking stond niet in de verkiezingsprogramma’s 2018. Het is ook een trendbreuk met de Structuurvisie Zeist 2020. De gemeente Zeist ondersteunt daarmee de schaalsprong naar de ontwikkeling van een ‘Metropoolregio Utrecht’. Ondanks een oproep van Beter Zeist en de groene groepen om juist een politieke keuze voor kwaliteit te maken, richt de raad zich primair op economische groei en kwantiteit. Dat zorgt voor een nog grotere instroom van woningzoekenden vanuit andere gebieden in en buiten Nederland. Zie verder de inspraaknotitie van Beter Zeist en voor de achtergronden de siterubriek

Ontwikkeling Omgevingsvisie Zeist
Nu in regioverband de belangrijkste keuzen zonder betrokkenheid van de bevolking zijn gemaakt, wil de gemeente in 2021 de omgevingsvisie Zeist opstellen. Dat is ten aanzien van de al gemaakte hoofdkeuze(n) mosterd na de maaltijd, want tegen de (regionale) beleidsvisies is geen bezwaar of beroep mogelijk. Toch zullen de politieke keuzen in de Omgevingsvisie Zeist belangrijk zijn. Zo wordt namelijk concreet wat er aan cultuurhistorie, groene ruimte en landschap nog in Zeist overblijft. De vraag is dan: wat willen de Zeistenaren behouden en wat wordt ondanks alles helaas toch opgeofferd. Om dat te bepalen zal Beter Zeist samen met buurt- en dorps- en groene organisaties en met de bevolking toch actief bijdragen aan de omgevingsvisie Zeist. Die visie vormt straks namelijk de grondslag voor het ruimtelijk beleid voor de komende jaren. We houden u daarover op de hoogte.

Concept Woonvisie Zeist 2020-2024
Stichting Beter Zeist, de groene groepen en Vereniging Lyceumkwartier Zeist hebben fundamenteel commentaar gegeven op de conceptversie van de Woonvisie Zeist 2020-2024. De organisaties wachten af wat er met de reacties wordt gedaan.

In de conceptvisie wordt uitgegaan van veel onjuiste aannamen. Zo zou moeten worden voorzien in de behoefte aan woningen van de inwoners van Zeist. Deze behoefte is echter relatief beperkt. Er is namelijk geen natuurlijke bevolkingsgroei (geboorteoverschot) in Zeist. Ook lost extra woningbouw de druk op de woningmarkt niet op. Zolang in de regio gestreefd wordt naar extra economische groei zullen de woningen in prijs blijven stijgen. Meer bouwen in Zeist betekent dan ook niet automatisch meer kans op een betaalbare woning, eerder het tegendeel. Verder is er in Zeist geen sprake van meer vergrijzing dan in Nederland het geval is. Meer appartementen bouwen zorgt er ook niet voor dat veel meer ouderen hun huizen daarvoor gaan verlaten. En extra nieuwbouw zou nodig zijn omdat jongeren noodgedwongen later het ouderlijk huis verlaten. De laatste 13 jaar zijn de cijfers daarover echter niet veranderd. Het zijn allemaal aannamen die niet kloppen met de economische en maatschappelijke werkelijkheid.

Kortom: een meer realistische visie is nodig in plaats van een die grotendeels gebaseerd is op onjuiste ideeën en wensdenken om Zeist te verstedelijken. Zie voor de stukken en achtergronden de siterubriek.

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en interim verordening
Beter Zeist en de groene organisaties hebben hierover hun zienswijzen opgesteld ten behoeve van Provinciale Staten (PS). Daarin hebben zij hun zorgen geuit over het voorgenomen beleid in de visie van extra economische groei en hebben aanbevelingen gedaan. Deze liggen in het verlengde van de inspraakreacties zoals die aan de Zeister raad zijn gestuurd. Een belangrijk punt is de beleidsvrijheid die de (niet democratisch gekozen) regio’s krijgen bij de programmering van de woningbouw. Daarbij kunnende regio’s ook gebruik maken van verstedelijking van de randen rondom de huidige kernen, de zgn. ‘kernrandzones’.

Verder wordt onder meer gevraagd om een meer ambitieus programma klimaatadaptatie. En om het aanwijzen van het gebied van de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn als waardevol landschap van nationale betekenis. Ook wordt verzocht het burgerinitiatief ‘Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht’ te ondersteunen. De provincie zal komen met een nota van beantwoording van de zienswijzen. Daarna is het mogelijk bij PS in te spreken. Zie voor de liefhebbers de zienswijze van Beter Zeist. En voor de achtergronden en overige stukken de siterubriek

Burgerforum voor ombuigingen beleid
Het college wil de begroting de komende jaren in balans brengen door beleid om te buigen. Voor de structurele bezuiniging van 4,5 mln. euro bovenop de al vastgestelde bezuiniging van 5,5 mln. wordt een burgerforum (Inwoners Advies Commissie) opgetuigd. Deze commissie moet met begeleiding van de gemeente (embedded) een concreet advies uitbrengen. Uit een aselect aangeschreven groep van 6.500 Zeistenaren wordt de commissie van 150 personen samengesteld. In vergelijking met de vorige bezuiniging van 2011 worden maatschappelijke organisaties en experts niet uitgenodigd, terwijl die toen aanvullend basisinformatie konden aanreiken aan de commissieleden. Opgedane kennis en ervaring zijn kennelijk minder van belang. Wel zo gemakkelijk voor de procesbegeleiders. Zie voor de achtergronden van burgerparticipatie de siterubriek

KORT NIEUWS

Huis ter Heide
Onder de leuze “Huis ter Heide trekt aan de bel - De Zuidkant komt in de knel” verenigt het dorp zich om niet het afvoerputje van Zeist te worden, waar allerlei ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Zie de brief van Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide aan het college. Op 10 november heeft de raad echter wel besloten dat Sportpark Dijnselburg de nieuwe locatie wordt van HSV Phoenix. De club gaat deze locatie delen met SV Zeist.

Herontwikkeling Eikenstein
Stichting Beter Zeist en de groene groepen hebben reacties ingediend op het stedenbouwkundig plan voor Eikenstein. De opzet van het plan ziet er goed uit, maar het omliggende groen en de aangrenzende buurten dreigen in de verdrukking te komen door de verwachte parkeerdruk. De geplande hoeveelheid woningen is namelijk te groot voor het aantal parkeerplaatsen.

Walkartpark paviljoen
Het plan om in het park een horecapaviljoen te realiseren is van de baan nu ook de CDA-fractie daar tegen is. Er wordt wel gedacht aan een mobiele muziektent. Het is de vraag of dat een betere optie is. En ook aan een betere stroomvoorziening, een wateraansluiting en mogelijk een toiletvoorziening voor de foodtruckondernemers in het Walkartpark.

Kap van bomen in Wilhelminapark
Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Vereniging Wilhelminapark Zeist en omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de kap van 41 (52) grote bomen in een bostuin aan de Woudenbergseweg. Dat tast het groen en het aanzien van de wijk aan, het is niet nodig en het vormt een precedent voor andere aantastingen in Zeist en Nederland.

COLUMN Elsbeth
Machtsspel

Gezien: 6 oktober 2020
Gemeentelijk theater: digitale raadsvergadering
Onderwerp: achter de schermen

Onze columniste Elsbeth heeft zich niet weten te bedwingen en kijkt nu achter de schermen. Lees verder.

Nieuwsflits oktober 2020
Samen maken we Zeist beter

Week van de duurzaamheid, windmolens en zonnevelden, meerjarenbezuiniging, geen recht op burgeramendement, evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente, afronding centrumprojecten.

Week van de Duurzaamheid 10-17 oktober
Bijna 30 activiteiten in Zeist en Den Dolder voor wie groen, gezond en duurzaam wil leven. Excursies, presentaties, lezingen, gesprekken en activiteiten buiten en binnen. Maar ook doneren van tuingereedschap, hergebruik van planten en een duurzaam diner. Voor elk wat wils. Kies uit de mogelijkheden. Voor bijna alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht in verband met het beperkte aantal deelnemers.

Windmolens en zonnevelden
De Beleidsvisie Zonnevelden in Zeist is op basis van de inbreng van Natuurlijk Zeist-West, Milieuzorg Zeist en Beter Zeist aangepast, zie de gewijzigde beleidsvisie. Op de meer principiële discussie over energie en klimaat gaat het college echter niet in. Het blijft bij het Zeister aanbod aan de regio van 2 grote windturbines en 35 hectare zonnevelden. Verder heeft het college het zoekgebied voor grootschalige opwekking van elektriciteit aangevuld met de A28-zone. Dat gebeurde in een toelichting op de Zeister Propositie voor het regionale Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dinsdag 13 oktober vanaf 19.30 uur vindt het digitale raadsdebat plaats.


Zeist in balans:meerjarenbezuiniging in aantocht

Op 8 oktober werd op de laatste nipper de  Ronde Tafel gebruikt voor de begroting 2021. Maatschappelijke organisaties, laat staan burgers, hadden zich niet kunnen voorbereiden op de meerjarenbezuiniging die onderdeel was van het raadsvoorstel, zie raadsinformatie (8 oktober 2020) Hoezo 'Samen in balans' komen zoals in de pers was voorgespiegeld? In 2011 werd de Zeister bevolking daarentegen wel vooraf betrokken bij de bezuinigingsoperatie. Dat gebeurt nu achteraf via een op te tuigen Inwoners Advies Commissie en enkele bijeenkomsten met belanghebbenden.

Uiteraard wordt het groen en de leefomgeving weer het kind van de rekening en wordt wel een miljoen (inmiddels 1,2 mln.) geraamd voor Belcour. Zo zie je wat het college echt belangrijk vindt: het nog meer faciliteren van de 'behoeftige' vastgoedeigenaren van Belcour en de woonomgeving verder laten verloederen. Dat zullen de inwoners van Zeist vast wel waarderen, of toch niet ...? Zie de in allerijl opgestelde inspraakreacties van Stichting Beter Zeist en die van Natuurlijk Zeist-West ondersteund door Milieuzorg Zeist e.o. We wachten af wat de raad besluit. De collegepartijen hebben daarin de meerderheid.

Raad besluit: geen recht op burgeramendement
Op 6 oktober 2020 wees de raad het door D66 voorgestelde Recht op amendement (gewijzigd) af. Alleen PvdA, SP, Nieuw Democratisch Zeist en Zeister Belang steunden het initiatiefvoorstel, zie ook van D66 de reactie-op-Ronde_Tafel en een open brief. Stichting Beter Zeist (inspraakreactie) en Vereniging Lyceumkwartier Zeist ondersteunden het initiatief. Veel politieke fracties partijen zagen vooral nadelen. Het recht zou de verantwoordelijkheid van de raad aantasten, terwijl deze toch het laatste woord houdt. Het zou niets toevoegen aan de burgerparticipatie (een ‘dode mus’), ondanks dat die op tal van onderwerpen ondermaats is of ontbreekt. Verder zou de besluitvorming complexer worden en de griffie worden overbelast. Bovendien geeft het groepen die op het laatste moment protesteren de kans ontwikkelingen te vertragen. Wel wilden enkele partijen zoals GroenLinks en CU/SGP de komende jaren burgerparticipatie aan de voorkant van de ontwikkeling van het beleid verbeteren. Stichting Beter Zeist zal samen met haar partners de partijen daaraan houden.

Evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente
Tijdens de Ronde Tafel 24 september pleitten diverse insprekers voor een raadsenquête of raadsonderzoek naar het verloop van het project centrumvisie, zie onder meer de eerdere bijdrage van Ir. Hoorn. In een motie van Nieuw Democratisch Zeist, ondersteund door Seyst.nu en Zeister Belang, wordt de wens en noodzaak aangegeven van een raadsonderzoek. Stichting Beter Zeist ondersteunde de motie met een brief.
Tijdens de behandeling van de motie op 6 oktober stemde alleen de SP mee met de indieners. De andere partijen noemden veel bezwaren. Er was al veel geëvalueerd, ook tijdens Ronde Tafels, het middel was te zwaar en niet constructief, de financiële commissie was al bezig met een evaluatie, de Rekenkamer zou het al meenemen in een ander onderzoek, het zou te veel geld kosten en we moeten vooruit kijken, niet achterom. Dat geeft namelijk een negatief beeld van Zeist, terwijl de ondernemers het al zo zwaar hebben. De wethouder vond dat kan worden volstaan met een ‘gesprek’ tussen raadsleden, college en ambtenaren. Dus weer een kans verkeken om uit het verloop van een groot en kostbaar project samen met direct betrokken burgers, organisaties en winkeliers lessen te trekken voor de toekomst van Zeist.

Afronding projecten centrum
Ook op 6 oktober besloot de raad de nog resterende projecten in het winkelcentrum af te ronden, zie het raadsvoorstel. De meeste partijen pleitten voor een veilige inrichting van Voorheuvel, Slotlaan en Weeshuislaan. Of dat allemaal nog kan uit het resterende budget van ruim 5 ton is de vraag. Bovendien zijn er mogelijk aanpassingen nodig rondom het centrum. Daar zijn vooral de Lindenlaan (schoolroutes) en de Bergweg overbelast. Ook de huidige openstelling van de doorgang van de Voorheuvel voor lijnbussen en vrachtauto’s is niet zoals de burgers het wensten. Dergelijke aanpassingen vergen waarschijnlijk een apart plan (met budget)\. Dat zal dan in samenspraak met de bevolking moeten worden opgesteld. Kortom: van een definitief afronden van de centrummaatregelen is nog geen sprake. De teller van de geldkraan zal nog wel blijven doorlopen, ondanks de komende bezuiniging ‘Samen in balans’.

Column Elsbeth
Schimmenspel

Gezien: 10 september 2020
Gemeentelijk theater: Ronde Tafel
Onderwerp: afronding projecten centrumvisie

Het was een mooie vertoning gisteravond. Zelden zo’n verwarring aanschouwd over procedures, rollen en waarheden. Het begon al mooi met de eerste woorden die als echo’s door de digitale ruimte rolden alsof je in een majestueuze kathedraal zat. Lees verder.

===========================================

Nieuwsflits september 2020
Samen maken we Zeist beter

Nieuwe website, Verkeersmaatregelen centrum, Recht op amendement, Opwekking duurzame energie, Bijdrage Zeist aan verstedelijking

Nieuwe website Beter Zeist
U kunt de belangrijkste ontwikkelingen tot begin augustus vinden op de oude site www.beterzeist.nl. Sinds deze week is ook de nieuwe site toegankelijk www.beterzeist.com. Deze website is digitaal beter beveiligd en geeft vooral nieuws en algemene achtergronden. Voorlopig blijft de oude site ook bereikbaar om geen informatie onnodig te verliezen. Wij houden ons aanbevolen voor uw reacties en suggesties om de site verder te verbeteren.

foto H.J. Hoorn

Voortgang verkeersmaatregelen centrum Zeist
Donderdagavond 10 september is er na bijna 9 maanden een digitale ronde Tafel over het afronden van de in december 2019 besloten verkeersmaatregelen in het centrum. Dat is mogelijk door het vrijmaken van ruim 5 ton van niet bestede gelden voor de centrumaanpassing. Het gaat om de voorbereiding en definitieve inrichting van de Voorheuvel en het kruispunt Slotlaan-Jagerlaan, een onderzoek naar de verkeersveiligheid Slotlaan-Korte Steynlaan, een bebordingsplan naar en in het centrum, uitvoering van verkeerstellingen en onderzoek naar de eventuele wenselijkheid van reconstructie van de parallelweg Weeshuislaan (tussen Antonlaan en Torenlaan).

Over de aanpassing van de wijkverkeersmaatregelen in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier vindt overleg plaats tussen de beide buurtverenigingen en de gemeente. Er zal op basis van verkeersmetingen worden nagegaan wat de effecten van openstelling van de eerder afgesloten rijrichtingen zijn.

Ook is een rapport van Enneus beschikbaar gekomen over de procesgang van de verkeersmaatregelen, zie ook de kritische brief van Ir H. Hoorn  over het onderzoek en de vraagstelling van het college. Zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/

Recht op Amendement
Het recht op (burger)amendement geeft elke inwoner de kans om samen met anderen raadsvoorstellen te wijzigen. Een burgeramendement kan worden ingediend als ongeveer 50 mensen, d.i. 5% van de kiesdeler, hun handtekening zetten onder het amendement. Begin maart heeft D66 Zeist het algemene voorstel van de landelijke partij ingediend bij de raad. Pas nu, op 10 september, wordt daarover een Ronde Tafel georganiseerd. Daarna moet er nog een verordening worden opgesteld die voorlopig 2 jaar van kracht is. Voor de komende besluitvorming over de zeer belangrijke en ingrijpende voorstellen over de energietransitie en het ruimtelijk-economische programma geldt een dergelijk recht dus nog niet. Als de politiek het werkelijk had gewild dan was het recht op amendement al voordien ingevoerd. Op zich een goed initiatief als aanvulling op de formele inspraak, maar helaas veel te laat geagendeerd. Zie het initiatiefvoorstel  en zie ook de rubriek participatie.

Opwekking van duurzame energie
Volgens het Nationaal Programma Energiestrategie moeten de regio’s bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Half juni stemde de raad in met het bod voor de energieregio U16. Maar van burgerparticipatie over het bod was nauwelijks sprake. Toch gaat het naar verwachting om ingrijpende voorstellen voor de omgeving: ca. 35 hectare zonnevelden en 2 enorme windmolens tot 241 meter tiphoogte (Vestas V-150) en her en der in het buitengebied kleine windmolens tot 21 meter tiphoogte. Volgens het college is het gebied van de A12/spoorzone (groene driehoek) kansrijk voor grootschalige windmolens en het nog open gebied tussen Zeist en Bunnik ook geschikt voor zonnevelden. Wat zijn de gevolgen van het bod voor de omgeving en de leefbaarheid? Zie de brief van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen. Op 17 september is er een digitale Ronde Tafel over het raadsvoorstel via Teams. Zie verder de rubriek Milieu en Energie en het dossier tot begin augustus.

Bijdrage Zeist voor verstedelijking regio
Op 17 en 24 september is er ook een digitale Ronde Tafel via Teams over de contour Ruimtelijk-Economisch Programma (contour REP) van de regio Utrecht waaraan de gemeente Zeist deelneemt. Daarover hebben Beter Zeist en de groene organisaties in maart een gezamenlijke zienswijze ingediend, zie ook oude site. Daarin wordt gevraagd om het faciliteren van de groe juist niet als belangrijkste uitgangspunt voor de REP te nemen. Ook werd een beroep op de raad gedaan tijdig te zorgen voor burgerparticipatie en anders de besluitvorming uit te stellen.

Propositie Zeist
Uit de voorgestelde bijdrage van de gemeente (Propositie van Zeist) aan de realisering van de Contour Rep blijkt niet dat met de vragen uit de gezamenlijke zienswijze iets is gedaan. Nu wordt verstedelijking in feite de belangrijkste keuze voor deze regio en voor Zeist. De keuze is nooit aan de eigen bevolking voorgelegd. De ambitie stond ook niet in de verkiezingsprogramma’s van 2018.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen echter geen bezwaar en beroep aantekenen tegen de straks vastgestelde Zeister en regionale programma’s. Dergelijke beleidsstukken hebben namelijk geen juridisch rechtsgevolg. Pas als op basis van zo’n beleidsstuk bijvoorbeeld een bestemmingsplan (straks omgevingsvisie) wordt vastgesteld dan geldt de Awb wel.

Kortom: over u, zonder u is kennelijk het parool. Dit in tegenspraak met de huidige, breed gedragen Structuurvisie die uitgaat van kwaliteit in plaats van kwantiteit: “Zeist schrijf je met een Q”.
U kunt zich nog opgeven voor de digitale Ronde Tafels op 17 en 24 september via raadsgriffie@zeist.nl/; zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/.

Algemene achtergrondinformatie over omgeving: https://beterzeist.com/omgeving/