Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

4-09-2023


Nieuws toegelicht, jaargang 2023

 

Politieke agenda september

Politieke agenda

 • Di 5/9 R 20.00 uur: Raad
 • Do 14/9 20.00 uur: Ronde Tafel en Debat RV Sortie 16
 • Do 14/9 22.00 uur: Ronde Tafel en Debat BP kavels westflank Vliegbasis Soesterberg
 • Vrij 15/9 14.00 uur: Werkbezoek raad WA Hoeve
 • Za 16/9 14.-17 uur in Torenlaan theater: Jubileumbijeenkomst tien jaar Nieuw Democratisch Zeist
 • Do 21/9 20.00 uur: RV Advies nieuwe (verkeers)verbindingen Den Dolder
 • Do 28/9 19.30 uur: Politiek spreekuur
 • Do 28/9 20.00 uur:  Debat nieuwe (verkeers) verbindingen Den Dolder

Bestuurswisseling bij Stichting Beter Zeist
In augustus heeft Egbert Visscher (voorzitter) het bestuur verlaten. Anton Moll van Charante (secretaris) had zich al eerder teruggetrokken. Wim de Braak was vicevoorzitter en zal nu als voorzitter optreden. Martine Speekenbrink is nieuw in het bestuur en wordt secretaris. Egbert Visscher zal de komende tijd het bestuur nog ondersteunen als adviseur. Zie verder het persbericht.

De eerste twee bestuursleden van de stichting: Wil Nuijen voorzitter en Egbert Visscher secretasris

 

Vervolg (verkeers)'Drieluik Den Dolder’
Op 8 oktober 2019 besloot de gemeenteraad de spoorwegovergang in Den Dolder af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. En ook om daarvoor noodzakelijke aanpassingen aan de wegen uit te voeren. Zo is er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het verkeer permanent om te leiden. Ook is er een participatieproces doorlopen, zie het adviesrapport, de participatienota en de reactienota van de gemeente. Op 4 juni heeft het college ingestemd met het adviesrapport.

Deel van het Landgoed tussen de kern van Den Dolder en de Nieuwe Dolderseweg (N238)

4 alternatieven
In het adviesrapport zijn 4 alternatieven afgewogen het verkeer via de nieuwe Dolderseweg (N238) af te wikkelen. De aanbevolen oplossing is een nieuwe aansluiting op de N238 aan leggen over de landschapstuin van landgoed Den Engh. Het alternatief om het verkeer via bestaande wegen af te wikkelen is tijdens de participatie in meerderheid afgewezen vanwege het effect op de omwonenden. Dat betekent wel een doorsnijding van het cultuurhistorisch landgoed met de aanwezige natuurwaarden.

Bredere en meer permanente oplossing?
Het is ook de vraag of het wenselijk is lokaal verkeer permanent om te leiden over een provinciale weg die primair bedoeld is voor doorgaand verkeer. En hoe verkeersveilig blijft de spoorwegovergang in de toekomst voor voetgangers en fietsers bij meer en snellere treinen? In dat kader werd wel gepleit voor een permanente oplossing via het fabrieksterrein van de Remia. Dat zou ook de geluidoverlast van de fabriek kunnen oplossen en ruimte opleveren voor woningbouw. De vraag is of met de Remia wel voldoende diepgaand is overlegd over deze mogelijkheid.

Aanbevelingen advies

 • Nader bestuurlijk overleg zal plaatsvinden met het Rijks Vastgoed Bedrijf (eigenaar van Den Engh) en het Atelier Rijksbouwmeester of er gezamenlijk een alternatieve route over het landgoed kan worden verkend.
 • Voor een uitwerking van een mogelijke route is een uitgebreide studie nodig.
 • Daarbij zal volgens het Atelier Rijksbouwmeester ook breder moet worden gekeken naar de impact op het functioneren van het dorp Den Dolder.
 • In dat onderzoek zal voor een goede afweging ook de optie 'geen nieuwe verbindingsweg’ worden meegenomen.
 • Vanuit de gemeente worden hierbij deskundigen stedenbouw en erfgoed betrokken.

Op 21 september vindt de Ronde Tafel plaats met de raad waar belanghebbenden kunnen inspreken. Het raadsdebat is op 28 september.

Petitie vierde aanvliegroute naar Schiphol aan Tweede Kamer aangeboden
Op 27 juni bood een groep inwoners van Zeist samen met ruim 100 inwoners van andere gemeenten de petitie aan. Deze gemeenten liggen onder de voorziene 4e aanvliegroute. De petitie is meer dan 47.000 keer ondertekend.

Ook Provinciale Staten van Utrecht blijkt uit een motie op 31 mei in meerderheid tegen de nieuwe aanvliegroute vanuit het zuidoosten. De verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie heeft mede namens 23 gemeenten een brief naar de minister gestuurd. Hij bepleit een breed gedragen besluitvorming. En verder het voorkomen van meer overlast door vliegverkeer boven woon-, natuur- en stiltegebieden. Zie de brief. Een vierde aanvliegroute zal in de provincie voor veel overlast van dalende vliegtuigen gaan zorgen. Daarentegen zal de afname bij elk van de 3 bestaande aanvliegroutes veel minder zijn.

Tijdens het aansluitende debat in de kamer daarover gaf minister Harbers aan dat er nog zeker geen beslissing is genomen en dat de kamer bij alle stappen betrokken zal worden. Op stop4deroute.nl staat meer informatie over de geplande aanvliegroute en de activiteiten.

De groep Zeistenaren die deelnam aan de demonstratie.

Plan van Aanpak gebiedsvisie nieuwe dorpskern bij station Driebergen-Zeist aangenomen
Donderdag 29 juni besloot de gemeenteraad van Zeist over het raadsvoorstel Plan van Aanpak Gebiedsvisie Driebergen/Zeist. Een week later nam de raad van gemeente Utrechtse Heuvelrug het Plan van Aanpak aan. De raad van Utrechtse Heuvelrug heeft bij motie uitgesproken te streven naar ten minste 40% sociale woningen. De gebiedsvisie zal tegelijk met de planontwikkeling van het gebied worden opgesteld. De ontwikkeling van de gebiedsvisie start na de zomer.

Conform de Woondeal van de Regio Utrecht met de provincie en het Rijk willen de 2 gemeenten bij het station 1.500 - 2.500 wooneenheden bouwen. Dat zal (grotendeels) in hoogbouw gebeuren. Inmiddels hebben ontwikkelaars allang grondposities ingenomen vanaf de Bunsinglaan tot en met het stationsgebied. T.a.v. de burgerparticipatie over het Plan van Aanpak wordt ter illustratie verwezen naar een ingekomen brief van een omwonende. Zou het bij de ontwikkeling van de gerbiedsvisie beter worden? Zie verder het Raadsvoorstel en het Plan van Aanpak.

Beroepen tegen afsluiting voor auto's van viaduct Huis ter Heideweg
Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, Stichting Beter Zeist en inwoners van het dorp hebben beroep aangetekend tegen het verkeersbesluit voor de toekomstige afsluiting na de woningbouw van 150 woningen. De overgrote meerderheid van inwoners wil deze knip niet. Er bestaat ook in de toekomst  geen belangrijk verkeersprobleem waarvoor de afsluiting de (beste) oplossing is.

Gevolgen afsluiting viaduct
Bovendien betekent de knip in de Huis ter Heideweg dat automobilisten over enige jaren via de Autoboulevard, de complex ingerichte ovonde, de provinciale weg N238 en diverse kruispunten naar Zeist moeten omrijden en omgekeerd. Het dorp is voor veel voorzieningen namelijk sterk afhankelijk van een goede, veilige en korte verbinding met Zeist. Bij de aanleg van de A28 werd daarom ook het viaduct aangelegd. De nieuw te bouwen woningen in het dorp zorgen in 2030 niet voor een groot verschil in verkeersdrukte.

Het lijkt een herhalingsoefening te worden van de eind 2019 teruggedraaide afsluiting van de Voorheuvel in Zeist Centrum. Waarom een niet belangrijk lokaal probleem oplossen door lokaal verkeer over een provinciale weg te laten omrijden? Dat staat haaks op de algemeen aanvaarde uitgangpunten en richtlijnen voor veilig verkeer.

Burgeramendementen unaniem aangenomen!
Wij danken de 318 mede-ondertekenaars van de burgeramendementen en de 1.590 burgers van de petitie “Zeist moet groen blijven” voor hun hulp. Hetzelfde geldt voor de steun van 13 actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden. Het was niet voor niets! Zie het artikel over de besluitvorming.

Tijdens de schorsing van de raadsvergadering van 23 mei was er intensief beraad over de burgeramendementen

De gemeenteraad nam op 23 en 25 mei twee gewijzigde burgeramendementen unaniem aan. Deze gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij plannen voor de omgeving. Denk daarbij aan bouwen, wegen, bedrijven, groen, luchtkwaliteit, geluid, enz. Wel hebben de raadsfracties in plaats van een burgeramendement over de concretisering van omgevingswaarden 2 moties raadsbreed aangenomen. De raad zal het college op de uitvoering ervan toezien. Zie de moties van GroenLinks en de coalitiepartijen en Seyst.nu.

Toch bestaand beleid in Omgevingsvisie
Daarnaast heeft Stichting Beter Zeist een amendement bij de raad ingestoken over het verankeren van bestaand beleid in de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Over dat beleid hebben inwoners indertijd ingesproken en de raad heeft dat toen aangenomen, zie het amendement.

Beleidsvisies en -plannen dreigden met de nieuwe visie te vervallen. Dat is met dit unaniem aangenomen amendement voorkomen. Dat betekent dat zowel inwoners via participatie, inspraak en procedures als het gemeentebestuur plannen daarop kunnen blijven beoordelen. Het omgevingsbeleid wordt dus niet grotendeels aan de markt overgelaten.

Nieuwsflits mei 2023

Vierde aanvliegroute naar Schiphol
Op maandagavond 22 mei organiseert de Kerngroep Stop4deroute, met medewerking van de gemeente Zeist, een informatiebijeenkomst over de vierde aanvliegroute naar Schiphol voor alle inwoners van Zeist en omgeving. Gemeentehuis Zeist, 19.30-21.30; inloop 19.00 uur. Op https://www.stop4deroute.nl staat meer informatie over de geplande aanvliegroute en de activiteiten. Hier staat ook de petitie die inwoners kunnen ondertekenen, en het precieze programma van de informatieavond.

Raadsdebat over de 3 burgeramendementen Omgevingsvisie Zeist
Op 9 mei hield de gemeenteraad het debat over de Eerste Omgevingsvisie Zeist.. Deze visie is niet af omdat de groene en andere waarden van Zeist nog onvoldoende zijn beschreven en beschermd. Verder zijn er nog geen regels voor de participatie en invloed van burgers op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Het college wil dat later regelen, maar dat kan nog jaren duren.

De 3 ingediende burgeramendementen zijn bedoeld om de toekomstvisie over de omgeving te repareren. De raad zag zeker positieve kanten aan de amendementen, maar het onverkort instemmen met een snelle aanpassing van de omgevingsvisie valt niet te verwachten. Ondertussen zal worden overlegd over de eventuele aanpassing van de amendementen en/of het opstellen van moties om onderdelen ervan over te nemen.

Toelichting op de burgeramendementen

Raad besluit op 23 mei en petitie Zeist moet groen blijven
Op dinsdag 23 mei vanaf 20.30 uur besluit de raad over de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Dan wordt ook over de op 20 april ingediende 3 burgeramendementen besloten die door meer dan 300 inwoners mede-ondertekend zijn. Komt u ook naar de bijeenkomst? Dat maakt wel degelijk indruk op raadsleden. Elk beetje invloed helpt om het ‘groene goud’ van Zeist te behouden. De nog lopende petitie draagt daar ook aan bij. Er zijn nu ca. 1.250 ondertekenaars. Dat moet meer kunnen. Aarzel niet, het kan gezien uw privacy ook anoniem. Heeft u de petitie nog niet ondertekend doe dat dan alsnog. En stuur de petitie door naar uw contacten, Iedere steun helpt: https://petities.nl/petitions/zeist-moet-groen-blijven/

Plan van Aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist
Op 11 mei werd daarover een gezamenlijke Ronde Tafel-bijeenkomst gehouden van de 2 betrokken gemeenten: Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Niet alle vragen over het Plan van Aanpak konden worden beantwoord. Dat gebeurt over enige weken. Zie voor de stukken waaronder die van de insprekers: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1104584.

Een zorgpunt is het effect van de beoogde bebouwing op de aangrenzende landgoederen en de groene omgeving. En idem het steeds meer aaneengroeien van Zeist, Driebergen en Odijk, waardoor de bufferzones en ecologische verbindingen worden aangetast.

Inmiddels staat in de gesloten Regiodeal U10 e.a. dat voor het plangebied een bouwambitie is afgesproken van 1.500 - 2.500 woningen. Deze bouwambitie is volgens de deal zonder (ons bekend) onderzoek en betrokkenheid van de raad opgehoogd met 1.000 woningen. En tegelijkertijd ook vervroegd naar de periode tot 2030 (was na het jaar 2030). Overigens hebben tijdens de bijeenkomst beide colleges wel toegezegd dat zowel binnenplanse en aangrenzende effecten worden meegenomen als effecten verder buiten het plangebied. Daaraan kunnen ook kosten zitten. Betekent dat dan ook dat er nog meer woningen moeten worden gebouwd om de meerkosten op te brengen? Dus in plaats van 1.500 woningen het maximum 2.500 van de Regiodeal? En waar komen die dan of worden er toch torenflats gebouwd?

Analyse woningbouwambitie Zeist
Stichting Beter Zeist heeft de kwantitatieve woningbouwambitie voor de komende 20 jaar geanalyseerd. De analyse is gebaseerd op verwachtingen uit regionale en lokale onderzoeksrapporten en op andere cijfers (bv. van CBS). Het betreft dus geen keuze van een voorkeursscenario. In dit kader wordt vrijwel niet ingegaan op de participatie over en de effecten van bevolkingsgroei en verstedelijking op de woon- en leef- en werkomgeving.

Er worden 3 scenario’s voor de woningbouw onderscheiden.
1 Lokale autonome groei van 100-145 woningen per jaar (inclusief statushouders); in de huidige tijd is dit scenario politiek niet haalbaar.
2 Zeist volgt de landelijk bouwambitie op basis van hoge netto-immigratie: 300 woningen per jaar. Dat zou de komende 8 jaar kunnen volgens de huidige plancapaciteit.
3 Zeist stimuleert extra verstedelijking voor een Metropoolregio Utrecht: ca. 600 woningen per jaar. Dat betekent dat Zeist tot 2030 snel wordt volgebouwd en dat er daarna geen vrije bouwruimte meer is zonder verdere verdichting, hoogbouw of ingrijpende aantasting van het groen. Dat is de huidige situatie van Zeist. Zie de analyse. Wat kiest u?

Vierde aanvliegroute naar Schiphol
Op maandagavond 22 mei organiseert de Kerngroep Stop4deroute, met medewerking van de gemeente Zeist, een informatiebijeenkomst over de vierde aanvliegroute naar Schiphol voor alle inwoners van Zeist en omgeving. Gemeentehuis Zeist, 19.30-21.30; inloop 19.00 uur. Op https://www.stop4deroute.nl staat meer informatie over de geplande aanvliegroute en de activiteiten. Hier staat ook de petitie die inwoners kunnen ondertekenen, en het precieze programma van de informatieavond.

Nieuwsflits april 2023

Kracht van Zeist, het Burger Actie Platform
Sinds kort bestaat de website www.krachtvanzeist.nl. Het is een burger actieplatform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken Het maakt gebruik van betrokken inwoners en burgerdeskundigen en wordt daarbij ondersteund door Stichting Beter Zeist. Op het actieplatform kunnen inwoners en groepen over omgevingsacties berichten en korte artikelen inzenden. Ook zullen op termijn artikelen en podcasts op de site verschijnen. Contact: krachtvanzeist@gmail.nl. Zie ook de voorwaarden voor voorwaarden voor ingezonden stukken.

Burgerorganisaties zijn zeer verontrust over de visie.
De organisaties roepen de raad op de visie aan te passen. Deze beschermt niet of onvoldoende onze woon- en leefomgeving waaronder (buurt)groen, bos, natuur en landschap. En ze biedt inwoners weinig of geen invloed op plannen van ontwikkelaars en andere initiatiefnemers.
Ook B&W de Raad verliezen met deze visie grotendeels hun invloed op dergelijke plannen. Op wie kunnen inwoners en hun organisaties dan terugvallen? Op het "goede gesprek" met initiatiefnemers van ingrepen in onze omgeving?

Vandaar dat er een petitie is gestart om de raad duidelijk te maken dat de visie op 23 mei moet worden aangepast. Teken daarom nu de petitie Zeist moet GROEN blijven.

Eerste burger-amendementen in Nederland aangeboden
Vijf burgers vanuit burgerorganisaties hebben ondersteund door Stichting Beter Zeist 3 burger-amendementen opgesteld over de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Afgelopen december heeft de raad op initiatief van D66 de regeling burgeramendement aangenomen. Het is de eerste keer in Nederland dat burger-amendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. De actie om de amendementen mede te ondertekenen loopt nog door tot 20 mei aanstaande, teken daarvoor de Verklaring.


Overhandiging burger-amendementen op 20 april aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Dick van Ginkel

Ruime Woningdeal Regio Utrecht
Volgens de Propositie van Zeist van 6 oktober 2020 zou er onderzoek plaatsvinden naar de kansen voor de ontwikkeling van een zesde woonkern bij het landgoedstation Driebergen Zeist. In het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief (U10) van 20 december 2021 werd daarvoor een woningaantal (opgave) genoemd van 500-1.500 woningen na 2030. Het ging toen om een gebied binnen de 2 gemeenten rondom het station.

In het coalitieakkoord Zeist 2022-2026 staat de ambitie om de bouw van 4.000 (extra) woningen mogelijk te maken. Volgens de uitleg ervan het gaat om 1.500 woningen in Zeist. In de onlangs getekende Woningdeal tussen van Regio U10 met het Rijk, Provincie, gemeenten en corporaties wordt voor Zeist het aantal genoemd van 1.500-2.500 woningen. De afspraak van de propositie wordt nu opgerekt tot hoe realiseert Zeist bij het station Station Driebergen-Zeist maximaal 2.500 woningen tot 2030. Dat betekent dat de Zeister woningambitie tot 2030 nog kan toenemen met 1.000 woningen tot 5.000.

Inmiddels hebben de 2 gemeenten een Plan van Aanpak voor een gebiedsvisie D-Z gepubliceerd. Daarover willen de gemeenteraden voor de komende zomervakantie besluiten.

Ecologische verbindingszones rond landgoedstation Driebergen-Zeist

Ophef over vergunning pluimveestal in buitengebied Zeist-West
Belangenverenigingen Couwenhoven in Zeist en Oranjebuurt in Bunnik hebben bezwaar gemaakt tegen een op 27 maart gewijzigd verleende omgevingsvergunning. Het gaat om het oprichten van een pluimveestal aan de Sportlaan voor ruim 10.000 vleeskuikens. De vergunning werd pas na een maand op 26 april gepubliceerd, zie het Gemeenteblad.

De vrees bestaat dat er allerlei milieutechnische problemen ontstaan voor de omgeving en voor de gezondheid van omwonenden en sporters. Volgens de Regionale Omgevingsdienst ODRU voldoet de eerder niet gebruikte en inmiddels aangepaste vergunning uit 2018 aan milieueisen, zoals ammoniak, geur, fijnstof en endotoxinen (bacterieresten uit stallen en mest).

Bezwaren en klachten
Het is de vraag in hoeverre in de huidige tijd een dergelijke bio-industrie vlakbij de bebouwde kom nog wel acceptabel is. Gemeente Zeist laat het nu aan maartschappelijke organisaties over om de verleende vergunning te betwisten. Zie verder de raadsvragen van GroenLinks en van Seyst.nu. Bezwaren kunnen nog tot 8 mei bij het college van Zeist worden ingediend.

De bezwaartermijn na 27 maart is dus nu in feite 2 weken i.p.v. 6 weken. Ongehoord onzorgvuldig. Een klacht daarover kan bij het college worden ingediend, zie het klachtenformulier. Verder valt in eerste instantie te volstaan met een pro forma bezwaar dat dan later wordt aangevuld.

Nieuwsflits februari 2023

Reacties petities tegen boskap
Veel mensen hebben de petities tegen boskap in de gemeente Zeist getekend: KNVB-uitbreiding Austerlitz: ruim 14.250, Huis ter Heide: 4.000, WA Hoeve: 3.500. Wij verwachten dat er nog meer petities zullen volgen. Wat levert het op? De KNVB zegt in het politiek spreekuur dat het misschien met 1 sportveld minder kan, stelt dat de handtekeningen zijn verkregen door onjuiste informatie en dreigt verder met vertrek uit Zeist. Gaat de bond zo met maatschappelijke weerstand om? Gemeente Zeist wil nu wel praten over het behoud van de bosdriehoek in Huis ter Heide West. Dit naar aanleiding van een brief van het actiecomité daarover. En ontwikkelaar BPD  en GGZ-instelling Altrecht gaan voorlopig gewoon door met hun plannen.

Er zal dus nog meer druk nodig zijn om de politiek van boskap te weerhouden. Stichting Beter Zeist en de in het platform samenwerkende organisaties zullen daaraan de komende maanden werken. Zij hebben de komende tijd uw hulp hard nodig om uw woon- en leefomgeving mooi en groen te houden. Dat kan door petities en andere activiteiten direct of financieel te (onder)steunen.

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet
Voor de 5e maal is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Dit heeft te maken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet dat nog steeds niet functioneel is. Nu zou de invoering per 1 januari 2024 plaatsvinden. We wachten af. In Zeist moeten nu voorstellen voor wijziging van bestemmingsplannen voor 1 september a.s. worden ingediend. Die kunnen dan nog volgens de huidige planprocedures worden afgehandeld. Daarna geldt een ‘tijdelijk’ omgevingsplan dat o.m. bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen.

Het gaat per 1 september niet om een absolute procedurestop. Er zijn afhankelijk van het type aanvraag en het moment van aanvragen tussentijds nog mogelijkheden voor een uitgebreide vergunningprocedure en een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Of uiteraard een wijziging van het (toekomstige) omgevingsplan,. Zie verder het gemeentelijk memo.

Vervolg omgevingsvisie Zeist

Afgelopen januari is er een beperkt aangepaste concept omgevingsvisie Zeist gepubliceerd Dit gebeurde samen met een Reactienota op de ingediende zienswijzen. In de collegereactie worden veel zaken genuanceerd. Zo blijken de tekortschietende kaarten illustratief bedoeld en zijn omgevingswaarden van buurten en gebieden onvolledig beschreven. De vraag is echter hoe die dergelijke kaarten en beschrijvingen bij de planontwikkeling gebruikt gaan worden. En of en op welke wijze deze worden aangevuld. Verder zijn in de omgevingsvisie de groene doelstellingen weinig concreet ingevuld. En bij de planweging moeten de burgers maar afwachten of zij tijdens “het goede gesprek” met de ontwikkelaars invloed zullen hebben.

De planning is dat de raad de omgevingsvisie op 23 mei vaststelt. In maart (en eventueel april) zal over de omgevingsvisie kunnen worden ingesproken tijdens ‘ronde tafels’ met de raad. Stichting Beter Zeist en de aangesloten groeperingen zullen daarvan gebruik maken om aanpassingen voor te stellen. Ook wordt daarvoor een ondersteunende petitie voorbereid.

Burgeramendement
Op 15 december 2022 heeft de raad na een Ronde Tafel met een inspraakreactie van Stichting Beter Zeist het enigszins gewijzigde initiatiefvoorstel van D66 vastgesteld, zie het aangenomen voorstel. Maximaal 3 initiatiefnemers ondersteund door ten minste 50 kiesgerechtigde burgers (dus geen organisaties)  kunnen nu zelf proberen een raadsvoorstel aan te passen. Je bent dan als burgers niet meer afhankelijk van raadsleden of fracties om een amendement in te dienen. De initiatiefnemers zullen hun eigen amendement tijdens de raadsvergadering zelf moeten toelichten en verdedigen. De raad besluit daarover en kan delen ervan al of niet overnemen.
De experimentele regeling is uniek in Nederland. We zijn benieuwd welke groepen burgers van de regeling gebruik gaan maken om raadsvoorstellen aan te passen.

Teken de petitie tegen de nieuwe, lage vliegroute over Zeist en omgeving
Minister Harbers heeft eind 2022 een principebesluit genomen voor een nieuwe, lage aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincies Utrecht en Gelderland naar Schiphol. Dat gebeurde in het kader van de luchtruimherziening. In de toekomst gaan er dan elke dag 120 vliegtuigen - en later mogelijk meer - op zo'n 2.000 meter of lager overvliegen of in de wacht rondvliegen. Het betekent dat er elke 7 à 8 minuten en in de toekomst nóg vaker aanzienlijk meer geluidsoverlast zal zijn, ook 's nachts. Er komt dus een snelweg boven ons hoofd als we niets doen.

Gemeente Zeist heeft geen bezwaar gemaakt. Waarom eigenlijk niet? De meest betrokken omliggende gemeenten deden dat namelijk wel, waaronder Utrechtse Heuvelrug, Soest, Baarn en Utrecht evenals de provincie Utrecht. Er is veel overlast te verwachten in verband met nacht- en dagrust, recreatie en fijnstof. Zie de algemene website stop4delaagvliegroute en het reactieformulier met de mogelijkheid te tekenen tegen de 4de route.