Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

Bijgewerkt 27-05-2024


Nieuws toegelicht, jaargang 2024

 

Nieuwsflits juni 2024

INHOUD

Boekje 'Ken je Ondergrond' van Zeist uitgebracht

Stichting Beter Zeist was de initiatiefnemer van het Geopark Heuvelrug e.o. Dit burgerinitiatief is later samengegaan met een soortgelijk gebiedsinitiatief in de Gooi en Vechtstreek.
De Gemeente Zeist was de eerste sponsor van het gezamenlijke Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en subsidieerde de eerste Ontdekkaart. Bij de volgende projecten werden hier de 'Ken je Ondergrond' boekjes aan toegevoegd, maar voor Zeist was dat nog niet gebeurd. Dit is nu toch uitgevoerd door dit boekje samen te stellen. Voor het gehele project t.b.v. het gebied van gemeente Zeist, klik hier, voor het digitaal beschikbare boekje, klik hier. En gebruik uw smartphone voor de beschreven geowandelingen en geofietstochten.

Steun met een donatie het beroep tegen bestemmingsplan(nen) WA Hoeve

Zoals eerder aangekondigd heeft Stichting Beter Zeist in samenwerking met het comité ‘Vrienden van de WA Hoeve’ bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan (cultuur)Historische Middenas. Een belangrijke beroepsgrond is de oneigenlijke salamitactiek door opdeling van de ontwikkeling van de WA Hoeve door middel van verschillende bestemmingsplannen. Op die manier kan het totale effect van de ruimtelijke ingrepen niet goed worden afgewogen. Verder zijn er bezwaren tegen de aanvullende woningbouw en de mogelijkheden van verstorende activiteiten midden in het Natuur Netwerk Nederland.

We vragen uw hulp bij de bekostiging van de procedure. Help mee 6 hectare bos te redden en verstoring van het natuurnetwerk te voorkomen. Steun de actie en doneer voor juridische hulp. Samen maken we het verschil.

Bezwaar tegen beperkte participatie bij gemeentelijke omgevingsplannen

Stichting Beter Zeist heeft op 6 mei bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het zonder goede motivering beperken van (burger)participatie tot het niveau van passief ‘raadplegen’. Hetzelfde geldt voor het niet-vroegtijdig participeren. Dit alles staat op gespannen voet met de beschreven procedure in het Handvat Participatie voor gemeentebeleid. Dat Handvat is zelfbindend voor het college en de raad. Nu de gemeente Zeist in tegenstelling tot de meeste gemeenten nog steeds geen participatieverordening heeft, geldt het in 2022 vastgestelde Handvat voor gemeentelijke plannen voor de omgeving.

Beter Zeist vindt dat inwoners en andere (direct) belanghebbenden ook de gelegenheid moeten krijgen (actief) te adviseren of mee te doen met planontwikkeling. Dit voor de kwaliteit ervan en het draagvlak voor de uitvoering. Het gaat niet aan om nu voor de gehele periode tot en met 2032 de bevolking grotendeels buitenspel te zetten bij het de komende jaren opstellen van de (onder)delen van het Omgevingsplan 2032 (vroeger bestemmingsplannen).

Voortgang gebiedsvisie (voor nieuwe kern) Station Driebergen Zeist

De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug willen het OV-knooppunt als een regiopoort laten functioneren waar een nieuwe (dorps)kern kan worden ontwikkeld. Natuurorganisaties zien liever dat het OV-knooppunt als landgoedstation voor de Randstad een groene poort blijft naar de Stichtse Lustwarande en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels heeft de gemeente Zeist in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om bij het station 500-1.500 woningen te bouwen. Dat aantal is in de Regiodeal met het Rijk met 1.000 woningen opgehoogd tot 1.500-2.500. Daarvoor wordt nu een gebiedsvisie opgesteld met als denkrichting circa 1.800 woningen.

Informatie en Inspraak
Op 16 mei was er een informatie- en inspraakavond op Landgoed De Reehorst. Daarbij kon voorbeeldmatig op 3 mogelijke modellen van verstedelijking worden gereageerd: een meer landelijke bebouwing, een compact stedelijk model en een tussenvorm. Het is duidelijk dat bij een ruime bebouwing van de omgeving de droge en natte ecologische verbindingszones weinig kans krijgen. Verder dreigen zo de kernen Zeist, Driebergen en Odijk zonder bufferzones aan elkaar te groeien. Ook was er kritiek op de noodzaak van een nieuwe kern op deze locatie. En op de mededeling van de projectorganisatie dat er al beslist is over de woningbouw. Er is immers alleen nog maar sprake van een woningbouwambitie bij de overheden. Bovendien werd geconstateerd dat een inventarisatie van natuur- en cultuurwaarden nog ontbreekt en idem het verwachte effect van de bebouwing daarop. N.B.: beneden een aantal van 2.000 woningen is een Milieu Effect Rapportage niet verplicht!

Alternatief
Inmiddels hebben burgerorganisaties en inwoners vanuit beide gemeenten het voornemen om een gezamenlijk alternatief op te stellen voor het stationsgebied. Op dinsdag 4 juni spreken de gezamenlijke gemeenteraden in het openbaar over deze raadsinformatiebrief (Cultuurhuis Doorn 19.30 uur).

Zoekgebied nieuwe kern Station Driebergen-Zeist (Rijnwijck?)

Nieuwe ontwikkelingen

Dijnselburg, Huis ter Heide
Binnenkort vindt er overleg plaats tussen de gemeente, de provincie en de direct betrokken organisaties en omwonenden over Dijnselburg (camping, sporthal, landgoed). Het zal vooral gaan over de voorgenomen bouwplannen ten opzichte van het behoud van de groene en cultuurhistorische kwaliteiten en waarden van het gebied langs de Wegh der Weegen (Amersfoortseweg).

PPGM-terrein, Zeist-West
Een deel van het grote kantoor staat leeg en PGGM overweegt geheel of gedeeltelijk uit Zeist te vertrekken. In juni vindt overleg plaats met Stichting Beter Zeist en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. over herontwikkeling van het gebied van 7 Ha dat ligt in de zone de Stichtse Lustwarande.

Staatsliedenkwartier, Zeist-Noord
Deze gemengde buurt met portiekwoningen uit de jaren 50 zal worden aangepast. Er komt een plan voor vervanging van de portiekwoningen (van corporatie Woongroen) die niet meer te renoveren zijn. Dat betekent ook iets voor de groene ruimte en ecologische ambities. Gemeente Zeist overlegt binnenkort daarover met de groene organisaties en Stichting Beter Zeist.

Remia, Den Dolder
In het dorp en omgeving is ophef ontstaan over het ontwerpbesluit van het college om een aangepaste vergunning te verlenen voor milieubelastende bedrijfsactiviteiten van Remia CV. Er liggen zienswijzen van Stichting Beter Zeist en van bewoners tegen het opvoeren van de productiecapaciteit en de invloed van de bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving, het milieu en de veiligheid. Inmiddels zijn er door GroenLinks ook al raadsvragen gesteld. Belemmert een nieuwe omgevingsvergunning ook niet een verplaatsing naar een andere locatie?

Inspiratiekaart Langboekerwetering

Werkgroep Kromme Rijn corridor heeft een inspiratiekaart gemaakt voor de Langbroekerwetering en omgeving. Het langgerekte komgebied ligt tussen de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug. Het cultuurhistorische landschap met hoge natuurwaarden is zeer afwisselend met kastelen, buitenplaatsen, bossen, essenhakhoutcultuur (Natura 2000), hooilanden en andere landbouwgronden. De kaart is bedoeld als inspiratie voor de ontwikkeling van een gezamenlijke toekomstvisie voor het gebied door de provincie Utrecht.

De inspiratiekaart brengt opgaven én kansen in beeld aan de hand van vier themakaarten: toekomst voor boeren, natuur en cultuur verbonden, beleefbaar landschap en klimaat-robuust watersysteem. Zie verder het bericht en de kaart op de website van de werkgroep.

Heel Zeist telt mee! U ook?

Help mee aan de natuurtelling van wilde dieren en planten in de gemeente Zeist. Iedereen kan eraan deelnemen gedurende de periode 2 juni tot en met 3 juli. De telling begint op 2 juni in de Boswerf met een ‘kick-off event’ van 11.00 tot 13.00 uur. Aanmelding zie hier.


Nieuwsflits april 2024

INHOUD

Politieke agenda

 • Do 11 april 19.30 uur: politiek spreekuur, Hal gemeentehuis witte koffietafels
 • Di 23 april 20.00 uur: Gemeenteraad
 • Do 16 mei 19.30 uur: Politiek spreekuur. Hal gemeentehuis witte koffietafels
 • Di 28 mei 20.00 uur: Gemeenteraad
 • Di 11 mei 19.30 uur: Ronde tafel Rv 1ste Bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025
 • Di 18 juni 19.30 uur: Ronde Tafel Rv Jaarrekening 2023
 • Di 25 juni 19.30 uur: Politiek spreekuur, Hal gemeentehuis witte koffietafels

Burgeractie om aan mee te doen

't Griftbosje (Hoek Griffensteijnselaan - Ridderschapslaan, Zeist-West)
Het is dankbaar werk en gezellig om samen met andere vrijwilligers het bosje te onderhouden. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden. Kom 1 of 2 maal per maand gewoon naar 't Griftbosje en meldt u bij de blauwe container. De volgende keer is zaterdag 13 april van 9.30 tot 12.30, zie verder voor de agenda:  https://griftbosje.nl/agenda/

Bermbrigade in actie
Elke eerste zaterdag van de maand kiest de bermbrigade een traject waarlangs zwerfvuil wordt verwijderd. Zaterdag 4 mei gaan we weer aan de slag. Iedereen is welkom. Voor materiaal wordt gezorgd en na afloop komen we gezellig bij elkaar. Verzamelen om 10.00 uur. Voor informatie over de volgende plek: r.vandergun@live.nl.

Bosdriehoek Huis ter Heide-West samen gered!

De bosdriehoek die grenst aan Landgoed Dijnselburg langs het cultuurhistorische Kerkepad tussen Zeist en Huis ter Heide blijft behouden. Het actiecomité Stop de Boskap (4.000 handtekeningen voor de petitie), de dorpsvereniging BB HtH en de stichtingen Milieuzorg Zeist e.o. en Beter Zeist hebben door actie, zienswijzen en overleg daaraan bijgedragen. De in Landgoed Dijnselburg aanwezige dassenclan heeft daar onbedoeld ook voor gezorgd, omdat de beschermde dieren daar ook hun voedsel zochten. De gemeente heeft eraan meegewerkt het bouwoppervlak te beperken zonder het afgesproken aantal woningen te verminderen. Dat vergde wel instemming van het bestuur van Hart van de Heuvelrug. Een beroepsprocedure is daarmee in eerste instantie voorkomen.Vervolg

Er wordt nog overlegd over aanvullende compensatie van het foerageergebied voor de dassen. Op 15 mei is er in Huis ter Heide West een inloopavond over het aangepaste plan: van 19.00-21.00 uur in SV Zeist. Op 9 juli beslist de raad over het bestemmingsplan. Daarna kan er nog beroep tegen het aangepaste bestemmingsplan of onderdelen ervan worden aangetekend en vindt de aanbesteding en vergunningverlening plaats. Zie verder ook de Informatiebrief.

4e aanvliegroute Schiphol: ruim het dubbele aantal vliegtuigen verwacht …

Onlangs bracht RTL Nieuws naar buiten dat Luchtverkeersleiding Nederland eind 2021 al oefende voor de vierde aanvliegroute naar Schiphol. Dit is al die tijd geheimgehouden. In die simulaties is uitgegaan van een naderingspunt net onder Doorn. Via dit naderingspunt komt niet alleen landend vliegverkeer naar Schiphol, maar ook naar Rotterdam en Eindhoven. Zeist ligt dus precies onder de route.

Ook blijkt dat het ministerie van I&W een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over de impact van de vierde aanvliegroute. Een nieuwe analyse van vluchtgegevens laat zien dat er geen 115 vliegtuigen per dag laag vliegen (op ca. 1.800 meter hoogte), maar dat dit er 235 per dag (!) kunnen zijn. De geluidsoverlast van de dalende vliegtuigen overschrijdt de WHO-(gezondheids)richtlijn.

Volgens het huidige overzicht zijn 31 gemeenten tégen de vierde route. Ruim 65.000 mensen tekenden de petitie tégen de vierde aanvliegroute en dit aantal groeit nog steeds. Zie verder de link naar de website https://www.stop4deroute.nl/.
Op donderdagavond 11 april om 20.25 uur is op NPO2 een uitzending van Pointer te zien over het draagvlak voor de route.

Uitbreiding KNVB-Campus: Actiegroep wil openheid van College

Wat is er aan de hand?
De KNVB wil in NNN-gebied van Staatsbosbeheer in Austerlitz drie extra oefenvelden aanleggen. De bond had hiervoor een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen ingediend bij de gemeente Zeist. Het college van B en W van Zeist was bereid er twee toe te staan. Dat was voor de KNVB te weinig en de bond trok het hele plan in. De KNVB dreigt met vertrekken uit Zeist. De gemeente lijkt gevoelig voor dit dreigement en praat inmiddels met de KNVB verder over de ontstane situatie. Luistert het college beter naar de KNVB dan naar de inwoners?

Beroep op Wet open overheid
Aktiegroep ‘Blijf van ons bos af’ heeft met een beroep op de ‘Wet open overheid’ interessante stukken ontvangen. Die laten zien dat provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht de bedenkingen van de actiegroep onderschrijven. Die heeft inmiddels ca. 16.000 handtekeningen verzameld voor de petitie tegen grootschalige boskap.
Luistert het college beter naar de KNVB dan naar de inwoners?

Open brief aan de raad
In een open brief aan de gemeenteraad vraagt de actiegroep wat de actuele situatie is rondom de plannen voor uitbreiding van de KNVB-campus en wat de gemeente met de KNVB bespreekt. Zij vraagt de raad om duidelijke kaders vast te stellen voor de gesprekken met de KNVB.  En daarbij als een van de uitgangspunten te nemen dat er geen grootschalige bomenkap mag plaatsvinden. Zie verder het persbericht, de open brief aan de raad en een kritische analyse van de door de KNVB aangeleverde documenten.

Plannen van aanpak omgevingswet aangenomen

Volgens het raadsbesluit op 26 maart worden burgers bij de invulling van de plannen van aanpak alleen (passief) geraadpleegd, dat is het laagste niveau van burgerparticipatie. Waarom gebeurt dat? Vertrouwt het college en het merendeel van de raad de burgers niet? Alleen de 3 lokale partijen en SP vinden dit te beperkt. Zij willen dat inwoners ook de gelegenheid krijgen (actief) te adviseren of mee te doen. Het gaat daarbij om het opstellen van de 2e omgevingsvisie (2026), het omgevingsplan (uiteindelijk klaar in 2032) en het participatiekader voor ruimtelijke voorstellen van initiatiefnemers en ontwikkelaars.

Klacht over participatie?
De voorstanders van een hoger niveau van participatie vinden de keuze van het college en de raad niet kloppen met het in 2022 vastgestelde Handvat Participatie voor gemeentebeleid. Daarbij heeft de gemeente zelf de rol van initiatiefnemer of is de regisseur van een participatieproces. Gezien het belang dat burgerorganisaties hechten aan participatie zal Stichting Beter Zeist een klacht over dit besluit overwegen en zo mogelijk indienen.

Inventarisatie van bestaand omgevingsbeleid gereed
De raad heeft het overzicht van bestaande gemeentelijke beleidsdocumenten over de fysieke omgeving vastgesteld. Het gaat om beleid dat ook nog na de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024 blijft gelden en waaraan initiatieven over de fysieke omgeving worden getoetst. Daarmee is het amendement bij de behandeling van de Eerste Omgevingsvisie Zeist uitgevoerd.

In mei 2023 heeft Beter Zeist daartoe een voorbeeld-amendement opgesteld. Dat werd vervolgens ingediend door de VVD en unaniem aangenomen. Zie verder het overzicht.

Invloed van de raad op collegebesluiten ingeperkt

Op voorstel van het college van B&W heeft de raad ingestemd met beperking van het bindend adviesrecht van de raad over collegebesluiten over omgevingsplanactiviteiten, zgn. ‘Bopa’s’. Ook een amendement van GroenLinks om de eerder vastgestelde groenblauwe waarden als criterium te handhaven voor het bindend adviesrecht over Bopa’s (voor max. 40 woningen) haalde het net niet. Dat betekent dat de raad op kleine woningbouwprojecten geen beslissende invloed meer heeft en dus in feite ook niet meer aanspreekbaar is voor de bevolking. Voor belanghebbenden blijven alleen bezwaar- en beroepsprocedures over. In feite gooit de raad het werk over de schutting naar de eigen inwoners.

Onduidelijkheid over Zeister differentiatie woningen

De nieuwe tabel voor de Zeister woningdifferentiatie is voor dit jaar vastgesteld. Wel was in de raad onduidelijkheid over uitgangspunten, definities, cijfers en percentages sociale huur, sociale koop en andere categorieën woningen. Zo gebruikt het college voor de sociale huur cijfers van de 2 woningcorporaties: 26,9 % van het totaal aantal woningen). Deze corporaties bieden echter ook ongeveer 2 % procent koopwoningen aan. Want ondanks de bouw van sociale (corporatie)huurwoningen neemt het aantal woningen van de corporaties niet toe. Dat komt door de verkoop van sommige sociale huurwoningen.

Daarnaast zijn er ook andere woningbouwverenigingen die in Zeist opereren. En verder nog private partijen die sociale huurwoningen (met gereguleerde huur) aanbieden. Volgens het CBS bedroeg dat in 2021 ca. 7 % van het totaal aantal woningen. Het percentage sociale huurwoningen komt daardoor in Zeist hoger uit dan het streefpercentage van 30 %. Dit streefpercentage is vastgelegd in de regionale Woondeal U10 en in het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’

Nieuwe woonvisie
Voor een evenwichtig huisvestingsbeleid is het nodig de ontwikkeling van de woningbouw te baseren op duidelijke uitgangspunten, definities en betrouwbare cijfers. Stichting Beter Zeist zal samen met buurtorganisaties daaraan bijdragen. Dit gebeurt dan in het kader van de actualisering van de Woonvisie.

Gebiedsvisie Vollenhove aangenomen

Op 26 maart heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Vollenhove vastgesteld. De visie zal als basis dienen voor een bestemmingsplan. Daarin worden de beoogde nieuwbouwlocaties en de inrichting van de openbare ruimte nader uitgewerkt. Verder zal nog worden gezocht naar de financiële dekking van de planontwikkeling. Zie verder de gebiedsvisie Vollenhove.

Beroepsprocedure tegen eerste bestemmingsplan WA Hoeve

Stichting Beter Zeist zal in samenwerking met het comité ‘Vrienden van de WA Hoeve’ beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan (cultuur)Historische Middenas. Een belangrijke beroepsgrond is de opdeling van de ontwikkeling van de WA Hoeve door middel van verschillende bestemmingsplannen. Op die manier kan het totale effect van de ruimtelijke ingrepen niet goed worden afgewogen. Verder zijn er bezwaren tegen de bestemming voor aanvullende woningbouw en de mogelijkheden van verstorende activiteiten midden in het Natuur Netwerk Nederland.


Nieuwsflits februari 2024

INHOUD

Politieke agenda

 • Di 27 februari 20.00 uur: raadsvergadering; besluiten over o.a.:
  - motie CDA VRI kruising Jagersingel – Woudenbergseweg
  - technische aanpassing amendement reguleringstijden Parkeerbeleidsnota
 • Do 29 februari
  - 20.00 uur: raadsdebat Gebiedsvisie Vollenhove

  - 21.30 uur of aansluitend: debat raadsvoorstellen Adviesrecht BOPA en Delegatie Omgevingsplan
 • Do 7 maart 20.00 uur: raadsdebat Plannen van Aanpak Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Participatiehandvat voor aanvragers en belanghebbenden
 • Do 14 maart
  - 19.30 uur: Politiek spreekuur
  - 20.00 uur: Raadsvoorstel Herijking woningdifferentiatie Woonvisie
 • Do 21 maart 20.00 uur: raadsdebat Herijking woningdifferentiatie Woonvisie
 • Di 26 maart 20.00 uur: raadsvergadering; besluiten over:
  - Plan van Aanpak omgevingsvisie, Omgevingsplan en Participatiehandvat
  - Adviesrecht raad en Delegatie Omgevingsplanbesluiten
  - Herijking woningbouwdifferentiatie
  - Gebiedsvisie Vollenhove
 • Do 11 april 19.30: politiek spreekuur

Algemeen
Onderstaande actuele onderwerpen hebben te maken met het opofferen van natuur voor woningbouw. De meerderheid van de raad wil zoveel mogelijk bouwen, ook ten koste van bestaande natuur. Bosgronden worden kennelijk vooral gezien als goedkope bouwplekken en dan is boskap gerechtvaardigd. Of toch niet? Verder is de invloed van burgers op de plannen zeer beperkt. En hoe worden de burgers hierover voorgelicht? Door belanghebbende ontwikkelaars? Geen participatie zonder objectieve informatie.

Zeister plannen van aanpak omgevingswet

Lawine van procesplannen
Eind december heeft het college van B&W een groot aantal procesplannen op de website van de raad gezet. Daarop mochten burgers en hun organisaties dan reageren. Wie kent deze weg en wie gaat vervolgens rond een kerstvakantie na wat het allemaal betekent?

Het gaat over de plannen van aanpak voor de Implementatie Omgevingswet 2024-2032, de Omgevingsvisie Zeist 2050 (gepland 2026), het Omgevingsplan (volledig gereed 2032) en Participatiehandvat voor aanvragers en belanghebbenden (gepland 2025). En verder voor de korte termijn ook over de bijlage met vastgesteld beleid voor de inhoudelijk toetsing van nieuwe plannen van aanvragers.

Op dringend verzoek hebben daarover de indieners van de in mei 2023 aangenomen (burger)amendementen over Omgevingsvisie Zeist overlegd met wethouder Welting en ambtenaren. Op 1 februari vond vervolgens de formele inspraak plaats tijdens de Ronde Tafel met raadsleden, zie https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1159023.

Aanpassing plannen gewenst
De indieners van de (burger)amendementen willen dat nog het volgende wordt aangepast.

 • Het zoveel mogelijk versnellen van inventarisatie van groenblauwe omgevingswaarden met gebruik van al eerder beschikbaar gesteld onderzoek.
 • Bij de invulling van de plannen (burger)participatie toestaan op het niveau van (actief) adviseren of samen opstellen in plaats van beperken tot het laagste niveau van (passief) raadplegen.
 • Het gedurende het hele proces van planontwikkeling (burger)participatie toestaan i.p.v. pas in een laat stadium waarin al veel is uitgewerkt.
 • Het aanvullen van de inventarisatie van bestaand beleid.

We zijn benieuwd of het raadsdebat van 7 maart daarover uitsluitsel geeft. Dinsdag 26 maart besluit de raad over de eventueel (door burgers?) geamendeerde procesplannen en de inventarisatie van bestaand beleid.

Tussenperiode 2024-2025
Verder heeft het college voor participatie een tijdelijk afwegings- en toetsingskader met beleidsregels vastgesteld. DIt geldt speciaal voor nieuwe initiatieven van ontwikkelaars e.d. Het kader biedt een genuanceerd overzicht van de mogelijkheden van participatie. Het zal worden gebruikt bij de beoordeling van binnenkomende plannen, zie het tijdelijk participatiekader.

Het is - als de raad dat besluit - ook prima te gebruiken als kader voor (burger)participatie bij de invulling van de procesplannen. Dit dan in plaats van alleen ‘raadplegen’ toestaan als (maximaal) niveau van participatie.

Beroepsprocedures tegen vroegtijdige boskap

Wijzigingen bebouwde kom Wet natuurbescherming
Over de voorgenomen wijziging van de Kaart bebouwde kom Wet natuurbescherming (Wnb) zijn zienswijzen ingediend en werd ingesproken. Een deel van de suggesties van buurt- en groene organisaties werd overgenomen. Het betreft Kerckebosch, Sanatoriumbos, en stroken bos langs de A28 en de Amersfoortseweg.

Vooral projecten Hart van de Heuvelrug
Voor enige grote projecten in het kader van programma Hart van de Heuvelrug werd echter voorgesteld vroegtijdig te besluiten om het beschermingsregiem te beperken. Het gaat daarbij om WA Hoeve, Vliegbasis West, Sortie 16 (bij Beukbergen, Amersfoortseweg) en Huis ter Heide-West. Ook werd alvast in Den Dolder Landgoed Den Engh / Almata binnen de bebouwde kom gebracht. Volgens het plan worden de beoogde bouwvlakken opgenomen in de bebouwde kom(men) van Zeist. Daardoor gaat in plaats van de Wet natuurbescherming automatisch de Bomenverordening Zeist gelden. Deze verordening biedt echter weinig bescherming tegen boskap en verplicht ook niet tot boscompensatie.

Burgeramendement en beroepen
Met ondersteuning van Beter Zeist werd in januari een burgeramendement ingediend en behandeld. Het merendeel van de raad ondersteunt echter het vroegtijdig opofferen van bos en natuur ook al zijn bouwplannen nog niet onherroepelijk geworden. Op die manier geldt niet de provinciale bescherming gekapt bos te compenseren. Alleen NDZ, SP en Zeister Belang steunden het burgeramendement.

Beroepsprocedures
Tegen het besluit hebben Stichting Beter Zeist en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. bij de rechtbank beroep ingesteld. Het gaat dan vooral om de uitleg van de Wet Natuurbescherming. En verder om de in het geding zijnde natuurwaarden in relatie tot de feitelijke noodzaak van woningen in of nabij natuurgebieden.

Overigens beschermen de procedures niet automatisch bos tegen kap. Wel kunnen ontwikkelaars wachten op een onherroepelijk vonnis van de rechtbank en/of de Raad van State. Immers, als volgens de vonnissen het besluit van de gemeenteraad moeten worden aangepast of vernietigd kan alsnog tot boscompensatie worden verplicht. En dat risico zullen veel ontwikkelaars willen vermijden. Zie verder de digitale kaart met de door de raad vastgestelde aanpassingen. Open de kaart in een volledig scherm.

Herfst Wa Hoeve

Eerste bestemmingsplan WA Hoeve aangenomen
Op 23 januari heeft de raad het bestemmingsplan voor de Historische Middenas vastgesteld.

Het is het eerste van 4 bestemmingsplannen die zijn gebaseerd op de gebiedsvisie WA Hoeve. Het plan behelst renovatie en hergebruik van de rijksmonumenten en het toevoegen van woningen om de renovatie en vervangen van infrastructuur te bekostigen Dit plan kost c.a. 1 hectare bos en moet ook geld opleveren voor de uitruil tussen rood en groen in het kader van Hart van de heuvelrug.

Over het plan hebben onder meer de dorpsorganisaties van Den Dolder, Bosch en Duin e.o., Stichting Beter Zeist en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. kritische zienswijzen en inspraakreacties ingediend. Zie ook de brief aan de raad van 'Vrienden van de WA Hoeve'. Daarin staat o.a. een toelichting op de petitie Behoud natuur WA Hoeve die door 3.490 personen werd getekend. De organisaties beraden zich nog of zij in beroep gaan bij de rechtbank.

Vertrek Fivoor van WA Hoeve onzeker
De beoogde woningbouw op het grotendeels beboste noordelijke en zuideljke bouwvlak op de WA Hoeve is onzeker. Projectontwikkelaar BPD heeft aangegeven beide bouwvlakken niet te gaan ontwikkelen, zolang instelling Fivoor niet net als Altrecht van het gebied weggaat.

GGZ-instelling Fivoor levert forensische en intensieve psychiatrische zorg en weet niet waarheen zij kan verhuizen. Altrecht als mede-eigenaar van de locatie in Den Dolder ziet echter wel mogelijkheden om de instelling op het Sanatoriumterrein in Zeist te huisvesten. Het bestemmingsplan van het voorste deel van het terrein biedt hiertoe kansen. Maar de raad van Zeist heeft dat voorkomen door een voorbereidingsbesluit te nemen voordat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt. Fivoor overweegt nu juridische stappen tegen de gemeente.

Het besluit is een voorschot op de zorgvisie die de gemeente voorbereidt. Het houdt in dat er binnen de gemeente Zeist geen ruimte wordt gezien voor een vervangende locatie van Fivoor. Gemeente De Bilt wil in Berg en Bosch wel een deel van de cliënten met een lichtere zorgvraag overnemen. Maar elders in de regio is er weinig animo om het overige deel van Fivoor te huisvesten. Dat heeft te maken met de (gemeenschappelijke) voorzieningen die daarvoor nodig zijn en de inpassing in de woon- en leefomgeving.

Touwtrekken over gebiedsvisie Dijnselburg

Het gaat om het gebied tussen de Panweg, A18, Amersfoortseweg en het Kerkepad langs de oostrand van landgoed Dijnselburg, het vroegere Bisdomterrein. Op het terrein bevinden zich ook de sporthoek en het recreatiepark (camping).

In de kadernotitie van juli 2018 werd afgesproken dat de participatie bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie in beginsel op basis van consent (overeenstemming) plaatsvindt. Een belangrijk verschilpunt bleef echter het toevoegen van woningen op het landgoed. Als gevolg van kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting bij de gemeente werd het participatieproces na enige tijd gestopt. Nu stelt het college dat het ging om een gebrek aan overeenstemming over de gebiedsvisie.

Gemeente brak eenzijdig de participatie af
Daarna besloot de gemeente alleen nog te overleggen met de terreineigenaren en later ook met de Provincie. Want het gebied ligt buiten de rode contouren van Zeist en Huis ter Heide. Gedeputeerde Staten (GS) is echter van oordeel dat de beoogde woningaantallen een knelpunt vormen in relatie tot de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van het gebied. De waarden daarvan zijn namelijk nog niet bij de beoordeling van de beoogde woningbouw meegewogen.

Ontwerp gebiedsvisie
Gemeente Zeist wil dit voorjaar het ontwerp van de gebiedsvisie van bureau BRO  voor inspraak ter visie leggen. Dat betekent dat belanghebbenden alleen nog zienswijzen kunnen indienen. Vervolgens worden deze beantwoord in een nota samen met een eventueel aangepaste conceptvisie. Daarna vindt er nog formele inspraak plaats tijdens de Ronde Tafel met raadsleden. Dat levert in de praktijk voor insprekers meestal weinig op. Over de grote lijnen van de voorgestelde gebiedsvisie zijn de stellingen dan al ingenomen.

Brandbrieven naar raad en provincie
Betrokken burgerorganisaties hebben de afgelopen weken brieven naar de gemeente en de provincie gestuurd om aantasting van het landgoed te voorkomen. Al enige jaren voert de eigenaar van het bisdomterrein de druk op door het landgoed voor bezoekers af te sluiten. Het zal pas weer opengesteld worden als het bos weer ‘veilig’ is na de herinrichting met extra woningen. Gemeente Zeist wil ook extra woningen en laat de mate van verbetering van het landgoed afhangen van het aantal te bouwen woningen.

Kennelijk moet de natuur zelf inleveren voor het onderhoud van het landgoed. Als dat periodiek steeds weer plaatsvindt houd je na verloop van tijd weinig natuur meer over. Gebeurt dat ook binnenstedelijk waar weinig natuur is? Wie stopt Rupsje Nooitgenoeg? 

Is de gebiedsvisie Vollenhove te realiseren?

Op 6 februari werd in het kantoor van vastgoedondernemer Lisman & Lisman een ronde tafel met raadsleden gehouden over het raadsvoorstel gebiedsvisie Vollenhove. Het is inderdaad een mooie en inspirerende visie geworden. Wel worden er nog woonblokken toegevoegd om daarmee te zorgen voor meer middeninkomens in de buurt. Allereerst wordt begonnen met de bouw van woningen e.d. Als die gereed zijn volgen de voorzieningen voor groen, recreatie en educatie.

Nog onvoldoende financiële dekking
Beter Zeist vindt dat de toevoeging van de gewenste voorzieningen gelijk moet lopen met de bouw door Lisman. Maar er is nog onvoldoende dekking voor de ca. 50 miljoen die de voorzieningen netto gaan kosten. In de meerjarenraming van de gemeente zal daarvoor onvoldoende ruimte zijn. Het Rijk en de provincie zouden met extra geld over de brug moeten komen. Is dat reëel in deze tijd van vele andere opgaven? Het is dan ook de vraag of de mooie visie uiteindelijk wordt gerealiseerd of dat het een luchtkasteel blijkt te zijn.

Zie verder de gezamenlijke inspraakreactie van Beter Zeist en Bewonerscommissie L-Flat, de gebiedsvisie Vollenhove en het overzicht kosten en opbrengsten. Op 29 februari volgt het raadsdebat over de concept gebiedsvisie en op 26 maart besluit de raad daarover.

Start participatie gebiedsvisie bij station Driebergen-Zeist
De 2 buurgemeenten, Zeist en Utrechtse Heuvelrug beginnen met de voorbereiding van de gezamenlijke gebiedsvisie. In eerste instantie was een onderzoek afgesproken over de mogelijkheid van de bouw van 500 - 1.500 woningen. Dat is later in de regiodeal opgehoogd tot 1.500-2.500 woningen.

In feite is daarmee het onderzoek omgezet in een medio 2023 vastgesteld plan van aanpak voor de inpassing van de extra woningen. Dit in plaats van te onderzoeken wat de kwetsbare omgeving kan verdragen zonder ingrijpende effecten op de omgeving. Het ‘landgoedstation’ ligt namelijk middenin cultuur- en natuurhistorisch belangrijk gebied met ecologische verbindingen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek.

Nieuwe website van de gemeenten over gebiedsvisie
Op de nieuwe site ‘Samen werken aan Driebergen-Zeist’ wordt de participatie globaal aangegeven. Het is de bedoeling de participatie uit te voeren mét inwoners, ondernemers, gebiedseigenaren, verenigingen, scholen, de provincie, semi-overheidsorganisaties, en toekomstige bewoners en ondernemers.” Eind dit jaar moet de visie klaar zijn. Zie verder voor de voorlopige planning en activiteiten de nieuwe website: www.samenwerkenaandriebergen-zeist.nl.

Jaarstukken Beter Zeist vastgesteld
Na advisering door het platform van buurten en dorpen zijn de jaarstukken van Stichting Beter Zeist vastgesteld. Zie onder meer het Jaarverslag 2023. Daarin zijn ook 5 aandachtpunten voor het gemeentelijk beleid van Zeist opgenomen. Voor alle jaarstukken - dus ook voor 2024 - wordt verwezen naar siterubriek https://beterzeist.com/jaarstukken/

Zie Actueel, de korte versie van Nieuws toegelicht