Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie: De manier waarop de gemeente ondersteuning of een bijdrage geeft aan publieksinitiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere belanghebbenden. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van loslaten, stimuleren, faciliteren, regisseren en reguleren. (definitie VNG)

Bij overheidsparticipatie neemt de gemeentelijke overheid deel aan publieksactiviteiten en -initiatieven. Enkele voorbeelden:

Samen Duurzaam Zeist (2016 - heden)
In het kader van de uitvoering van de Brede Milieuvisie Zeist (2016) wordt aandacht besteed aan de 4 daarin opgenomen pijlers:

  1. Klimaat en energie,
  2. Circulaire economie,
  3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie en
  4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven.

Bij de uitvoering zijn personen, groepen en maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven betrokken. De gemeente zorgt voor een jaarbudget en ondersteunt het publieksinitiatief. Activiteiten zijn o.m.:

  • Mijn groene huis en nieuwe energie,
  • Kringloop initiatieven,
  • Natuur inclusief ontwerpen en bouwen,
  • Samen meten aan luchtkwaliteit.

Informatie

Burgerbudgetten

In het kader van de discussie over de financiën van de gemeente heeft Beter Zeist ook voorgesteld in Zeist te komen tot wijk- en buurtbudgetten. In diverse gemeenten zijn die al ingevoerd en kunnen alle inwoners van een buurt of wijk meebeslissen over de besteding van een budget.

In de Correspondent stond een artikel van 8 februari 2016 waarin wordt ingegaan op de wereldwijde toepassing van burgerbudgetten. De ontwikkeling van dit concept van concrete en invloedrijke burgerparticipatie begint in 1989 in de Braziliaanse stad Porte Alegre. Anno 2016 nemen meer dan 1.500 steden, van New York tot Sevilla en van Hamburg tot Mexico-Stad, deel aan een vorm van ‘participatief budgetteren’. Daarmee kunnen de burgers echt aan de beleidsknoppen draaien. En dat blijkt in het algemeen goede resultaten op te leveren. Zie verder het artikel. Tot nu toe is het gebruik van gemeentelijke wijk- en buurtbudgetten in Zeist nog niet toegepast maar wel in andere Nederlandse gemeenten.