Stichting

 

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 20-03-2021

Feiten en Cijfers

 

 

Woningbouwprogramma’s regio Utrecht en enkele regiogemeenten

Contour Integraal Ruimtelijk Economisch Perspectief U16
Voor contour REP zie hier

Voorgenomen wonimngbouw in regio Utrecht
Woningbouwopgave: de woningbouwopgave, een politieke bouwambitie is 104.000 - 125.000 in de periode 2011-2040. Het bestaande planaanbod (maart 2018) is 67.000. Er moet dus nog extra ruimte worden gevonden voor minimaal 37.000 woningen. De opgave ven 104.000 is op basis van de verwachte huishoudensgroei en de vervangingsbehoefte (sloop) maar exclusief inlopen woningtekort.

Voorgenomen woningbouw in Zeist
De  raad is in oktober 2020 akkoord gegaan met de Contour REP. Dat gebeurde zonder de bevolking te informeren over de voornemens in de visie. Voor Zeist betekent dit een verstedelijkingsstrategie tot 2035 van netto 3.500 woningen extra en daarna nog potentieel 2.200 woningen meer. In totaal dus 5.700 netto extra woningen. Zie In Contour REP pag. 82: Kaart van Altijd en Kaart van Alles.

Verder werkt het college mee met U-NED. 
Dat is een programma voor bouwen en vervoer van 10 gemeenten van de regio Utrecht, waaronder Zeist, 3 ministeries, Rijkswaterstaat, ProRail en NS.
In een U-NED-rapport van Arcadis staan langs het HOV-trace van De Uithof (USP) - Zeist - Amersfoort 5.000 woningen (hoogbouw?) geprojecteerd (tot 2040), zie de kaarten op pagina 32/32. Dat zullen grotendeels extra woningen zijn die ook bedoeld zijn de (tram)lijn Utrecht-USP rendabel te maken. Dus bouwen voor vervoer. Daarmee komt het totaal aantal extra woningen tot 2050 op 5.000-10.000 woningen, mogelijk zelfs 10.700. Dat betekent ongeveer 23.000 extra inwoners. Zie rapport U-NED Arcadis

Werken
De groei van de beroepsbevolking gaat gelijk op met de groei van arbeidsplaatsen. De kwantitatieve opgave die hieruit volgt: tot 2040 zijn in de U16-regio circa 80.000 extra arbeidsplaatsen nodig om de groei van de beroepsbevolking op te vangen. De berekende theoretische ruimteclaim van nieuwe werklocaties in 2040 is bepaald voor kantoren (770.000 m2 bvo), bedrijventerreinen (215 ha), detailhandel (krimp regio, stijging stad), gemengde gebieden en wetenschap.

Kantoren en detailhandel bevinden zich binnen bestaande stedelijke contouren. Om de ruimteclaim van bedrijventerreinen zo beperkt mogelijk te houden studeren de U16 partners op de intensiveringspotentie van zowel bestaande als nieuwe bedrijventerreinen. Kansrijke werkmilieus versterken door toevoegen 416.000 m2 kantoren op multifunctionele kantoorlocaties vooral in de stad Utrecht. En transformeren van kantoren op slechte plekken, meer mengen van wonen met werken in de stad en regio, alleen uitzonderingen toestaan wanneer het echt niet past.

Woonvisie Zeist 2021 – 2025
Zie hier

  • Pagina 20: “Het woningmarktonderzoek[1] geeft aan dat er tot 2030 minimaal 300 sociale huurwoningen in Zeist nodig zijn”.
  • Pagina 21: De sociale woningvoorraad groeit tot 2025 met tenminste 300 woningen. Dat betekent dat er in 2025 minimaal 8.900 sociale huurwoningen zijn in Zeist.
  • In paragraaf 3.3. (pag. 8/9) van de Woonvisie wordt verwezen naar visies en programma's van de regio Utrecht en van de provincie. Die werden in oktober 2020 door de raad onderschreven. Volgens de regionale Contour REP gaat het om een "schaalsprong naar verstedelijking", zie hiervoor voor de bouwvolumes. 
  • Inspraakreactie Beter Zeist, zie hier.

Woningbouwplanning januari 2021, bijlage projectenlijst
(Beantwoording vragen Debat Woonvisie Zeist)

  • Uitbreiding woningvoorraad met 2.091 woningen vanaf 2021, waarvan 577 goedkope huurwoningen in de periode tot en met 2025. Uitbreiding van Zeist en omgeving met bijna 2.100 woningen is dus al bijna vastgelegd. Dat is veel meer dan nodig voor een stabiele, lokale woningvraag. De extra woningen zijn vooral bedoeld voor de groei van de Metropoolregio Utrecht.
  • Andere vergelijkbare gemeenten zoals De Bilt en Utrechtse Heuvelrug groeien veel minder hard dan Zeist. Deze houden veel meer rekening met hun eigen karakter en groene omgeving.

[1] RWU regionale corporatiemonitor 2020

____________________

Meer achtergronden: klik hier

Petitie RED Zeist: klik hier

Petitie-nieuws: klik hier

RED Zeist: klik hier