Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 09-11-2022


Nieuws toegelicht, jaargang 2022

Nieuwsflits november 2022

Teken de petitie tegen het kappen van duizenden bomen door de KNVB
De KNVB wil duizenden bomen kappen om 3 nieuwe oefenvelden en een parkeerplaats aan te leggen. Het gaat om 35.000 vierkante meter bos in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug, op de grens van Austerlitz en Zeist. Veel inwoners van Austerlitz en gebruikers van het bos zijn daar fel op tegen. Een aantal organisaties waaronder de actiegroep ‘Blijf van ons bos af’, de Vereniging Austerlitz’ Belang en Dierentehuis Zeist hebben een petitie gestart. Dit om de gemeente Zeist en de provincie Utrecht en te verzoeken niet mee te werken aan dit plan. De petitie is te vinden via de link: KNVB, blijf van ons bos af bij Austerlitz en Zeist. Zie voor de achtergronden het bericht.

Steun de Petitie van Vrienden van de WA Hoeve in Den Dolder
De petitie baseert zich op een alternatief plan waarbij natuur van de WA Hoeve in Den Dolder gespaard wordt. Er is ruimte voor nieuwe woningen maar minder massaal. De bouw concentreert zich dan op natuurinclusieve herbouw op plekken waar nu al gebouwen staan. In de huidige plannen worden meer dan 3.000 bomen gekapt. In het plan van Vrienden van de WA Hoeve is dat niet nodig. Dit plan is aangeboden aan de gemeente Zeist. Zie voor de petitie de website www.vriendenvandewahoeve.nl. Daar is ook meer nieuws te vinden. Zie ook de Nieuwsbrief over de WA Hoeve.

Transformatie Wegh der Weegen?
In het kader van een onderzoek naar ‘duurzame transformatie’ van de Amersfoortseweg wil gemeente Zeist nagaan of het mogelijk is de Wegh der Weegen om te vormen tot een lokale weg met een smal wegprofiel. Dat staat in de concept Omgevingsvisie Zeist, pagina 34 punt 6. Dat biedt dan gelegenheid tot woningbouw, bijvoorbeeld in de vorm van bouwblokken die als het ware landhuizen nabootsen. Dit idee speelt al heel lang in Zeist in de gemeentelijke burelen, maar klopt het ook met de cultuurhistorische opzet van de weg?

Roland Blijdenstein heeft zijn boek over de Wegh der Weegen gedurende het tijdvak 1647-2010 onlangs geactualiseerd en bewerkt en onder meer streetview foto’s toegevoegd per sortie (zijweg). Zie de pdf-file die via deze koppeling te downloaden is, Zie verder ook de plattegrond met bouwplannen langs de Wegh der Weegen.

Vervolg Omgevingsvisie Zeist
Al lang hebben buurt- en groene organisaties aangedrongen op participatie van de bevolking bij de ontwikkeling ruimtelijke visie van Zeist voor de toekomst. Op 19 oktober konden indieners van zienswijzen over de conceptvisie hun reacties bespreken met raadsleden. Belangrijke punten waren de tekortschietende beschrijving van waarden van Zeist, de spanning tussen de ‘harde’ bouwambitie en verstedelijking van de gemeente ten opzichte van behoud van bos en natuur. Verder o.m. grootschalig openbaar vervoer, de onduidelijke beoordelingsnormen voor nieuwe ontwikkelingen en de onvolledige kaarten en plattegronden.

Kortom, nogal wat omissies en kritiek die voorkomen hadden kunnen worden bij een goede participatie van de bevolking. Zie de samenvatting van de aanbevelingen van Stichting Beter Zeist en de onderbouwing daarvan. In plaats van een verbeterd concept komt er waarschijnlijk een oplegnotitie voor de conceptvisie. Die zal begin volgend jaar behandeld worden door de raad.

Hoe om te gaan met de omgevingsvisie?
Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie de Structuurvisie 2011-2020 gaat vervangen. Volgens de planning zou de onderliggende Omgevingswet per 1 januari 2023 worden ingevoerd. Het is echter maar de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Het digitaal stelsel Omgevingswet werkt namelijk nog niet goed. Dat is een eerste voorwaarde voor invoering van de wet. Het kan dus wel eens (veel) later worden. Hoe dan ook, de gemeente denkt nu na over hoe de omgevingsvisie kan worden toegepast.

Ook al konden de burgers niet meedenken over de conceptvisie (het wat), zij mogen nu wel hun mening geven over een stappenplan hoe de visie wordt uitgevoerd. Dat gebeurt op 23 november van 19.30 – 21.30 uur. Het programma daarvoor volgt nog en wordt bekend gemaakt. De werkbijeenkomst zal waarschijnlijk zowel op locatie als online plaatsvinden. De vele indieners van zienswijzen krijgen een uitnodiging per e-mail en verder is iedereen uit de gemeente Zeist welkom. Maar afhankelijk van de locatie hanteert de gemeente een maximaal aantal deelnemers. Dus wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Woningambitie Zeist
Het enige harde punt in de concept omgevingsvisie en in het coalitieakkoord 2022-2026 is om (tot 2026 of 2030 ?) een extra woningaantal van 4.000 mogelijk te maken. Dat betekent dan ca. 8.800 nieuwe inwoners, want Zeist kent al jaren geen natuurlijke aanwas door een sterfteoverschot. Bij een keuze voor woningbouw voor de lokale behoefte volstaat z’n 80 tot 100 woningen per jaar. En omdat gemeente Zeist in de omgevingsvisie ook aansluit bij het regionaal integraal ruimtelijk perspectief (IRP) voor de ontwikkeling van een metropoolregio Utrecht komen er tot 2040 nog eens maximaal 5.000 woningen bij. Dat zijn nog eens 11.000 extra inwoners extra, in totaal dus maximaal 20.000 inwoners.

Dat is nooit met de bevolking besproken ook al beweert het college dat wel. Er is bijvoorbeeld over het regionale IRP en het Zeister voorstel daarover (Propositie van Zeist) alleen via de raad ingesproken. Van directe betrokkenheid van de bevolking bij deze keuze in de omgevingsvisie was geen sprake. Dat is noodgedwongen alleen geprobeerd door buurt- en groene organisaties. Als gemeente Zeist alleen de huidige autonome ontwikkeling van de bevolking zou volgen dan is tot 2030 de huidige plancapaciteit voor woningbouw meer dan voldoende.

Wat betekent de extra bouwambitie voor de Zeistenaren en hun voorzieningen? Denk aan huisvesting, zorg, onderwijs, energievoorziening, infrastructuur, milieubelasting, watergebruik, groen en landschap, recreatie, drukte en mobiliteit. En is de bouwambitie, bouwopgave genoemd, zelf wel onderbouwd? Zie voor de liefhebbers onze analyse van de onderbouwing met een samenvatting ervan.


Nieuwsflits september 2022

Deze Nieuwsflits staat vooral in het teken van boskap in Zeist.
In de provincie Utrecht is de oppervlakte bos de afgelopen tientallen jaren met 6 procent verminderd. In Zeist zal dat waarschijnlijk nog meer zijn omdat het meeste bos in de provincie op en langs de Heuvelrug staat. Bosgrond is goedkoop en gewild door projectontwikkelaars. Maar de waarde van bos en natuur is meer dan de actuele en speculatieve grondwaarde. Het gaat vooral om de kwaliteit van natuur en landschap, het verzachten van de gevolgen van de opwarming en verdroging, de betekenis voor recreatie en educatie, de positieve effecten op welbevinden en gezondheid etc. Moet dan steeds meer bos worden opgeruimd voor de ambitie van (grote) steden om verder te verstedelijken? Dit terwijl juist de ontwikkeling doorzet naar een netto uitstroom vanuit de randstad? De komende tijd zal Stichting Beter Zeist hierop nader ingaan op basis van beschikbaar onderzoek over woningbehoeften en waarden van bos en natuur.

Vervolg ontwikkeling Omgevingsvisie Zeist
In vervolg op de Petitie RED Zeist en de brandbrief van 16 buurt-, dorps- en groene organisaties komt B&W binnenkort met een informatiebrief over de omgevingsvisie. Als bijlagen wordt een Nota van Beantwoording van de 140 zienswijzen gepubliceerd en een aangepaste concept omgevingsvisie. Medio oktober kunnen Zeistenaren en hun organisaties tijdens een avondsessie de beleidsstukken bespreken. Dat moet kernthema’s opleveren die nog verder behandeld worden. Dat gebeurt later dit jaar tijdens een inhoudelijke werkconferentie met belangengroepen. Daarna volgt de politieke besluitvorming in de raad met inspraak tijdens een Ronde Tafel. De politiek gaat dus kennelijk overstag door toch nog met de samenleving over de toekomstvisie voor Zeist te spreken. Nu kijken wat de dialoog gaat opleveren voor de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving.


Leren van de boskap in Kerckebosch

Nieuw Kerckebosch is een mooie buurt geworden met restanten bos en overgebleven bomen. Maar was het nodig geweest en wat heeft het gekost aan bos? De vroegere bewoners wilden dat hun flats zouden worden gerenoveerd of vervangen zonder dat hun bosomgeving zou verdwijnen. Daarvoor hebben zij zelfs het gemeentehuis bezet. Voor een kleine 300 extra woningen werd echter ongeveer 30 hectare bos gekapt. Dat is gemiddeld ongeveer 1.000 m2 per woning. En alleen voor bomen waarvoor een kapvergunning werd aangevraagd zijn boompjes teruggekomen die deels alweer zijn afgestorven.


Gemeentelijke bomenbalans

Volgens de gemeentelijke bomenbalans zouden er meer bomen zijn bijgekomen dan er waren gekapt. Er was sprake van een wonderbaarlijke vermeerdering zoals alleen in sprookjes voorkomt. Een succesverhaal waarmee ontwikkelaars en politici de blijde boodschap konden verkondigen dat in een bos prima kan worden gebouwd. In werkelijkheid klopt dit verhaal niet. Dat is op 7 september aan de hand van 5 discussiepunten toegelicht en besproken met politieke fracties van de raad. Nu afwachten wat de raad gaat doen met de lessen.
Burgers van de aangesloten organisaties zullen hierover nog een burgerinitiatief bij de raad gaan indienen om te voorkomen dat in Zeist boskap een wenkend perspectief blijft. Denk bijvoorbeeld aan precedentwerking voor de bouwinitiatieven in de buurt Vollenhove, Landgoed Dijnselburg, WA Hoeve, uitbreiding KNVB-terrein, landgoederen bij Station Driebergen-Zeist en tal van kleinere projecten.

Petitie Stop de Boskap
Eerder waren al circa 200 zienswijzen ingediend over de voorgenomen boskap in Huis ter Heide West ten behoeve van vooral vrije kavel woningen. Als vervolg daarop heeft het comité ‘Stop de Boskap’ op 6 september een petitie aan de raad aangeboden. Deze wordt ondersteund door 4.000 personen uit Huis ter Heide en omgeving, zoals Bosch en Duin, Vollenhove en Dijnselburg (Verzetswijk en Indische buurt). Helaas konden Zeistenaren de aanbieding niet life volgen. De videoverbinding over Huis ter Heide werd namelijk voor de 4e maal afgelopen jaar verbroken. Vandaar hierbij de tekst van de aanbieding.

Slotlaan-soap wordt vervolgd
De in februari van dit jaar eindelijk gekozen en geamandeerde goedkoopste variant 1+ voor de herinrichting van de Slotlaan staat weer ter discussie. Het amendement van de raad betrof het aanbrengen van (witte) strepen aan beide kanten van de laan. Dit om de deels verlaagde fietsstroken te markeren. Waar mogelijk zouden de stroken ook worden aangegeven met fietssymbolen.

Onderzoeksbureau Megaborn heeft in augustus een beoordeling van de gekozenweg weginrichting naar het college gestuurd. Het bureau concludeert dat de variant vooral voor fietsers onveilig is. Overigens achtte Megaborn in de Audit van 2020 doorlopende fietsvoorzieningen over de volledige lengte van de Slotlaan in beide richtingen gewenst. In de oplegnotitie van dit jaar wordt dezxe aanbeveling ineens beperkt tot de tegenrichting. Waarom? Omdat de raad alleen de tegenrichting voldoende vond?

Begin dit jaar hebben burgers en hun organisaties vooraf gewaarschuwd voor ondoordachte ingrepen. In oktober buigt de raad zich weer over een collegevoorstel. Zie de brief van het college met de oplegnotitie van Megaborn en de beoordeling van variant 1+. 

Doe in Zeist mee aan de World Cleanup Day!
Op zaterdag 17 september kun je meehelpen Zeist schoon te maken. Om lekker bezig te zijn, voor de omgeving en voor de gezelligheid. Op 3 plekken en in Kerckebosch kun je het zwerfvuil verwijderen uit de bermen van doorgaande wegen. De Bermbrigades beginnen om 10.00 uur bij kruising Utrechtseweg - Sanatoriumlaan, bij het Jagershuys, bij de rotonde van de Panweg / de Dreef en bij het Binnenbos in Kerckebosch. Voor materialen en vuilniszakken wordt gezorgd.

Wil je nu of later ook meedoen of heb je een goed idee? Laat het even weten aan cleanupdayzeist@gmail.com , meld je aan op Facebook (CleanUpDay Zeist) of in een PB aan 06-40839905, ook waar je graag wil aansluiten. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er schoon gemaakt. Zie verder de informatie.

 

Nieuwsflits juni 2022

16 burgerorganisaties willen meer invloed op toekomstvisie Zeist
Al jarenlang vragen buurt- en belangenorganisaties in Zeist om betrokken te worden bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Zeist. Ook vorig jaar was dat gevraagd in brieven en in de Petitie RED Zeist. Dat leidde uiteindelijk slechts tot een schriftelijke commentaarronde. Maar dat vinden de organisaties niet voldoende. Want burgers worden later pas geconfronteerd met de uitkomsten van het beleid dat nu wordt bepaald. Vandaar de brief aan de raad van de 8 buurt- en dorpsorganisaties, 3 Zeist-brede organisaties over de woon- en leefomgeving en 5 groene themagroepen. Zie verder het Bericht en de Brief.

Stop de boskap in Huis ter Heide West
Over het plan voor bebouwing van Huis ter Heide West zijn 200 zienswijzen ingediend. Het plan kent een lange voorgeschiedenis van wijzigingen. Nu is het voornemen een groot deel van noordelijk gelegen bos voor woningbouw aan te tasten. Het bos fungeert als natuurparel van het dorp en heeft ook een recreatieve functie. Verder loopt langs het gebied het cultuurhistorische Kerkepad tussen Zeist en Huis ter Heide. Het aanzien daarvan dreigt ook aangetast te worden.

Om tot een verbetering van het plan te komen vragen indieners van zienswijzen om een dialoog met gemeente en raad. Dat kan dan ook zorgen voor voldoende draagvlak vanuit de bevolking. Lees verder het Bericht en de zienswijzen van Stichting Beter Zeist, Buurt- en Belangenvereniging HtH, Voormalige Kopgroepleden, Actiecomité Stop de Boskap e.o. en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Zie ook een Modelzienswijze voor personen.

Consumeert Zeist haar mooie omgeving?
Sinds de vestiging in de 18e eeuw van de Hernhutters bij Slot Zeist heeft Zeist zich verder ontwikkeld. Het dorp groeide vooral door verkaveling en bebouwing van bosrijke landgoederen. Ook nu verdwijnt er steeds meer resterend groen en bos in buurten, wijken en dorpen, zelfs in de buurt Vollenhove en omgeving. Verder dreigen de groene zones tussen Zeist en de omliggende plaatsen opgeofferd te worden. En landgoed Dijnselburg, de WA Hoeve, de omgeving van het KNVB-terrein en de landgoederen bij Station Driebergen-Zeist zijn ook niet veilig meer voor verstedelijking. Moeten we als Zeist ons ‘groene goud’ verder verkavelen?

Lessen uit de Bomenbalans Kerckebosch

De ontwikkeling van de nieuwe buurt Kerckebosch oost gebruiken politici en ontwikkelaars als ‘succesverhaal’ en voorbeeld dat in bosgebied best kan worden gebouwd. Want er zouden meer bomen zijn bijgekomen dan gekapt. Wat stelt de compensatie van gekapte bomen in Zeist eigenlijk voor? Bijgaand de brief van Stichting Beter Zeist aan de raad met ‘Lessen uit de Bomenbalans Kerckebosch’ inclusief koppelingen(links) naar de Bomenbalans Kerckebosch (tot nov. 2019) en de Analyse Bosverlies Kerckebosch (2011).  

Nieuwsflits mei 2022

Coalitieakkoord 2022 - 2026
Op 9 mei heeft het nieuwe college het accoord voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Het is een open coalitieakkoord geworden met 13 uitdagingen in het voorwoord. Dat lijken evenzovele prioriteiten. Vervolgens worden voor de 10 hoofdtaken de ambities, uitgangspunten en activiteiten genoemd.

Eigenlijk is het een optelsom van wensen die de veel mensen van Zeist wel gerealiseerd zouden willen zien. En de sfeer van het stuk is opvallend verbindend en positief. Dat valt te prijzen. Bijgaand het coalitieakkoord dat nog zal worden uitgewerkt en een voorlopig commentaar van Stichting Beter Zeist. Zodra de uitwerking beschikbaar is volgt een nader commentaar.

Afsluiting viaduct Huis ter Heideweg

Verkeerssituatie na afsluiting viaduct Huis ter Heide Zuid

In het kader van de voorgenomen bouw van 150 wonigen in Huis ter Heide heeft de raad in februari het Uitwerkingsplan Oud-Zandbergen vastgesteld. Gekozen werd de route langs de autoboulevard en over de ovonde in de N238 (Den Dolder-Zeist) te gaan gebruiken als nieuwe ontsluiting van Huis ter Heide Zuid. Deze verbinding zorgt echter voor meer verkeer door de buurt. Vandaar dat het (oude) college toch nog het verkeersbesluit nam om na de bouw van de huizen het viaduct in de Huis ter Heideweg af te sluiten. Zo wordt de korste verbinding van het dorp met Zeist afgesneden. Dat leidt tot onnodig omrijden en bovendien is de route gevaarlijk.

Bewoners en bedrijven van de autoboulevard zien de verandering niet zitten. Stichting Beter Zeist en Buurt- en Belangenvereniging HtH hebben dan ook bezwaar tegen het besluit gemaakt. Zie het (korte) model bezwaarschrift voor personen en de uitwerking daarvan in het bezwaarschrift van Stichting Beter Zeist. en idem van de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter heide.

Wordt na de teruggedraaide afsluiting van de Voorheuvel de afsluiting van het viaduct de nieuwe misser op verkeersgebied in Zeist? Wat heeft Zeist toch met tunnels en viaducten?

Waar is de regie en participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen?
Stichting Beter Zeist en de groene groepen maken zich zorgen over het tekort aan regie en (burger)participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het betreft allereerst het overlaten van de regie aan private ontwikkelaars en gebiedseigenaren. Daarnaast schiet de lokale overheid tekort in passende participatie van inwoners en andere belanghebbenden.

Dit alles tast de kwaliteit van de besluitvorming aan en vermindert de betrokkenheid van belanghebbenden. Dat leidt daardoor tot minder draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen, minder vertrouwen in de lokale politiek en wellicht tot onnodige procedures. Dit is iets wat ons allen aangaat, zie de notitie.

Houd vast aan de groene grenzen!
Dat is de boodschap aan de gemeenteraad over het woningbouwprogramma en groen. Stichting Beter Zeist, vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. roepen de fracties in de gemeenteraad op om voor de komende raadsperiode de groene grenzen van Zeist goed vast te houden.

Deze oproep ligt in het verlengde van de petitie RED Zeist van voorjaar 2021. Die werd door meer dan 2.000 personen uit alle buurten en dorpen ondersteund. En idem de brief d.d. 10 mei 2021 van 7 maatschappelijke organisaties over het gebrek aan participatie bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie Zeist.

We zijn benieuwd hoe het aantal van 4.000 woningen dat het college volgens het coalitieakkoord wil bouwen valt te rijmen met de verkiezingsbeloften. Toen gaven de meeste partijen aan niet in het groen te willen bouwen. Toch een kwestie van kleurenblindheid rood-groen? Zie de notitie.

Landgoed Dijnselburg bedreigd.
In de regionale visies die ook door Zeist worden omarmd wordt voorgesteld tot 2040 nog eens 5.000 woningen te bouwen in Zeist Noord. Bedoeld wordt Vollenhove en omgeving en landgoed Dijnselburg. Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist en de dorpsorganisaties van Bosch en Duin e.o. en huis ter Heide maken zich zorgen over ontwikkeling van de gebiedsvisie Dijnselburg.

Het betreft vooral de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing langs de Wegh der Weegen (Amersfoortseweg) en de mogelijke aantasting van het vroegere Bisschoppelijk terrein van landgoed Dijnselburg. Zij vragen dan ook de voorgestelde conceptfase van de gebiedsvisie om te vormen tot een ontwerpfase waardoor participatie tot haar recht kan komen, zie de notitie.

Uitbreiding KNVB-campus in beschermd natuurgebied?
Vier organisaties maken zich zorgen over de uitbreiding van de KBVB-campus met 5 hectare. Stichting Beter Zeist, heeft daarom samen met Vereniging Hoge Dennen, Stichting Dierentehuis Zeist en omgeving en Actiegroep ‘Blijf van ons bos af’ aan de opstellers van het coalitie-akkoord een kritische notitie gestuurd. Dit in verband met de geluids-, licht- en milieuoverlast voor de omgeving en het NNN-gebied en het huidige recreatieve gebruik o.a. voor gehandicapten. De voorgestelde compensatie bij de Rijksweg A12 kan het oude bosmilieu niet vervangen.

Toestemming voor een dergelijke ingreep in NNN-gebied is een algemeen precedent voor toekomstige uitbreidingen. Denk bijvoorbeeld voor dit gebied aan een voetbalmuseum en/of verdere vergroting van de campus voor andere teamsporten. Waarom wijkt de KNVB niet uit naar de provincie Flevoland als vervanging van beoogde datacenters? Waarom zou de KNVB kunnen uitbreiden in NNN-gebied, terwijl andere bedrijven daarbuiten moeten verdwijnen i.v.m. overlast?

Als pleister op de wonde zou de KNVB volgens het coalitieakkoord de gemeente gaan helpen met citymarketing in Zeist-centrum. Koppelverkoop? Tegenstand voor de ontwikkeling is ook op landelijke schaal te verwachten. Zie de notitie.

Nieuwsflits maart 2022

Raadsverkiezingen
Stemt u meestal volgens uw waarden, principes en geloof? Of vindt u het lastig om zelf een stemkeuze te maken? Volgt u de mooie woorden van partijen of wilt u liever weten wat deze de afgelopen 4 jaar hebben gedaan?

Stemadvies?
Regelmatig krijgt Beter Zeist de vraag welk stemadvies zij kan geven voor de verkiezingen. De keuze is uiteraard aan u en de ANBI-stichting is niet gebonden aan politieke partijen en zakelijke belangen. Maar wat we steeds weer constateren is dat de meeste partijen in hun verkiezingsprogramma’s veel beloven, maar in hun stemgedrag toch anders handelen.

Stemgedrag van politieke partijen
Vandaar dat we dit jaar geen stemwijzer op basis van de programma’s hebben opgesteld. Wel werd in eigen kring nagegaan hoe partijen in het algemeen hebben gestemd over bouwen, leefomgeving en invloed van burgers. Maar: resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. De nieuwe partij 50Plus had nog geen zetel in Zeist en wordt daarom met een vraagteken genoemd.

Uiteraard zijn ook andere onderwerpen van belang zoals zorg en welzijn, kunst en cultuur, gemeentelijk belastingen e.d. Maar over die onderwerpen is al veel vastgelegd. Hierover verschillen in Zeist de opvattingen tussen inwoners en bestuurders minder sterk.

Overwegingen bij het kiezen
Bijgaand daarom een Kieswijzer Verstedelijking Zeist.

En een Toelichting op politiek stemgedrag over woon- en leefomgeving en burgerparticipatie.

 

Nieuwsflits februari 2022

Zienswijzen over ontwerp Omgevingsvisie Zeist
Meer of minder groei en verstedelijking van Zeist en de omliggende dorpen? Bouwen ten koste van groen of juist niet? Meedenken over de plannen voor de toekomst? Vragen over uw woon- en leefomgeving die voor iedereen in de gemeente Zeist van belang zijn.

De petitie RED Zeist van 2021 zorgde voor de mogelijkheid om uw stem te laten horen over de ontwerp Omgevingsvisie Zeist. Want tot dan toe wisten de inwoners van Zeist en de dorpen vrijwel niets over de toekomstplannen in de visie.

De werkgroep RO van het Netwerk Beter Zeist heeft de ontwerpvisie van B&W grondig bekeken en een uitgebreide zienswijze en een kort model daarvoor opgesteld. Mede op basis daarvan hebben personen, groepen en organisaties tot eind februari zienswijzen over de ontwerpvisie ingediend.

Ontwerp Bestemmingsplannen WA Hoeve Den Dolder
GGZ-instelling Altrecht gaat het terrein verlaten en zal een deel van het terrein overdragen aan ontwikkelaar BPD. Deze heeft nu twee ontwerp bestemmingsplannen ter visie gelegd. Het gaat om de bouw van ca. 200 nieuwe woningen en hergebruik van de historische middenas.

De rest van het terrein wordt nog grotendeels verhuuurd aan Fivoor. Die GGZ-instelling gaat pas eind 2026 weg. Deze  'zorgkern' zit nog niet in de twee ontwerp bestemmingsplannen. Maar de in 2017 door de raad` vastgestelde gebiedsvisie gaat over het gehele WA Hoeve. Dat betekent dat er veel meer woningen kunnen komen dan de bedoeling was van de visie. En dat zorgt dan voor nog meer aantasting van het kwetsbare natuurgebied, een onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland.

Stichting Beter Zeist, dorps- en natuurorganisaties en omwonenden hebben zienswijzen ingediend om een verdere aantasting van de WA Hoeve te keren. Voor de zienswijzen klik hier.

Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid aangenomen
De raad volgde niet de Belangenvereniging en de grote meerderheid van Huis ter Heide om het viaduct over de A28 voor autoverkeer open te laten. Onvoldoende maatschappelijk draagvlak dus voor het besluit. Daarom stemden de lokale partijen en SP tegen.

Mensen die over enige jaren van en naar Huis ter Heide willen zullen dat via de ovonde bij de autoboulevard moeten doen of gaan fietsen. Vaak omrijden dus en dan niet zo erg milieuvriendelijk. Overigens gebeurt dat pas na het opleveren van de nieuwbouw in Huis ter Heide zuid en west. De verwachting is dat er juridische procedures en later ook acties gaan volgen, dus net als bij de uitvoering van de centrumvisie Zeist. De gemeenteraad heeft wel gevraagd om een jaar na de afsluiting de verkeerssituatie in Huis ter Heide te evalueren. Daarmee kan men weer alle kanten op.

Mobiliteitsplan 2022-2027 geamendeerd
De raad heeft op 24 februari het Mobiliteitsplan aangenomen. De kritiek van maatschappelijke organisaties en Ir. H. Hoorn op het plan (zie brief) is nu deels gecorrigeerd. Het collegevoorstel werd daartoe geamendeerd door een nieuwe categorie van 'Gebiedsontsluitingsweg 30 km" (GOW 30) te gaan gebruiken. Nu nog integraal de categorising van de wegen zelf verbeteren.

Een amendement om de Lindenlaan als erftoegangsweg te handhaven haalde het ook. Daarmee is de opwaardering van de laan tot een GOW voorkomen. En verder zullen alle parkeerkwesties als geheel worden vastgelegd in het komende Parkeerplan en niet deels nu al.

Goedkope herinrichting Slotlaan e.o.
Alle fracties willen de Slotlaan veiliger. Dat mag nu wel na lang wachten, maar is er nog wel geld voor na jaren van kostbaar herinrichten? Wil je dan de goedkoopste variant of de veiligste? Het college wilde de fietsstrook richting het Slot verbreden en laten doorlopen (variant 2). Maar dat leidt weer tot versmalling van de Slotlaan en het wordt dan een probleem voor veilig fietsen richting het Busstation. Ir. H. Hoorn stuurde over onder meer de optimalisatie van de Slotlaan nog een brief naar de raad.

Uiteindelijk koos de raad via amendement voor een wijziging van de goedkoopste variant (1+). Geen grote veranderingen dus maar wel (witte) strepen aan beide kanten van de laan. Dit om de deels verlaagde fietsstroken te markeren. Waar mogelijk worden de stroken ook aangegeven met fietssymbolen.

Verder moeten regels en handhaving voor venstertijden en ook extra laad- en losplaatsen op en achter de Slotlaan zorgen voor veiliger verkeer op de laan.
En door een aangenomen motie moet er nu snel op de aangrenzende 1ste Hogeweg beter onderscheid komen tussen 'stoepen' en fietsstroken. Komende zomer zou het werk moeten worden uitgevoerd.

Zal het in de praktijk voldoende zijn? De fietsstroken blijven smal en in de richting van het busstation wordt ook de 'shared space' inrichting voor auto's en fietsers gehandhaafd. Wordt vervolgd.

Voorlopig geen enorme windturbines in Groene Driehoek
In het gebied tussen de A12 en de spoorlijn komen nu geen grote windturbines. Het college wilde daar op basis van onderzoek niet meer naar streven. De meerderheid van de raad ondersteunde dit en verwees naar aantasting van bestaande natuurwaarden, te verwachten overlast voor omwonenden en Odijk, mogelijke nieuwbouw bij Station Driebergen-Zeist en gebrek aan benodigde infrastuctuur.

Een poging van GroenLinks, D66 en CU/SGP om alsnog onderzoek te laten doen naar natuurwaarden en normeringen werd niet ondersteund. Daarom stemden GroenLinks en D66 tegen het collegevoorstel. Toch sluit het college de mogelijkheden voor windturbines in het gebied niet uit op basis van de in 2025 geldende regels.

Burgerparticipatie in Zeist blijft problematisch
Ondanks de fundamentele kritiek van maatschappelijke organisaties op het 'Handvat Burgerparticipatie Zeist' heeft de raad op 24 februari het voorstel aangenomen. Het is in feite een interne checlist waar vrijwel niemand rechten aan kan ontlenen. Alleen het college houdt alle kaarten in handen om te bepalen of, wanneer en op welke wijze participatie plaatsvindt, zie ook de inspraakreactie van Beter Zeist.

In januari werd het het voorstel Adviesrecht Omgevingswet over ruimtelijke initiatieven aangenomen Ook daarover bestond bij de organisaties veel zorg, zie o.a. de inspraakreactie van Beter Zeist. Het komt er op neer dat de raad grotendeels de besluitvprming overlaat aan het college. Hoe kan dan de raad, mede op basis van gebrek aan maatschappelijk draagvlak, besluiten nog repareren?

Nieuwsflits januari 2022

Raad stemt in met grootschalige verstedelijking van Zeist
Ondanks de oproep van insprekende organisaties om geen voorschot te nemen op de verstedelijking van Zeist heeft de raad op 14 december het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) 2040 onderschreven. In het IRP staat 99 keer het woord  ‘verstedelijking’ en 121 maal ‘groei’. Het IRP laat zien dat Zeist een deel van de ambitie van de gemeentelijke bestuurders van de regio wil vervullen om een stedelijke Metropoolregio te worden. In Zeist Noord komen er 0 – 5.000 woningen bij en bij station Driebergen-Zeist ca 1.500 (mede op grondgebied van Driebergen). En er is al een plancapaciteit van 3.000 in Zeist (IRP pag. 160).


Dat betekent dat er (maximaal?) tot en met 2040 meer dan 20.000 inwoners bijkomen. Wel zegt het college dat die 5.000 woningen in Vollenhove en Dijnselburg nog niet zeker zijn. Maar tegelijkertijd zijn deze extra woningen wel nodig voor het rendabel maken van de tramlijn Utrecht CS – USP (de Uithof). Bij het doortrekken van de lijn naar Zeist zullen namelijk ook meer passagiers gebruik maken van deze al bestaande lijn.


In het op 20 december 2021 gepubliceerde ontwerp Eerste Omgevingsvisie Zeist 2022-2025 wordt al uitgegaan van het IRP. Over dit ontwerp kan iedereen zienswijzen indienen tot 28 februari. Overigens hebben alleen de plaatselijke partijen tegen het IRP gestemd, waarvan acte.

Vervolg Parkplan Vollenhove
Op 8 juli 2021 heeft de raad het Parkplan Vollenhove als opmaat voor een gebiedsvisie vastgesteld. Inmiddels wordt gewerkt aan een plan van aanpak met 5 punten. In punt 4 staat wonen in het dorp centraal: “het parklandschap vormt de basis voor nieuwe woningen waarmee het parklandschap wordt geactiveerd.” Mooie woorden voor het kappen en uitdunnen van het resterende bos voor extra woningen.


Volgens de raadsinformatiebrief gaan diverse professionele partijen ook meedoen. Denk aan Meander Omnium, Altrecht (Sanatoriumterrein) en de Warande (Stichting Studenten Huisvesting). Projectontwikkelaar Lisman en Lisman was al betrokken. De vele extra woningen zullen vooral bedoeld zijn voor de groeiambitie van de regio want Zeist kent geen geboorteoverschot. Lees de raadsinformatiebrief.

Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid nog niet aangenomen
Op 9 december werd het raadsdebat gevoerd over het voorstel voor nieuwbouw in Huis ter Heide Zuid bij het vroegere Glaxogebouw. Het ging daarbij vooral om de nieuwe ontsluitingsweg, de aansluiting op de autoboulevard en het voor motorvoertuigen (exclusief de lijnbus en hulpdiensten) sluiten van het viaduct op de Huis ter Heideweg. De dorpsvereniging pleit voor het openlaten van het viaduct; Enkele inwoners en de gemeente willen dat de inwoners straks naar Zeist omrijden via de ovonde bij de autoboulevard. Dat zou volgens het gemeentelijk verkeersmodel in Huis ter Heide Zuid zorgen voor minder verkeer.

Gezien de tegenstellingen heeft de raad de inwoners gevraagd onderling tot overeenstemming te komen. Overigens heeft de gemeente het voorstel van de dorpsvereniging nog niet doorgerekend met behulp van het verkeersmodel. Op 3 februari spreekt de raad in een openbare informatiebijeenkomst via teams over de voortgang.

Raadsvoorstel scenariostudies centrum ingrijpend geamendeerd
De raad heeft op 14 december unaniem het raadsvoorstel geamendeerd. De vrees was te groot om opnieuw ‘carte blanche’ te geven voor een niet goed doordacht centrumproject. Er zal eerst een participatietraject volgen over de functie en inrichting van het gebied Emmaplein, Markt en Voorheuvel.

Op 11 januari volgde nog een Ronde Tafel over de Variantenstudie verbeteren veiligheid Slotlaan. Daaruit bleek dat de raad maar deels tegemoet wil komen aan het advies van Bureau Megaborn het fietsen richting het busstation echt veiliger te maken. Op 8 februari volgt het debat. Opnieuw dreigt er half werk te worden geleverd. Zie de brief van Beter Zeist aan de raad.

Voorlopig geen grote windturbines in westelijk buitengebied Zeist
Het college ziet af van windmolens tussen het spoor en de A12. Op 3 februari 2022 vindt daarover inspraak plaats via de Ronde Tafel. Daarna besluit de raad op 22 februari. Volgens het college is het gebied wel kansrijk voor zonnevelden. Zie de brief van het college en het raadsvoorstel afronden gebiedsverkenning.

Voortgang Mobiliteitsplan Zeist 2022 - 2027
Na de Ronde Tafels van 30 november en 16 december volgde op 13 januari het raadsdebat over het plan. Maatschappelijke organisaties en groepen inwoners hebben forse kritiek geuit op het plan. Zo kloppen belangrijke kaarten over wegcategorisering en fietsroutes niet. Maar daar zijn wel consequenties aan verbonden, zoals voor de gemeente zelf en voor belanghebbende inwoners en hun organisaties. Ook wordt weinig aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen en Europese regelingen op het gebied van snelheidsbegrenzing van motorvoertuigen. Invoering daarvan kan allerlei kostbare wegaanpassingen voor snelheidsbegrenzing voorkomen.

Voor uitvoering van het 5-jarenplan plan is 20 miljoen euro nodig waarvan naar verwachting 10 miljoen van het Rijk. Zie voor een aantal inspraaknotities de sitepagina verkeer en vervoer (onder kopje informatie) en de belangrijke aanvulling van Hoge Dennen die in feite voor geheel Zeist geldt. Op 25 januari beslist de raad over het plan. Daarvoor heeft Beter Zeist samen met andere organisaties en personen nog een brief met ontwerp-amendementen opgesteld.