Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Provincie

Taken provincie
Voor het Rijk en ‘het Sticht’ voert de provinciale overheid vooral de volgende taken uit:
- duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
- milieu, energie en klimaat;
- vitaal platteland en natuurbeheer;
- regionale bereikbaarheid waaronder regie regionaal openbaar vervoer;
- regionale economie;
- cultuur en monumentenzorg.

Daarnaast controleert de provincie of de gemeenten goed met hun geld omgaan. Provincies bevorderen verder ook de samenwerking tussen gemeenten en houden toezicht op de kwaliteit van het lokaal bestuur.
De provincie heeft naast de wettelijk opgelegde taken een ‘open huishouding’, zoals vastgelegd in artikel 124 van de grondwet. In dat kader kan de provincie ook zelf bepalen welke taken zij wil uitvoeren.

Relatie met regio’s, gemeenten en waterschappen
Het beleid van de provincie zal rekening moeten houden met de kaders en afspraken van het Rijk. Tegelijkertijd vindt over het beleid ook overleg plaats met de regio’s Utrecht en Amersfoort en met aparte gemeenten. Zo geldt de komende jaren de provinciale omgevingsvisie (POVI) en de provinciale omgevingsverordening als kader voor de visies van de gemeenten c.q. de regio’s en de waterschappen. Daarbij zal de provincie de huidige regelgeving over de uitvoeringskwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH uit de Wabo) kunnen blijven gebruiken. Dit volgens de Invoeringswet Omgevingswet (afdeling 5.2 en 18.3).

Informatie