Stichting

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 14-09-2021

Petitie Nieuws

Raad Zeist krijgt Petitie RED Zeist september 2021

De Petitie RED Zeist wordt 14 september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kan omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is uitgesteld. Meer dan 2.000 personen vanuit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen de petitie. Vanuit ruim 5,4 % van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Daarnaast is er ook van buiten Zeist steun voor de petitie. 

Zij willen dat Zeist niet verder verstedelijkt voor een ‘metropoolregio Utrecht’. Een uitbreiding met 5.000 – 10.000 woningen, dus ca. 22.000 mensen extra, vinden zij onnodig veel. Van elke 4 nieuwgebouwde huizen in Zeist gaat er maar 1 naar eigen inwoners. De politieke groeiambitie van de stadsregio Utrecht gaat ten koste van groen en ruimte. Dat tast ook het dorpskarakter van de gemeente aan.

Vervolg
De bedoeling is gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal. Dit om de komende omgevingsvisie Zeist en uitvoeringsplannen aan te passen. Door de petitie is daarvoor een achterban van opinieleiders en personen ontstaan. De werkgroep ruimtelijke ordening van Stichting Beter Zeist zal de vervolgactiviteiten helpen organiseren. Dat gebeurt in contact met de buurten en dorpen en samen met de groene groepen. De dialoogbijeenkomst tussen de raad en 7 buurt- en groene organisaties vindt in oktober of november plaats. Zie verder de aanbiedingstekst en de petitie

Petitie tegen verstedelijking van Zeist en omgeving
April 2021

Inwoners en organisaties van buurten en dorpen pleiten voor het behoud van het dorpskarakter van de gemeente. Samen met de groene groepen verzetten zij zich tegen verstedelijking van Zeist.

In (regionale) plannen staat dat er 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat betekent de komende tijd 10.000-20.000 extra inwoners. De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen. Zo wordt Zeist de komende tijd de grootste groeikern in de regio na Utrecht en Amersfoort. De initiatiefnemers roepen daarom de bevolking van Zeist op een petitie te tekenen om het tij te keren.

Bouwen voor ‘Metropoolregio Utrecht’
In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist.

Meer arbeidsplaatsen zorgt voor veel instroom van mensen van buiten regio. Bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte, overlast en stijgen de huur- en woningprijzen meer dan nodig is. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar juist verlies aan kwaliteit van leven.

Wat vraagt de petitie?
De petitie vraagt van de Zeister politiek om alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte. Op die manier kan het dorpskarakter van Zeist en van de omliggende dorpen worden behouden. Dus geen verstedelijking ten behoeve van extra groei van de regio ten koste van Zeister groen. Maar wel kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Help ook mee om Zeist mooi en groen te houden en niet verder te laten verstedelijken.
_______________________

Zie verder de rubrieken:

Kernboodschap

Achtergronden

Petitie Nieuws