Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

01-04-2023

Omgevingswet

Beleidsvisies en (bestemmings)plannen
In de huidige situatie geldt nog voor de gehele gemeente de Structuurvisie Zeist 2011-2020 “Zeist schrijf je met een Q”. Verder werden voorafgaande aan nieuwe ontwikkelingen vaak aparte beleidsvisies opgesteld en door de raad vastgesteld. Die binden de burgers en andere belanghebbenden niet. Dat geldt echter wel voor de gemeentelijke overheid.

Op basis van dergelijke visies kunnen plannen worden gemaakt voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. In veel gevallen en bij collegebesluiten kunnen direct-belanghebbende burgers, organisaties, instellingen en bedrijven bezwaar maken bij het college van B&W. Als bezwaren worden afgewezen kunnen zij nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Omgevingsvisies en -plannen
In de nieuwe situatie per 1 januari 2024 gaat het om de Eerste Zeister omgevingsvisie (EZO). Die vervangt dan de Structuurvisie. Daarin staan alle hoofdlijnen van het omgevingsbeleid opgenomen, al of niet in bijlagen. In het later op te stellen gemeentelijke omgevingsplan worden deze uitgewerkt.

Uitgangspunt is dat de verordeningen en regels decentraal worden vastgesteld. Wel moet gemeentelijke omgevingsvisie (in principe) niet in strijd zijn met de vastgestelde omgevingsvisies en -verordeningen op provinciaal (POVI) en nationaal niveau (NOVI).


Grote reikwijdte

De reikwijdte van het omgevingsplan is het meest opvallende verschil met het bestemmingsplan. Het omgevingsplan beperkt zich niet tot een goede ruimtelijke ordening en planologische aspecten. Het kan namelijk regels bevatten die over de gehele fysieke leefomgeving gaan zoals gezonde leefomgeving, veiligheid en duurzaamheid, bouw en water. Het omgevingsplan voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en kan daarnaast regels bevatten over activiteiten.

Invoeringsfase
Met (voorlopige) toepassing van de nieuwe wet wordt al ervaring opgedaan. Dat zal nog wel wat overgangsproblemen kunnen oproepen mede omdat bestaande situaties niet standaard onder het overgangsrecht vallen. Ook komt onder de Omgevingswet de bepaling over de uitvoerbaarheid uit het Besluit ruimtelijke ordening niet terug.

Verder moet het omgevingsplan voldoen aan nieuwe inhoudseisen en terminologie. Het gemeentelijk omgevingsplan vervangt in de toekomst  o.a. de bestemmingsplannen en andere regelingen voor de fysieke omgeving. Verder moeten alle plannen en regelingen voor de omgeving opgenomen worden in het nieuwe landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dat is nodig om de kaarten en regels voor burgers en bedrijven makkelijk raadpleegbaar te maken. Overigens is het Digitaal Stelsel nog steeds in ontwikkeling. Het lijkt erop dat het ambitieniveau te hoog ligt.

Transitietermijn
Van belang hierbij is dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 er een transitietermijn geldt tot eind 2029. Gedurende deze termijn heeft de gemeenteraad de tijd om een omgevingsplan vast te stellen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit omgevingsplan moet dan geheel voldoen aan de regels van de Omgevingswet.

Gemeenten kunnen hierbij fasegewijs te werk gaan. Zo kan na de inwerkingtreding van de Omgevingswet volgens het overgangsrecht nog sprake zijn van een omgevingsplan van rechtswege voor een tijdelijk deel van het omgevingsplan. En de gemeente kan d.m.v. een omgevingsvergunning toch afwijken van de vastgestelde omgevingsvisie, bijvoorbeeld bij het afwijken van bouwvlakken.

Verwijzing
Rubriek Omgevingsvisie Zeist.

Informatie