Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

27-05-2024

Actueel

Juni 2024

Boekje 'Ken je Ondergrond' van Zeist uitgebracht
Stichting Beter Zeist was de initiatiefnemer van het Geopark Heuvelrug e.o. En gemeente Zeist subsidieerde de eerste ontdekkaart van het burgerinitiatief. Het boekje en de ontdekkaarten zijn digitaal beschikbaar zie de website.van het
Geopark. Gebruik uw smartphone voor de beschreven geowandelingen en geofietstochten.

Steun met een donatie het beroep tegen bestemmingsplan(nen) WA Hoeve
We vragen uw hulp bij de bekostiging van de procedure. Help mee 6 hectare bos te redden en verstoring van het natuurnetwerk te voorkomen. Steun de actie en doneer voor juridische hulp.

Bezwaar tegen beperkte participatie bij gemeentelijke omgevingsplannen
Stichting Beter Zeist heeft op 6 mei bij de gemeente bewaar ingediend tegen het zonder goede motivering beperken van (burger)participatie tot het niveau van passief ‘raadplegen’. Hetzelfde geldt voor het niet-vroegtijdig participeren.

Voortgang gebiedsvisie (voor nieuwe kern) bij Station Driebergen Zeist
Burgerorganisaties en inwoners vanuit beide gemeenten het voornemen om een gezamenlijk alternatief op te stellen voor het stationsgebied. Op dinsdag 4 juni spreken de gezamenlijke gemeenteraden in het openbaar over bijgaande raadsinformatiebrief (4 juni,19.30 uur cultuurhuis Doorn).

Nieuwe bouwontwikkelingen
Informatie over de ontwikkelingen bij Dijnselburg (camping, sporthal en landgoed) in Huis ter Heide, herontwikkeling PPGM-terrein in Zeist-West, planontwikkeling portiekwoningen Staatsliedenkwartier in Zeist-Noord en het ontwerpbesluit aangepaste omgevingsvergunning Remia.

Inspiratiekaart Langboekerwetering
De inspiratiekaart brengt opgaven én kansen in beeld aan de hand van vier themakaarten: toekomst voor boeren, natuur en cultuur verbonden, beleefbaar landschap en klimaat-robuust watersysteem. Zie de kaart op de website van de Werkgroep Kromme Rijn Corridor.

Heel Zeist telt mee! U ook?
Help mee aan de natuurtelling van wilde dieren en planten in de gemeente Zeist. Iedereen kan eraan deelnemen gedurende de periode 2 juni tot en met 3 juli. De telling begint op 2 juni in de Boswerf met een ‘kick-off event’ van 11.00 tot 13..00 uur. Aanmelding zie hier.

Lees verder Nieuws toegelicht 2024

______________________

April 2024

Burgeracties om aan mee te doen
Onderhoud aan het Griftbosje of deelnemen aan de bermbrigade? Het is dankbaar werk en gezellig om samen met anderen iets nuttigs voor de omgeving te doen. Geef je op!

Bosdriehoek Huis ter Heide-West samen gered!
De bosdriehoek die grenst aan Landgoed Dijnselburg langs het cultuurhistorische Kerkepad tussen Zeist en Huis ter Heide blijft behouden. Lees hoe velen zich daarvoor hebben ingespannen inclusief een dassenclan.

4e aanvliegroute Schiphol: ruim het dubbele aantal vliegtuigen verwacht …
Er gaan dubbel zoveel vliegtuigen laag over Zeist vliegen naar Schiphol. De geluidsoverlast van de dalende vliegtuigen overschrijdt de WHO-(gezondheids)richtlijn. Lees verder over de actie en de petitie kan nog worden getekend.

Uitbreiding KNVB-Campus: Actiegroep wil openheid van College
De actiegroep ‘Blijf van ons bos af’ (met 16.000 ondersteuners van de petitie) trekt aan de bel bij B&W. Wat gebeurt er achter de schermen? Luistert het college beter naar de KNVB dan naar de eigen inwoners?

Plannen van aanpak omgevingswet aangenomen
De raad heeft de plannen vastgesteld maar inwoners worden bij de uitvoering ervan alleen maar op het laagste niveau van participeren betrokken. Dat betekent reageren op vragen (raadplegen) in plaats van ook adviseren en mee-ontwikkelen (coproduceren). Waarom gebeurt dat? Vertrouwt het college en het merendeel van de raad de burgers niet? Een amendement om dat te veranderen werd alleen ondersteund door de lokale partijen en de SP.

Invloed van de raad op collegebesluiten ingeperkt
Dat betekent dat de raad bij kleine woningbouwprojecten geen beslissend adviesrecht meer heeft en dus in feite ook niet meer aanspreekbaar is voor de bevolking. Voor belanghebbenden blijven alleen bezwaar- en beroepsprocedures over. In feite gooit de raad het werk over de schutting naar de eigen inwoners.

Onduidelijkheid over Zeister woningdifferentiatie
De nieuwe tabel voor de woningdifferentiatie is voor dit jaar vastgesteld. Wel was in de raad onduidelijkheid over uitgangspunten, definities, cijfers en percentages sociale huur, sociale koop en andere categorieën woningen.

Gebiedsvisie Vollenhove aangenomen
Op 26 maart heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Vollenhove vastgesteld. De visie zal als basis dienen voor een bestemmingsplan. Verder zal nog worden gezocht naar de financiële dekking van de planontwikkeling.

Beroepsprocedure tegen eerste bestemmingsplan WA Hoeve
Stichting Beter Zeist zal in samenwerking met het comité ‘Vrienden van de WA Hoeve’ beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan (cultuur)Historische Middenas. Een belangrijke beroepsgrond is de opdeling van de ontwikkeling van de WA Hoeve. En verder de effecten van de totale ingreep op het omringende deel van het Natuur Netwerk Nederland.

Lees verder Nieuws toegelicht 2024

_________________________

Februari 2024

Algemeen
Onderstaande actuele onderwerpen hebben te maken met het opofferen van natuur voor woningbouw. De meerderheid van de raad wil zoveel mogelijk bouwen, ook ten koste van bestaande natuur. Bosgronden worden kennelijk vooral gezien als goedkope bouwplekken en dan is boskap gerechtvaardigd. Of toch niet? Verder is de invloed van burgers op de plannen zeer beperkt. En hoe worden de burgers hierover voorgelicht? Door belanghebbende ontwikkelaars? Geen participatie zonder objectieve informatie.

Zeister plannen van aanpak omgevingswet
Wie weet wat de gemeente Zeist aan plannen heeft opgesteld? En wat dat allemaal voor alle inwoners betekent? In Nieuws toegelicht staat het allemaal uitgelegd. Willen de bewoners echt invloed op de plannen krijgen dan zal er nog het nodige aan gesleuteld moeten worden. In maart worden de plannen van aanpak vastgesteld.

Beroepsprocedures tegen vroegtijdige boskap
Onder provinciaal regiem van de Wet natuurbescherming is bos beter beschermd dan onder de Bomenverordening Zeist. De gemeenteraad volgde echter het voorstel van B&W om grote bosgebieden onder het gemeentelijk regiem te brengen. Dit ondanks een maatschappelijk breed gesteund burgeramendement. Stichting Beter Zeist en Stichting Milieuzorg Zeist e.o. hebben nu beroepen ingesteld bij de rechtbank.

Eerste bestemmingsplan WA Hoeve aangenomen
Het gaat over de renovatie van de cultuurhistorische Middenas. Om dat te bekostigen verdwijnt er bos voor de bouw van woningen en villa’s. Burgerorganisaties waaronder Beter Zeist beraden zich nog of zij in beroep gaan bij de rechtbank.

Vertrek Fivoor van WA Hoeve onzeker
Er is in de regio weinig animo om de forensische kliniek Fivoor elders te huisvesten. Gaat de verdere ontwikkeling van de WA Hoeve en dus ook de boskap stoppen na de renovatie van de cultuurhistorische historische middenas?

Touwtrekken over gebiedsvisie Dijnselburg
De gemeente had al eerder de stekker uit de participatie getrokken. Nu wil het college de huidige visie die is opgesteld door bureau BSO voor inspraak vrijgeven. Als het allemaal doorgaat komen er ook woningen op het landgoed. Waarom wordt natuur steeds weer gebuikt voor woningbouw om monumenten te renoveren? Gebeurt dat ook binnenstedelijk waar weinig natuur is? Wie stopt Rupsje Nooitgenoeg?

Is de gebiedsvisie Vollenhove te realiseren?
Er zit een groot gat van ca. 50 miljoen euro tussen de ambities in de gebiedsvisie Vollenhove en het beschikbare budget om het te realiseren. Dreigt daarmee de uitvoering van de gebiedsvisie te stagneren na het toevoegen van woningen?

Start participatie gebiedsvisie bij station Driebergen-Zeist
In de regiodeal is afgesproken 1.500 - 2.500 woningen te bouwen bij het station. Daarvoor wordt nu een participatietraject opgetuigd. Iedereen wordt betrokken om mee te praten over bouwen in de groene omgeving. Zonder nader natuuronderzoek staat de uitkomst al vast.

Jaarstukken Beter Zeist vastgesteld
Het overzicht van activiteiten van Stichting Beter Zeist staat in het Jaarverslag 2023. Daarin zijn ook 5 aandachtpunten voor het gemeentelijk beleid van Zeist opgenomen. Voor alle jaarstukken - dus ook voor 2024 - wordt verwezen naar siterubriek https://beterzeist.com/jaarstukken/.

Lees verder Nieuws toegelicht 2024

_________________________

December 2023

Maria van den Boer nieuwe vicevoorzitter bestuur
Het bestuur is nu weer voltallig. Maria is voorvechter van het behoud van natuur en zet zich in voor invloed van burgers. Dat laat zij onder meer zien als trekker van “Vrienden van de WA Hoeve”.

Ingrijpende PFAS-sanering Vliegbasis Soesterberg
Een deel van de Vliegbasis blijkt verontreinigd te zijn door PFAS dat in blusschuim bij brandoefeningen werd gebruikt. De sanering van het terrein en het grondwater kost tenminste 23,5 mln. euro. Wat kunnen de gevolgen zijn voor Hart van de Heuvelrug? Liggen er nog meer lijken in de kast op defensieterreinen in de omgeving?

Pilotproject ‘Groen groei mee’ in Kromme Rijnstreek
Mede dankzij inzet van maatschappelijke organisaties wordt het provinciale programma ‘Groen groeit mee‘ als voorbeeld uitgewerkt in het Projectgebied ‘Kromme Rijn Linie Landschap’. Dit als compensatie en antwoord op de verstedelijkingsambitie van de regio.

Burgeramendement tegen uitbreiding Bebouwde kom niet aangenomen
De raad heeft het burgeramendement tegen vroegtijdige boskap voor bouwen in natuurgebieden niet aangenomen. Daarom zullen maatschappelijke organisaties tegen het raadsbesluit voor uitbreiding van de bebouwde kom bezwaar en beroep instellen. Dan zal uiteindelijk de rechtbank de rechtmatigheid van het besluit moeten beoordelen.

Nieuwe Parkeerbeleidsnota Zeist
Op 21 december vindt de Ronde Tafel over de nieuwe parkeerbeleidsnota 2024-2028 plaats. De verwachtingen van de gemeente over de toepassing van de nota zijn hoog, maar zijn deze ook realistisch? Dat de parkeergarages in Zeist centrum beter gebruikt gaan worden is mooi, maar wat zijn de effecten van minder parkeerplaatsen in de hele gemeente? Wat betekent meer huizen en minder parkeerplaatsen voor eenieder?

Lees verder Nieuws toegelicht 2023.

___________________________

November 2023

Omgevingsvisie Zeist: uitvoering (burger)amendementen
Na een half jaar gaat de gemeente in gesprek met de indieners van de burgeramendementen. Gesproken wordt over het dit jaar toegezegde Plan van Aanpak voor de 2e Omgevingsvisie, de afgesproken groeninventariasatie en het Participatiehandvat.

Zijn er straks meer bos- en natuurgebieden in Zeist vogelvrij?
B&W wil nog voor het inwerkingtreden van de Omgevingswet per 1 januari a.s. een aantal bos- en natuurgebieden binnen de bebouwde kommen van de gemeente brengen. Waarom eigenlijk en wat betekent dat voor de bescherming van natuur en bos?

Parkeerbeleidsnota: zoek de parkeerruimte
Volgens de voorgestelde parkeerbeleidsnota gaat in de gehele gemeente de norm vcor auto parkeren naar beneden. B&W kiest voor de landelijke minimumnormen in plaats van de hier nog geldende maximumnormen. Waarom? Om meer huizen te kunnen bouwen en het aantal auto's te laten afnemen?

Bestemmingsplan Eikenstein bijna vastgesteld
Er komt een nieuwe woonbuurt op het terrein van de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein langs de Utrechtseweg. Het plan is met intensieve participatie van de bewonersorganisaties en de groene groepen tot stand gekomen. De raad besluit erover op 12 december.

Transformatie kantoorgebouw Dreef 2
Na diverse ontwerpen is samen met de bewoners- en groene organisaties gekozen voor transformatie van het gebouw voor woningen en een commerciële ontmoetingsruimte. Het omliggende bosgebied blijft grotendeels behouden.

Plan uitbreiding KNVB-campus ingetrokken
Lees hoe de bevolking en de provincie zich met succes verzet hebben. Verdere aantasting van hun omgeving en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn daarmee voorkomen.

Ontwikkeling WA Hoeve in impasse?
Forensisch-psychiatrische instelling Fivoor zal de komende jaren niet vertrekken van de WA Hoeve. Gemeente Zeist probeert nu stapsgewijs toch de plannen voor woningbouw te verwezenlijken. Wat krijgen de projectontwikkelaar en de gemeente daarvoor terug? Nog meer woningen in het kwetsbare natuurgebied?

Lees verder Nieuws toegelicht 2023.

_____________________________

Eerder nieuws

Bestuurswisseling bij Stichting Beter Zeist
Per 1 augustus hebben Egbert Visscher (voorzitter) en Anton Moll van Charante (secretaris) het bestuur verlaten. Wim de Braak is nu voorzitter en Martine Speekenbrink is toegetreden als secretaris. Egbert Visscher wordt bestuursadviseur. Lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Vervolg (verkeers)Drieluik Den Dolder.
Het college geeft de voorkeur bij afsluiting van de spoorwegovergang aan een alternatieve route over de N238 via landgoed Den Engh. Eind september wordt het advies in de raad besproken, lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Petitie tegen vierde aanvliegroute naar Schiphol aan Tweede Kamer aangeboden
De petitie vanuit Zeist en omgeving is meer dan 47.000 keer ondertekend, lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Plan van aanpak voor gebiedsvisie nieuwe dorpskern bij station Driebergen-Zeist aangenomen. Volgens de woondeal van de Regio Utrecht met het Rijk komt er hoogbouw met 1.500 - 2.500 wooneenheden. Lees verder Nieuws toegelicht 2023.

Beroepen tegen afsluiting voor auto's van viaduct Huis ter Heideweg
Stichting Beter Zeist, de dorpsvereniging en inwoners hebben bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de toekomstige afsluiting van het viaduct over de A28. Lees verder
Nieuws toegelicht 2023.

Burgeramendementen gewijzigd aangenomen
Lees het artikel
en verder Nieuws toegelicht 2023

Steun ons bij het Raadsdebat over omgevingsvisie Zeist
Dindag 9 mei 1930 uur Raadszaal. zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1036465 onder ‘Debat RV Eerste Zeister Omgevingsvisie.’

Toelichting op burgeramendementen
- Brief initiatiefnemers
- Brief buurt- en groene organisaties
- Uitleg burgeramendementen: volgt

Burger-amendementen omgevingsvisie
Op 20 april zijn 3 burgeramendementen om de omgevingsvisie aan te passen aan de raad aangeboden.

Petities tegen Boskap
21.750 handtekeningen tegen boskap in Zeist. Maar er is nog meer druk nodig om de politiek wakker te schudden.

Omgevingswet
Invoering omgevingswet weer uitgesteld. Wat betekent dat voor de planontwikkeling?

Omgevingsvisie Zeist 2023-2026
In het voorjaar besluit de raad hierover. Maar hoeveel invloed krijgen de inwoners om hun groen te beschermen?

Burgeramendement
Met de nieuwe regeling kunnen minimaal 50 burgers proberen een raadsvoorstel aan te passen.

Petitie tegen lage vliegroute over Zeist e.o.
Als het aan de minister ligt mag Schiphol hier straks dag en nacht lijn- en vrachtvliegtuigen op ca. 2000 hoogte laten overvliegen. Accepteert u dat? Teken anders de petitie, zie het reactieformulier  

Meer informatie over de genoemde onderwerpen? Lees de rubriek Nieuws Toegelicht.