Stichting

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 20-03-2021

Onderbouwing
petitie RED Zeist

Bewaar het dorpskarakter en houd Zeist en omgeving mooi en groen

Wij,
Inwoners en bezoekers van Zeist, maatschappelijke organisaties, liefhebbers van het groene, cultuurhistorische dorpskarakter van Zeist en de dorpen binnen de gemeente

constateren dat

De regio Utrecht graag een grote Metropoolregio wil worden en daarom de economische groei en verstedelijking extra wil aanjagen.
Toelichting:

 • Extra economische groei zorgt voor extra instroom van inwoners uit binnen- en buitenland.
 • Meer economische groei is hier niet nodig voor de werkgelegenheid en voor de huisvesting van woningzoekenden.
 • Meer economische groei leidt tot verstedelijking, meer druk op de woningmarkt, langere wacht- en zoektijden voor huisvesting, hogere huren en huizenprijzen.
 • Veel mensen schrijven zich al op hun 18e jaar in voor een sociale woning. Dan begint hun wachttijd. Pas rond hun 23ste jaar gaat een deel ervan actief zoeken. Dan duurt het nog ruim een jaar voordat zij succesvol zijn en een woning accepteren. Dat betekent dat de actuele woonbehoefte maar een deel is van het totaal van de wachtlijst.
 • Voor Zeist zelf kan volstaan worden met netto 80 - 100 nieuwe woningen per jaar, want Zeist heeft structureel een licht sterfteoverschot.
 • Zeist bouwt vooral voor de groeiambitie van de regio in plaats van wat nodig is voor de stabiele lokale behoefte. Er zijn nu al netto 492 woningen in aanbouw en voor netto 1.599 woningen worden plannen voorbereid (projectenlijst januari 2021).
 • De gehele regio Utrecht kent volgens het CBS maar een beperkte natuurlijke bevolkingsaanwas. Bijvoorbeeld in 2019 slechts 0.35%, dat zijn 4.759 personen op een inwoneraantal van 1,34 miljoen.

De raad van Zeist tot nu toe geen afstand neemt van de verstedelijkingsambities voor Zeist en de andere kernen.
Toelichting:

 • De discussie over de ambitie heeft zonder duidelijke voorlichting aan en goede betrokkenheid van de Zeistenaren plaatsgevonden.
 • Verstedelijking stond niet in de verkiezingsprogramma’s van de Zeister partijen.
 • Verstedelijking legt extra druk op de beschikbare voorzieningen.
 • Verstedelijking en verdichting van de bebouwing tast de woon- en leefomgeving aan, zoals beschikbaarheid van open ruimte, speelruimte, groen en landschap.
 • Verstedelijking leidt tot meer verkeer en vervoer, meer verkeerswegen en parkeren, grootschalige infrastructuur, windmolens en zonnevelden, luchtverontreiniging, aantasting van natuur en biodiversiteit, milieuproblemen, geluidsoverlast en een slechtere volksgezondheid.

De gemeenteraad verstedelijking en groei als beleidskader wil opnemen in de omgevingsvisie voor de komende jaren.
Toelichting:

 • Het gaat volgens regionale visie Contour REP 2020 de komende 15 jaar ‘om meer dan 3.500 woningen in Zeist en de andere dorpen. Dat is 10% van de bestaande woningvoorraad. Dit aantal noemt de gemeente haar woningbouwbehoefte, maar het is vooral een bouwambitie t.b.v. de metropoolregio.
 • In de jaren daarna nog eens 2.200 woningen als ‘woningbouwpotentie’, dat is 5% meer. In totaal dus 5.700 meer woningen Deze zijn grotendeels bedoeld voor de metropoolregio Utrecht.
 • In het groen in en om Zeist Noord en in de aanliggende dorpen mogelijk nog tot 5.000 woningen meer (met hoogbouw?). Dat laatste aantal moet er ook voor zorgen dat de beoogde tramlijn naar USP (De Uithof) beter rendabel wordt (U-NED, rapport Arcadis pag. 31 en 32, 7 okt. 2020).
 • Als dat alles gebeurt dan groeit Zeist ongeveer met 35%.

en verzoeken de fracties van de gemeenteraad:

  » In de komende Omgevingsvisie af te zien van de ambitie om Zeist te verstedelijken en te voldoen aan de
groei-ambitie van de regio;

  » In plaats daarvan in te zetten op bouwen voor de stabiele, lokale behoefte;

  » Af te zien van verdere bebouwing van groene gebieden in en rondom de kernen van de gemeente Zeist;

  » Dat mee te delen aan de regio Utrecht om Zeist mooi en groen te houden en het karakteristieke dorpskarakter van Zeist te bewaren.

__________________________

Meer achtergronden: klik hier

De petitie RED Zeist: klik hier

Petitie-nieuws: klik hier

RED Zeist: klik hier