Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Missie en Canon

Doelen en activiteiten stichting

Het bevorderen van de kwaliteit van wonen, werken en leven in Zeist. Dat is de missie van de Stichting Beter Zeist, waarin de buurt- en wijkorganisaties in deze gemeente samenwerken.

Het algemene doel is het beleid in Zeist te verbeteren door voorlichting, advisering, meningsvorming, inspraak, acties, procedures enz. Dat gebeurt met hulp van burgers, deskundigen en organisaties binnen Zeist en daarbuiten.

De stichting wil de actieve groepen en personen verbinden voor buurtoverstijgende onderwerpen, zaken van algemeen belang en die met een precedentwerking.

De eerste prioriteiten op het gebied van thema’s waaraan de Stichting Beter Zeist werkt staan in de Canon van september 2012. Dat wil niet zeggen dat daarmee de doelstelling van Beter Zeist is beperkt. Ook andere onderwerpen komen aan de orde. De Canon gaat over wonen, woonomgeving en de invloed van burgers. Klik: Canon Beter Zeist

Doelen: ZEIST VERDIENT BETER!

Stichting Beter Zeist streeft onder meer naar:

 • Een effectief en efficiënt werkende gemeentelijke overheid;
 • Beleid met en door burgers, dus meespreken over het wat, het waarom en hoe; de huidige inspraak en invloed van burgers moet beter;
 • Een breed geaccepteerd, helder fundament voor samenhangend beleid;
 • Andere beleidsprioriteit: het bevorderen van kwaliteit i.p.v. vooral kwantiteit;
 • Handhaven van het aantrekkelijke, rustieke dorpskarakter en bewaren van de bestaande monumenten;
 • Geen onnodige hoogbouw en verstedelijking, dus geen compacte satellietstad van Utrecht of groeikern;
 • Handhaven van het bestaande bos, het groen, de sportvelden en (volks)tuinen;
 • Minder overlast van wegen (A28), van doorgaand verkeer in woonbuurten en van parkeren;
 • Effectieve en veilige verkeersvoorzieningen voor alle doelgroepen;
 • Vertrek of uitplaatsing van overlast gevende bedrijven;
 • Daardoor vrijkomende gronden bestemmen voor wijkvoorzieningen en betaalbare woningbouw;
 • Integrale aanpak van veiligheid;
 • Objectieve voorlichting in plaats van propaganda en ook tweezijdige communicatie met de gemeente en woningbouwcorporaties.

Activiteiten
Stichting Beter Zeist fungeert vooral als informatie-, kennis- en adviescentrum voor de buurtorganisaties en heeft bij tal van onderwerpen ingesproken. Zij stimuleert de gemeente en andere overheden om burgergroeperingen meer invloed te geven op het beleid.

Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van studiebijeenkomsten, ontwikkelingstrajecten en het indienen van inspraakreacties en zienswijzen, zoals voor wonen, verkeer en groen. Ook stemt zij haar activiteiten af met andere organisaties, waaronder die van ondernemers, huurders en de fietsersbond.

Als rechtspersoon en als belanghebbende kan zij zelfstandig (gerechtelijke) procedures beginnen.
Verder ondersteunt Beter Zeist burgerinitiatieven zoals het gebruik van braakliggende (bouw)terreinen en het Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht.

De activiteiten gebeuren steeds in overleg met de direct belanghebbende organisaties en buurtgroepen. En dat alleen bij een verwachte meerwaarde voor het beleid van Zeist, zoals in geval van buurt overstijgend belang, voorbeeldwerking, kansrijke effecten en daar waar groepen zelf wettelijk geen procedure kunnen starten.

Tot nu toe ondersteunde Stichting Beter Zeist procedures van buurtorganisaties en -groepen, zoals bij de woningbouwprojecten Sanatoriumbos, Kerckebosch en het beoogde Woonpark Zeist, bij
het oprekken van de rode contouren van Zeist en de dorpen en bij de verkeerscirculatie in Zeist-centrum. Daarnaast voerde de stichting zo nodig ook zelf bezwaar- en beroepsprocedures uit.