Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Overige Samenwerking

Gemeenten werken op allerlei terreinen samen. Soms is samenwerking goedkoper of wordt zo een betere kwaliteit mogelijk gemaakt. In andere gevallen vraagt het onderwerp om een samenhangende aanpak over verschillende gemeenten. Deelname betekent dat de gemeente financieel risico’s loopt. En uiteraard blijft dat de bestuurlijke invloed en democratische controle beperkt wordt tot de waarde van de eigen stem.

Invloed op afstand
Voor de inwoners van Zeist raakt zo langzamerhand de samenwerking met zulke ‘externe’ partners uit zicht. Vaak worden in de besturen en organen al principe-afspraken gemaakt. Daardoor kan de betreffende gemeenteraad in feite alleen nog accorderen wat al is voorbereid. Ook weten de inwoners van een gemeente nauwelijks wat er achter de schermen speelt. Het programma ‘Hart van de Heuvelrug’ was daarvan een pregnant voorbeeld. Dat maakt ook een stringente begrotingsbewaking en prioriteitstelling lastig wat in de praktijk herhaaldelijk blijkt.

De kosten van een GR (Gemeenschappelijke Regeling) vormen een verplichting waar een gemeente aan gebonden is. GR’s kunnen wettelijk namelijk niet failliet gaan. Dat gaat des te meer knellen nu steeds meer (uitvoerende) taken zoals jeugdbeleid, ouderenzorg en reïntegratie vanuit de Rijksoverheid zijn overgeheveld naar gemeenten. Die besteden dat weer uit aan allerlei samenwerkingsverbanden, de verbonden partijen.

Vormen van deelname
Voor zulke samenwerking tussen overheden bestaat aparte wetgeving. Publiekrechtelijk geschiedt de samenwerking op basis van Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast werkt de gemeente met of in andere organisaties samen via privaatrechtelijke constructies en stichtingen. Bovendien neemt Zeist d.m.v. (certificaten van) aandelen deel aan bedrijven zoals Vitens en de Bank van Nederlandse Gemeenten en heeft ze inkooprelaties met organisaties.
Nadere informatie over deze verbonden partijen staat in de jaarlijkse begroting van de gemeente, deel 2, onder de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regelingen
Aan de volgende actief functionerende gemeenschappelijke regelingen neemt de gemeente deel:

  • Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
  • Belasting samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
  • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)
  • Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) (Regionale uitvoeringsdienst Utrecht)
  • Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI)
  • Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
  • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Informatie