Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 20-02-2024


Nieuws toegelicht, jaargang 2023

Nieuwsflits december 2023

INHOUD

Politieke agenda

 • Do 11 januari 20.00 uur: Raadsdebat Parkeerbeleidsnota 2024-2028
 • Do 18 januari:
  - 19.30 uur Politiek spreekuur
  - 20.00 uur: Openbare informatiebijeenkomst Raadsvoorstel Plan van Aanpak Omgevingsvisie Zeist, Omgevingsplan en Participatiehandvat
 • Di 23 januari 20.00 uur: raad
  - Vaststellen BP WA Hoeve Historische Middenas
  - Vaststellen parkeerbeleidsnota Zeist 2024 – 2028
 • Do 30 januari 19.30: extra raad, installatie burgemeester
 • Do 8 februari !9.30 uur: Politiek spreekuur
 • Woe 14 februari: Platform Beter Zeist
 • Di 27 februari 20.00 uur: raad

Maria van den Boer nieuwe vicevoorzitter bestuur
Het bestuur van Stichting Beter Zeist heeft ingestemd met het toetreden van Maria van den Boer. Daarmee is het bestuur weer voltallig. Zij zal ook optreden als vicevoorzitter.
Zij is voorvechter van het behoud van natuur in Zeist en omgeving en zet daarbij in op invloed van burgers. Dat laat zij onder meer zien als trekker van “Vrienden van de WA Hoeve”. Het bestuur is blij iemand met zoveel ervaring als nieuw lid te kunnen verwelkomen.

Ingrijpende PFAS-sanering Vliegbasis Soesterberg
Een deel van de Vliegbasis blijkt verontreinigd te zijn door PFAS dat in blusschuim bij brandoefeningen werd gebruikt. De verontreiniging heeft al jarenlang het grondwater op 11 meter diepte bereikt. Inmiddels is de stof al aangetoond op 35 tot 55 meter diepte en op circa 300 meter in noordwestelijke richting. Het is bekend dat de stof bij mensen o.m. het functioneren van het immuunsysteem aantast. PFAS kan ook (nog) niet uit het (grond)drinkwater worden gehaald. De geschatte saneringskosten van het terrein en het grondwater bedragen 23,5 mln. euro. Dat bedrag wordt door het Rijk betaald.

Onduidelijk blijft waarom dit sinds de overdracht in 2009 pas in 2018 werd onderzocht en nog eens 5 jaar later daarover is besloten. Dat is in totaal 14 jaar met verdergaande verontreiniging. Een eventueel tekort komt voor rekening van de provincie. Die brengt het weer ten laste van de grondexploitatie van het programma Vliegbasis / Hart van de Heuvelrug. Dat kan betekenen dat de woningbouw daar tijdelijk deels wordt uitgesteld, maar later wellicht weer wordt uitgebreid om het tekort aan te vullen. Zo interpreteren we tenminste de brief hierover. Dan is de natuur nog meer de klos. Hoe zit het trouwens met verontreiniging van andere defensieterreinen in de omgeving? Voor geïnteresseerden hierbij de brief.

Pilotproject ‘Groen groeit mee’ in Kromme Rijnstreek
Mede dankzij inzet van maatschappelijke organisaties wordt het provinciale programma ‘Groen groeit mee‘ als voorbeeld uitgewerkt in het Projectgebied ‘Kromme Rijn Linie Landschap’. Dat wordt begrensd door de plaatsen Utrecht, Nieuwegein, Houten, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Zeist, de Bilt. De kern Bunnik ligt in het midden van het gebied.

Op 20 december 2023 wordt  een samenwerkingsovereenkomst voor gebiedsgerichte samenwerking ondertekend door de provincie Utrecht, waterschap Stichtse Rijnlanden en de direct betrokken gemeenten waaronder Zeist. Het voorbeeldgebied is ook opgenomen in het Concept Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Dat programma heeft de provincie begin juli ter beoordeling aangeleverd bij het Rijk. De samenwerking moet op korte termijn leiden tot het uitvoeren van kansrijke projecten. Het gaat om het verbinden en versterken van landschappen, groenstructuren en natuurwaarden. Dit als compensatie en antwoord op de verstedelijkingsambitie van de regio. Voor meer informatie zie de raadsinformatiebrief.

Burgeramendement tegen uitbreiding Bebouwde kom niet aangenomen
Zoals wij u eerder berichtten dreigt er gevaar voor de uitvoering van de dit voorjaar aangenomen burgeramendementen over de Eerste Omgevingsvisie Zeist (EZO). De raad heeft op 12 december in meerderheid het raadsvoorstel aangenomen om de provinciale bescherming van enkele grote bos- en natuurgebieden in het buitengebied vroegtijdig op te heffen. Denk aan de WA Hoeve, Huis ter Heide-West, Sortie 16 langs de Amersfoortseweg en een bosgebied bij de Vliegbasis.

Dit alles is ongetwijfeld bedoeld om bouwen in het bos gemakkelijker te maken. Want procedures vanuit de bevolking over het behoud van bos zullen dan stranden omdat de gemeentelijke bomenverordening veel minder bescherming biedt. De ingrijpende vermindering van de bescherming kan als precedent ook invloed hebben op nog meer bos- en natuurgebieden buiten de bebouwde kommen van Zeist en op het Sanatoriumbos dat eveneens onder het provinciale regiem valt.

Veel raadsfracties behalve NDZ, Zeister Belang en SP blijken volgens hun stemgedrag voor het bouwen in natuur- en bosgebieden. Dit ondanks dat er jaarlijks in Zeist veel meer gebouwd wordt dan nodig is voor Zeist, voor de regio en voor Nederland.

Nu het burgeramendement niet is aangenomen zullen maatschappelijke organisaties tegen het raadsbesluit bezwaar en beroep instellen. Dan zal uiteindelijk de rechtbank de rechtmatigheid van het besluit moeten beoordelen. Wel bleek dat er bij GroenLinks en VVD kennelijk bereidheid bestaat bij nieuwe ontwikkelingen de provinciale bescherming niet vroegtijdig te vervangen door de veel minder goede bescherming van de gemeente Zeist. Toch licht aan de horizon?

Nieuwe Parkeerbeleidsnota Zeist
In de Nieuwsbrief van de gemeenteraad staat: “21 december 20.00 uur: Ronde Tafel raadsvoorstel Parkeerbeleidsnota 2024-2028 – gericht op verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid en stimuleren van inwoners en bezoekers om vaker te kiezen voor duurzame vormen van mobiliteit, zoals OV, fiets of deelauto. Naast de technische kant van parkeren, zoals het beter afstemmen van vraag en aanbod van parkeerplaatsen, draagt deze parkeerbeleidsnota bij aan een veiliger, gezonder, duurzamer en mooier Zeist. Door minder zoekverkeer, minder auto’s op straat en meer auto’s in de parkeergarages en meer ruimte voor het parkeren van fietsen.”

Ondanks deze mooie woorden is niet iedereen het met deze positieve introductie eens. Dat de parkeergarages in Zeist centrum beter gebruikt gaan worden is mooi, maar wat zijn de effecten van minder parkeerplaatsen in de hele gemeente? Worden de auto’s dan in het groen geparkeerd of worden ze toch afgedankt? Hoe waarschijnlijk is dat en wat is de onderbouwing daarvan in een dorpse gemeenschap als Zeist?

Wat betekent minder parkeerplaatsen voor het zoekgedrag? Leidt het tot een waterbedeffect voor omliggende buurten? Wat betekent het voor eenieder? Ook is het een tekortkoming dat alleen met buurten in het centrum van Zeist werd gesproken. De raad zal hier wel mee akkoord gaan om zoveel mogelijk woningen te bouwen ten koste van parkeergelegenheid. Zie onder meer de zienswijze van vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West tijdens de ronde tafel van 31 oktober.

 

Nieuwsflits november 2023

INHOUD

Politieke agenda

 • Do 16/11 19.30 uur: Ronde Tafel en Debat RV Bebouwde Kom Wet natuurbescherming
 • Do 23/11 20.30 uur: Ronde Tafel bestemmingsplan Joost van den Vondellaan 61
 • Di 28/11 19.30 uur: Ronde Tafel WA Hoeve - Middenas
 • Do 07/11 22.00 uur Debat bestemmingsplan Joost van den Vondellaan 61
 • Di 12/11 20.00 uur: Raad, o.a. RV Bebouwde Kom Wet natuurbescherming
 • Do 14/9 19.30 uur: Politiek spreekuur (gastheer VVD) en daarna eventueel vervolg raad 12/11

Omgevingsvisie Zeist: uitvoering (burger)amendementen
Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad de Eerste Omgevingsvisie Zeist (EZO) vastgesteld, zie het overzicht van de aangenomen (burger)amendementen en moties. De indieners van de aangenomen burgeramendementen hebben in oktober de wethouder gevraagd over de stand van zaken en de betrokkenheid van de samenwerkende organisaties en groepen bij de uitvoering van de afspraken. Het gaat vooral over:

 • de aanvulling per eind 2023 van het Plan van Aanpak voor de Tweede Omgevingsvisie Zeist;
 • de afgesproken Groeninventarisatie;
 • Het opstellen van een Participatiehandvat voor burgers en initiatiefnemers (projectontwikkelaars en grondeigenaren).

Binnenkort spreken de indieners van de amendementen met de gemeente over deze punten.

Zijn er straks meer bos- en natuurgebieden in Zeist vogelvrij?
Eind 2022 heeft de gemeente een nieuwe ‘Kaart bebouwde Kom Wet Natuurbescherming’ ter inzage gelegd. 14 maatschappelijke organisaties en groepen hebben daarover zienswijzen ingediend. Er werd vooral bezwaar gemaakt tegen het voornemen een groot aantal bos- en natuurgebieden binnen de ‘Bebouwde kom Wet Natuurbescherming’ (voorheen Boswet) te brengen. De provinciale bescherming volgens de Wet natuurbescherming van bos- en natuur buiten de bebouwde kommen is namelijk vrij ruim. Dit in tegenstelling tot de gemeentelijke bescherming op basis van de huidige Bomenverordening Zeist.

Actualisering oude kaart
De oude kaart uit 1981 (volgens de toenmalige Boswet) was verouderd als gevolg van uitbreiding van aaneengesloten bebouwing. Naast de begrijpelijke actualisering werd in de kaart echter ook een voorschot genomen op verwachte of mogelijke ontwikkelingen. Voor veel van die gebieden waren nog geen aangepaste bestemmingsplannen vastgesteld of omgevingsvergunningen afgegeven. Het is ook niet de bedoeling van de Wet natuurbescherming om daarop vooruit te lopen. Er moet volgens een gerechtelijke uitspraak sprake zijn van daadwerkelijke bebouwing of bebouwing op korte termijn. ((ECLI:NL:RBOBR:2018:3110) van de Rechtbank Oost-Brabant).

Kritische zienswijzen
Sommige zienswijzen zijn deels overgenomen zoals t.a.v. bosdelen van Kerckebosch, de boshoek van het Sanatoriumbos bij de Dreef, een smalle bosstrook langs de A 28 in Vollenhove, Pedagogenbuurt, Dijnselburg en de bosstrook langs de N237 bij Sterrenberg. Als de nieuwe kaart echter zo wordt vastgesteld kan de gemeente in de overige bosgebieden die onder het gemeentelijk regiem gaan vallen kappen zonder verplichte (kwaliteits)compensatie, ook in zeer oude bossen. Het gaat dan om bouwvlakken binnen een onherroepelijk vastgesteld Zeister bestemmingsplan.

Wordt het groene burgeramendement deels toch nog via de achterdeur onderuitgehaald?
Het college wil het voorstel op 12 december door de raad laten vaststellen. Dan kan de kaart nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 worden ingevoerd. Daarmee vermijdt het college de formele provinciale instemming met de aanpassingen. Zo’n besluit staat haaks op het aangenomen groene burgeramendement over de Omgevingsvisie Zeist. Stichting Beter Zeist en de groene organisaties zullen er alles aan doen om een dergelijk besluit aan te passen. Desnoods gebeurt dit door middel van een burgeramendement of een beroepsprocedure.

Op donderdag 16 december vindt over het voorstel om 19.30 uur een 2e ronde tafel plaats voorafgaande aan het raadsdebat daarover. Tussentijds vindt nog overleg plaats met de gemeente. Zie voor het verschillend regiem in bosbeheer, de gebieden waarover het gaat en de overwegingen het volgende overzicht.

Parkeerbeleidsnota: zoek de parkeerruimte

Procesgang mobiliteit en parkeren
In mei 2021 werd de Mobiliteitsvisie vastgesteld die is uitgewerkt in het Mobiliteitsplan. Op basis daarvan is een parkeerbeleidsnota voor de gehele gemeente opgesteld. De uitgangspunten daarvoor zijn in het voortraject globaal besproken met een groep direct belanghebbenden uit Zeist Centrum. Dit voorjaar zijn de resultaten ervan mondeling toegelicht aan Stichting Beter Zeist en de groene groepen. De door Beter Zeist gevraagde participatie van de Zeister bevolking, dus ook in andere wijken, vonden de initiatiefnemers niet nodig.

18 september werd de concept parkeerbeleidsnota (versie 5) met de Nota Parkeernormen voor auto’s en fietsen aan de raad aangeboden. Eind oktober verliep de inzagetermijn en zijn er vooral door maatschappelijke organisaties en vanuit het centrum Zeist zienwijzen binnengekomen.

Minder parkeerruimte voor auto's
In de nieuwe parkeerbeleidsnota wordt gelukkig veel aandacht besteed aan het parkeren van fietsen e.d. Maar voor motorvoertuigen werd gekozen voor de minimumnormen van het CROW. Daarmee breekt het college met de maximumnormen van de vorige nota. De achtergrond is dat er zo meer huizen kunnen worden gebouwd op hetzelfde grondoppervlak, kortom het faciliteren van verdichting van de bebouwing. Dat betekent dat er meer zoekgedrag nodig is en er juist meer mobiliteit zal ontstaan. Wellicht is dat in Zeist-centrum deels op te lossen door het beter gebruiken van de huidige parkeergarages. In de buitenwijken zouden er volgens het college geen grote problemen bestaan en ontstaan

Behalve in de grote steden leidt een gebrek aan parkeerplaatsen in de praktijk meestal niet tot een lager autobezit. Het zorgt juist voor uitwijkgedrag naar stoepen, voortuinen, openbaar groen op boomwortels en naburige woonbuurten. De parkeerdruk wordt ‘opgelost’ door verplaatsing en verdeling ervan over grotere woongebieden.

Parkeergebieden Parkeerbeleidsnota Zeist - Deel B, pag. 10/47 2023-09

Enkele voorbeelden
Een voorbeeld is het verminderen van de parkeernorm met 20 procent in het stationsgebied Driebergen-Zeist. De onderbouwing van de gemeente is de aanwezigheid van een OV-knooppunt. Maar er ligt ook een aansluiting op de snelweg A12 en er zijn kantoren met een (landelijke) bijeenkomstfunctie. Er wordt niet echter verwezen naar onderzoek in vergelijkbare situaties. Ook blijkt in de praktijk in Zeist een structureel lagere parkeernorm voor serviceflats onterecht, zie bijvoorbeeld het parkeren bij Nieuw Beerschoten. Hetzelfde geldt voor grotere evenementen. Voor de verdere onderbouwing zie de inspraakreactie van vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West tijdens de ronde tafel van 31 oktober.

Bestemmingsplan Eikenstein bijna vastgesteld
Het gaat om het raadsvoorstel voor de nieuwe woonbuurt op het terrein van de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein. Het plan is met intensieve participatie van de bewonersorganisaties en de groene groepen tot stand gekomen. Vanaf het begin was het duidelijk dat dit terrein in de Stichtse Lustwarande eigenlijk te klein is voor de ca. 200 woningen waarmee de raad akkoord ging. Er is jammer genoeg dus geen groen bijgekomen maar eerder afgegaan. Dat had anders gekund zoals de maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van het plan hebben aangegeven.


Eikenstein wordt een gemengde buurt met 80 sociale huurappartementen. Deze appartementen zijn voor een deel bedoeld voor mensen met een lichte zorgvraag. Het oude cultuurhistorische gebouw blijft behouden en er komt ook een gemeenschappelijke (buiten)ruimte. Zie de het persbericht en de inspraaknotitie van vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West tijdens de Ronde Tafel met de commissie Ruimte van de gemeenteraad op 2 november. Op 12 december besluit de raad over het bestemmingsplan.

Transitie kantoorgebouw Dreef 2
Al een aantal jaren terug was het de bedoeling het kantoorgebouw te transformeren tot wooneenheden. In 2021 zouden er in plaats daarvan 4 hogere bouwblokken komen voor 100 woningen en een kantoorgebouw. Die zouden het omringende bos ernstig aantasten en pasten bovendien niet in de Stichtse Lustwarande. Op dat plan is teruggekomen onder meer na kritiek van direct betrokkenen

Uiteindelijk werd de optie van transformatie toch weer uitgewerkt. Dat gebeurde in goed overleg met de dezelfde bewonersorganisaties en de groene groepen die al bij Rabo Facet en Eikenstein betrokken waren. Het leidde tot een aanvaardbaar plan voor 75 appartementen en een commerciële ontmoetingsruimte op de begane grond. Dat plan zou het bestaande groen niet ingrijpend aantasten. Volgens het ontwerp zal de toegang voor motorvoertuigen met De Dreef worden afgesloten en vervangen worden door ontsluiting via de Koepellaan. Het is de bedoeling begin 2024 met de transformatie te beginnen. Zie de raadsinformatiebrief van13 september.

Plan uitbreiding KNVB-campus ingetrokken
De KNVB had na de uitbreiding in 2015 een plan opgesteld voor verdere uitbreiding van de KNVB-campus. Dat zou ten koste gaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Wel was het de bedoeling te zorgen voor compensatie van de heuvelrugnatuur door aankoop van een terrein in Odijk voor een natte ecologische verbindingszone. Daartegen was vanuit de bevolking veel verzet. De petitie van actiegroep "Blijf van ons bos af" werd 16.000 maal ondertekend. Bovendien zou door dit precedent het hek van de dam zijn voor verdere aantasting van natuurgebieden op de heuvelrug. Ook de provincie zag in het vooroverleg het plan niet zitten, zie de brief van 26 september 2022.

Van de oorspronkelijk gevraagde 8 extra sportvelden bleven er later 3 over met de mededeling dat de bond anders mogelijk binnen 10 jaar zou vertrekken. Het college van B&W Zeist zag onder voorwaarden wel kansen voor 2 velden. Maar dat was kennelijk te weinig voor de KNVB. De sportbond trok daarom eind oktober haar plan in. Of daarmee alles gezegd is zal blijken, zie ook de notitie enkele overwegingen van Beter Zeist.

Ontwikkeling WA Hoeve In impasse?

Het lijkt erop alsof het project WA Hoeve in een impasse verkeert. GGZ-instelling Fivoor ziet (nog?) geen mogelijkheden om voor 2027 elders in een andere gemeente huisvesting te vinden voor de Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht. De suggestie van Altrecht om haar huurder Fivoor op het Sanatoriumterrein te huisvesten ziet het college niet zitten. Dat betekent dat de Zorgkern op de WA Hoeve voorlopig nog niet kan worden ontwikkeld. Wel schijnt het de bedoeling van het College te zijn het ontwerpbestemmingsplan Historische Middenas en mogelijk ook nog de ontwerpen voor het Noordelijk en het Zuidelijke ontwikkelveld verder te behandelen, dus voorlopig nog los van de Zorgkern.

Dat staat op gespannen voet met de eerdere afspraak dat het om een integrale uitwerking van de gemeenschappelijke gebiedsvisie zou gaan. Als compensatie voor het voorlopig niet bebouwen van de Zorgkern schijnt projectontwikkelaar BPD meer huizen te willen bouwen op de wel beschikbare ontwikkelvelden. Zie aanvullend ook de beantwoording van de Raadsvragen van GroenLinks d.d. 2 september. Op 28 november 19.30 uur vindt de ronde tafel plaats over het ontwerpbestemmingplan WA Hoeve – Middenas.

Nieuwsflits september 2023

Politieke agenda

 • Di 5/9 R 20.00 uur: Raad
 • Do 14/9 20.00 uur: Ronde Tafel en Debat RV Sortie 16
 • Do 14/9 22.00 uur: Ronde Tafel en Debat BP kavels westflank Vliegbasis Soesterberg
 • Vrij 15/9 14.00 uur: Werkbezoek raad WA Hoeve
 • Za 16/9 14.-17 uur in Torenlaan theater: Jubileumbijeenkomst tien jaar Nieuw Democratisch Zeist
 • Do 21/9 20.00 uur: RV Advies nieuwe (verkeers)verbindingen Den Dolder
 • Do 28/9 19.30 uur: Politiek spreekuur
 • Do 28/9 20.00 uur:  Debat nieuwe (verkeers) verbindingen Den Dolder

Bestuurswisseling bij Stichting Beter Zeist
In augustus heeft Egbert Visscher (voorzitter) het bestuur verlaten. Anton Moll van Charante (secretaris) had zich al eerder teruggetrokken. Wim de Braak was vicevoorzitter en zal nu als voorzitter optreden. Martine Speekenbrink is nieuw in het bestuur en wordt secretaris. Egbert Visscher zal de komende tijd het bestuur nog ondersteunen als adviseur. Zie verder het persbericht.

De eerste twee bestuursleden van de stichting: Wil Nuijen voorzitter en Egbert Visscher secretaris

 

Vervolg (verkeers)'Drieluik Den Dolder’
Op 8 oktober 2019 besloot de gemeenteraad de spoorwegovergang in Den Dolder af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. En ook om daarvoor noodzakelijke aanpassingen aan de wegen uit te voeren. Zo is er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het verkeer permanent om te leiden. Ook is er een participatieproces doorlopen, zie het adviesrapport, de participatienota en de reactienota van de gemeente. Op 4 juni heeft het college ingestemd met het adviesrapport.

Deel van het Landgoed tussen de kern van Den Dolder en de Nieuwe Dolderseweg (N238)

4 alternatieven
In het adviesrapport zijn 4 alternatieven afgewogen om het verkeer via de nieuwe Dolderseweg (N238) af te wikkelen. De aanbevolen oplossing is een nieuwe aansluiting op de N238 aanleggen over de landschapstuin van landgoed Den Engh. Het alternatief om het verkeer via bestaande wegen af te wikkelen is tijdens de participatie in meerderheid afgewezen vanwege het effect op de omwonenden. Dat betekent wel een doorsnijding van het cultuurhistorisch landgoed met de aanwezige natuurwaarden.

Bredere en meer permanente oplossing?
Het is ook de vraag of het wenselijk is lokaal verkeer permanent om te leiden over een provinciale weg die primair bedoeld is voor doorgaand verkeer. En hoe verkeersveilig blijft de spoorwegovergang in de toekomst voor voetgangers en fietsers bij meer en snellere treinen? In dat kader werd wel gepleit voor een permanente oplossing via het fabrieksterrein van de Remia. Dat zou ook de geluidoverlast van de fabriek kunnen oplossen en ruimte opleveren voor woningbouw. De vraag is of met de Remia wel voldoende diepgaand is overlegd over deze mogelijkheid.

Aanbevelingen advies

 • Nader bestuurlijk overleg zal plaatsvinden met het Rijks Vastgoed Bedrijf (eigenaar van Den Engh) en het Atelier Rijksbouwmeester of er gezamenlijk een alternatieve route over het landgoed kan worden verkend.
 • Voor een uitwerking van een mogelijke route is een uitgebreide studie nodig.
 • Daarbij zal volgens het Atelier Rijksbouwmeester ook breder moet worden gekeken naar de impact op het functioneren van het dorp Den Dolder.
 • In dat onderzoek zal voor een goede afweging ook de optie 'geen nieuwe verbindingsweg’ worden meegenomen.
 • Vanuit de gemeente worden hierbij deskundigen stedenbouw en erfgoed betrokken.

Op 21 september vindt de Ronde Tafel plaats met de raad waar belanghebbenden kunnen inspreken. Het raadsdebat is op 28 september.

Petitie vierde aanvliegroute naar Schiphol aan Tweede Kamer aangeboden
Op 27 juni bood een groep inwoners van Zeist samen met ruim 100 inwoners van andere gemeenten de petitie aan. Deze gemeenten liggen onder de voorziene 4e aanvliegroute. De petitie is meer dan 47.000 keer ondertekend.

Ook Provinciale Staten van Utrecht blijkt uit een motie op 31 mei in meerderheid tegen de nieuwe aanvliegroute vanuit het zuidoosten. De verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie heeft mede namens 23 gemeenten een brief naar de minister gestuurd. Hij bepleit een breed gedragen besluitvorming. En verder het voorkomen van meer overlast door vliegverkeer boven woon-, natuur- en stiltegebieden. Zie de brief. Een vierde aanvliegroute zal in de provincie voor veel overlast van dalende vliegtuigen gaan zorgen. Daarentegen zal de afname bij elk van de 3 bestaande aanvliegroutes veel minder zijn.

Tijdens het aansluitende debat in de kamer daarover gaf minister Harbers aan dat er nog zeker geen beslissing is genomen en dat de kamer bij alle stappen betrokken zal worden. Op stop4deroute.nl staat meer informatie over de geplande aanvliegroute en de activiteiten.

De groep Zeistenaren die deelnam aan de demonstratie.

Plan van Aanpak gebiedsvisie nieuwe dorpskern bij station Driebergen-Zeist aangenomen
Donderdag 29 juni besloot de gemeenteraad van Zeist over het raadsvoorstel Plan van Aanpak Gebiedsvisie Driebergen/Zeist. Een week later nam de raad van gemeente Utrechtse Heuvelrug het Plan van Aanpak aan. De raad van Utrechtse Heuvelrug heeft bij motie uitgesproken te streven naar ten minste 40% sociale woningen. De gebiedsvisie zal tegelijk met de planontwikkeling van het gebied worden opgesteld. De ontwikkeling van de gebiedsvisie start na de zomer.

Conform de Woondeal van de Regio Utrecht met de provincie en het Rijk willen de 2 gemeenten bij het station 1.500 - 2.500 wooneenheden bouwen. Dat zal (grotendeels) in hoogbouw gebeuren. Inmiddels hebben ontwikkelaars allang grondposities ingenomen vanaf de Bunsinglaan tot en met het stationsgebied. T.a.v. de burgerparticipatie over het Plan van Aanpak wordt ter illustratie verwezen naar een ingekomen brief van een omwonende. Zou het bij de ontwikkeling van de gerbiedsvisie beter worden? Zie verder het Raadsvoorstel en het Plan van Aanpak.

Beroepen tegen afsluiting voor auto's van viaduct Huis ter Heideweg
Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, Stichting Beter Zeist en inwoners van het dorp hebben beroep aangetekend tegen het verkeersbesluit voor de toekomstige afsluiting na de woningbouw van 150 woningen. De overgrote meerderheid van inwoners wil deze knip niet. Er bestaat ook in de toekomst  geen belangrijk verkeersprobleem waarvoor de afsluiting de (beste) oplossing is.

Gevolgen afsluiting viaduct
Bovendien betekent de knip in de Huis ter Heideweg dat automobilisten over enige jaren via de Autoboulevard, de complex ingerichte ovonde, de provinciale weg N238 en diverse kruispunten naar Zeist moeten omrijden en omgekeerd. Het dorp is voor veel voorzieningen namelijk sterk afhankelijk van een goede, veilige en korte verbinding met Zeist. Bij de aanleg van de A28 werd daarom ook het viaduct aangelegd. De nieuw te bouwen woningen in het dorp zorgen in 2030 niet voor een groot verschil in verkeersdrukte.

Het lijkt een herhalingsoefening te worden van de eind 2019 teruggedraaide afsluiting van de Voorheuvel in Zeist Centrum. Waarom een niet belangrijk lokaal probleem oplossen door lokaal verkeer over een provinciale weg te laten omrijden? Dat staat haaks op de algemeen aanvaarde uitgangpunten en richtlijnen voor veilig verkeer.

Burgeramendementen unaniem aangenomen!
Wij danken de 318 mede-ondertekenaars van de burgeramendementen en de 1.590 burgers van de petitie “Zeist moet groen blijven” voor hun hulp. Hetzelfde geldt voor de steun van 13 actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden. Het was niet voor niets! Zie het artikel over de besluitvorming.

Tijdens de schorsing van de raadsvergadering van 23 mei was er intensief beraad over de burgeramendementen

De gemeenteraad nam op 23 en 25 mei twee gewijzigde burgeramendementen unaniem aan. Deze gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij plannen voor de omgeving. Denk daarbij aan bouwen, wegen, bedrijven, groen, luchtkwaliteit, geluid, enz. Wel hebben de raadsfracties in plaats van een burgeramendement over de concretisering van omgevingswaarden 2 moties raadsbreed aangenomen. De raad zal het college op de uitvoering ervan toezien. Zie de moties van GroenLinks en de coalitiepartijen en Seyst.nu.

Toch bestaand beleid in Omgevingsvisie
Daarnaast heeft Stichting Beter Zeist een amendement bij de raad ingestoken over het verankeren van bestaand beleid in de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Over dat beleid hebben inwoners indertijd ingesproken en de raad heeft dat toen aangenomen, zie het amendement.

Beleidsvisies en -plannen dreigden met de nieuwe visie te vervallen. Dat is met dit unaniem aangenomen amendement voorkomen. Dat betekent dat zowel inwoners via participatie, inspraak en procedures als het gemeentebestuur plannen daarop kunnen blijven beoordelen. Het omgevingsbeleid wordt dus niet grotendeels aan de markt overgelaten.

Nieuwsflits mei 2023

Vierde aanvliegroute naar Schiphol
Op maandagavond 22 mei organiseert de Kerngroep Stop4deroute, met medewerking van de gemeente Zeist, een informatiebijeenkomst over de vierde aanvliegroute naar Schiphol voor alle inwoners van Zeist en omgeving. Gemeentehuis Zeist, 19.30-21.30; inloop 19.00 uur. Op https://www.stop4deroute.nl staat meer informatie over de geplande aanvliegroute en de activiteiten. Hier staat ook de petitie die inwoners kunnen ondertekenen, en het precieze programma van de informatieavond.

Raadsdebat over de 3 burgeramendementen Omgevingsvisie Zeist
Op 9 mei hield de gemeenteraad het debat over de Eerste Omgevingsvisie Zeist.. Deze visie is niet af omdat de groene en andere waarden van Zeist nog onvoldoende zijn beschreven en beschermd. Verder zijn er nog geen regels voor de participatie en invloed van burgers op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Het college wil dat later regelen, maar dat kan nog jaren duren.

De 3 ingediende burgeramendementen zijn bedoeld om de toekomstvisie over de omgeving te repareren. De raad zag zeker positieve kanten aan de amendementen, maar het onverkort instemmen met een snelle aanpassing van de omgevingsvisie valt niet te verwachten. Ondertussen zal worden overlegd over de eventuele aanpassing van de amendementen en/of het opstellen van moties om onderdelen ervan over te nemen.

Toelichting op de burgeramendementen

Raad besluit op 23 mei en petitie Zeist moet groen blijven
Op dinsdag 23 mei vanaf 20.30 uur besluit de raad over de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Dan wordt ook over de op 20 april ingediende 3 burgeramendementen besloten die door meer dan 300 inwoners mede-ondertekend zijn. Komt u ook naar de bijeenkomst? Dat maakt wel degelijk indruk op raadsleden. Elk beetje invloed helpt om het ‘groene goud’ van Zeist te behouden. De nog lopende petitie draagt daar ook aan bij. Er zijn nu ca. 1.250 ondertekenaars. Dat moet meer kunnen. Aarzel niet, het kan gezien uw privacy ook anoniem. Heeft u de petitie nog niet ondertekend doe dat dan alsnog. En stuur de petitie door naar uw contacten, Iedere steun helpt: https://petities.nl/petitions/zeist-moet-groen-blijven/

Plan van Aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist
Op 11 mei werd daarover een gezamenlijke Ronde Tafel-bijeenkomst gehouden van de 2 betrokken gemeenten: Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Niet alle vragen over het Plan van Aanpak konden worden beantwoord. Dat gebeurt over enige weken. Zie voor de stukken waaronder die van de insprekers: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1104584.

Een zorgpunt is het effect van de beoogde bebouwing op de aangrenzende landgoederen en de groene omgeving. En idem het steeds meer aaneengroeien van Zeist, Driebergen en Odijk, waardoor de bufferzones en ecologische verbindingen worden aangetast.

Inmiddels staat in de gesloten Regiodeal U10 e.a. dat voor het plangebied een bouwambitie is afgesproken van 1.500 - 2.500 woningen. Deze bouwambitie is volgens de deal zonder (ons bekend) onderzoek en betrokkenheid van de raad opgehoogd met 1.000 woningen. En tegelijkertijd ook vervroegd naar de periode tot 2030 (was na het jaar 2030). Overigens hebben tijdens de bijeenkomst beide colleges wel toegezegd dat zowel binnenplanse en aangrenzende effecten worden meegenomen als effecten verder buiten het plangebied. Daaraan kunnen ook kosten zitten. Betekent dat dan ook dat er nog meer woningen moeten worden gebouwd om de meerkosten op te brengen? Dus in plaats van 1.500 woningen het maximum 2.500 van de Regiodeal? En waar komen die dan of worden er toch torenflats gebouwd?

Analyse woningbouwambitie Zeist
Stichting Beter Zeist heeft de kwantitatieve woningbouwambitie voor de komende 20 jaar geanalyseerd. De analyse is gebaseerd op verwachtingen uit regionale en lokale onderzoeksrapporten en op andere cijfers (bv. van CBS). Het betreft dus geen keuze van een voorkeursscenario. In dit kader wordt vrijwel niet ingegaan op de participatie over en de effecten van bevolkingsgroei en verstedelijking op de woon- en leef- en werkomgeving.

Er worden 3 scenario’s voor de woningbouw onderscheiden.
1 Lokale autonome groei van 100-145 woningen per jaar (inclusief statushouders); in de huidige tijd is dit scenario politiek niet haalbaar.
2 Zeist volgt de landelijk bouwambitie op basis van hoge netto-immigratie: 300 woningen per jaar. Dat zou de komende 8 jaar kunnen volgens de huidige plancapaciteit.
3 Zeist stimuleert extra verstedelijking voor een Metropoolregio Utrecht: ca. 600 woningen per jaar. Dat betekent dat Zeist tot 2030 snel wordt volgebouwd en dat er daarna geen vrije bouwruimte meer is zonder verdere verdichting, hoogbouw of ingrijpende aantasting van het groen. Dat is de huidige situatie van Zeist. Zie de analyse. Wat kiest u?

Vierde aanvliegroute naar Schiphol
Op maandagavond 22 mei organiseert de Kerngroep Stop4deroute, met medewerking van de gemeente Zeist, een informatiebijeenkomst over de vierde aanvliegroute naar Schiphol voor alle inwoners van Zeist en omgeving. Gemeentehuis Zeist, 19.30-21.30; inloop 19.00 uur. Op https://www.stop4deroute.nl staat meer informatie over de geplande aanvliegroute en de activiteiten. Hier staat ook de petitie die inwoners kunnen ondertekenen, en het precieze programma van de informatieavond.

Nieuwsflits april 2023

Kracht van Zeist, het Burger Actie Platform
Sinds kort bestaat de website www.krachtvanzeist.nl. Het is een burger actieplatform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken Het maakt gebruik van betrokken inwoners en burgerdeskundigen en wordt daarbij ondersteund door Stichting Beter Zeist. Op het actieplatform kunnen inwoners en groepen over omgevingsacties berichten en korte artikelen inzenden. Ook zullen op termijn artikelen en podcasts op de site verschijnen. Contact: krachtvanzeist@gmail.nl. Zie ook de voorwaarden voor voorwaarden voor ingezonden stukken.

Burgerorganisaties zijn zeer verontrust over de visie.
De organisaties roepen de raad op de visie aan te passen. Deze beschermt niet of onvoldoende onze woon- en leefomgeving waaronder (buurt)groen, bos, natuur en landschap. En ze biedt inwoners weinig of geen invloed op plannen van ontwikkelaars en andere initiatiefnemers.
Ook B&W de Raad verliezen met deze visie grotendeels hun invloed op dergelijke plannen. Op wie kunnen inwoners en hun organisaties dan terugvallen? Op het "goede gesprek" met initiatiefnemers van ingrepen in onze omgeving?

Vandaar dat er een petitie is gestart om de raad duidelijk te maken dat de visie op 23 mei moet worden aangepast. Teken daarom nu de petitie Zeist moet GROEN blijven.

Eerste burger-amendementen in Nederland aangeboden
Vijf burgers vanuit burgerorganisaties hebben ondersteund door Stichting Beter Zeist 3 burger-amendementen opgesteld over de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Afgelopen december heeft de raad op initiatief van D66 de regeling burgeramendement aangenomen. Het is de eerste keer in Nederland dat burger-amendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. De actie om de amendementen mede te ondertekenen loopt nog door tot 20 mei aanstaande, teken daarvoor de Verklaring.


Overhandiging burger-amendementen op 20 april aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Dick van Ginkel

Ruime Woningdeal Regio Utrecht
Volgens de Propositie van Zeist van 6 oktober 2020 zou er onderzoek plaatsvinden naar de kansen voor de ontwikkeling van een zesde woonkern bij het landgoedstation Driebergen Zeist. In het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief (U10) van 20 december 2021 werd daarvoor een woningaantal (opgave) genoemd van 500-1.500 woningen na 2030. Het ging toen om een gebied binnen de 2 gemeenten rondom het station.

In het coalitieakkoord Zeist 2022-2026 staat de ambitie om de bouw van 4.000 (extra) woningen mogelijk te maken. Volgens de uitleg ervan het gaat om 1.500 woningen in Zeist. In de onlangs getekende Woningdeal tussen van Regio U10 met het Rijk, Provincie, gemeenten en corporaties wordt voor Zeist het aantal genoemd van 1.500-2.500 woningen. De afspraak van de propositie wordt nu opgerekt tot hoe realiseert Zeist bij het station Station Driebergen-Zeist maximaal 2.500 woningen tot 2030. Dat betekent dat de Zeister woningambitie tot 2030 nog kan toenemen met 1.000 woningen tot 5.000.

Inmiddels hebben de 2 gemeenten een Plan van Aanpak voor een gebiedsvisie D-Z gepubliceerd. Daarover willen de gemeenteraden voor de komende zomervakantie besluiten.

Ecologische verbindingszones rond landgoedstation Driebergen-Zeist

Ophef over vergunning pluimveestal in buitengebied Zeist-West
Belangenverenigingen Couwenhoven in Zeist en Oranjebuurt in Bunnik hebben bezwaar gemaakt tegen een op 27 maart gewijzigd verleende omgevingsvergunning. Het gaat om het oprichten van een pluimveestal aan de Sportlaan voor ruim 10.000 vleeskuikens. De vergunning werd pas na een maand op 26 april gepubliceerd, zie het Gemeenteblad.

De vrees bestaat dat er allerlei milieutechnische problemen ontstaan voor de omgeving en voor de gezondheid van omwonenden en sporters. Volgens de Regionale Omgevingsdienst ODRU voldoet de eerder niet gebruikte en inmiddels aangepaste vergunning uit 2018 aan milieueisen, zoals ammoniak, geur, fijnstof en endotoxinen (bacterieresten uit stallen en mest).

Bezwaren en klachten
Het is de vraag in hoeverre in de huidige tijd een dergelijke bio-industrie vlakbij de bebouwde kom nog wel acceptabel is. Gemeente Zeist laat het nu aan maartschappelijke organisaties over om de verleende vergunning te betwisten. Zie verder de raadsvragen van GroenLinks en van Seyst.nu. Bezwaren kunnen nog tot 8 mei bij het college van Zeist worden ingediend.

De bezwaartermijn na 27 maart is dus nu in feite 2 weken i.p.v. 6 weken. Ongehoord onzorgvuldig. Een klacht daarover kan bij het college worden ingediend, zie het klachtenformulier. Verder valt in eerste instantie te volstaan met een pro forma bezwaar dat dan later wordt aangevuld.

Nieuwsflits februari 2023

Reacties petities tegen boskap
Veel mensen hebben de petities tegen boskap in de gemeente Zeist getekend: KNVB-uitbreiding Austerlitz: ruim 14.250, Huis ter Heide: 4.000, WA Hoeve: 3.500. Wij verwachten dat er nog meer petities zullen volgen. Wat levert het op? De KNVB zegt in het politiek spreekuur dat het misschien met 1 sportveld minder kan, stelt dat de handtekeningen zijn verkregen door onjuiste informatie en dreigt verder met vertrek uit Zeist. Gaat de bond zo met maatschappelijke weerstand om? Gemeente Zeist wil nu wel praten over het behoud van de bosdriehoek in Huis ter Heide West. Dit naar aanleiding van een brief van het actiecomité daarover. En ontwikkelaar BPD  en GGZ-instelling Altrecht gaan voorlopig gewoon door met hun plannen.

Er zal dus nog meer druk nodig zijn om de politiek van boskap te weerhouden. Stichting Beter Zeist en de in het platform samenwerkende organisaties zullen daaraan de komende maanden werken. Zij hebben de komende tijd uw hulp hard nodig om uw woon- en leefomgeving mooi en groen te houden. Dat kan door petities en andere activiteiten direct of financieel te (onder)steunen.

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet
Voor de 5e maal is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Dit heeft te maken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet dat nog steeds niet functioneel is. Nu zou de invoering per 1 januari 2024 plaatsvinden. We wachten af. In Zeist moeten nu voorstellen voor wijziging van bestemmingsplannen voor 1 september a.s. worden ingediend. Die kunnen dan nog volgens de huidige planprocedures worden afgehandeld. Daarna geldt een ‘tijdelijk’ omgevingsplan dat o.m. bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen.

Het gaat per 1 september niet om een absolute procedurestop. Er zijn afhankelijk van het type aanvraag en het moment van aanvragen tussentijds nog mogelijkheden voor een uitgebreide vergunningprocedure en een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Of uiteraard een wijziging van het (toekomstige) omgevingsplan,. Zie verder het gemeentelijk memo.

Vervolg omgevingsvisie Zeist

Afgelopen januari is er een beperkt aangepaste concept omgevingsvisie Zeist gepubliceerd Dit gebeurde samen met een Reactienota op de ingediende zienswijzen. In de collegereactie worden veel zaken genuanceerd. Zo blijken de tekortschietende kaarten illustratief bedoeld en zijn omgevingswaarden van buurten en gebieden onvolledig beschreven. De vraag is echter hoe die dergelijke kaarten en beschrijvingen bij de planontwikkeling gebruikt gaan worden. En of en op welke wijze deze worden aangevuld. Verder zijn in de omgevingsvisie de groene doelstellingen weinig concreet ingevuld. En bij de planweging moeten de burgers maar afwachten of zij tijdens “het goede gesprek” met de ontwikkelaars invloed zullen hebben.

De planning is dat de raad de omgevingsvisie op 23 mei vaststelt. In maart (en eventueel april) zal over de omgevingsvisie kunnen worden ingesproken tijdens ‘ronde tafels’ met de raad. Stichting Beter Zeist en de aangesloten groeperingen zullen daarvan gebruik maken om aanpassingen voor te stellen. Ook wordt daarvoor een ondersteunende petitie voorbereid.

Burgeramendement
Op 15 december 2022 heeft de raad na een Ronde Tafel met een inspraakreactie van Stichting Beter Zeist het enigszins gewijzigde initiatiefvoorstel van D66 vastgesteld, zie het aangenomen voorstel. Maximaal 3 initiatiefnemers ondersteund door ten minste 50 kiesgerechtigde burgers (dus geen organisaties)  kunnen nu zelf proberen een raadsvoorstel aan te passen. Je bent dan als burgers niet meer afhankelijk van raadsleden of fracties om een amendement in te dienen. De initiatiefnemers zullen hun eigen amendement tijdens de raadsvergadering zelf moeten toelichten en verdedigen. De raad besluit daarover en kan delen ervan al of niet overnemen.
De experimentele regeling is uniek in Nederland. We zijn benieuwd welke groepen burgers van de regeling gebruik gaan maken om raadsvoorstellen aan te passen.

Teken de petitie tegen de nieuwe, lage vliegroute over Zeist en omgeving
Minister Harbers heeft eind 2022 een principebesluit genomen voor een nieuwe, lage aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincies Utrecht en Gelderland naar Schiphol. Dat gebeurde in het kader van de luchtruimherziening. In de toekomst gaan er dan elke dag 120 vliegtuigen - en later mogelijk meer - op zo'n 2.000 meter of lager overvliegen of in de wacht rondvliegen. Het betekent dat er elke 7 à 8 minuten en in de toekomst nóg vaker aanzienlijk meer geluidsoverlast zal zijn, ook 's nachts. Er komt dus een snelweg boven ons hoofd als we niets doen.

Gemeente Zeist heeft geen bezwaar gemaakt. Waarom eigenlijk niet? De meest betrokken omliggende gemeenten deden dat namelijk wel, waaronder Utrechtse Heuvelrug, Soest, Baarn en Utrecht evenals de provincie Utrecht. Er is veel overlast te verwachten in verband met nacht- en dagrust, recreatie en fijnstof. Zie de algemene website stop4delaagvliegroute en het reactieformulier met de mogelijkheid te tekenen tegen de 4de route.