Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 7-02-2023

Visies en Plannen

 

Overheidsambities
De algemene ambitie van de overheden is hun gebied ‘op de kaart te zetten’. Dat betekent vooral inzetten op kwantitatieve groei van het aantal bedrijven en inwoners. Zo’n keuze vergt meer kantoren, bedrijfsterreinen, woningen, mobiliteit, meer energieopwekking en andere voorzieningen. Het gevolg is dat ruimte en rust schaarser worden en de druk op woonomgeving, milieu en leefbaarheid groter wordt. In vrijwel alle visies en plannen wordt deze ambitie in feite als noodzakelijke opgave gepresenteerd.

Effecten
Geen woord over de effecten van de keuze vooral te investeren in de huidige stedelijke gebieden. Dat betekent namelijk dat er minder kan worden geïnvesteerd in de randregio’s in Nederland (en in andere landen). Het stimuleren van enkele metropoolregio’s zorgt voor leegloop elders waardoor aldaar de voorzieningen onder druk komen en in de stedelijke gebieden de omgevingskwaliteiten. In feite ontbreekt het aan sturing op groei. Een vorm van bestuurlijk ‘laissez faire, laissez passer’ zonder voldoende rekening te houden met alle gevolgen van het beleid.

Wat wil de bevolking?
De keuze voor verdere verstedelijking van enkele regio’s wordt niet gedragen door het merendeel van de huidige inwoners. Die willen groen (63.8%), duurzaamheid (35,1%) en leefbaarheid (24,3%) als prioriteit zoals blijkt uit een enquête uit 2018 in het kader van de voorbereiding van de Provinciale Omgevingsvisie. Volgens de provincie kan echter alles worden gecombineerd: natuur, groen, huizen en wegen. Dat blijkt in de praktijk toch wel anders te zijn.
Ook uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2019 blijkt dat 75% van de Nederlanders zich verbonden voelt met het landschap. (hoofdstuk 13, figuur 13.2 op pagina 28).

Studiebijeenkomst Omgevingswet Beter Zeist 2018

Landelijke en regionale visies en Visies en plannen
Mede in het kader van het intergemeentelijke beraad U10/ U16 zijn vele visies en plannen opgesteld die uitgaan van een groeiambitie en verstedelijkingsopgave. Het gaat om vooral om:

  • het ruimtelijk economisch beleid van U10 tot 2040 (koers en programma);
  • het programma voor een Metropoolregio Utrecht van U Ned en het daarvoor benodigde onderzoek op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport;
  • de Regionale Energie Strategie (RES 1.0 van U16);
  • het Regionaal Economisch Perspectief (REP);
  • het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP).

Dergelijke visies werden als bouwstenen gebruikt voor de Provinciale Omgevingsvisie (POVI), de (interim)verordening met regels en Plan MER (milieueffectrapport).

Zeister visies en plannen
Grotendeels in lijn met de regionaal opgestelde visies en plannen heeft Zeist al enige bouwstenen voor de Omgevingsvisie Zeist vastgesteld zoals het Ruimtelijk Economisch Kompas 2018-2021, het Ambitiedocument Cultureel Erfgoed, de Woonvisie Zeist 2020--2025 en de Mobiliteitsvisie Zeist. Het regionaal Integraal Ruimtelijk Perspectief met de daarin opgenomen verstedelijkingsambitie voor Zeist zal worden verwerkt in de Omgevingsvisie Zeist, zie ook de commentaren daarop onder Informatie.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie ontbreekt echter vrijwel geheel. Burgers en andere belanghebbenden weten vrijwel niet er wat zich afspeelt in de beleidscircuits in Zeist en zeker niet in de regio. Laat staan dat zij daar tijdens de ontwikkeling van visies e.d. invloed op kunnen uitoefenen.

Inspraak
Op alle bestuurlijke niveaus hebben Stichting Beter Zeist en de milieuorganisaties hun reacties op de visies en plannen gegeven en zullen die nog geven, zie ook de links naar de oude website onder ‘Informatie’.
Wel bestaat per begin 2023 de mogelijkheid om burgeramendementen in te dienen om zo te proberen raadsvoorstellen aan te passen. Dat moet gebeurten door 1-3 initiatiefnemers met ondersteuning van minimaal 50 stemgerechtigde inwoners van Zeist.

Informatie
Rijk

Provincie

Regio Utrecht e.d.

Utrechts Science Park (USP)

Zeist