Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 14-07-2021

Visies en Plannen

 

Overheidsambities
De algemene ambitie van de overheden is hun gebied ‘op de kaart te zetten’. Dat betekent vooral inzetten op kwantitatieve groei van het aantal bedrijven en inwoners. Zo’n keuze vergt meer kantoren, bedrijfsterreinen, woningen, mobiliteit, meer energieopwekking en andere voorzieningen. Het gevolg is dat ruimte en rust schaarser worden en de druk op woonomgeving, milieu en leefbaarheid groter wordt. In vrijwel alle visies en plannen wordt deze ambitie in feite als noodzakelijke opgave gepresenteerd.

Effecten
Geen woord over de effecten van de keuze vooral te investeren in de huidige stedelijke gebieden. Dat betekent namelijk dat er minder kan worden geïnvesteerd in de randregio’s in Nederland (en in andere landen). Het stimuleren van enkele metropoolregio’s zorgt voor leegloop elders waardoor aldaar de voorzieningen onder druk komen en in de stedelijke gebieden de omgevingskwaliteiten. In feite ontbreekt het aan sturing op groei. Een vorm van bestuurlijk ‘laissez faire, laissez passer’ zonder voldoende rekening te houden met alle gevolgen van het beleid.

Wat wil de bevolking?
De keuze voor verdere verstedelijking van enkele regio’s wordt niet gedragen door het merendeel van de huidige inwoners. Die willen groen (63.8%), duurzaamheid (35,1%) en leefbaarheid (24,3%) als prioriteit zoals blijkt uit een enquête uit 2018 in het kader van de voorbereiding van de Provinciale Omgevingsvisie. Volgens de provincie kan echter alles worden gecombineerd: natuur, groen, huizen en wegen. Dat blijkt in de praktijk toch wel anders te zijn.
Ook uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2019 blijkt dat 75% van de Nederlanders zich verbonden voelt met het landschap. (hoofdstuk 13, figuur 13.2 op pagina 28).

Studiebijeenkomst Omgevingswet Beter Zeist 2018


Landelijke en regionale visies en plannen
Mede in het kader van het intergemeentelijke beraad U10/ U16 zijn vele visies en plannen opgesteld die uitgaan van een groeiambitie en verstedelijkingsopgave. Het gaat om vooral om:

  • het ruimtelijk economisch beleid van U10 tot 2040 (koers en programma);
  • het programma voor een Metropoolregio Utrecht van U Ned en het daarvoor benodigde onderzoek op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport;
  • de regionale energie strategie (RES U16).

Dergelijke visies zijn evenzovele bouwstenen voor de Provinciale Ontwerp Omgevingsvisie (POVI), -(interim)verordening met regels en Plan MER (milieueffectrapport). Daar kan iedereen nog van 22 september 2020 t/m 2 november 2020 een zienswijze op indienen.

Zeister visies en plannen
Grotendeels in lijn met de regionaal opgestelde visies en plannen heeft Zeist al enige bouwstenen voor de Omgevingsvisie Zeist vastgesteld zoals het Ruimtelijk Economisch Kompas 2018-2021 en een Ambitiedocument Cultureel Erfgoed. Verder is de Mobiliteitsvisie Zeist nog in ontwikkeling.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie ontbreekt echter vrijwel geheel. Wel kon nog in september 2020 via formele inspraak worden gereageerd op de Zeister propositie REP, de concept Woonvisie Zeist 2020-2025. Maar burgers en andere belanghebbenden weten vrijwel niet wat zich afspeelt in de beleidscircuits, laat staan dat zij invloed op de ontwikkelingen hebben.

Inspraak
Op alle bestuurlijke niveaus hebben Stichting Beter Zeist en de milieuorganisaties hun reacties op de visies en plannen gegeven en zullen die nog geven, zie de links naar de oude website onder ‘Informatie’.

Informatie
Rijk

Provincie

Regio Utrecht e.d.

Utrechts Science Park (USP)

Zeist