Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 26-08-2020

Economie, Recreatie en Toerisme

Regionale economische visie
De economie van Zeist is nauw verwezen met die van de regio Utrecht. In het kader van de regio U10 werd in 2017 “Ruimtelijk Economische Visie U10 2040” opgesteld. Daarin staan mooie woorden over een internationaal erkende regio voor life sciences, gezondheid en duurzaamheid. In de praktijk betekent het vooral inzetten op groei en kwantiteit. Dat blijkt onder meer uit een extra bouwopgave van 75.000 woningen voor de regio en meer spoorlijnen. Realisering ervan heeft uiteraard grote gevolgen voor de ...... en de gevolgen ervan voor de omgevingswaarden. Als argument voor de groeiambitie wordt steevast werkgelegenheid genoemd. In normale tijden is in deze regio echter sprake van een overspannen arbeidsmarkt.

Zeister economische visie
Begin 2018 stelde de raad de lokale visie ‘Economisch Kompas Zeist 2018-2021’ vast. Deze visie is mede gebaseerd op drie onderzoeksrapporten van Buck Consultants International. Die hebben betrekking op het economisch DNA, een economische foto van Zeist en de economisch kansrijke sectoren.
Mede op verzoek van Stichting Beter Zeist en de lokale milieuorganisaties werd afgesproken dat de eigen gemeentelijke kaders leidend zijn boven die van de regionale visie. Dat heeft te maken met de zorg dat meer economische groei de identiteit en de waarden van de gemeente Zeist, waaronder die van groen en landschap, zal aantasten. Verder is een aandachtspunt toegevoegd over het ‘sociale domein’ om in economische zin een verdere tweedeling in de Zeister samenleving te voorkomen.

Inmiddels werken vier gemeenten (U4-regio) die te maken hebben met het Utrecht Science Park (USP) samen om Life Sciences en Health (LSH) te faciliteren. Zie daarvoor de raadsinformatiebrief van 8 juli 2021 met het eindrapport voor de gemeenten Utrecht, Zeist, De Bilt en Bunnik: Marktverkenning LSH en verduurzaming U4-regio (maart 2021).

Convenant Regionale Detailhandelsafspraken
Binnen de U10-bestuurstafel Economie zijn regionale afspraken voorbereid over detailhandel op perifere locaties en over de bestaande winkelstructuur. Het doel is te komen tot vitale winkelcentra en een eigentijdse structuur van de voorzieningen in de regio en de individuele kernen. De afspraken werden in 2017 vastgelegd in het ‘Convenant Regionale Detailhandelsafspraken U10’. De afspraken zijn in overeenstemming met de in de Structuurvisie Zeist (2011) beschreven koers voor de detailhandel. Verder sluiten ze aan op de uitgangspunten in de Centrumvisie Zeist “Beleef Zeist. Groen, Gezond en Gastvrij” (2015).

Stichting centrumorganisatie ‘Hart van Zeist’
De huidige samenwerking van ondernemers, eigenaren van bedrijfspanden en de gemeente om het centrum te vitaliseren werd in 2018 geformaliseerd in een stichting. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de aantrekkelijkheid, leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling van het centrum van Zeist. Concreet betekent dit het organiseren en stimuleren van onderling overleg, gezamenlijke activiteiten en het zorgen voor evenementen. Per jaar wordt daartoe een actieagenda met bijbehorende begroting opgesteld.

Recreatie en toerisme
In 2019 heeft een taskforce van maatschappelijke instellingen waaronder Stichting Beter Zeist, Stichting Geopark Heuvelrug en bedrijven een advies over recreatie en toerisme in Zeist opgesteld. In het advies wordt ingegaan op de uitgangspunten voor het beleid, wat Zeist te bieden heeft, de beleidsambities, de aanbevelingen voor een actieprogramma 2019-2021 en die voor de langere termijn.  Het actieprogramma gaat over het formuleren van een sterk merk voor Zeist, meer verbinding en samenwerking tussen partijen en betere promotie van het recreatieve en toeristische aanbod. Ook is nog een amendement aangenomen om natuur en biodiversiteit te laten samengaan met recreatie en toerisme met de leuze ‘groen is ons goud’. Het is de vraag of dit wel met elkaar verenigbaar is.
In december 2021 heeft de provincie een breed ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022 – 2025 gepubliceerd dat ook aanknopingspunten biedt voor de gemeenten.

Evenementenbeleid en Led-schermen
Mede in het kader van het Zeister evenementenbeleid stemde het college van Zeist in met grote digitale LED-schermen voor informatie en reclame langs cultuurhistorische en vaak groene invalswegen.
Daartegen hebben burgerorganisaties met succes bezwaar gemaakt om redenen van allerlei vormen van omgevingshinder en verkeersveiligheid. De initiatiefnemer van de Led-schermen is daarna in beroep gegaan tegen het door het college heroverwegen van het besluit.

Informatie