Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 03-06-2022


Nieuws toegelicht, jaargang 2020

NIEUWSFLITS december 2020

"Zij zijn groot, en ik ben klein en dat is niet eerlijk”.

Column Elsbeth
Calimero-effect

Gezien: 10 december 2020
Gemeentelijk theater: digitale Ronde Tafel
Onderwerp: Woonvisie 2021-2025

Onze columniste vraagt zich af waarom Zeist verder moet groeien.
Wie wordt er beter van?
Lees verder.

Burgerparticipatie?
Dat het gemeentebestuur tot nu toe weinig opheeft met burgerparticipatie is wel duidelijk. Invloed van burgers in het voortraject van plannen vinden bestuurders kennelijk erg lastig en gevaarlijk. Als sinds begin 2008 toen bemiddelaar Mr. A.F. Verstand haar rapport schreef: “Democratie is meer dan een systeem, het is een mentaliteit” is er in Zeist weinig tot niets veranderd. Alle voorstellen die door maatschappelijke organisaties werden opgesteld verdwenen zonder verdere discussie in het ronde archief.
Na dit 12,5 jarig jubileum heeft D66 weer eens geprobeerd wat leven in de raadsbrouwerij te brengen met een position paper ‘Democratie in Zeist’. Dat moest uiteraard eerst in een ‘petit comité’ van louter raadsleden worden besproken. Wat daaruit is gekomen is voor de buitenwacht volstrekt onduidelijk. Weer een poging de ‘galm in de kerk te houden’ zonder hoop op succes? Zie het paper en de ondersteunende reactie van Beter Zeist.

Tunneltje Voorheuvel; hier begon het allemaal mee ......

Gebeurt er het komende jaar nog wat in centrum Zeist?
De uitvoering van het door de raad in maart 2015 zelfbedachte verkeersplan bij de Centrumvisie heeft voor veel problemen gezorgd. De vaststelling van dit plan gebeurde namelijk zonder voorafgaand verkeersonderzoek. Niet alleen ontstonden er problemen voor de verkeersdeelnemers (omrijden en ongelukken), maar ook voor de winkeliers (omzetverlies en bestaanszekerheid). En het kostte veel moeite en tijd voor de degenen die jarenlang probeerden de gemeente tot inkeer te bewegen. Bovendien bleken de kosten van de Centrumvisie voor de gemeente tot nu toe ruim tweemaal zo hoog uit te vallen. Eindelijk komt er na december 2019 meer zicht op de maatregelen die in en rondom het centrum nog moeten worden genomen, maar we zijn er nog lang niet. Zie de brief naar onze contacten in en rondom het centrum

Omgevingsvisie Zeist als verstedelijkingsopgave
Het komend half jaar stelt de gemeente Zeist haar omgevingsvisie op. Dat gebeurt in het kader van de Omgevingswet die per 1 januari in 2022 ingaat. Uit een bericht van de gemeente blijkt dat de regionale verstedelijkingsvisie, die de raad zonder burgerparticipatie heeft onderschreven, de basis vormt van de Zeister visie. Dat betekent dat het gemeentebestuur een politieke keuze maakt voor een bevolkingsgroei van 10-15 %. Die groei heeft te maken met extra stimulering door de overheid van de economische groei van de regio Utrecht en van de gehele Randstad. De groei zorgt voor migratie naar de Randstad vanuit de randgebieden van Nederland en uit andere landen.
Als kerstcadeau kregen we bericht van U-NeD dat Zeist Noord een Regiopoort wordt van de beoogde Metropoolregio Utrecht. Dit gebeurt onder het motto: “Utrecht Nabij. Gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen”. Dat betekent 5.000 extra woningen bij de OV-stations Mooi Zeist en Dijnselburg. Die overstappunten zullen deze Regiopoort moeten verbinden met het USP (de Uithof) en Utrecht centrum. Mogen de inwoners van Zeist daar ook nog iets over zeggen? De komende tijd zullen we veel aandacht besteden aan dit soort ‘gezonde groei’ en de politieke keuze van verstedelijking van Zeist die de inwoners wordt opgedrongen.

Inspraak over Woonvisie Zeist 2021-2025
Op 10 december was de inspraak bij de Ronde tafel over de vernieuwde woonvisie. Het is wel duidelijk dat we in Zeist niet veel opgeschoten zijn met het huisvesten van middengroepen. Veel accent wordt tot nu toe gelegd op sociale woningbouw en sociale huur terwijl die in de gemeente in totaal al ca. 40 % bedraagt. Dat is al veel meer dan het gemiddeld in de regio, alleen de stad Utrecht kent een vergelijkbaar percentage. Het gemeentebestuur blijft in feite doorgaan met het oude beleid, al worden hier en daar wat accenten voor speciale doelgroepen gelegd.
Er zal echter structureel iets moeten gebeuren om de middengroepen voldoende kans te geven in Zeist een betaalbare woning te betrekken. Voor elke 4 sociale woningen die nog extra worden gebouwd komt in het kader van het regionale Woningnet maximaal 1 in handen van Zeister inwoners. Zo blijf je voor de regio bouwen zeker als die verder verstedelijkt met de bouwwereld als lachende derde. En door de migratiehefboom worden in Zeist de middengroepen de dupe. Tegelijkertijd wordt de groene woon- en leefomgeving in de gemeente steeds verder aangetast. Wat moet er dan gebeuren? We verwijzen naar de bijdragen van Vereniging Lyceumkwartier Zeist en Beter Zeist

L-Flat; Woongoed wil graag hoogbouw realiseren, maar jammer, die weerstand van de bevolking ...


KORT NIEUWS

Bezuinigingsoperatie
De gemeente zit met het probleem van een structureel tekort op de begroting. Daarvoor wordt een bezuinigingsronde ‘Samen in Balans’ met 150 burgers georganiseerd evenwichtig verdeeld over de 5 dorpen, opleidingsniveau, sekse en leeftijd. Voor de Inwoners Advies Commissie hadden zich 953 personen opgegeven na een brief aan 6000 inwoners. Op 12 januari vindt de installatie van de commissie plaats.

Huis ter Heide
Medio december 2020 is het Ontwerp uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid voor 6 weken ter inzage gelegd. Dat betekent dat direct belanghebbenden nog in de maand januari zienswijzen kunnen indienen. Het gaat om 4 appartementengebouwen met 67 wooneenheden en 5 grondgebonden woningen. Verder wordt er een verbindingsweg aangelegd tussen de Autoboulevard en de Huis ter Heideweg richting de sportvelden en landgoed Dijnselburg.
Op 26 november is de Ronde Tafel gehouden over het gebied Sortie 16 dat volgens het raadsvoorstel deels bebouwd gaat worden. Het bosgebied ligt noordelijk langs de Amersfoortseweg tussen Woonwagencentrum Beukbergen en een bedrijventerrein. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. heeft een inspraakreactie gegeven.

Den Dolder
Altrecht Zal vermoedelijk niet in 2025 de WA Hoeve te verlaten maar pas in 2027. Dat zou uitstel betekenen van het planproces. En daardoor dan ook een verder verval van de historische middenas met rijksmonumenten.

Monumenten WA Hoeve

Ook meldde de Forensisch Psychiatrische Afdeling Fivoor dat het systeem van buurtcoaches wordt afgebouwd. Dat was in onderling overleg ingesteld na de gewelddadige dood van Anne Faber. Verder is het nog onduidelijk of verhuizing van Fivoor mogelijk is. En dat was juist een voorwaarde van de ontwikkelaar BPD om op de WA Hoeve te bouwen.
Almata. Het vroegere detentiecentrum wordt herontwikkeld naar een politieacademie. Belanghebbenden kunnen van 9 december t/m 3 januari reageren op de integrale ruimtelijke visie en het concept participatierapport herontwikkeling Almata, zie www.zeist.nl/almata.
Bethesda. De ontwikkelaar wil (nog) niet overleggen met de omwonenden over aanpassing van het plan dat mogelijk is volgens het bestemmingsplan (BP). Het BP is namelijk tijdens de laatste ‘koude overzetting’ toch aangepast hoewel dat niet was aangekondigd. Daardoor staan omwonenden nu min of meer buitenspel.

Austerlitz
De KNVB wil aan de noordkant van de Woudenbergseweg 3 extra voerbalvelden en een parkeerplaats aanleggen in het bosgebied met de status Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het is de vraag of dit zomaar kan. Het gaat om een boskap van 5 hectare. Zie de reactie vanuit de omgeving.

Zeist Valckenbosch
Na 10 jaar weer een poging om de grond van de Historische Spoorlijn voor woningbouw te gebruiken. Deze cultuurhistorische en ecologische verbindingszone wordt ook gebruikt voor een rustige wandeling. Woongoed Zeist heeft de grond nu aangeboden aan een vastgoedadviseur die het gebied snel wil verkavelen. Omwonenden en Stichting Groen Valckenbosch verzetten zich tegen de plannen, zie de brief.


Zeist Utrechtseweg e.o.

Veldheim, Stenia e.o. en Perronik. Over deze vroegere maatschappelijke instellingsterreinen langs de Utrechtseweg lopen (juridische) procedures over de ‘tijdelijke’ bewoning. Daarnaast is er overleg tussen de gemeente en Mooi Zeist BV over de plantontwikkeling.
Rabo Facet. De ingrijpende afbraak van de betonnen gebouwen is bijna voltooid, zodat daarna met de ontwikkeling van een woonbuurt kan worden begonnen.
TNO-gebouwen. Deze zullen na het vertrek van deze organisatie naar USP (de Uithof) waarschijnlijk voorlopig beschikbaar blijven voor soortgelijke instellingen.
Fietstunnel Dreef – Kromme Rijnlaan. Over de groene inpassing van deze tunnel onder de Utrechtseweg hebben Beter Zeist en de groene groepen met de uitvoerder overlegd.

NIEUWSFLITS november 2020

Herfst in Natuurpark De Brink

Windmolens en zonnevelden
De raad heeft ingestemd om samen met grondeigenaren, bewoners en andere belangstellenden de mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen van windmolens en zonnevelden in de spoorzone A 12. Voor het buitengebied tussen Zeist, Utrecht, Bunnik, Driebergen ziet de raad beperkt kansen voor zonnevelden. Verder zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de zone rondom de A28 te transformeren voor de opwek van duurzame energie waarbij ook gedacht wordt aan aardwarmte. Dat betekent dat er iets meer ruimte is voor invloed van belanghebbenden op de te maken uitvoeringskeuzen. Maar het blijft toch een gedwongen keuze van bovenaf zonder veel vrijheidsgraden. Zie voor de achtergronden de siterubriek.


Raad kiest voor verstedelijking

Zonder burgerparticipatie heeft de raad in grote lijnen het raadsvoorstel voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de Regio Utrecht onderschreven. Dat betekent het extra stimuleren van de economische ontwikkeling, bouwen voor groei en mobiliteit. Deze keuze is in de regio voorgekookt op basis van afspraken van de 4 grote steden met het Rijk (U Ned). Duidelijk is dat men de regio Utrecht tot 2040 kiest voor de bouw van netto extra 100.000 woningen en ongeveer evenveel nieuwe arbeidsplaatsen. De gemeente Zeist kiest voor een groei-ambitie van 10-15% netto extra woningen. Dat betekent een forse aanslag op de schaarse ruimte en het groen, want niet alles kan overal en tegelijk. Dat kan alleen in sprookjes en dan loopt het meestal niet goed af.

Een dergelijke verstedelijking stond niet in de verkiezingsprogramma’s 2018. Het is ook een trendbreuk met de Structuurvisie Zeist 2020. De gemeente Zeist ondersteunt daarmee de schaalsprong naar de ontwikkeling van een ‘Metropoolregio Utrecht’. Ondanks een oproep van Beter Zeist en de groene groepen om juist een politieke keuze voor kwaliteit te maken, richt de raad zich primair op economische groei en kwantiteit. Dat zorgt voor een nog grotere instroom van woningzoekenden vanuit andere gebieden in en buiten Nederland. Zie verder de inspraaknotitie van Beter Zeist en voor de achtergronden de siterubriek

Ontwikkeling Omgevingsvisie Zeist
Nu in regioverband de belangrijkste keuzen zonder betrokkenheid van de bevolking zijn gemaakt, wil de gemeente in 2021 de omgevingsvisie Zeist opstellen. Dat is ten aanzien van de al gemaakte hoofdkeuze(n) mosterd na de maaltijd, want tegen de (regionale) beleidsvisies is geen bezwaar of beroep mogelijk. Toch zullen de politieke keuzen in de Omgevingsvisie Zeist belangrijk zijn. Zo wordt namelijk concreet wat er aan cultuurhistorie, groene ruimte en landschap nog in Zeist overblijft. De vraag is dan: wat willen de Zeistenaren behouden en wat wordt ondanks alles helaas toch opgeofferd. Om dat te bepalen zal Beter Zeist samen met buurt- en dorps- en groene organisaties en met de bevolking toch actief bijdragen aan de omgevingsvisie Zeist. Die visie vormt straks namelijk de grondslag voor het ruimtelijk beleid voor de komende jaren. We houden u daarover op de hoogte.

Concept Woonvisie Zeist 2020-2024
Stichting Beter Zeist, de groene groepen en Vereniging Lyceumkwartier Zeist hebben fundamenteel commentaar gegeven op de conceptversie van de Woonvisie Zeist 2020-2024. De organisaties wachten af wat er met de reacties wordt gedaan.

In de conceptvisie wordt uitgegaan van veel onjuiste aannamen. Zo zou moeten worden voorzien in de behoefte aan woningen van de inwoners van Zeist. Deze behoefte is echter relatief beperkt. Er is namelijk geen natuurlijke bevolkingsgroei (geboorteoverschot) in Zeist. Ook lost extra woningbouw de druk op de woningmarkt niet op. Zolang in de regio gestreefd wordt naar extra economische groei zullen de woningen in prijs blijven stijgen. Meer bouwen in Zeist betekent dan ook niet automatisch meer kans op een betaalbare woning, eerder het tegendeel. Verder is er in Zeist geen sprake van meer vergrijzing dan in Nederland het geval is. Meer appartementen bouwen zorgt er ook niet voor dat veel meer ouderen hun huizen daarvoor gaan verlaten. En extra nieuwbouw zou nodig zijn omdat jongeren noodgedwongen later het ouderlijk huis verlaten. De laatste 13 jaar zijn de cijfers daarover echter niet veranderd. Het zijn allemaal aannamen die niet kloppen met de economische en maatschappelijke werkelijkheid.

Kortom: een meer realistische visie is nodig in plaats van een die grotendeels gebaseerd is op onjuiste ideeën en wensdenken om Zeist te verstedelijken. Zie voor de stukken en achtergronden de siterubriek.

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en interim verordening
Beter Zeist en de groene organisaties hebben hierover hun zienswijzen opgesteld ten behoeve van Provinciale Staten (PS). Daarin hebben zij hun zorgen geuit over het voorgenomen beleid in de visie van extra economische groei en hebben aanbevelingen gedaan. Deze liggen in het verlengde van de inspraakreacties zoals die aan de Zeister raad zijn gestuurd. Een belangrijk punt is de beleidsvrijheid die de (niet democratisch gekozen) regio’s krijgen bij de programmering van de woningbouw. Daarbij kunnende regio’s ook gebruik maken van verstedelijking van de randen rondom de huidige kernen, de zgn. ‘kernrandzones’.

Verder wordt onder meer gevraagd om een meer ambitieus programma klimaatadaptatie. En om het aanwijzen van het gebied van de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn als waardevol landschap van nationale betekenis. Ook wordt verzocht het burgerinitiatief ‘Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht’ te ondersteunen. De provincie zal komen met een nota van beantwoording van de zienswijzen. Daarna is het mogelijk bij PS in te spreken. Zie voor de liefhebbers de zienswijze van Beter Zeist. En voor de achtergronden en overige stukken de siterubriek

Burgerforum voor ombuigingen beleid
Het college wil de begroting de komende jaren in balans brengen door beleid om te buigen. Voor de structurele bezuiniging van 4,5 mln. euro bovenop de al vastgestelde bezuiniging van 5,5 mln. wordt een burgerforum (Inwoners Advies Commissie) opgetuigd. Deze commissie moet met begeleiding van de gemeente (embedded) een concreet advies uitbrengen. Uit een aselect aangeschreven groep van 6.500 Zeistenaren wordt de commissie van 150 personen samengesteld. In vergelijking met de vorige bezuiniging van 2011 worden maatschappelijke organisaties en experts niet uitgenodigd, terwijl die toen aanvullend basisinformatie konden aanreiken aan de commissieleden. Opgedane kennis en ervaring zijn kennelijk minder van belang. Wel zo gemakkelijk voor de procesbegeleiders. Zie voor de achtergronden van burgerparticipatie de siterubriek

KORT NIEUWS

Huis ter Heide
Onder de leuze “Huis ter Heide trekt aan de bel - De Zuidkant komt in de knel” verenigt het dorp zich om niet het afvoerputje van Zeist te worden, waar allerlei ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Zie de brief van Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide aan het college. Op 10 november heeft de raad echter wel besloten dat Sportpark Dijnselburg de nieuwe locatie wordt van HSV Phoenix. De club gaat deze locatie delen met SV Zeist.

Herontwikkeling Eikenstein
Stichting Beter Zeist en de groene groepen hebben reacties ingediend op het stedenbouwkundig plan voor Eikenstein. De opzet van het plan ziet er goed uit, maar het omliggende groen en de aangrenzende buurten dreigen in de verdrukking te komen door de verwachte parkeerdruk. De geplande hoeveelheid woningen is namelijk te groot voor het aantal parkeerplaatsen.

Walkartpark paviljoen
Het plan om in het park een horecapaviljoen te realiseren is van de baan nu ook de CDA-fractie daar tegen is. Er wordt wel gedacht aan een mobiele muziektent. Het is de vraag of dat een betere optie is. En ook aan een betere stroomvoorziening, een wateraansluiting en mogelijk een toiletvoorziening voor de foodtruckondernemers in het Walkartpark.

Kap van bomen in Wilhelminapark
Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Vereniging Wilhelminapark Zeist en omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de kap van 41 (52) grote bomen in een bostuin aan de Woudenbergseweg. Dat tast het groen en het aanzien van de wijk aan, het is niet nodig en het vormt een precedent voor andere aantastingen in Zeist en Nederland.

COLUMN Elsbeth
Machtsspel

Gezien: 6 oktober 2020
Gemeentelijk theater: digitale raadsvergadering
Onderwerp: achter de schermen

Onze columniste Elsbeth heeft zich niet weten te bedwingen en kijkt nu achter de schermen. Lees verder.

Nieuwsflits oktober 2020
Samen maken we Zeist beter

Week van de duurzaamheid, windmolens en zonnevelden, meerjarenbezuiniging, geen recht op burgeramendement, evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente, afronding centrumprojecten.

Week van de Duurzaamheid 10-17 oktober
Bijna 30 activiteiten in Zeist en Den Dolder voor wie groen, gezond en duurzaam wil leven. Excursies, presentaties, lezingen, gesprekken en activiteiten buiten en binnen. Maar ook doneren van tuingereedschap, hergebruik van planten en een duurzaam diner. Voor elk wat wils. Kies uit de mogelijkheden. Voor bijna alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht in verband met het beperkte aantal deelnemers.

Windmolens en zonnevelden
De Beleidsvisie Zonnevelden in Zeist is op basis van de inbreng van Natuurlijk Zeist-West, Milieuzorg Zeist en Beter Zeist aangepast, zie de gewijzigde beleidsvisie. Op de meer principiële discussie over energie en klimaat gaat het college echter niet in. Het blijft bij het Zeister aanbod aan de regio van 2 grote windturbines en 35 hectare zonnevelden. Verder heeft het college het zoekgebied voor grootschalige opwekking van elektriciteit aangevuld met de A28-zone. Dat gebeurde in een toelichting op de Zeister Propositie voor het regionale Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dinsdag 13 oktober vanaf 19.30 uur vindt het digitale raadsdebat plaats.


Zeist in balans:meerjarenbezuiniging in aantocht

Op 8 oktober werd op de laatste nipper de  Ronde Tafel gebruikt voor de begroting 2021. Maatschappelijke organisaties, laat staan burgers, hadden zich niet kunnen voorbereiden op de meerjarenbezuiniging die onderdeel was van het raadsvoorstel, zie raadsinformatie (8 oktober 2020) Hoezo 'Samen in balans' komen zoals in de pers was voorgespiegeld? In 2011 werd de Zeister bevolking daarentegen wel vooraf betrokken bij de bezuinigingsoperatie. Dat gebeurt nu achteraf via een op te tuigen Inwoners Advies Commissie en enkele bijeenkomsten met belanghebbenden.

Uiteraard wordt het groen en de leefomgeving weer het kind van de rekening en wordt wel een miljoen (inmiddels 1,2 mln.) geraamd voor Belcour. Zo zie je wat het college echt belangrijk vindt: het nog meer faciliteren van de 'behoeftige' vastgoedeigenaren van Belcour en de woonomgeving verder laten verloederen. Dat zullen de inwoners van Zeist vast wel waarderen, of toch niet ...? Zie de in allerijl opgestelde inspraakreacties van Stichting Beter Zeist en die van Natuurlijk Zeist-West ondersteund door Milieuzorg Zeist e.o. We wachten af wat de raad besluit. De collegepartijen hebben daarin de meerderheid.

Raad besluit: geen recht op burgeramendement
Op 6 oktober 2020 wees de raad het door D66 voorgestelde Recht op amendement (gewijzigd) af. Alleen PvdA, SP, Nieuw Democratisch Zeist en Zeister Belang steunden het initiatiefvoorstel, zie ook van D66 de reactie-op-Ronde_Tafel en een open brief. Stichting Beter Zeist (inspraakreactie) en Vereniging Lyceumkwartier Zeist ondersteunden het initiatief. Veel politieke fracties partijen zagen vooral nadelen. Het recht zou de verantwoordelijkheid van de raad aantasten, terwijl deze toch het laatste woord houdt. Het zou niets toevoegen aan de burgerparticipatie (een ‘dode mus’), ondanks dat die op tal van onderwerpen ondermaats is of ontbreekt. Verder zou de besluitvorming complexer worden en de griffie worden overbelast. Bovendien geeft het groepen die op het laatste moment protesteren de kans ontwikkelingen te vertragen. Wel wilden enkele partijen zoals GroenLinks en CU/SGP de komende jaren burgerparticipatie aan de voorkant van de ontwikkeling van het beleid verbeteren. Stichting Beter Zeist zal samen met haar partners de partijen daaraan houden.

Evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente
Tijdens de Ronde Tafel 24 september pleitten diverse insprekers voor een raadsenquête of raadsonderzoek naar het verloop van het project centrumvisie, zie onder meer de eerdere bijdrage van Ir. Hoorn. In een motie van Nieuw Democratisch Zeist, ondersteund door Seyst.nu en Zeister Belang, wordt de wens en noodzaak aangegeven van een raadsonderzoek. Stichting Beter Zeist ondersteunde de motie met een brief.
Tijdens de behandeling van de motie op 6 oktober stemde alleen de SP mee met de indieners. De andere partijen noemden veel bezwaren. Er was al veel geëvalueerd, ook tijdens Ronde Tafels, het middel was te zwaar en niet constructief, de financiële commissie was al bezig met een evaluatie, de Rekenkamer zou het al meenemen in een ander onderzoek, het zou te veel geld kosten en we moeten vooruit kijken, niet achterom. Dat geeft namelijk een negatief beeld van Zeist, terwijl de ondernemers het al zo zwaar hebben. De wethouder vond dat kan worden volstaan met een ‘gesprek’ tussen raadsleden, college en ambtenaren. Dus weer een kans verkeken om uit het verloop van een groot en kostbaar project samen met direct betrokken burgers, organisaties en winkeliers lessen te trekken voor de toekomst van Zeist.

Afronding projecten centrum
Ook op 6 oktober besloot de raad de nog resterende projecten in het winkelcentrum af te ronden, zie het raadsvoorstel. De meeste partijen pleitten voor een veilige inrichting van Voorheuvel, Slotlaan en Weeshuislaan. Of dat allemaal nog kan uit het resterende budget van ruim 5 ton is de vraag. Bovendien zijn er mogelijk aanpassingen nodig rondom het centrum. Daar zijn vooral de Lindenlaan (schoolroutes) en de Bergweg overbelast. Ook de huidige openstelling van de doorgang van de Voorheuvel voor lijnbussen en vrachtauto’s is niet zoals de burgers het wensten. Dergelijke aanpassingen vergen waarschijnlijk een apart plan (met budget)\. Dat zal dan in samenspraak met de bevolking moeten worden opgesteld. Kortom: van een definitief afronden van de centrummaatregelen is nog geen sprake. De teller van de geldkraan zal nog wel blijven doorlopen, ondanks de komende bezuiniging ‘Samen in balans’.

Column Elsbeth
Schimmenspel

Gezien: 10 september 2020
Gemeentelijk theater: Ronde Tafel
Onderwerp: afronding projecten centrumvisie

Het was een mooie vertoning gisteravond. Zelden zo’n verwarring aanschouwd over procedures, rollen en waarheden. Het begon al mooi met de eerste woorden die als echo’s door de digitale ruimte rolden alsof je in een majestueuze kathedraal zat. Lees verder.

===========================================

Nieuwsflits september 2020
Samen maken we Zeist beter

Nieuwe website, Verkeersmaatregelen centrum, Recht op amendement, Opwekking duurzame energie, Bijdrage Zeist aan verstedelijking

Nieuwe website Beter Zeist
U kunt de belangrijkste ontwikkelingen tot begin augustus vinden op de oude site www.beterzeist.nl. Sinds deze week is ook de nieuwe site toegankelijk www.beterzeist.com. Deze website is digitaal beter beveiligd en geeft vooral nieuws en algemene achtergronden. Voorlopig blijft de oude site ook bereikbaar om geen informatie onnodig te verliezen. Wij houden ons aanbevolen voor uw reacties en suggesties om de site verder te verbeteren.

foto H.J. Hoorn

Voortgang verkeersmaatregelen centrum Zeist
Donderdagavond 10 september is er na bijna 9 maanden een digitale ronde Tafel over het afronden van de in december 2019 besloten verkeersmaatregelen in het centrum. Dat is mogelijk door het vrijmaken van ruim 5 ton van niet bestede gelden voor de centrumaanpassing. Het gaat om de voorbereiding en definitieve inrichting van de Voorheuvel en het kruispunt Slotlaan-Jagerlaan, een onderzoek naar de verkeersveiligheid Slotlaan-Korte Steynlaan, een bebordingsplan naar en in het centrum, uitvoering van verkeerstellingen en onderzoek naar de eventuele wenselijkheid van reconstructie van de parallelweg Weeshuislaan (tussen Antonlaan en Torenlaan).

Over de aanpassing van de wijkverkeersmaatregelen in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier vindt overleg plaats tussen de beide buurtverenigingen en de gemeente. Er zal op basis van verkeersmetingen worden nagegaan wat de effecten van openstelling van de eerder afgesloten rijrichtingen zijn.

Ook is een rapport van Enneus beschikbaar gekomen over de procesgang van de verkeersmaatregelen, zie ook de kritische brief van Ir H. Hoorn  over het onderzoek en de vraagstelling van het college. Zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/

Recht op Amendement
Het recht op (burger)amendement geeft elke inwoner de kans om samen met anderen raadsvoorstellen te wijzigen. Een burgeramendement kan worden ingediend als ongeveer 50 mensen, d.i. 5% van de kiesdeler, hun handtekening zetten onder het amendement. Begin maart heeft D66 Zeist het algemene voorstel van de landelijke partij ingediend bij de raad. Pas nu, op 10 september, wordt daarover een Ronde Tafel georganiseerd. Daarna moet er nog een verordening worden opgesteld die voorlopig 2 jaar van kracht is. Voor de komende besluitvorming over de zeer belangrijke en ingrijpende voorstellen over de energietransitie en het ruimtelijk-economische programma geldt een dergelijk recht dus nog niet. Als de politiek het werkelijk had gewild dan was het recht op amendement al voordien ingevoerd. Op zich een goed initiatief als aanvulling op de formele inspraak, maar helaas veel te laat geagendeerd. Zie het initiatiefvoorstel  en zie ook de rubriek participatie.

Opwekking van duurzame energie
Volgens het Nationaal Programma Energiestrategie moeten de regio’s bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Half juni stemde de raad in met het bod voor de energieregio U16. Maar van burgerparticipatie over het bod was nauwelijks sprake. Toch gaat het naar verwachting om ingrijpende voorstellen voor de omgeving: ca. 35 hectare zonnevelden en 2 enorme windmolens tot 241 meter tiphoogte (Vestas V-150) en her en der in het buitengebied kleine windmolens tot 21 meter tiphoogte. Volgens het college is het gebied van de A12/spoorzone (groene driehoek) kansrijk voor grootschalige windmolens en het nog open gebied tussen Zeist en Bunnik ook geschikt voor zonnevelden. Wat zijn de gevolgen van het bod voor de omgeving en de leefbaarheid? Zie de brief van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen. Op 17 september is er een digitale Ronde Tafel over het raadsvoorstel via Teams. Zie verder de rubriek Milieu en Energie en het dossier tot begin augustus.

Bijdrage Zeist voor verstedelijking regio
Op 17 en 24 september is er ook een digitale Ronde Tafel via Teams over de contour Ruimtelijk-Economisch Programma (contour REP) van de regio Utrecht waaraan de gemeente Zeist deelneemt. Daarover hebben Beter Zeist en de groene organisaties in maart een gezamenlijke zienswijze ingediend, zie ook oude site. Daarin wordt gevraagd om het faciliteren van de groe juist niet als belangrijkste uitgangspunt voor de REP te nemen. Ook werd een beroep op de raad gedaan tijdig te zorgen voor burgerparticipatie en anders de besluitvorming uit te stellen.

Propositie Zeist
Uit de voorgestelde bijdrage van de gemeente (Propositie van Zeist) aan de realisering van de Contour Rep blijkt niet dat met de vragen uit de gezamenlijke zienswijze iets is gedaan. Nu wordt verstedelijking in feite de belangrijkste keuze voor deze regio en voor Zeist. De keuze is nooit aan de eigen bevolking voorgelegd. De ambitie stond ook niet in de verkiezingsprogramma’s van 2018.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen echter geen bezwaar en beroep aantekenen tegen de straks vastgestelde Zeister en regionale programma’s. Dergelijke beleidsstukken hebben namelijk geen juridisch rechtsgevolg. Pas als op basis van zo’n beleidsstuk bijvoorbeeld een bestemmingsplan (straks omgevingsvisie) wordt vastgesteld dan geldt de Awb wel.

Kortom: over u, zonder u is kennelijk het parool. Dit in tegenspraak met de huidige, breed gedragen Structuurvisie die uitgaat van kwaliteit in plaats van kwantiteit: “Zeist schrijf je met een Q”.
U kunt zich nog opgeven voor de digitale Ronde Tafels op 17 en 24 september via raadsgriffie@zeist.nl/; zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/.

Algemene achtergrondinformatie over omgeving: https://beterzeist.com/omgeving/