Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 03-01-2024

Algemeen en Contact


Wat doen we
?
De stichting spant zich in om Zeist voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor de inwoners. Dat  gebeurt onder meer door het meedenken over plannen, inspreken bij de gemeenteraad, het doen van voorstellen over alternatieven en het helpen bij procedures. Denk aan het omgevingsbeleid zoals bouwen en wonen, verkeer en vervoer, het behoud van groen, duurzaamheid en milieu. En verder onderwerpen als het winkelcentrum, het voorkomen van statusprojecten, de gemeentefinanciën, de inrichting van braakliggende terreinen, het vroegtijdig informeren over plannen en participatie in brede zin, etc. In dit verband ondersteunt de stichting buurtgroepen en -organisaties.
Help ons daarbij en daarmee uzelf ! Om ons te kunnen blijven inzetten voor uw woon- en leefomgeving hebben we uw hulp nodig. Dat kan door ons te attenderen op (on)gewenste zaken, door actief mee te helpen, en door uw donaties.

Donateur worden?
Wilt u onze nieuwsflits ontvangen en donateur worden voor minimaal € 15 per jaar? Maak dan uw donatie over op nummer NL98 INGB 000 580 3512 t.n.v. Stichting Beter Zeist en mail uw gegevens naar beterzeist@gmail.com. T: 06-53699782 (voorz.) of T: 06-51624427 (secr.).

Meewerken aan de Stichting Beter Zeist?
De Stichting heeft behoefte aan mensen die meewerken om de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving te verbeteren. Voor iedereen is er zinvol werk te doen.

Bestuur en Platform

Bestuur
Wim de Braak, voorzitter
Maria van den Boer, vicevoorzitter
Martine Speekenbrink, secretaris
Robert van der Gun,
penningmeester

Jan van den Berg Jeths,
lid

Adviseurs en uitvoerenden bestuur
Egbert Visscher, bestuursadviseur

Piet van Driel, sitebeheer
Personen uit Platform buurten en dorpen en netwerk Vrienden
Werkgroepen op deelonderwerpen

Platform buurten en dorpen
Egbert Visscher, voorzitter platform

ANBI status Stichting Beter Zeist
Beter Zeist is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting van buurten zet zich namelijk voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Ze voert geen commerciële bedrijfsactiviteiten uit en heeft geen winstoogmerk. De stichting werkt louter met onbetaalde vrijwilligers.

Onder de subrubriek “Jaarverslag en plannen” worden het beleidsplan en het verslag van de activiteiten inclusief de financiële verantwoording weergegeven. Het fiscaal nummer van de stichting is 8202 17 396.

Een ANBI status heeft een aantal belastingvoordelen zoals:

  • Ze betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U kunt er dus uw voordeel mee doen door van onze ANBI-status te gebruiken.

Statuten
Hierbij de geanonimiseerde tekst.

Activiteiten
Voor een kort overzicht van Stichting Beter Zeist en haar activiteiten zie de power point presentatie, deze site en de oude site die alleen nog is te raadplegen.