Stichting

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 10-03-2021

Ontwikkeling Omgevingsvisie Zeist

Bestuurlijke Ontwikkeling en invoering omgevingsvisie en -regeling
20210219

Hoofdlijnen visies regio, provincie en Rijk

Uit deze visies blijkt dat ingezet wordt op extra faciliteren van economische groei en verstedelijking. Dit gebeurt in het kader van het streven naar een Metropoolregio Utrecht die moet concurreren met andere Europese metropoolregio’s. Dat blijkt vooral uit verdergaande deregulering, het nog meer vergroten van werkgelegenheid, aantrekken van arbeidskrachten, de huisvestingsambitie en grootschalig OV.

Invoering visie

De invoering van de Omgevingswet in Zeist staat niet op zichzelf. De Propositie, Rep, Res, Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en onze eigen Omgevingsvisie zijn thema’s met een sterke inhoudelijke en volgtijdelijke onderlinge samenhang.

Bestuurlijke planning ontwikkeling

De ontwikkeling van de omgevingsvisie Zeist is als gevolg van de coronamaatregelen een jaar vertraagd. Volgens bijgaand bestuurlijk planningsschema van 18 januari jl. (uit RIB21.033 d.d. 10-02-2021) is de visie op 1 oktober 2021 gereed en treedt deze per 1 januari 2022 in werking. Van 1 oktober tot 1 januari kan dan alvast ervaring worden opgedaan met het werken onder de wet. Desgewenst kunnen dan verbeteringen worden aangebracht in instrumenten en processen (RIB20.214).

Mogelijke vertraging

De oplevering van de omgevingsdocumenten is deels afhankelijk van de regionale samenwerking en tijdige oplevering van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vaststelling

De ontwerpversie van de omgevingsvisie wordt in mei door het college vastgesteld net als de 1ste versie van de Verordening fysieke leefomgeving. In juli stelt de raad de verordening vast en in september de visie. Dat is de omgekeerde wereld want daarmee loopt de verordening voor op de definitieve vaststelling van de visie.

Participatieladder

Burgerparticipatie

Deze beperkt zich (voorlopig) tot de inbreng via de 2 digitale bijeenkomsten over de waardenkaart Zeist. Verder resteert de formele inspraak via de Ronde Tafel(s). Voor het overige blijft het nog onduidelijk. Dat staat in schrille tegenstelling tot wat in omliggende gemeenten is gebeurd c.q. nog plaatsvindt. Zo behandelde in december 2020 de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug een Peilnota Toekomstvisie met Participatieboek. Die nota vormt in deze gemeente de tussenstap naar de Toekomstvisie en pas dan volgt de Omgevingsvisie.

______________________

Meer informatie over omgevingsvisie, klik hier

Meer achtergronden: klik hier

Petitie RED Zeist: klik hier

Petitie-nieuws: klik hier

RED Zeist: klik hier