Stichting

Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

1-04-2023

Ontwikkeling Omgevingsvisie Zeist

Bestuurlijke Ontwikkeling en invoering omgevingsvisie en -regeling
20210219

Hoofdlijnen visies regio, provincie en Rijk
Uit deze visies blijkt dat ingezet wordt op extra faciliteren van economische groei en verstedelijking. Dat gebeurt in het kader van het streven naar een Metropoolregio Utrecht die moet concurreren met andere Europese metropoolregio’s. Dat blijkt vooral uit verdergaande deregulering, het nog meer vergroten van werkgelegenheid, het daarvoor aantrekken van heel veel arbeidskrachten, de daaruit volgende enorme huisvestingsambitie en grootschalig OV om de extra inwoners te vervoeren.

Invoering visie
De invoering van de Omgevingswet in Zeist staat niet op zichzelf. De Propositie van Zeist, Rep (Regionaal Economisch Perspectief), RES (Regionale Energie Strategie), Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en onze eigen Omgevingsvisie zijn documenten met een sterke inhoudelijke en volgtijdelijke onderlinge samenhang.

Bestuurlijke planning ontwikkeling
De omgevingswet treedt volgens de planning per 1 januari 2024 in werking. De oplevering van de Eerste Zeister Omgevingsvisie Zeist (EZO) is als gevolg van de coronamaatregelen en het nog niet goed functioneren van het Digitaal Stelsel vertraagd. Overigens zijn gemeenten pas eind 2024 verplicht een omgevingsvisie te hebben.

Over het raadsvoorstel Omgevingsvisie zal 23 mei 2023 worden besloten. Daarna kan dan alvast ervaring worden opgedaan met het werken volgens de wet. Dan kunnen er ook verbeteringen worden aangebracht in de gebruikte instrumenten en processen.

Participatieladder

Burgerparticipatie
Deze beperkte zich tot de inbreng tijdens 2 digitale bijeenkomsten over de waardenkaart Zeist. Daarna is er na grote druk van burgerorganisaties nog 1 dialoogbijeenkomst gewest over de conceptvisie. En 1 over het stappenplan voor het gebruik van de vastgestelde visie.

Dat staat in schrille tegenstelling tot wat in aangrenzende heuvelrug-gemeenten gebeurt zoals De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Zo behandelde in december 2020 de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug een Peilnota Toekomstvisie met Participatieboek. Die nota vormt in deze gemeente de tussenstap naar de Toekomstvisie en pas dan volgt de Omgevingsvisie. In de Bilt wordt de bevolking geraadpleegd over 4 toekomstscenario's voor de u]ontwikkeling van de omgevingsvisie.
______________________

Meer informatie over omgevingsvisie, klik hier

Meer achtergronden: klik hier

Petitie RED Zeist: klik hier

Petitie-nieuws: klik hier

RED Zeist: klik hier