Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 03-01-2024

Beter Zeist in het kort

Voorgeschiedenis en organisatie

Sinds de discussie over de gemeentelijke Woonvisie van Zeist is begin 2007 een informeel platform ontstaan van buurt- en wijkorganisaties in Zeist. Het gemeenschappelijk belang van de organisaties en groepen bleek uit hun gelijkgestemd commentaar op de toenmalige Woonvisie, de Bouwvisie en op bouwprojecten in Zeist. De doelstellingen van het platform zijn intussen helder en de strategie is vastgelegd. Het werd tijd het platform formeel te maken, met behoud van de noodzakelijke slagvaardigheid. Vandaar dat op 18 december 2008 de stichting Beter Zeist is opgericht.

Gekozen is voor de juridische vorm van een stichting met kenmerken van een vereniging. Dat combineert de slagvaardigheid van een stichting met de betrokkenheid van de donateurs en sympathisanten.
De donateurs zijn rechtspersonen en natuurlijke personen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven. De rechtspersonen zijn buurt-, wijk- en andere organisaties, bedrijven en instellingen. Per jaar betalen de donateurs minimaal € 15 voor personen of leveren een andere bijdrage, en per rechtspersoon een nader af te spreken bijdrage. Deze is afhankelijk van de omvang en draagkracht van de betreffende organisatie.

Platform buurten “ZEIST voor ZEIST”
Het platform van buurt- en wijkorganisaties “Zeist voor Zeist” vormt nu een orgaan van de stichting. Het adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid zoals vastgelegd in het jaarprogramma. Het draagt bestuursleden voor, adviseert over de begroting, de jaarstukken en de reglementen. De samenstelling van het platform wordt steeds zo aangepast om een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Zeister bewonersorganisaties en wijken te bereiken. Voor de aangesloten groepen levert de onderlinge samenwerking in het platform het volgende op:

  • Bewustwording van buurtproblemen op het gebied van wonen, leefomgeving en werken en hoe de gemeente en andere actoren handelen;
  • Zicht op de mogelijkheden om daarop (gezamenlijk of afzonderlijk) invloed uit te oefenen;
  • Samenwerking, onderlinge taakverdeling en afstemming van activiteiten;
  • Onderlinge contacten en advies van deskundigen;
  • Vroegtijdig verkrijgen en doorgeven van relevante informatie;
  • Verzamelen en delen van onderzoeksresultaten;
  • Houden van studiebijeenkomsten en ludieke acties;
  • Gebruik van faciliteiten van site, informatie, artikelen, deskundigheid, bezwaar- en beroepsmogelijkheden e.d.
  • Ondersteuning van burgerinitiatieven zoals de tijdelijke Allegro Tuin en het Geopark Heuvelrug.

In het Platform gaat het erom dat alle aanwezige vertegenwoordigers van buurten en wijken – samen met andere actieve burgers van Zeist – zo veel mogelijk informatie, inzichten en ideeën uitwisselen over wat er in Zeist gebeurt. Met natuurlijk speciale aandacht voor allerlei zaken waarbij de gemeente een rol speelt of zou moeten spelen. Dat helpt Stichting Beter Zeist over die zaken een standpunt in te nemen, een strategie te bepalen en activiteiten uit te voeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld samen met Samen Duurzaam Zeist en met natuur- en milieugroepen als het gaat om het groen houden van onze gemeente.

De aangesloten buurt- en wijkorganisaties blijven onafhankelijk en zijn verantwoordelijk voor hun eigen beleid. De Stichting biedt de gewenste ondersteuning en aanvulling op hun activiteiten, want door samenwerking blijft men goed op de hoogte en is het beleid in Zeist beter te beïnvloeden. De stichting wil de actieve groepen verbinden voor buurtoverstijgende onderwerpen en zaken van algemeen belang. Verder onderhoudt Beter Zeist via donateurs contact met de buurten waar nog weinig gebeurt. Vooral huurders van woningcorporaties hebben nog het gevoel dat hun mening weinig invloed heeft. Maar als ‘Vriend’ van Beter Zeist kan dat veranderen.

Netwerk "Vrienden van Zeist"
De persoonlijke en collectieve donateurs vormen een netwerk voor uitwisseling van informatie en meningsvorming. Per kalenderjaar wordt zo mogelijk een bijeenkomst gehouden van de donateurs, bijvoorbeeld in de vorm van een symposium, een beleidsgerichte bijeenkomst of andersoortige activiteit zoals een bosmiddag.

Donateurs kunnen actief deelnemen aan werkgroepen van de Stichting, zoals die voor pers en publiciteit, aan bijeenkomsten en aan de acquisitie van gelden om de activiteiten uit te voeren. De donateurs worden – gezien de kosten bij voorkeur via website en Nieuwsflitsen – op de hoogte gehouden van de activiteiten van Beter Zeist. Daarnaast vindt publieksvoorlichting plaats via andere kanalen waardoor de inwoners van de gemeente worden geïnformeerd.

Opzet en werkwijze Beter Zeist
Zie de brief naar de raad d.d. 10 januari 2023.