Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 08-02-2023

Privacy verklaring

Versie 16-09-2022

Stichting Beter Zeist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Beter Zeist houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Beter Zeist zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Beter Zeist verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes, informatie en uitnodigingen naar geselecteerde groepen.

GRONDSLAGEN

Toestemming
Toestemming is één van de twee grondslagen waarop wij een mailing of nieuwsbrief mogen sturen. Wij hebben deze toestemming van u gekregen, bijvoorbeeld doordat u zich hebt ingeschreven voor die nieuwsbrief of op andere wijze hebt aangegeven in onze organisatie geïnteresseerd te zijn.

Toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken, mocht u geen interesse meer hebben. Dit kan via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of via het emailadres.

Gerechtvaardigd belang
Gerechtvaardigd belang is de tweede grondslag. Zoals de naam aangeeft, hebben wij een belang bij het versturen van die nieuwsbrieven en mailings aan u. Dat mogen we echter niet zomaar. Daarom hebben we zorgvuldig onderzocht wanneer dit gepast is en dus juridisch mag. We mogen u mailen als we:

 • een brede doelgroep willen informeren over ons inziens interessante zaken, passend bij de doelstelling van de stichting (de Nieuwsbrief)
 • een geselecteerde doelgroep willen informeren over specifiek voor hen van belang zijnde zaken (emails)

GEGEVENS

Voor de bovenstaande doelstellingen leggen wij de volgende persoonsgegevens van u vast:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Optioneel…adres
 • Optioneel telefoonnr
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Eventueel gerelateerde commissie/vereniging/organisatie;
 • Indien van belang, uw functie;
 • donaties

MINDERJARIGEN

Aangezien wij niet vragen om de leeftijd omdat deze voor ons niet relevant is, zijn wij niet in staat schriftelijke toestemming te vragen aan de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, indien een jongere zich elektronisch aanmeld.

BEWAARTERMIJN

Stichting Beter Zeist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Beter Zeist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.