Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 21-12-2021

Verkeer en Vervoer

 

Regionaal en landelijk beleid
De gemeente verwacht van het landelijk Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mjp MIRT) een financiële oplossing voor de (te verwachten) capaciteitsproblemen voor de woningbouw en mobiliteit.

Het mobiliteitsprogramma U Ned past binnen de vastgestelde Ruimtelijk Economische Koers 2040 (REK) van de Regio U10, zie Visies en Plannen. Het gaat om een systeemsprong door het structureel reorganiseren van het OV-systeem in de regio.

Voorgestelde maatregelen Zeist e.o.
In en om de gemeente worden voorstellen uitgewerkt en uitgevoerd voor het doortrekken van de Uithoflijn, realiseren van een P+R Mooi Zeist, een snelle fietsverbinding van Zeist met USP (Utrechts Science Park, vroeger De Uithof genoemd), het behoud van de intercitystatus van het station Driebergen-Zeist en doorontwikkeling ervan als regionaal knooppunt (mobiliteit, wonen, werken en recreatie). Een fijnmazig netwerk dat de OV-knooppunten met elkaar verbind is ook voor Zeist van belang. Onderstaand de kaart met het ‘OV-Wiel’. Overigens is het aanleggen van meer wegen en knooppunten op zich ook al een aanjager van verdere regionale verstedelijking. Veel inwoners wijzen die juist af en stellen groen op de eerste plaats voor hun directe woonomgeving.


Snelle fietsverbindingen
In het kader van het regionaal beleid wordt de fietsverbinding tussen Utrecht, via Bilthoven, Den Dolder en Soesterberg, naar Amersfoort verbeterd en ook die tussen Zeist en USP. Wat dat laatste betreft is er oppositie vanuit de milieu- en natuurorganisaties om de ecologische verbinding tussen het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen en het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug met een tweede fietsverbinding te verstoren. In plaats daarvan is het verbeteren van de Bisschopsweg een goed alternatief.

Op 13 juni 2021 steunde de raad unaniem de motie om deze fietsverbinding verkeersveiliger te maken. De wethouder zal daarop aandringen bij de provincie en de gemeente De Bilt. Verder wordt met subsidie van de provincie een fietstunnel aangelegd onder de Utrechtseweg tussen De Dreef en de Kromme Rijnlaan. Dit ten behoeve van de verkeersdoorstroming op dit knooppunt.

Beleid Zeist
Het beleid van Zeist is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan 2014 – 2023. Voor de uitwerking daarvan zijn meerdere visies of plannen opgesteld zoals die voor Zeist centrum, Den Dolder, wegen en kruispunten. Over de besluiten die van 2017 – 2019 genomen zijn over de verkeerscirculatie in het Centrum is veel commotie ontstaan. Pas na jarenlange procedures tot aan de Raad van State zijn veel niet functionele maatregelen, maar nog niet alle, teruggedraaid. Stichting Beter Zeist heeft daarin een coördinerende rol gespeeld samen met personen, organisaties en later ook winkeliers, zie verder de rubriek onder Informatie.

Demonstratie tegen verkeersbesluiten Zeist-centrum februari 2019


Mobiliteitsvisie Zeist

In de inspraakreactie van Beter Zeist over de concept mobiliteitsvisie Zeist  staat een overzicht van de bezwaren tegen de tram tussen USP en Zeist. Overigens is er nog geen (Rijks)geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van de tram, laat staan geld van de gemeenten.
Verder wordt in de reactie bezwaar gemaakt tegen de dreigende ‘shared space’ inrichting zonder fietspaden of -stroken van buurtverzamelwegen net zoals bij woonstraten. Zie ook verder de inspraakreactie van Ir. H.J. Hoorn.

Tijdens de raadsvergadering werd in een unaniem aangenomen motie gevraagd ruimte te bieden voor maatwerk verkeersveiligheid. Volgens de wethouder kan dat binnen de aanpak 'Duurzaam Veilig'.
De toegezegde reactienota van het college over de inbreng van de expertgroep werd nog niet ontvangen. De visie is op 20 mei door de raad vastgesteld met toevoeging van een extra speerpunt 'smart mobility' toepassingen.

Mobiliteitsplan Zeist 2022-2027
Op basis van de visie is mede op basis van veel suggesties vanuit de bevolking het  mobiliteitsplan Zeist opgesteld. Die zal dan op hoofdlijnen worden opgenomen in de komende omgevingsvisie Zeist. Na de Ronde Tafels van 30 november en 16 december volgt op 13 januari het raadsdebat over het plan. Maatschappelijke organisaties en groepen inwoners hebben forse kritiek geuit op het plan. Zo kloppen belangrijke kaarten over wegcategorisering en fietsroutes niet. Maar daar zijn wel juridische consequenties aan verbonden, zoals voor de gemeente zelf en voor belanghebbende inwoners en hun organisaties. Ook wordt weinig aandacht besteed nieuwe ontwikkelingen en Europese regelingen op het gebied van snelheidsbegrenzing van motorvoertuigen. Invoering daarvan kan allerlei kostbare wegaanpassingen voorkomen.
Voor uitvoering van het plan is 20 miljoen euro nodig waarvan naar verwachting 10 miljoen van het Rijk. Zie voor een aantal inspraaknotities onderstaand overzicht van informatie.

Parkeren
Het parkeerbeleid is gebaseerd op de Parkeerbeleidsnota 2014. In Zeist-centrum is achteraf betaald parkeren ingevoerd. In de buurten blijft het parkeren vaak een probleem. Het aantal auto’s overdag van inkomende werknemers en buiten werktijden van bewoners en bezoekers zorgt in de straten voor extra rijden en verkeerd parkeren zoals op groenstroken, opritten en stoepen. Mogelijk dat meer thuiswerken het aantal auto’s op straat gaat verminderen.

Ook bij bouwprojecten ontstaan vaak fricties over het geplande aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het aantal woningen en het al bestaande of benodigde groen. Een beperking van het aantal woningen ligt dan voor de hand. Of het overeenkomen van een private regeling met de ontwikkelaar waarbij bewoners akkoord gaan om minder auto’s te gebruiken. Deze voor de hand liggende maatregelen worden echter gezien de opbrengsten voor de ontwikkelaars en de gemeente nauwelijks gebruikt.

Gewone fiets- en wandelpaden
Het beleid in de gemeente op het gebied van fietsen en verkeersveiligheid kan veel beter. Fiets- en wandelpaden kennen achterstallig onderhoud en niet alle hoofd- en schoolfietsroutes voor fietsers zijn voldoende veilig of aan de vereisten aangepast. Kinderen, senioren en gehandicapten zijn in dit verband extra kwetsbare groepen zo blijkt uit landelijke cijfers. Zeist zou net als de stad Utrecht fietsen en wandelen moeten zien als belangrijkste vormen van vervoer. Vandaar dat Utrecht prioriteit geeft aan fietsinfrastructuur, openbare ruimte en openbaar vervoer. Verder zou Zeist net als Hamburg kunnen inzetten op het verbinden van wandel- en fietspaden tot een groen netwerk (Grünes Netz) door parken, sportvelden en recreatiegebieden.

Informatie