Stichting Beter Zeist

aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw

bijgewerkt 21-10-2020

Nieuwsberichten

  • Participatieproces Samen in Balans
  • 29 oktober: Ronde Tafel over concept zienswijze gemeente Zeist over ontwerp Provinciale omgevingsvisie (Povi) en omgevingsverordening (Pover).
  • 29 oktober: Ronde Tafel over Bijstelling Masterplan buitensport accomodaties
  • 26 november: Ronde Tafel over raadsvoorstel Sortie 16 (herontwikkeling Amersfoortseweg)

Kort Nieuws

Herfst in Natuurpark De Brink

Burgerforum voor ombuigingen beleid
Het college wil de begroting de komende jaren in balans brengen door beleid om te buigen. Burgers worden nu te hulp geroepen, zie de inspraakreactie van Stichting Beter Zeist en van Natuurlijk Zeist-West

Huis ter Heide
Onder de leuze “Huis ter Heide trekt aan de bel - De Zuidkant komt in de knel” verenigt het dorp zich om niet het afvoerputje van Zeist te worden, waar allerlei ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Zie de brief van Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide aan het college.

Woonvisie Zeist 2020-2024
Stichting Beter Zeist, de groene groepen en Vereniging Lyceumkwartier Zeist hebben fundamenteel commentaar gegeven op de conceptversie van de Woonvisie Zeist 2020-2024. De organisaties wachten af wat er met de reacties wordt gedaan.

Herontwikkeling Eikenstein
Stichting Beter Zeist en de groene groepen hebben reacties ingediend op het stedenbouwkundig plan voor Eikenstein. De opzet van het plan ziet er goed uit, maar het omliggende groen en de aangrenzende buurten dreigen in de verdrukking te komen door de verwachte parkeerdruk. De geplande hoeveelheid woningen is namelijk te groot voor het aantal parkeerplaatsen.

Walkartpark paviljoen
Het plan om in het park een horecapaviljoen te realiseren is van de baan nu ook de CDA-fractie daar tegen is. Er wordt wel gedacht aan een mobiele muziektent. Het is de vraag of dat een betere optie is.

Kap van bomen in Wilhelminapark
Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Vereniging Wilhelminapark Zeist en omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de kap van 41 grote bomen in een bostuin aan de Woudenbergseweg. Dat tast het groen en het aanzien van de wijk aan, het is niet nodig en het vormt een precedent voor andere aantastingen in Zeist en Nederland.

De column van Elsbeth
Machtsspel

Gezien: 6 oktober 2020
Gemeentelijk theater: digitale raadsvergadering
Onderwerp: achter de schermen

Onze columniste Elsbeth heeft zich niet weten te bedwingen en kijkt nu achter de schermen. Lees verder.

Nieuwsflits oktober 2020
Samen maken we Zeist beter

Week van de duurzaamheid, windmolens en zonnevelden, meerjarenbezuiniging, geen recht op burgeramendement, evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente, afronding centrumprojecten.

Week van de Duurzaamheid 10-17 oktober
Bijna 30 activiteiten in Zeist en Den Dolder voor wie groen, gezond en duurzaam wil leven. Excursies, presentaties, lezingen, gesprekken en activiteiten buiten en binnen. Maar ook doneren van tuingereedschap, hergebruik van planten en een duurzaam diner. Voor elk wat wils. Kies uit de mogelijkheden. Voor bijna alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht in verband met het beperkte aantal deelnemers.

Windmolens en zonnevelden
De Beleidsvisie Zonnevelden in Zeist is op basis van de inbreng van Natuurlijk Zeist-West, Milieuzorg Zeist en Beter Zeist aangepast, zie de gewijzigde beleidsvisie. Op de meer principiële discussie over energie en klimaat gaat het college echter niet in. Het blijft bij het Zeister aanbod aan de regio van 2 grote windturbines en 35 hectare zonnevelden. Verder heeft het college het zoekgebied voor grootschalige opwekking van elektriciteit aangevuld met de A28-zone. Dat gebeurde in een toelichting op de Zeister Propositie voor het regionale Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dinsdag 13 oktober vanaf 19.30 uur vindt het digitale raadsdebat plaats.


Zeist in balans:meerjarenbezuiniging in aantocht

Op 8 oktober werd op de laatste nipper de  Ronde Tafel gebruikt voor de begroting 2021. Maatschappelijke organisaties, laat staan burgers, hadden zich niet kunnen voorbereiden op de meerjarenbezuiniging die onderdeel was van het raadsvoorstel, zie raadsinformatie (8 oktober 2020) Hoezo 'Samen in balans' komen zoals in de pers was voorgespiegeld? In 2011 werd de Zeister bevolking daarentegen wel vooraf betrokken bij de bezuinigingsoperatie. Dat gebeurt nu achteraf via een op te tuigen Inwoners Advies Commissie en enkele bijeenkomsten met belanghebbenden.

Uiteraard wordt het groen en de leefomgeving weer het kind van de rekening en wordt wel een miljoen (inmiddels 1,2 mln.) geraamd voor Belcour. Zo zie je wat het college echt belangrijk vindt: het nog meer faciliteren van de 'behoeftige' vastgoedeigenaren van Belcour en de woonomgeving verder laten verloederen. Dat zullen de inwoners van Zeist vast wel waarderen, of toch niet ...? Zie de in allerijl opgestelde inspraakreacties van Stichting Beter Zeist en die van Natuurlijk Zeist-West ondersteund door Milieuzorg Zeist e.o. We wachten af wat de raad besluit. De collegepartijen hebben daarin de meerderheid.

Raad besluit: geen recht op burgeramendement
Op 6 oktober 2020 wees de raad het door D66 voorgestelde Recht op amendement (gewijzigd) af. Alleen PvdA, SP, Nieuw Democratisch Zeist en Zeister Belang steunden het initiatiefvoorstel, zie ook van D66 de reactie-op-Ronde_Tafel en een open brief. Stichting Beter Zeist (inspraakreactie) en Vereniging Lyceumkwartier Zeist ondersteunden het initiatief. Veel politieke fracties partijen zagen vooral nadelen. Het recht zou de verantwoordelijkheid van de raad aantasten, terwijl deze toch het laatste woord houdt. Het zou niets toevoegen aan de burgerparticipatie (een ‘dode mus’), ondanks dat die op tal van onderwerpen ondermaats is of ontbreekt. Verder zou de besluitvorming complexer worden en de griffie worden overbelast. Bovendien geeft het groepen die op het laatste moment protesteren de kans ontwikkelingen te vertragen. Wel wilden enkele partijen zoals GroenLinks en CU/SGP de komende jaren burgerparticipatie aan de voorkant van de ontwikkeling van het beleid verbeteren. Stichting Beter Zeist zal samen met haar partners de partijen daaraan houden.

Evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente
Tijdens de Ronde Tafel 24 september pleitten diverse insprekers voor een raadsenquête of raadsonderzoek naar het verloop van het project centrumvisie, zie onder meer de eerdere bijdrage van Ir. Hoorn. In een motie van Nieuw Democratisch Zeist, ondersteund door Seyst.nu en Zeister Belang, wordt de wens en noodzaak aangegeven van een raadsonderzoek. Stichting Beter Zeist ondersteunde de motie met een brief.
Tijdens de behandeling van de motie op 6 oktober stemde alleen de SP mee met de indieners. De andere partijen noemden veel bezwaren. Er was al veel geëvalueerd, ook tijdens Ronde Tafels, het middel was te zwaar en niet constructief, de financiële commissie was al bezig met een evaluatie, de Rekenkamer zou het al meenemen in een ander onderzoek, het zou te veel geld kosten en we moeten vooruit kijken, niet achterom. Dat geeft namelijk een negatief beeld van Zeist, terwijl de ondernemers het al zo zwaar hebben. De wethouder vond dat kan worden volstaan met een ‘gesprek’ tussen raadsleden, college en ambtenaren. Dus weer een kans verkeken om uit het verloop van een groot en kostbaar project samen met direct betrokken burgers, organisaties en winkeliers lessen te trekken voor de toekomst van Zeist.

Afronding projecten centrum
Ook op 6 oktober besloot de raad de nog resterende projecten in het winkelcentrum af te ronden, zie het raadsvoorstel. De meeste partijen pleitten voor een veilige inrichting van Voorheuvel, Slotlaan en Weeshuislaan. Of dat allemaal nog kan uit het resterende budget van ruim 5 ton is de vraag. Bovendien zijn er mogelijk aanpassingen nodig rondom het centrum. Daar zijn vooral de Lindenlaan (schoolroutes) en de Bergweg overbelast. Ook de huidige openstelling van de doorgang van de Voorheuvel voor lijnbussen en vrachtauto’s is niet zoals de burgers het wensten. Dergelijke aanpassingen vergen waarschijnlijk een apart plan (met budget)\. Dat zal dan in samenspraak met de bevolking moeten worden opgesteld. Kortom: van een definitief afronden van de centrummaatregelen is nog geen sprake. De teller van de geldkraan zal nog wel blijven doorlopen, ondanks de komende bezuiniging ‘Samen in balans’.

Column Elsbeth
Schimmenspel

Gezien: 10 september 2020
Gemeentelijk theater: Ronde Tafel
Onderwerp: afronding projecten centrumvisie

Het was een mooie vertoning gisteravond. Zelden zo’n verwarring aanschouwd over procedures, rollen en waarheden. Het begon al mooi met de eerste woorden die als echo’s door de digitale ruimte rolden alsof je in een majestueuze kathedraal zat. Lees verder.

===========================================

Nieuwsflits september 2020
Samen maken we Zeist beter

Nieuwe website, Verkeersmaatregelen centrum, Recht op amendement, Opwekking duurzame energie, Bijdrage Zeist aan verstedelijking

Nieuwe website Beter Zeist
U kunt de belangrijkste ontwikkelingen tot begin augustus vinden op de oude site www.beterzeist.nl. Sinds deze week is ook de nieuwe site toegankelijk www.beterzeist.com. Deze website is digitaal beter beveiligd en geeft vooral nieuws en algemene achtergronden. Voorlopig blijft de oude site ook bereikbaar om geen informatie onnodig te verliezen. Wij houden ons aanbevolen voor uw reacties en suggesties om de site verder te verbeteren.

foto H.J. Hoorn

Voortgang verkeersmaatregelen centrum Zeist
Donderdagavond 10 september is er na bijna 9 maanden een digitale ronde Tafel over het afronden van de in december 2019 besloten verkeersmaatregelen in het centrum. Dat is mogelijk door het vrijmaken van ruim 5 ton van niet bestede gelden voor de centrumaanpassing. Het gaat om de voorbereiding en definitieve inrichting van de Voorheuvel en het kruispunt Slotlaan-Jagerlaan, een onderzoek naar de verkeersveiligheid Slotlaan-Korte Steynlaan, een bebordingsplan naar en in het centrum, uitvoering van verkeerstellingen en onderzoek naar de eventuele wenselijkheid van reconstructie van de parallelweg Weeshuislaan (tussen Antonlaan en Torenlaan).

Over de aanpassing van de wijkverkeersmaatregelen in het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier vindt overleg plaats tussen de beide buurtverenigingen en de gemeente. Er zal op basis van verkeersmetingen worden nagegaan wat de effecten van openstelling van de eerder afgesloten rijrichtingen zijn.

Ook is een rapport van Enneus beschikbaar gekomen over de procesgang van de verkeersmaatregelen, zie ook de kritische brief van Ir H. Hoorn  over het onderzoek en de vraagstelling van het college. Zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/

Recht op Amendement
Het recht op (burger)amendement geeft elke inwoner de kans om samen met anderen raadsvoorstellen te wijzigen. Een burgeramendement kan worden ingediend als ongeveer 50 mensen, d.i. 5% van de kiesdeler, hun handtekening zetten onder het amendement. Begin maart heeft D66 Zeist het algemene voorstel van de landelijke partij ingediend bij de raad. Pas nu, op 10 september, wordt daarover een Ronde Tafel georganiseerd. Daarna moet er nog een verordening worden opgesteld die voorlopig 2 jaar van kracht is. Voor de komende besluitvorming over de zeer belangrijke en ingrijpende voorstellen over de energietransitie en het ruimtelijk-economische programma geldt een dergelijk recht dus nog niet. Als de politiek het werkelijk had gewild dan was het recht op amendement al voordien ingevoerd. Op zich een goed initiatief als aanvulling op de formele inspraak, maar helaas veel te laat geagendeerd. Zie het initiatiefvoorstel  en zie ook de rubriek participatie.

Opwekking van duurzame energie
Volgens het Nationaal Programma Energiestrategie moeten de regio’s bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Half juni stemde de raad in met het bod voor de energieregio U16. Maar van burgerparticipatie over het bod was nauwelijks sprake. Toch gaat het naar verwachting om ingrijpende voorstellen voor de omgeving: ca. 35 hectare zonnevelden en 2 enorme windmolens tot 241 meter tiphoogte (Vestas V-150) en her en der in het buitengebied kleine windmolens tot 21 meter tiphoogte. Volgens het college is het gebied van de A12/spoorzone (groene driehoek) kansrijk voor grootschalige windmolens en het nog open gebied tussen Zeist en Bunnik ook geschikt voor zonnevelden. Wat zijn de gevolgen van het bod voor de omgeving en de leefbaarheid? Zie de brief van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen. Op 17 september is er een digitale Ronde Tafel over het raadsvoorstel via Teams. Zie verder de rubriek Milieu en Energie en het dossier tot begin augustus.

Bijdrage Zeist voor verstedelijking regio
Op 17 en 24 september is er ook een digitale Ronde Tafel via Teams over de contour Ruimtelijk-Economisch Programma (contour REP) van de regio Utrecht waaraan de gemeente Zeist deelneemt. Daarover hebben Beter Zeist en de groene organisaties in maart een gezamenlijke zienswijze ingediend, zie ook oude site. Daarin wordt gevraagd om het faciliteren van de groe juist niet als belangrijkste uitgangspunt voor de REP te nemen. Ook werd een beroep op de raad gedaan tijdig te zorgen voor burgerparticipatie en anders de besluitvorming uit te stellen.

Propositie Zeist
Uit de voorgestelde bijdrage van de gemeente (Propositie van Zeist) aan de realisering van de Contour Rep blijkt niet dat met de vragen uit de gezamenlijke zienswijze iets is gedaan. Nu wordt verstedelijking in feite de belangrijkste keuze voor deze regio en voor Zeist. De keuze is nooit aan de eigen bevolking voorgelegd. De ambitie stond ook niet in de verkiezingsprogramma’s van 2018.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen echter geen bezwaar en beroep aantekenen tegen de straks vastgestelde Zeister en regionale programma’s. Dergelijke beleidsstukken hebben namelijk geen juridisch rechtsgevolg. Pas als op basis van zo’n beleidsstuk bijvoorbeeld een bestemmingsplan (straks omgevingsvisie) wordt vastgesteld dan geldt de Awb wel.

Kortom: over u, zonder u is kennelijk het parool. Dit in tegenspraak met de huidige, breed gedragen Structuurvisie die uitgaat van kwaliteit in plaats van kwantiteit: “Zeist schrijf je met een Q”.
U kunt zich nog opgeven voor de digitale Ronde Tafels op 17 en 24 september via raadsgriffie@zeist.nl/; zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/.

Algemene achtergrondinformatie over omgeving: https://beterzeist.com/omgeving/